Frfattare mne: JO slår fast att Oskarshamn inte följt lagstiftningen  (lst 3634 gnger)

Svea Borga

  • Gst
JO slår fast att Oskarshamn inte följt lagstiftningen
« skrivet: 21 februari 2003, 14:32:11 PM »
Kommentarer till JO s beslut

JO slår återigen fast att socialtjänsten måste följa de förändringar som gjorts i lagstiftningen och i första hand måste överväga om barn kan placeras inom sitt befintliga nätverk och att dessa överväganden alltid måste dokumenteras.
Det är sedan tidigare känt att socialtjänsten nu anlitat nya utredare som ska undersöka om barnet nu kan placeras inom sitt sociala nätverk. (Att barnet redan är placerat utanför nätverket kommer dock betraktas som en försvårande omständighet när det gäller möjligheten att omplacera barnet).
(”I uttrycket överväga måste enligt min mening främst ligga att nämnden skall undersöka det befint-liga nätverk som finns runt barnet för att utröna om det finns möjlighet att placera barnet inom den kretsen och i vad mån det finns intresse hos och möjlighet för någon i denna krets att ta emot bar-net. För det fall nämnden kan konstatera att det inte finns någon i barnets nätverk som har möjlig-het att ta emot barnet måste nämnden redan här anses ha fullgjort den skyldighet som ålagts den i 22 § fjärde stycket SoL. Om däremot någon anhörig förklarar sig villig att ta emot barnet måste det åligga nämnden att närmare utreda förutsättningarna för en sådan placering. Om flera anhöriga var för sig förklarar sig villiga att ta emot barnet bör denna skyldighet gälla i förhållande till var och en av dem.”  Ur Jos beslut
Frågan huruvida placering, och annat stöd, kunde ske/lämnas i familjen H:s nätverk har vid flera tillfällen aktualiserats. Det finns, inför beslutet om placering 2001-09-11, emellertid inget tydligt dokumenterat om detta. Det framgår alltså ej om makarna då hade tillfrågats om resurser i nätver-ket. Någon egentlig utredning om Karins föräldrars lämplighet som familjehem hade ej gjorts vid placeringsbeslutet.
”Länsstyrelsen anser att socialnämnden/förvaltningen inför en placering av barn tydligt måste do-kumentera övervägande om barnet kan tas emot av anhörig eller annan närstående. Så har ej skett här. Förvaltningens förfarande kan möjligen förstås genom att placeringen skedde i ett tämligen akut skede. Eftersom något ytterligare placeringsbeslut, med därtill hörande övervägande, ej fattats anser Länsstyrelsen att bestämmelserna i 22 § dåvarande SoL inte följts.” Länsstyrelsen citeras i  JO s beslut,)
JO konstaterar att Länsstyrelsen redan kritiserat socialnämnden på denna punkt men lägger till följande med anledning av att socialnämnden påstår sig ha prövat barnets nätverk men ej dokumenterat detta.
”Jag nöjer mig i denna del med att erinra om den dokumenta-tionsplikt som enligt 11 kap. 5 § SoL gäller vid handläggning av ärenden inom socialtjänsten.  ”
JO riktar ytterligare kritik :
”Övriga frågor
Utöver uttalandena ovan finner jag inte skäl att kommentera de frågor som har prövats av länsstyrelsen. Avslutningsvis vill jag dock något beröra nämndens handläggning av föräldrarnas framställning sommaren 2002 om att vården enligt LVU skulle upphöra eftersom den frågan inte har omfattats av länsstyrelsens tillsynsärende.  
Lars-Erik och Karin H. gav den 17 juni 2002 till nämnden in en framställning om att vården av Carl enligt LVU skulle upphöra. Ett beslut att vården skulle fortsätta fattades av nämndens socialutskott den 4 november 2002. Behovet av fortsatt vård hade enligt 13 § andra stycket LVU övervägts av nämnden den 12 augusti 2002. Nämndens beslut i november 2002 att vården skulle bestå grundades i väsentliga delar på samma omständigheter som legat till grund för övervägandet i augusti 2002. Mot den bakgrunden kan ifrågasättas om inte nämnden borde ha kunnat fatta ett beslut med anledning av framställningen tidigare än som blev fallet. Ett sådant beslut hade föräldrarna kunnat överklaga till skillnad från vad som gäller för ett övervägande enligt 13 § andra stycket LVU. Omständigheterna är inte så-dana att jag har funnit skäl att fortsätta utredningen i denna del. Jag vill dock er-inra om att en begäran om att vård enligt LVU skall upphöra skall behandlas skyndsamt. ”

JO har beslutat att separat  granska den formella handläggningen när det gäller de umgängesrestriktioner som socialnämnden i mellan barnet och föräldrarna. JO s beslut i detta kommer senare. (”Under ärendets handläggning hos JO kom Lars-Erik och Karin H. in med en egen anmälan mot Socialnämnden i Oskarshamns kommun och Västrumsgården (JO:s dnr 4548-2002). I den anförde de bl.a. att nämnden hade ytterligare begränsat deras umgänge med Carl. Nämndens formella handläggning av umgängesfrågan kommer att granskas i ett särskilt ärende (JO:s dnr 503-2003).

JO har inte behörighet att granska utredningshemmet Västrumsgården men det är känt att socialstyrelsen inlett en granskning av den utredande psykologens/aktieägarens sätt att utföra testet (mot vetenskap och beprövad erfarenhet ? och om testet korrekt utfört kan mäta omsorgsförmågan hos föräldrar)

JO har inte behörighet att uttala sig i sakfrågan (var det rätt att placera barnet med stöd av tvångslagstiftningen) men det är känt att länsrätten begärt ny oberoende utredning av detta inför en ny prövning i länsrätten.

Med vänlig hälsningar Svea Borga