Frfattare mne: Socialtjänstens egentliga ansvar!  (lst 3357 gnger)

christer

  • Newbie
  • *
  • Antal inlgg: 32
  • Karma: 0
    • Visa profil
Socialtjänstens egentliga ansvar!
« skrivet: 23 augusti 2010, 20:23:39 PM »
Hejsan!

Efter mer än 2 års erfarenhet med myndigheter (Socialnämnd, lokala politiker BUN samt Socialtjänsten) så står det klart att dom alla missat vilket land vi egentligen bor i och hur arbetet ser ut för att förbättra våra rättigheter som människor!

:: break ::

Så här ser Sverige egentligen ut:

http://www.humanrights.gov.se/extra/pod/?id=65&module_instance=5&action=pod_show&navid=1&subnavid=65&subnavinstance=5

Så arbetar regeringen med mänskliga rättigheter i Sverige

Regeringens långsiktiga mål är att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Med detta avses att de mänskliga rättigheterna, såsom de uttrycks genom Sveriges internationella åtaganden, inte får kränkas. Den svenska rättsordningen skall stå i överensstämmelse med de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till, och konventionerna skall följas på såväl nationell som kommunal nivå.

Arbetet med mänskliga rättigheter pågår i olika former dagligen på Regeringskansliets samtliga departement och är en viktig aspekt i allt från lagstiftningsprocesser till internationell samverkan. Med syftet att ta ett samlat grepp om och se över frågor om skyddet för de mänskliga rättigheterna på nationell nivå och utifrån detta arbeta systematiskt för det långsiktiga målet har regeringen under åren 2002-2004 och 2006-2009 valt att arbeta med nationella handlingsplaner för de mänskliga rättigheterna. Handlingsplanerna har varit ett verktyg för att uppnå det långsiktiga målet.

För tillfället pågår arbetet med att utarbeta inriktningen för det framtida systematiska arbetet med mänskliga rättigheter på nationell nivå. Som en del i detta beslutade regeringen den 17 december 2009 att utvärdera den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 2006-2009. Hans Ytterberg, generaldirektör och tidigare Ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) har fått uppdraget.
Hans Ytterberg ska utvärdera handlingsplanens genomförande och resultat samt med utgångspunkt från utvärderingen lämna rekommendationer inför det fortsatta systematiska arbetet med mänskliga rättigheter på nationell nivå. Utvärderingen ska även innehålla en bedömning av metod och process i samband med handlingsplanens tillkomst samt dess utformning och innehåll. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2010.

En delegation för mänskliga rättigheter i Sverige
Genom den andra handlingsplanen etablerades också Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige med uppdrag att stödja statliga myndigheter, kommuner och landsting i arbetet med att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i verksamheten. Delegationen ska lämna sitt slutbetänkande 30 september 2010 och även delegationen ska lämna förslag på hur det fortsatta stödet till arbetet för full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige kan erbjudas efter det att delegationen avslutat sitt uppdrag.

En dialog med det civila samhällets organisationer om deras roll i det framtida arbetet för de mänskliga rättigheterna
Regeringen anser att det finns behov av utökad dialog och reflektion om vad demokratin och  de mänskliga rättigheterna konkret innebär i vardagen. Normerna medför både rättigheter och ansvar för varje person, vilket ställer krav på kunskap och medvetenhet.

Därför avser regeringen att under 2010 bjuda in organisationer inom det civila samhället till en dialog om vilken roll dessa organisationer kan spela för att bidra ytterligare till att stärka respekten för samt kunskapen och medvetenheten om de mänskliga rättigheterna, samt hur fler organisationer kan involveras i sådant arbete. Dialogen bör behandla hur samverkan i detta arbete kan ske mellan stat, kommun och det civila samhället, med respekt för parternas olika roller och organisationernas självständighet.

Vidare så ser det ut så här:
http://www.mrdelegationen.se/extra/pod/

Om delegationen

Delegationen, som bildades i mars 2006, fick från början fyra huvuduppgifter:

    1. att stödja statliga myndigheter, kommuner och landsting i arbetet med att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i verksamheten,

    2. att utarbeta och genomföra strategier för ökad information och kunskap om mänskliga rättigheter hos olika målgrupper i samhället, bland annat genom att samordna EU-initiativet Europeiska året för lika möjligheter för alla, och Europarådets kampanj Alla Olika Alla Lika i Sverige,

    3. att stimulera det offentliga samtalet om mänskliga rättigheter, samt

    4. att lämna förslag på hur det fortsatta stödet till arbetet för full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige kan erbjudas efter det att delegationen avslutat sitt uppdrag.

Uppdraget skulle avslutas senast den 31 mars 2010. Delegationen fick i december 2010 nya direktiv från regeringen. Utredningstiden förlängs till den 30 september 2010.

Delegationen ska nu enbart arbeta med uppgift fyra, dvs. lämna förslag på hur det fortsatta stödet till arbetet för full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige kan erbjudas efter det att delegationen avslutat sitt uppdrag. Erfarenheterna och kunskaperna från arbetet med uppgifterna ett till tre utgör en viktig grund för detta utredningsarbete.

:: break ::

Alla som befinner sig inom Sveriges gränser har ett ansvar att veta om och agera på och respektera allas rättigheter. Att neka en diskussion om var och ens rättigheter är det samma som att motarbeta Regeringens mål. Man har rätt att reagera om ens rättigheter inte är respekterade, men man får aldrig bryta en annans rätt. Det är helt ok att bli arg och visa käsnlor, det är mänskligt.

Vissa tror sig veta att man gör fel bara för att man reagerar, men så är det inte, det kan aldrig bli fel att vara mänsklig, men, ett bättre sätt är att först och främst presentera informationen ovan och sen helt enkelt ställa frågan, motarbetar Du Regeringens mål eller inte? Om läget Ej förändras så är det ingen ide att fortsätta mötet/samtalet etc. Rätten skall ligga som grund i all kontakt mellan människa och "systemet", allt annat är oacceptabelt då det strider emot EU:s och Sveriges regerings arbete!

Sist men inte minst, det är inte upp till en part eller vissa att rättighetena garanteras, det är upp till oss alla!

Man kan inte agera på något man inte vet om, kräv medvetenhet av dom mänskliga rättigheter som står skrivna av dom myndighetspersoner Du kommer i kontakt med.

Rättigheterna skall dock inte missbrukas, de gäller var människas frihet och handlar inte om att Socialthjänsten skall köpa ny TV åt dig var 3:e år.

Må väl!