Författare Ämne: Tvangsfjerning av barn: Underskrifts-innsamling i Danmark  (läst 5134 gånger)

Marianne Haslev Skånland

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 1
 • Karma: 0
  • Visa profil
Tvangsfjerning av barn: Underskrifts-innsamling i Danmark
« skrivet: 24 augusti 2004, 18:16:32 PM »
Bergen, Norge
24 august 2004

Jeg vet ikke riktig om dette er den beste forum-rubrikken for dette innlegget, men jeg har vanskelig for å finne et bedre. Det handler om en politisk aksjon, kan man vel kalle det, angående tvangsfjernelser av barn fra sine familier:

På BorgerDebat i Danmark, http://www.borgerdebat.dk , har de meget fortjenestefullt begynt å samle inn underskrifter til en opprop med konkrete krav til myndighetene. Dette oppropet vil de fremme overfor politikere og andre.

Der er omtrent 40 forskjellige punkter, og man arbeider stadig med utformingen av dem. Allerede nå er de imidlertid så bra og klare at de bør publiseres så mange steder som mulig. Og jeg synes den bør støttes. Det er naturlig at i en så lang uttalelse er man ikke nødvendigvis enig i hver eneste detalj, men hovedsaken er at dette er et godt forslag.

Selv har jeg allerede vært inne og mailet min underskrift sammen med mitt navn og adresse til Henriettepå mail-adressen som er oppgitt. Da jeg i et innlegg spurte Borgerdebattens redaktør Annelise om man i Danmark var interessert i underskrifter fra meg som ikke bor i Danmark, var svaret: "Ja, det er spesielt viktig å nå ut over landegrensene, for ingen lands politikere liker å ha sittende på seg at man i utlandet vet at de behandler sine egne dårlig." Altså: Dette kunne kanskje spres, eller være en idé til lignende initiativer i Sverige og Norge.

Man klikker seg inn på hovedsiden, på en rubrikk som for øyeblikket står på topp: "Undskriftindsamling vedr. tvangsfjernelser", eller man finner den som "Underskriftsindsamling" under "Vælg ønsket side fra denne menu" øverst på hovedsiden. Den er også omtalt i debattforumet "Forældre & Børn" (klikk i venstre marg på "Debatforum".

Teksten står nedenfor.


Marianne Haslev Skånland


***********************************************************

Underskriftsindsamling til barnets tarv.
********************************
Kopier teksten og send den underskrevet på mail til  zaricas@mail.tele.dk


Punkt 1: Vi kræver større retssikkerhed for forældre og børn samt at anbringelser af børn kun skal være muligt hvis der er tale om vold, incest, kriminalitet, misrøgt, alkohol / narko / hashmisbrug, som skal være bevistligt dokumenteret.

2: Ingen børn må fjernes på formodning. Servicloven § 42 skal slettes. Det offentlige skal dokumentere og komme med klare beviser. Familien og børnene skal have lov til at modbevise og argumentere, for og imod det offentliges påstand.

3: Der skal være ensartethed i udførelsen af de sociale love,  f.eks i stil med færdselsloven.

4: Bedsteforældre skal have første prioritet til deres børnebørn ved en evt. anbringelse under punkt 1. Ved frivillig anbringelse ved f.eks sygdom eller andet skal barnet / børnene / børnebørn anbringes i familie med mindre andet ønskes af barnet el. forældrene. Søskende må ikke holdes adskilte eller anbringes forskellige steder. Evt. plejefamilie skal have samme plejevederlag som den biologiske familie vil få ved en evt. anbringelse efter punkt 1. eller ved sygdom. Evt. plejefamile skal dække barnets behov med en hverdag som barnet er vant til med hensyn til tro, kost, interesser, sprog, handicap / sygdom med mere. Forældrene skal have indflydelse herpå.

5: Vi kræver, at børn får/har ret til, at bo sammen med deres forældre iflg. FN - børnekonventionen og menneskerettighederne når punkt 1. ikke er gældende. Hvis en forældre hører ind under punkt 1. skal denne forældre kunne fjernes fra barnet permanent. Det gøres allerede i Østrig.

6: Vi kræver, at bedsteforældre og biologisk familie som viser oprigtig interesse i deres børnebørn, får tilkendt samvær med deres børnebørn  i en evt. anbringelse efter punkt 1.  på lige fod med forældrene.

7: Vi kræver loven ændret, så forældre og børn ikke er, eller skal være stavnsbundet af / til en kommune. Barnet skal følge forældrene i journal og hjemkommune. Vi forældre skal være opdragere for vores egne børn, uden det offentliges indblanding. Med mindre punkt 1. er gældende.

8: Forældre skal senest ved deres først barns fødsel gøres skriftligt opmærksom på at tilbud ( IKKE LÆNGERE ER ET TILBUD MEN I DANMARK ER TVANG ) Når f.eks en jordemor spørger om fødsel på hospital eller i hjemmet. Om man vil have besøg af sundhedsplejerske i hjemmet samt anbefalet lægeundersøgelser ved 3-6-9 mdr. For dette er ikke et valg. Et fravalg er en direkte indberetning til socialforvaltningen. Det vil sige en direkte opstart af en socialsag. Vi kræver, at denne fremgangsmåde  ophører, så sunde og velfungerende familier ikke grundløst forfølges.

9: Hjemmehosèr el. konsulenter skal være familiens personlige, støtte og rådgiver og ikke det offentliges. Vi kræver at få lov til at være anderledes og leve anderledes, samt at en sådan person skal kunne gå ind i den anderledes måde at leve og være på, med sine egne normer,  når der skal rådgives og gives støtte. En hjemmehosèr MÅ IKKE VÆRE DET OFFENTLIGES KONTROLLØR. Og de SKAL kunne retsforfølges ved løgnagtig journalføring , misbrug og misligholdelse af deres stilling og embede sammen med sagsbehandleren og de offentlige ansatte bag dem. 

10: Vi kræver frihed til at vælge vores børns skole, SFO, børnehave m.m. Uanset valget skal det offentlige betale transporten, og at al henvendelse fra disse, eller fra det offentlige først sker til familien. Vi kræver at det offentlige løser evt. problemer med familien og ikke med andre instanser.

11: Vi kræver at alt korrespondance bliver sendt først til familien, og at alt der skrives i en journal, bliver godkendt af familien først. Alt vedrørende en families børn, der kommer fra skole, SFO, børnehave, dagpleje, læge, sundhedsplejerske, hjemmehosèr, sagbehandler, chef, offentligt ansatte med mere, skal godkendes af familien først, så løgn,  fejl og magtmisbrug  kan rettes inden det skrives i en journal.

12: Vi kræver, at der ikke længere føres 2 journaler i kommunen men, at alt står i en og samme journal som er tilgængelig, via aktindsigt,  på omgående forlangende. Den interne jorunal skal øjeblikkelig slettes i det kommunale regi og overføres til den udleverede jornal, uden cencur eller rettelser.

13: Vi kræver, at alle med tilbagevirkende kraft fra år 1955  ved deres fyldte 18 år, får udleveret kopi af deres journaler fra deres fødsel og frem til datoen,  uden rettelser, slettelser og uden censur.

14: Vi kræver frihed og retten tilbage til igen at passe vores børn selv. F.eks skal vi frit kunne vælge dagpleje / vuggestue / børnehave / SFO fra. Børn der er diagnosticeret og skal passes ude, skal være på det offentliges regning, med forældrenes samtykke...... uden tvang.

15: Sagsbehandlere og offentligt ansatte skal møde alene, hvis ikke andet er aftalt,  på besøg i hjemmet, med mindre punkt 1. opfylder betingelserne for at de kan møde 2 personer fra den offentlige forvaltning. Hvis flere personer skal møde op, skal familien informeres, så de kan stille med samme antal personer, ved større møder skal det afholdes udenfor den private families bopæl og antallet af fremmødte skal være ligeligt fordelt. Ved møder med mere end 3 fra det offentlige skal det offentlige betale alle udgifter til familiens egen advokat. Før, under og efter mødet.

16: Det skal ikke være lovligt eller muligt at lave anonyme anmeldelser eller indberetninger til det offentlige. Sker det kræver vi at det offentlige kan og skal dokumentere alle påstande og klarlægge det såkaldte problem, inden der tages kontakt til familien.

17: Sagsbehandlere og det offentlige skal straffes når de indhenter oplysninger uden samtykke fra læge / jordmoder / psykolog / hospitalsjournaler mv. og prøver at påvirke disse til, at give negative udsagn for at opbygge en sag og ellers,  hvis de forsøger på at indhente oplysninger under påvirkning af oplyseren ved brug af ledende spørgsmål. Dette skal kunne give en ubetinget straf på op til 6 mdr.

18: De offentlige kontorer og sagsbehandlere skal respektere familiernes fritid og weekender. VI kræver, at alt korrespondace bliver sendt ud til familierne først på ugen og ikke til om lørdagen, hvor familierne ikke har nogen mulighed for at reagere eller forsvare sig.  Dette med mindre punkt 1. er gældende.

19: Vi kræver at sagsbehandlere, afdelingschefer, hjemmehosèr  med mere omgående stopper med at videreføre den såkaldte sociale arv. For at bibeholde arbejdsplader og blåstemple sager i offentligt regi. Vi kræver omgående alle sager genoptaget, hvor løgn og injurier er begrundet i og med social arv.

20: Usynlige handicaps hos forældre som f.eks ordblindhed, talebesvær, stumhed, døvhed, hørenedsættelse med mere, må ikke misbruges af det offentlige som påskud til at fjerne børn. Vi kræver hjælp sat ind i hjemmet, så børn og forældre kan forblive samlet.

21: Vi kræver ytringsfriheden og demokratiet tilbage til forældre / bedsteforældre så vi kan fravælge personer i sociale sager, som beviseligt modarbejder forældre og børn og som er købt af det offentlige. Det være sig pædagoger, skolelærere, sundhedsplejersker, hjemmehosèr m.f.

22: Der ved lov gives børn og unge samme rettigheder som en voksen person, der tilbageholdes af politiet,( skal stilles for en dommer inden 24 timer ) samt at de har krav på en personlig advokat. Dette skal gælde for hvert enkelt barn i en familie. Forældrene skal have deres egne advokater, som staten skal afholde alle udgifter til.

23: POLITI / FOGED med mere, MÅ IKKE indblandes i sager omhandlende børn, med mindre punkt 1. er gældende og dokumenteret.

24: Grundloven og tavshedspligten skal overholdes 100 % og de sociale myndigheder skal udvise diskretion ved en hver personlig henvendelse på bopælen med forudgående varsel, i henhold til loven om borgernes retssikkerhed. Overholdes det ikke skal de offentlige myndigheder stilles til retsligt ansvar.

25: Sagsbehandlere og offentlige myndigheder skal straffes når de bevidst tilbageholder ydelser som f.eks børnefamiliechecken, merudgifter, barselsdagpenge og advokatudgifter.

26: Sagsbehandlere og offentlige myndigheder skal straffes når de ikke sikrer aktindsigt, eller hvis de nægter aktindsigt. Professionelle bisiddere og advokater skal have ren straffeattest på alle områder for at kunne møde i børnesager. Der må indhentes straffeattest på bisidder.

27: Det skal være muligt at retsforfølge sagsbehandlere, hjemmehosèr og offentligt ansatte på lige fod med normal dansk lovgivning. Kommunen eller amtet skal bevilge fri proces, til den der klager. Vi kræver, at kunne vælge advokat efter eget ønske i Danmark samt, at kommunen ikke må tage egne advokater fra deres hjemkommune.

28: Det skal være mulighed for løsning, for den enkelte borger, at få en ny sagsbehandlerkommune i de sager, som virkeligt er gået i ekstremt hårknude, og dette uden direkte at flytte kommune.

29: Forældre, der som børn har været anbragt, skal have erstatning fra staten for svie og smerte samt have erstatning for det offentliges jagt på dem og deres børn som voksne. Især skal der gives erstatning til de voksne, der som børn har været udsat for overgreb, under en anbringelse.

30: Sorggrupper skal oprettes til anbragte børn af det offentlige, således at de kan få bearbejdet deres sorg over at miste deres forældre / familie / venner med mere. Her skal det enkelte anbragte barn ind i lokale sorggrupper, efter eget valg, som skal mødes ugenligt for at støtte hinanden ( de helt små børn, skal have en vejleder i de større børn(søskende) til, at hjælpe og støtte dem i anbringelsen og de skal følges ad i anbringelseforløbet).

31: Anbragte børn der begår selvmord under en anbringelsen eller på grund af det offentliges jagt på dem, er  det offentliges ansvar. Det offentlige skal afholde og svare alle øknomiske omkostninger forbundet med besættelsen m.v.

32: Begravelsomkostninger på forældre som begår selvmord, pgr. deres anbragte børn, eller jagten på familien, skal betales af det offentlige og sagsbehandlere skal gøres personligt ansvarlige for hændelsen og der skal udbetales en erstatning til det, el. de efterladte børn.

33: Alle sagsdokumenter skal, når de er direkte forkerte kunne fjernes uden problemer fra sagsmappen, ligesom alt fejlagtigt matriale skal fjernes. Alle journaler trækkes tilbage og omskrives til sandheden.

34: Kommunen må ikke længere være bødler, når feks. et barn nødvendigvis skal anbringes efter punkt 1. Kommunen må ikke længere forlange, at barnets kæledyr skal aflives.  Det offentlige skal sikre, at dyret/dyrene kan forblive hos og følge med barnet.

35: Vi kræver, at alle nuværende familieinstitutioner efterses af en special sammensat gruppe, uafhængige af hinanden personer, med hvert sit speciale.  Der skal indhentes oplysninger fra tidligere klienter og halvdelen af disse institutioner nedlægges. Vi kræver, at alle familieinstitutioner får et andet formål end i dag, hvor man skiller familierne. Formålet skal fremover være, at en familie skal tage derfra efter endt ophold, samlet.

36: Vi kræver større kontrol på familieinstitutionerne, med hensyn til alkohol, narko, hash med mere. Vi  kræver,  at man fra statens og kommunernes side er villige til,  at bevillige penge og  lave projekter i udlandet, hvor de  ansatte er tidligere klienter,  der har været gennem systemet. Da de kender faldgrupperne og problemerne indefra. Disse projekter skal have en stor karakter af udfordring og naturlig positiv indlæring. 

37: Vi kræver, at staten el. det offentlige opretter en landsomfattende avis som sendes ud til alle anbragte børn og deres forældre / bedsteforældre, samt skal ligge på alle offentlige kontorer. Avisen må ikke have censur, så familier og børn skal have lov til at sende deres historie / sag ind til den, som skal bringes i den. Navne på sagsbehandlere, sagschefer, hjemmehosèr  mf. skal nævnes. Intet må slettes eller censureres væk i  den offentlige udgave af avisen. Avisen skal både være i trykt oplag og i fuld internetudgave. På den måde bliver det nemmere for det enkelte barn og deres familier, at gøre opmærksom på fejl og mangler, ris og ros.

38: Formandsbeslutninger skal fremover godkendes af civilrettensdommer som skal gennemgå dokumentation og bevismatriale (sammenlignet med en ransagningskendelse).

39: Vi kræver at familier og børn som er, eller har været i en kommunes søgelys, eller har / er / været kraftigt chikaneret og jagtet af det offentlige,  ikke skal tvinges eller trues til tavshed af det offentlige om, hvilke overgreb der er sket på deres familie.

40: Vi kræver frihed til,  at søge og vælge job og uddannelse uden, at det offentlige skal blande sig eller true familierne til fortsat klientgørelse og uden, at det offentlige skal stavsbinde en familie og børn til et bestemt land eller by.    

41: Vi kræver frihed til at virke politisk m.v. , uden at få trusler fra det offentlige omkring vores børn og hvad de vil gøre, hvis vi ikke gør som det offentlige siger.
   
************************************************************

[/b]

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlägg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
Tvangsfjerning av barn: Underskrifts-innsamling i Danmark
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2004, 16:08:49 PM »
Jag tycker att den danska namninsamlingen är ett bra initiativ. Det var just en namninsamling som låg till grund för ändringen i socialtjänstlagen angående utredning av mor- och farföräldrar och andra släktingar så att barn ska placeras i första hand hos sina egna släktingar.

Texten är välarbetad men jag skulle inte kunna underteckna den i dess nuvarande form. Jag håller inte med formuleringarna i Punkt 5 "Hvis en forældre hører ind under punkt 1. skal denne forældre kunne fjernes fra barnet permanent. Det gøres allerede i Østrig."

Människor är utvecklingsbara och kan förändra sin livsstil. Barn skall överhuvudtaget inte omhändertas permanent. Ingressen till NKMR:s stadgar lyder bl. a: "NKMR anser att en separation som samhällsåtgärd i princip skall vara temporär (...)". Inte ens nuvarande LVU föreskriver permanent omhändertagande, även om socialtjänstens personal inte lämnar tillbaka barnen när anledningen till omhändertagandet inte längre är för handen.

Jag föreslår därför en omarbetning av texten.

Vi behöver något liknande här i Sverige.

Ruby H-C

Jeanette

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 91
 • Karma: 0
  • Visa profil
översett till Svenska!
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2005, 17:22:34 PM »
Skulle bli glad om någon orkade att översätta det som står i denna namnlista till svenska.

Jag är också emot permanent omhändertagande . Föräldrar har rätt till sina egna barn. Fast är de elaka mot sina egna, ja då är frågan den, det beror på hur extrema fall det handlar om. Så som att jag har en känsla av att somliga socialarbetare inte är lämpliga som föräldrar. De kan jag tänka mig permanent avståndstagande ifrån angående deras egna barn. Ta barnen ifrån dem! Det gäller somliga socialchefer också, totalt olämpliga att ha hand om barn. Några av dem skall ha straff, de skall ställas inför domstol.
                                                                 
 

                                                               Jeanette