FŲrfattare ńmne: Verdensrekord i tvangsfjernelser  (lšst 2268 gŚnger)

Annelise

  • Gšst
Verdensrekord i tvangsfjernelser
« skrivet: 09 februari 2004, 17:54:33 PM »
Verdensrekord i tvangsfjernelser
Lagt p√• nettet med tilladelse af Psykolog Verner Over√ł
V E R D E N S R E K O R D?

Antallet af tvangsfjernede b√łrn i Danmark er forholdsm√¶ssigt et af de st√łrste i verden

Og psykologer st√łtter ulovligheder

I Psykolog Nyt den 24. februar 2000 (nr. 4) p√•viste jeg i en artikel, at b√łrn i vid udstr√¶kning tvangsfjernes, uden at der foreligger noget lovligt grundlag derfor. Og at psykologer har en afg√łrende indflydelse herp√•. Desuden pegede jeg p√• nogle forel√łbige foranstaltninger, som kunne l√¶gge en d√¶mper p√• udskejelserne. Og som psykologforeningen m√•ske kunne medvirke til at f√• gennemf√łrt.

Men som man vist ikke har beskæftiget sig med.


Sagen langt v√¶rre end f√łrst antaget

Den n√¶vnte artikel gav anledning til, at jeg blev bestormet med henvendelser fra for√¶ldre, hvis b√łrn var tvangsfjernet eller stod over for at blive det. Og selv om jeg kun har haft tid til at tage mig af en br√łkdel af disse sager, har jeg konstateret, at det st√•r langt v√¶rre til, end jeg havde forestillet mig.

Af de 29 sager, jeg har blandet mig i, er de 24 afsluttet. Resultatet er, at i alt 27 b√łrn er blevet hjemgivet, eller deres forberedte tvangsfjernelse forhindret. Og n√•r de sidste sager er f√¶rdigbehandlet, regner jeg med, at yderligere syv b√łrn er kommet hjem.

De n√¶vnte 29 sager stammer fra ca. 20 kommuner fordelt over hele landet. Som det fremg√•r af en artikel i BT den 24. maj 2001 har journalisten fx bes√łgt fire fynske familier, som havde f√•et deres b√łrn hjemgivet eller f√•r lov til at beholde dem. Hvilket var sket alene, fordi jeg havde dokumenteret, at de af kommunerne fremsatte og af psykologer st√łttede p√•stande , som var grundlag for det skete - eller p√•t√¶nkte - tvangsfjernelser, var uholdbare. I to af tilf√¶ldene var kommunernes b√łrn og unge udvalgs afg√łrelse tiltr√•dt og stadf√¶stet af henholdsvis Den Sociale Ankestyrelse og √ėstre Landsret.


Andres erfaringer

Den 28. august 2003 bragte TV2 en udsendelse, ‚ÄúL√łgn over l√łgn‚ÄĚ, som drejede sig om Fars√ł Kommune, hvor man tvangsfjernede mange flere b√łrn end andre steder. Og selv om udsendelsen var noget forvirrende og usammenh√¶ngende, s√• fremgik det klart af sagsbehandlernes udtalelser, at man mente, at de b√łrn, som man fjernede, havde brug for det, men at man havde for travlt til at kunne overholde lovens regler om forudg√•ende unders√łgelser. Alligevel var de meget vrede over, at de alle var blevet afskediget, selv om det syntes at v√¶re en naturlig konsekvens. At b√łrn og unge-udvalget havde kunnet godkende forvaltningens mangelfulde indstillinger, syntes kun at kunne forklares ved, at det ikke havde skortet p√• psykologiske st√łtteerkl√¶ringer.

Ogs√• DR1 har bragt en udsendelse om emnet, nemlig den 3. september 2003. Den hed ‚ÄúTil barnets bedste‚ÄĚ. Heri blev det n√¶vnt, at antallet af tvangsfjernelser i Danmark forholdsm√¶ssigt er et af de st√łrste i verden. Og de i udsendelsen skildret overgreb over for de p√•g√¶ldende var af s√• grov karakter, at det syntes uforst√•eligt. Men heller ikke her var der mangel p√• psykologerkl√¶ringer, som t√łr antages at have gjort voldsomhederne acceptable.

Yderligere har Pastor Fergo, som angiveligt har taget sig af ca 300 tvangsfjernelsessager, for nylig udgivet en bog ‚ÄúPsykologien som forvaltningens redskab i fjernelsessager‚ÄĚ, hvori han anklager psykologer for blandt andet at afgive belastende erkl√¶ringer om b√•de b√łrn og for√¶ldre alene p√• grundlag af psykologiske tests.

Jeg har netop gjort mig bekendt med bogens indhold, som i √łvrigt har f√•et en grundig omtale i en artikel i Kristeligt Dagblad den 16. august 2003. Bogen er et imponerende v√¶rk, som bekr√¶fter mine egne erfaringer med, at de psykologer, som kommunen plejer at benytte i disse sager, i deres erkl√¶ringer altid st√łtter kommunerne i deres p√•stande, selv om disse er uforenelige med de foreliggende kendsgerninger. Og at det er s√•danne erkl√¶ringer, man derefter ‚Äúl√¶gger v√¶gt p√•‚ÄĚ i b√łrn og unge-udvalg, Ankestyrelse og Landsret.


De ulovlige tvangsfjernelser

Naturligvis skal b√łrn tvangsfjernes, n√•r det er n√łdvendigt. Men det er en alvorlig sag. Derfor indeholder serviceloven strenge regler for, hvorn√•r det er tilf√¶ldet. Men hvis man fjerner b√łrn, uden at lovens betingelser herfor er opfyldt, er tvangsfjernelsen ulovlig. Og i de ovenn√¶vnte TV- udsendelser savnede man at denne kendsgerning blev p√•peget og foreholdt de ansvarlige.


Lovens krav

Det er p√• sin plads, at fastsl√•, at et barn kun kan anbringes uden for hjemmet mod for√¶ldrenes √łnske, hvis der er ‚Äú√•benbar‚ÄĚ risiko for, at barnets helbred eller udvikling ellers lider alvorlig skade.

Det betyder, at risikoen skal v√¶re helt tydelig. H√¶vet over enhver tvivl. Hvilket foruds√¶tter at sagen er unders√łgt grundigt. Og forvaltningens indstilling til b√łrn og unge-udvalget skal indeholde en redeg√łrelse for, hvorledes det s√•ledes kr√¶vede lovlige grundlag er tilvejebragt.


Kommunernes fors√łmmelighed

De sager, som jeg har valgt at besk√¶ftige mig med, har imidlertid haft det til f√¶lles, at de slet ikke er unders√łgt. Og begrundelserne for ‚Äú√•benbar risiko‚ÄĚ har alene best√•et af formodninger, forestillinger og dertil knyttede bekymringer. Suppleret med tendenti√łse psykologerkl√¶ringer, som pastor Peter Fergo har givet et v√¶ld af eksempler p√• i sin bog.


Sagsbehandlernes og psykologernes uvidenhed

Tilsyneladende er s√•vel sagsbehandlerne som psykologerne af den opfattelse, at man b√łr tvangsfjerne et barn, hvis man efter det foreliggende ‚Äúvurderer‚ÄĚ, at det vil v√¶re det bedste for barnet. Og man synes at v√¶re uvidende om, at der ved den sidste √¶ndring af serviceloven var fremsat forslag om, at ordene i serviceloven ¬ß 42 ‚Äú√•benbar risiko‚ÄĚ blev erstattet af ordene ‚Äúovervejende sandsynlighed‚ÄĚ . Men at dette forslag blev forkastet.

Betingelsen for at tvangsfjerne et barn er s√•ledes stadig, at risikoen skal v√¶re ‚Äú√•benbar‚ÄĚ. Det er ikke nok at v√¶re usikker. Tv√¶rtimod. Der m√• ikke v√¶re nogen som helst tvivl.

Det er besk√¶mmende, at psykologer prostituerer sig ved p√• afg√łrende m√•der at deltage i de omhandlede ulovlige tvangsfjernelser, og jeg mener, at psykologforeningen - alene af hensyn til psykologstandens renomme`- b√łr s√łge at s√¶tte en stopper for det.


Anmodning

P√• baggrund af det foranf√łrte tillader jeg mig derfor at anmode psykologforeningen om at fors√łge at udvirke, at de beskrevne retsl√łse tilstande bringes til oph√łr ved at serviceloven √¶ndres s√•ledes, at

1) retten til gratis advokatbistand til for√¶ldre, hvis b√łrn kr√¶ves fjernet,

omfatter advokatens udlæg til en psykolog, som forældrene i samråd

med advokaten selv v√¶lger til at unders√łge sagen.

2) de nuv√¶rende b√łrn og unge-udvalg nedl√¶gges,

3) afg√łrelser om tvangsfjernelse tr√¶ffes af domstolene (eventuelt

særligt dertil oprettede) efter retsplejelovens almindelige regler,

således at sagsbehandlere, psykologer og andre implicerede per-

soner forinden kan afh√łres som vidner i √łnsket omfang, og

4) Den Sociale Ankestyrelses hidtidige medvirken ved behandling af

tvangsfjernelsessager oph√łrer.

Det er mit indtryk, at min ovennævnte anmodning svarer til en udbredt opfattelse hos de advokater, som beskæftiger sig med tvangsfjernelsessager.


Retssag mod Holstebro Kommune

I begyndelsen af min f√łrn√¶vnte artikel i PSYKOLOG NYT nr. 4 2000 beskrev jeg mine f√łrste to tvangsfjernelsessager. Da den sidste af disse blev indbragt for landsretten til afsluttende behandling, havde den p√•g√¶ldende unge mors √¶ldste s√łn v√¶ret anbragt p√• et behandlingshjem i ¬Ĺ √•r, og fem psykologer stod bag beslutningen herom. Efter at mine udtalelser var fremlagt og jeg var afh√łrt som vidne, besluttede et enigt dommerpanel at drengen skulle hjemgives.

Moderen fandt det imidlertid rimeligt at forlange erstatning for de urimelige og groft kr√¶nkende beskyldninger, hun havde v√¶ret udsat for. Men da hendes advokat ans√• en retssag mod kommunen for h√•bl√łs, og hun ikke havde r√•d til at lade en advokat ordne formaliteterne i forbindelse med af f√• fri proces, p√•tog jeg mig at ordne det forn√łdne i s√• henseende.

Efter at statsamtet havde afsl√•et ans√łgningen, klagede jeg p√• hendes vegne til Civilretsdirektoratet. resultatet foreligger nu i form af bevillinger til fri proces ved en retssag mod Holstebro Kommune med krav om betaling af b√•de 150.000 kr. i erstatning og mit honorar p√• ca. 40.000 kr. som kommunen har n√¶gtet at betale.

Det tilf√łjes, at advokat Merete Stagetorn er beskikket til at f√łre sagen.


Forventelige virkninger

Hvis moderen vinder sagen, t√łr det forventes, at antallet af tvangsfjernelser formindskes v√¶sentligt, mange menneskelige tragedier undg√•s, og de offentlige udgifter i forbindelse med anbringelsessager, som efterh√•nden er steget til 8-9 milliarder om √•ret, reduceres betragteligt.

Og for psykologer vil det v√¶re gavnligt at erfare, at det ved unders√łgelser i forbindelse med tvangsfjernelse ikke er n√łdvendigt af √łkonomiske grunde at im√łdekomme kommunens forventninger. Men at arbejdet honoreres, selv om det bevirker at en tvangsfjernelse forhindres eller bringes til oph√łr.


Verner Over√ł

Praktiserende psykolog, cand, psych.

√ėstervang 15, 7500 Holstebro

Tlf. 97 42 01 47

Afsendt 27.09.2003 til psykologforeningen.

Mvh
Annelise
http://www.borgerdebat.dk

Anonymous

  • Gšst
Fy skäms, Danmark!
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2004, 19:51:28 PM »
Konstigt att Danmark har v√§rldsrekordet i tv√•ngsomh√§ndertagande. Jag trodde faktiskt att det skulle vara Sverige. Sverige √§r ju v√§rldsb√§st p√• allting! √Ąven allt negativt.

Tack för informationen Annelise men det var inte alls någon smickrande läsning.

Vad är det för folk som kan rösta fram sådana här system?

Undrande