Författare Ämne: Likhet inför lagen, finns den?  (läst 6801 gånger)

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlägg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
Likhet inför lagen, finns den?
« skrivet: 15 mars 2005, 00:10:54 AM »
Kalla Fakta (14/5 2005) har visat ett mycket skakande reportage om vad som händer när domare i olika svenska domstolar begår brott. Oftast blir det inga påföljder alls, så de kan fortsätta att döma andra som om inget hade hänt.  

Begreppet likhet inför lagen är - som vi länge har vetat - endast politiska slagord: tomt och innehållslösa. Faktum är att i rättsstaten Sverige kan brottslingar som tillhör de inre politiska kretsarna få högre tjänster och prestigefyllda utnämningar - trots fällande domar.  "All Animals are equal, but some animals are more equal than others"

Här är ett par uppmärksammade fall som togs upp i Kalla Fakta reportaget:

Hösten 2004 dömdes en tingsrättsdomare i Malmö till höga dagsböter för att vid upprepade tillfällen ha köpt sex av en narkotikaberoende prostituerad. Efter att ha hotats med avsked sade domaren upp sig. Domaren krävde att få avgångsvederlag och fick lön t o m februari 2005.

I en intervju i Kalla Fakta reportaget berättade nuvarande kammarrättspresidenten Sten Heckscher att det var den i höstas avlidne kammarrättspresidenten Per Anclow som tillät den sexdömde domaren att fortsätta att döma. Sten Heckscher sa i reportaget att han inte hade för avsikt att göra något åt den sexdömde kammarrättsdomaren som fortsatte att döma andra. När det gäller så höga djur heter det att man inte ska sparka på den som ligger. Men, hur behandlar dessa höga djur t ex barn och föräldrar som är drabbade av LVU?

Det är bra att man har ertappat vissa domare som har gjort fel. Vi kan få reda på vilka de är. Vi kan inte respektera dem, vi kan inte respektera deras domstolar, vi kan inte respektera deras rättsskipning. Men, det som är än allvarligare är att domarna medvetet begår brott mot de rättssökande och trots att man framför jävsinvändningar mot de brottsliga domarna blir det helt utan verkan.

Se t ex artikeln Samhället borde stötta föräldrarna - inte ta deras barn ifrån dem där jag redovisar tre olika fall där domarna i olika länsrätter har terroriserat tre olika familjer genom att vägra att förordna det offentliga biträde som de själv har begärt att få. Dylika brott är brott mot Artikel 6 i Europakonventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna men sådana brott beivras inte i Sverige. Jävsinvändningar mot domare avfärdas ofta med "Vad som i målet åberopats utgör enligt länsrättens bedömning inte grund för att anse XX jävig att handlägga målen. Jävsinvändningen ogillas därmed."

Så lättvindigt avfärdar en domare en jävsinvändning mot en annan kollega. Detta kan bero på att domarna är okunniga i Europaprocessrätt eller att de är korrumperade. Oavsett hur det förhåller sig med detta är resultatet en rättsförlust både för de rättssökande och samhället i stort. Rättssäkerheten är lika med noll.

Det är ett stort problem i förvaltningsdomstolarna att domarna uppträder olämpligt och därmed även begår brott. Ett brott blir inte mindre brottsligt bara på grund av att det inte har blivit dömt. Brott begångna av domarna - trots att de inte beivras - urholkar allmänhetens förtroende till dem som har anställts att skipa rättvisa.

Men, det är inte ofta det kommer rättvisa domar från förvaltningsdomstolarna och ingen förväntar sig längre att så ska ske. Länsrätten i Mariestad, som dömde i Götenefallet i november 2002 och igen i  oktober 2003 (Götenefallet) framstår därför som en av de få förvaltningsdomstolarna i Sverige som fungerar som en domstol.  

Vissa domares uppförande mot de rättssökande i dessa "domstolar" är inte värdigt ett s k civiliserat, demokratiskt samhälle.

Ruby H-C


PS. Se vidare mitt inlägg "Brottslingar inom förvaltningsdomstolarna" i sektionen Övriga frågor där det finns omröstningsfrågor.

Skribenten

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 28
 • Karma: 0
  • Visa profil
Likhet inför lagen, finns den?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2005, 11:52:35 AM »
Jag börjar sakta men säkert förstå VARFÖR vi har kriminella grupperingar som själva agerar domstolar. Jag börjar förstå varför folk väljer att leva utanför samhällets regler.
Jag tror vårt land sakta men säkert går mot en revolution och inte blir jag förvånad när den dagen kommer. För så här kan det ju inte få fortsätta!

Man blir så frustrerad, våra makthavare har ingen som helst respekt för lagar, regler eller ens svenska folket.
De är en klunga människor som skyddar varandra på olika sätt. När något uppdagas så skyndar man sig att omplacera vederbörande om ens det, för att på så sett skydda sin grupp och tysta ner händelser.

Det jag blir ändå mer frustrerad över är att faktiskt så godkänner en stor del av svenska folket att detta får fortgå. Varför ska vi ha lagar och regeringsform när det ändå inte följs?

Att tolka Regeringsformen borde få varje svensk att reagera .. Hur väl följer vårt land grundlagarna? .. Drivs vårt land enbart och just på tolkningar eller finns det något värde i de skrivna orden?

Jag ser flera brister - eller är det jag som tolkar det galet? För min tolkning är att Svea Rikes värderingar inte är överensstämmande med verkligheten.

"All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna."


Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.
Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. Lag (1976:871).

Skycommander

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 17
 • Karma: 0
  • Visa profil
Krig är Fred
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2005, 16:39:27 PM »
Efter att ha sett TVs Kalla Fakta programmet 2005-03-14 där rättssystemets och maktelitens företrädare själva begår grova brott och sedan kräver medborgarnas lojalitet så slutar man aldrig att förvåna sig. Brottspåföljden för deras handlingar kan ju närmast ses som en uppmuntran för andra i samma maktposition att begå brotten. Deras brottsliga  handlingar får ett direktinslag och interaktion in i samhällsstrukturen och demokratin som I-dagsläget närmast kan betraktas som en abstrakt rationalitet eller kanske vi borde kalla det för demokratur. Brukar man inte tala om att när huvet är fel så får kroppen lida?

Den normupplösning och misslyckande man idag kan iakttaga som underblåses av fel lagstiftning generellt (speciellt LVU) och de förstörande subversiva metoder där familjesplittring och nationell segregation har fått en stor impact i samhällets funktioner borde få medborgare och politiker att reflektera eller är det för sent? Vad händer när ett samhällssystem med en ”barnomsorgsmodell” ledande till att samhället fostrar barnen med en liknande tvångsmodell som idag finns med förskolor och dagis och LVU-lagar p.g.a. ett politiskt  konformistiskt  grupptryck och samtida ekonomiskt samhällsförfall?

Som gammal 40-talist född under andra världskriget och erfarenhet av den ”gamla skolan” med disciplin och socialisationsprocesser som gick ut på att respektera mänskliga värden ser jag nuvarande samhällsutveckling som ett hot mot samhällets överlevnad. Dagligen kan man iakttaga hur barn och ungdomsgäng begår brott som oftast avskrivs av rättsväsendet åklagare och polis. Den senaste tidens utveckling med 11-åringar som misshandlar och våldtäktsfallen på olika orter i landet speglar normupplösningen och en negativ interaktionsspiral in i hela samhället.

Människors utanförskap och samhörighet i samhället när det sviktar och föräldrarollen övertagits av staten har skapat en Utveckling till subkulturer i form av gängbildning och hyperkriminella organisationer där många söker sin identitet och skydd. Jag vill påminna om den svenska modellens sociala ingenjörskonst (staten sköter allt från födsel till döden) p.g.a.  en sjuklig lagstiftning grundad på  farlig förd familjepolitik  syftande  på att ingen skall bry sig. När nu samhällets/statens resurser sviktar kommer oönskade reaktioner. När dessutom maktelitens företrädare och lagstiftande politiker begår brott och utnyttjar roffarmentalitetens metoder likt skeppsråttornas beteende när skeppet går under är korruption och krigsutveckling inte längre ett framtidsscenario utan kan vara en realitet skapat av rädsla/fruktan samt egoism och primitiva drifter förstärkta av en grabbighet eller frimureri. Krigföring bedrivs inte enbart med vapen men kan bedrivas med vansinnig lagstiftning och kan fortfarande kallas för fred trotts det är ett krig. Ett samhälle med ökande subkulturer och gängbildning i mångfald likt vårt nuvarande uppfattas ändå som ett hot. Samhället sätter då in åtgärder mot detta genom att försöka splittra de kriminella gängen.

 Men, vad händer när de olika subkulturerna och gängbildningarna ser samhällets motåtgärder som ett hot och själva samhället blir hotet? En inte helt osannolik reaktion mellan de olika subkulturerna och gängbildningarna kan leda till att dessa tillsammans kommer att inleda ett krig mot samhället. Som ytterligare påspädning av en redan farlig situation finns i samhällskroppen en mycket alvarlig missnöjesyttring och tilltro till samhället och dess rättsystem bland ”vanliga medborgare” Frågan är huruvida detta enbart är en utveckling p.g.a. maktelitens lik i garderoberna och deras företrädares brottsliga verksamheter och en dålig förd social-ekonomisk-familje-politik där beslutsfattarna i brist på konsekvensanalyser inte förstår vidden och samhällseffekterna ? Kan andra alternativ vara en medveten politiskt vald strategi för att skapa anarki både inom det politiska systemet och i maktens korridorer med påverkan in i hela samhällskroppen där det övergripande målet och höga syftet är att skapa diktatur och kontrollstat vid större konvulsioner i samhället likt ett faktiskt krigstillstånd eller revolution (manipulation). Vem tjänar i grunden på denna nuvarande samhällsutveckling och vem skapade den? Kan man undgå  att reflektera över hur utvecklingen är i andra stater öst och väst när det gäller dessa frågor ?Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlägg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
Rättvisa enligt dansk manér
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2005, 20:13:49 PM »
Så här sköter Danmark sina brottsliga domare. I den här artikeln som jag har klippt från Bergens Tidende figurerar den avsatte danske domaren med namn. Men i Sverige vill man inte släppa namnen på brottslingarna i våra domstolar. Brottslingarnas integritet? värderas högre än rättssäkerheten för de rättssökande.  


Dansk dommer sparkes etter porno-sak
Pål Andreas Mæland
Publisert: 14. mar. 2005, 16:39

En erfaren dansk dommer ble mandag fratatt sin stilling fordi han hadde bilder med barneporno på datamaskinen og i tillegg distribuerte bildene til andre.
Den særlige Klagerett avsatte dommeren Jørgen Als Andersen (51) fra stillingen ved Sø- og Handelsretten i København. Klageretten er en spesiell domstol som blant annet behandler klager mot dommeres oppførsel under utøvelse av sin embetsgjerning.
Det kriminelle forhold som det her er snakk om, er «så alvorlig at dommeren bør avskjediges med øyeblikkelig virkning», heter det i klagerettens begrunnelse.
Als Andersen var ikke selv til stede under domsavsigelsen mandag formiddag. Men en representant for Justisdepartementet og tre journalister overvar den sjeldne avgjørelsen, da klagerettens formann, høyesterettsdommer Lene Pagter Kristensen, leste opp dommen.
Avskjedigelsen av dommeren kom ett år og tre måneder etter at Als Andersen ble avslørt på bakgrunn av et tips fra Scotland Yard i London. Dommeren ble da suspendert fra sin stilling, men han har hele tiden fått utbetalt full lønn og mulighet for å bli avskjediget med fulle pensjonsrettigheter. Etter at han nå er avslørt med barneporno i computeren, har han fått avskjed uten mulighet til pensjon.
Dommerens advokat Bo Lauritzen sier at interessen for barneporno skyldes sykdom. Ifølge Lauritzen er det kriminelle forhold begått utenfor tjenesten, og det har ingenting å gjøre med hans stilling som dommer, skriver Ritzau. Derfor skal dommer Als Andersen kunne beholde sine pensjonsrettigheter, mener Lauritzen, ifølge avisen Politiken.

valens

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 249
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • http://visa.respeqt.nu
Re: Likhet inför lagen, finns den?
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2007, 14:39:03 PM »
Citat från: "Ruby Harrold-Claesson"


Begreppet likhet inför lagen är - som vi länge har vetat - endast politiska slagord: tomt och innehållslösa. Faktum är att i rättsstaten Sverige kan brottslingar som tillhör de inre politiska kretsarna få högre tjänster och prestigefyllda utnämningar - trots fällande domar.  "All Animals are equal, but some animals are more equal than others"

.....

Det är bra att man har ertappat vissa domare som har gjort fel. Vi kan få reda på vilka de är. Vi kan inte respektera dem, vi kan inte respektera deras domstolar, vi kan inte respektera deras rättsskipning. Men, det som är än allvarligare är att domarna medvetet begår brott mot de rättssökande och trots att man framför jävsinvändningar mot de brottsliga domarna blir det helt utan verkan.

Se t ex artikeln Samhället borde stötta föräldrarna - inte ta deras barn ifrån dem där jag redovisar tre olika fall där domarna i olika länsrätter har terroriserat tre olika familjer genom att vägra att förordna det offentliga biträde som de själv har begärt att få. Dylika brott är brott mot Artikel 6 i Europakonventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna men sådana brott beivras inte i Sverige. Jävsinvändningar mot domare avfärdas ofta med "Vad som i målet åberopats utgör enligt länsrättens bedömning inte grund för att anse XX jävig att handlägga målen. Jävsinvändningen ogillas därmed."

Så lättvindigt avfärdar en domare en jävsinvändning mot en annan kollega. Detta kan bero på att domarna är okunniga i Europaprocessrätt eller att de är korrumperade. Oavsett hur det förhåller sig med detta är resultatet en rättsförlust både för de rättssökande och samhället i stort. Rättssäkerheten är lika med noll.

Det är ett stort problem i förvaltningsdomstolarna att domarna uppträder olämpligt och därmed även begår brott. Ett brott blir inte mindre brottsligt bara på grund av att det inte har blivit dömt. Brott begångna av domarna - trots att de inte beivras - urholkar allmänhetens förtroende till dem som har anställts att skipa rättvisa.

..............

Vissa domares uppförande mot de rättssökande i dessa "domstolar" är inte värdigt ett s k civiliserat, demokratiskt samhälle.

Ruby H-C


PS. Se vidare mitt inlägg "Brottslingar inom förvaltningsdomstolarna" i sektionen Övriga frågor där det finns omröstningsfrågor.Efter upprepade provokationer, då mina stakars lilla dotter (snart 4 år) på nytt psykisk misshandlas av en helt ansvarslös mamma uppmuntrat och manipulerat av just dem som ligger bakom ytterligare en familjtragedi där barnet och pappan betraktas som försökskaniner av lokala myndigheter i en desperat försök att dölja deras tidigare brottsliga agerande i saken, sitter jag ensam och försöker att vara tillräckligt stark! Bara för min dotters skull!
Jag har inte sett min dotter sedan början på februari!

Det finns en koppling mellan det vad jag citerar, det som jag just skrev och det som jag befarar att kommer att hända nästa vecka.
Än så länge är detta bara en ”alarmsignal”, en försäkring inför faror som svävar runt omkring.

Jag fortfarande är kanske för kryptiskt. Men som jag tidigare har lovat i några av mina inlägg, Damoklessvärd kommer att falla i en snar framtid!

Tove Olsson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 59
 • Karma: 0
  • Visa profil
likhet
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2007, 18:28:14 PM »
Hej Valiens


Som du själv skrev   -   du är  " kryptisk".

Vad vill du med det det ?

Det är svårt för oss att förstå vad det är du menar och vad det är du vill få fram...

valens

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 249
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • http://visa.respeqt.nu
Likhet inför lagen, finns den?
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2007, 21:17:11 PM »
"Det är svårt för oss att förstå..."

Vilka är "Ni"?

Unions Medborgare

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 92
 • Karma: 0
  • Visa profil
Re: Vilka är Ni?
« Svar #7 skrivet: 10 april 2008, 15:22:45 PM »
Bra fråga om Du vill, vågar och kan värdera och välja lagstiftare och kontrollmakt till EU-parlamentet och Sveriges riksdag, som värdesäkrar att resurser och producerat resultat i svenska domstolar och exekutiva organ SKYDDAR enskild person, husdjur och egendom, samt enskildas hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen lokalt på den inre marknaden, där det allmänna har skadeståndsansvar lokalt mot EN drabbad enskild medveten person i tid och rum.
MARKNADEN värderar, värdesäkrar och väljer producerat RESULTAT från RESURSER, som inte kan avtala bort, NYTTA med retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist mot enskild fysisk person, lokalt någonstans i EØS eller EU.