Författare Ämne: Mitt fall  (läst 6137 gånger)

Mats Larsson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 56
 • Karma: 0
 • Lightworkers Calling http://www.youtube.com/watch
  • Visa profil
Mitt fall
« skrivet: 05 mars 2010, 11:21:32 AM »
Här följer en historik angående omhändertagandet av min dotter:
Den 7 dec 2007 skedde ett omedelbart omhändertagande av vår då 5 mån gamla Dotter  .

Grunderna för det omedelbara omhändertagandet angavs vara utdrag ur SMS trafik samt  ett Läkarutlåtande som konstaterade att vår dotter var kraftigt försenad i sin utveckling och att det framställdes som att vår dotter var deprimerad och att vi indirekt var orsaken till det genom underlåtenhet att ge henne adekvat omvårdnad och stimulans.

Vi yrkade från vårat håll att de signaler vi fått från BVC i samband med den intensiva uppföljningen där (som vi själva medverkade till för att ge insyn) inte gav oss några signaler som gör att man kan använda begreppet " påtaglig eller skadlig försening" , Vi yrkade att den försening i utvecklingen som förelåg hade sitt ursprung i att mamma under Graviditeten var till nöds tvungen att inta vissa mediciner för sin Epilepsi och den dokumenterade risk det medför när det gäller försening i utvecklingen.

Vi förlorade likväl i Länsrätten i mål nr ( 8945-07.    ) Dommen överklagades till kammarätten som dock fastställde Länsrättens Dom i Målnr :(  841-08)  Begäran om prövningstillstånd till Regeringsrätten avslogs .

2009-03-06 Gör vi en hemtagnings begäran vilket resulterar i en utredning som ger förslag att Vården skall bestå , Myndighetsnämnden  biföll förslaget .

Beslutet överklagades till Länsrätt (mål :( 4926-09), denna gång hade kommunen delvis  nya argument för att vården skall bestå.

Man påtalade Vår dotters  ”särskilda behov ”i förhållande till den utvecklingsförsening som hon altjämnt hade enligt av kommunen inlämnade läkarintyg.

  Vi bestred inte att hon alltjämt var försenad i vissa delar av sin utveckling (främst verbalt)

men vi yrkade att det fenomenet att vår dotter  alltjämt var utvecklingsförsenad tyder på att den ursprungliga grunden för omhändertagandet var mindre styrkt.

Vårt resonemang var att vår dotter  från födsel haft egna medfödda  problem  som gjorde att hon var försenad i vissa avseenden. För att om det hade berott på understimulans från vår sida så skulle det inte finnas några symtom i form av försening kvar eftersom Familjehemmet  enligt kommunen själva medverkat till att optimalt stödja Vår dotter  i utvecklingen. (Vår dotters grad av  försening borde ej funnits kvar om den berott på att vi inte stimulerat henne).

Vi förlorade dock i Länsrätten och överklagade till Kammarrätten mål nr :(4939-09).

Inför förhandlingar i Kammarätten inlämnar kommunen ett Läkarintyg i form av en utredning om autism. Och yrkar att vår dotter har Autism. Våra ombud  ombad oss att inte gå till angrepp mot Läkarutlåtandet trotts att det dels var luddigt formulerat (med interna motsättningar i att det saknas diagnosgrundande indikationer i förhållande till diagnosmanualen )men att läkaren i fråga ändå avsluta läkarutlåtandet /sammanfattningen av utredningen med att hon har Autism.

I domen fastställde kammarätten länsrättens beslut med motiveringen  att vår dotter  har omfattande särskilda behov som vi gemensamt inte klarar av att tillgodose dessa behov. Man beskriver Mammas funktionsnedsättning och att jag inte klarar att kompensera dessa. (Man vägde inte in våra yrkanden om att man skall ta hänsyn till att samhällets resurser att bistå skall vägas in).

Det mest anmärkningsvärda i förhållande till beskrivningen av vår dotters  särskilda behov i form av autism är att det i efterhand framkommit uppgifter som styrker våra misstankar att Diagnosen inte är objektivt framtagen.

Vi hade för en tid sedan  ett enskilt samtal med Läkaren i fråga som ledde utredningen om Autism.

Vid samtalet med läkaren ställde vi frågor om interna konflikter i utredningen om autism.( saknades diagnosgrundande krav i en av huvudgrupperna = repetetivt beteende)

Som svar fick vi glidande formuleringar som till slut gled över till att orsaken till att läkaren  ändå satte diagnosen var utifrån påtryckningar från familjehemmet , för att ”diagnosen behövdes ”för

att vår dotter  skulle få tillgång till olika stöd i samhället  såsom rehabilitering och anpassad skolgång.

Det anmärkningsvärda är dock att läkaren hade kunskap om att utredningens utfall skulle användas i en rättslig prövning igenom LVU, men likväl gjorde Läkaren en mindre objektiv slutsats av utredn om autism.

Vi medger att vi kan se Autistiska drag  hos vår dotter (verbalt /socialt/kommunikativt ) men vi (och andra som har kontakt med henne )tycker ej det finns grund för diagnosen autism.

Vi har genomgående under hela  LVU processen begärt att vår dotter  skall få undersökas av en annan Läkare för ett andra utlåtande , Kontinuerligt har det givits avslag .TOM vid formel framstälan till Rätten.

Tyvärr har det varit dålig kontinuitet i Vår Dotters  ombud ,Hon har totalt haft 3 olika ombud

Första förhandlingarna  i Läns och Kammarätten var 2 olika ombud (båda stödde LVU,et)

Andra förhandlingarna  i Läns och Kammarätten kom ett nytt ombud för Ronja in som bemödade sig med att träffa oss och Ronja personligen innan Förhandlingarna .

Det nya ombudet yrkade att vården enligt LVU borde avslutas både i Läns och Kammarrätten.

Vi har haft ombud tillgängliga under förhandlingarna men övergripande ser vi att de ej satt sig in i ärendet i en erforderlig omfattning.

Vi har fått till oss att de ombud som verkligen lägger tid på att sätta sig in i ärendet ofta inte ges ersättning fullt ut enligt sina yrkanden ,(,eller tom reducerat till hälften)(Källa Siw Westerberg som fört många mål in i EU Domstolen och vunnit 7 av 9  LVU mål. Utifrån hennes artiklar förefaller det som svenska Domstolar inte betraktar Domar från EU domstolen som prejudicerande.(eller ens följer domstolens utslag!!)

(Borde föranleda en annan tolkning av LVU hos  svenska myndigheter och domstolar)

Detta gör naturligtvis att ombud inte sätter sig in i ärendet så mycket som rättssäkerheten borde påkalla eftersom de inte ges rätt ersättning för det.

Dessutom upplever vi våra ombud som vi hittills haft som för ”fega” och trycker på oss att vi ska samarbeta med kommunen till vilket pris som helst. Det ställer vi inte upp på.

 

Övrig info. i ärendet :

kommunen sänkte umgänget under förra uppföljningsmötet med motiveringen

att vården bedöms behövas under överskådlig tid (de åberopade stöd av senaste domen men i den står avslutningsvis bara att ”(Vården bedöms ej kunna avslutas i dagsläget )” alltså inga formuleringar om tidsaspekter som återfinns i vissa domar. ex "överskådlig framtid . Vi fick en chock första rättegången i det orimliga att beviskravet var omkastat .. att Domstolen acsepterade Kommunens utredning som sann och det var upp till oss att bevisa motsatsen,, Konventionen om rätten till en rättvis Rättegång var satt ur spel.

 

Till råga på allt har vi förutom LVU processen även tvingats föra en rättslig kamp om mammas  rätt till assistans Genom LSS . Hon hade Rätt till assistans från 2005 men en tid efter omhändertagandet gjorde Försäkringskassan en 2 års omprövning i vilken de konstaterade att hon  inte hade de minst 20 timmar grundläggande behov som behövs för att få assistans Genom FK.

Då vände vi oss som praxis är till kommunen för att få assistans genom dem eftersom då behöver man bara visa att det finns grundläggande behov enligt lagens formuleringar .

Samma myndighetsnämnd som ansökte om fosterhemsplacering avslog hennes rätt till assistans....

Följden blev en Rättslig prövning i detta hänseende också  .(vi fick juridisk hjälp av assistansia )

Mamma vann i Länsrätten i mål(5931-08) ,men förlorade i kammarätten i mål :(7593-08) (Motivering : karaktären och omfattningen av de personliga behov som förvisso föreligger anses inte vara av den integritetsart som föreskrivs i Lagens förarbeten.)  Man såg förbi lagtexten och gav företräde för förarbeten ...Grundläggand behov fans i en enligt prejudikat tillräcklig omfattning . Domstolen gjorde doch egenmäktigt en rangordning av de grundläggande behoven ur integritetsgrad, (Lagstiftarens ansvar)

 

Begäran om prövningstillstånd till Regeringsrätten avslogs samma vecka som senaste begäran om prövningstillstånd För LVU.et... undertecknat av samma tjänsteman vid regeringsrätten...

XENIA

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 104
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Fattiglappen
SV: Mitt fall
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2010, 18:07:53 PM »
Har Ni eller tänker Ni gå till Europadomstolen inom 6 månader?
Förvaltningsrätten har spårat ur i Sverige.
Det kan nog många konstatera. Tyvärr.
Hälsningar XENIA

AS76

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 106
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Mitt fall
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2010, 18:48:56 PM »
Det låter som att autism blivit en beställningsdiagnos för att de ska kunna kräva skattebetalarna på mer pengar? Sannerligen trist - inte bara slösas ju skattemedel bort på onödig vård, barnet kommer ju också stämplas som handikappat, det kan påverka hennes självbild. Beställningsdiagnoser är verkligen inte ovanliga i dagens Sverige tyvärr.

Mats Larsson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 56
 • Karma: 0
 • Lightworkers Calling http://www.youtube.com/watch
  • Visa profil
SV: Mitt fall
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2010, 19:54:23 PM »
Vår strategi går jag inte ut med här just nu , med tanke på risken att Kommunen får kännedom om den. men vi kommer fortsätta på olika sätt.

Vad gäller Vår dotters utredning om autism så är en mycket anmärkningsvärd sak att man i utredningen inte på något plan väger in de negativa effekter relaterat till den omständighet att hon från 1 dag till nästa skiftade miljö och människor ,, att vi inte  fick träffa henne på en hel månad ...

i ett läkarutlåtande 6 månader efter  omhändertagandet återger läkaren familjehemmesföräldrarnas yttrende att "Det tog lång tid för vår dotter att anknyta till Familjehemmets trotts familjehemmets stora ansträngningar ...
Så vi har en läkare som utrett autism som totalt bortser från hur  tramat med att tappa kontakten med mig som primär anknytningsperson från 1 dag till en annan. (det fanns TOM källor i Kommunens egen utredning som styrkte att anknytningen var stark)

i ett annat intyg från samma läkare skriver dock läkaren om riskerna med att "vården" upphör med de negativa konsekvenser det skulle får för Vår dotter..Låter detta Logiskt? att hon skildes från oss vid 5 mån ålder va tydligen enligt läkaren komplikationsfritt men om vården avslutas blir det ett stort trauma ,, ( vi har tom deklarerat att vi ser att det bör vara en lång återslussningstid med tanke på att vår dotter nu i stor grad har anknytit till familjehemmet ( hon använder orden mamma och pappa både mot oss och familjehemmets föräldrar och det är förståerligt ur hennes perspektiv.)
Varje människa med sunt furnuft förstår att de symtom som vi ser i form av autistiska drag men ej autism mycket väl och sannolikt beror på traumat i förhållande till Omhändertagandet. (svårigheter för henne med sociala sammspel  ,ögonkontakt , närvaroförsenat språk). ur vårt perspektiv är det kommunen som genom omhändertagandet har utlöst de svårigheter Vår dotter har och som de överdriver till en beställningsdiagnos som argument för att vården skall fortsätta .(Vi har studerat mycket om autism och diagnosmanualernas krav, liksom komplikationerna i trauma med att abdrupt tappa kontakten med den primära anknytningspersonen/personerna .
Det som förmodligen gjorde kommunen hämndlystna var att vi 2 månader innan omhändertagandet begärde att ett privat assistansbolag skulle utföra assistasen för min maka.. om jag kunde skulle jag släpa Socialsekreterarna till EU domstolen för de har skadat det som betyder allt för oss Vår älskade dotter.


« Senast ändrad: 05 mars 2010, 20:01:51 PM av Mats Larsson »

XENIA

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 104
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Fattiglappen
SV: Mitt fall
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2010, 10:37:17 AM »
Förmodligen och högst troligt blev de hämndlystna i er andra kontakt med kommunen (LSS-ärendet). De klarar inte av sina prestigefall.

Epilepsiförbundet hjälpte ett vietnamesiskt par i ett tidigare fall, + ett gäng läkare på ett sjukhus.
http://varnamo.lny.se/socialen-tog-deras-bebis-pa-bb-1270/

Men, förvaltningsdomstolarna är den stora boven i olika LVU-draman (och SoL-draman) i landet.
De skapar sig en enda  bild utifrån den både sanna och oftast osanna dokumentation som de kommunala handläggarna skapar och lägger fram.

I brottmål hos tingsrätter är det känt att både part och motpart kan ljuga, men där är bevisningen och vittnen det viktigaste och av störst betydelse. Vittnen kan åtalas om de ljuger, de talar under ed (sanningsförsäkran).

Vittnen i ert fall bör vara andra myndighetspersoner, läkare, BVC, etc.
Fr o m i år kan ni vända er till Socialstyrelsen och anmäla handläggarna.
Försöka duger i alla fall.

Och, är det så att autism, asperger, ADHD, etc., har blivit beställningsdiagnoser, så ta upp det med den politiska oppositionen nu under valåret 2010. Och även med pressen.
Under valår ska man utnyttja den politiska situationen.
Hälsningar XENIA

XENIA

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 104
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Fattiglappen
SV: Mitt fall
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2010, 13:24:50 PM »
TILLÄGG till mitt inlägg här ovanför.

Handläggare inom kommuner och inom förvaltningsdomstolar är inte sällan extrema "ordbajsare" (sannolikt en yrkessjukdom för att få rätt).
De är inte sällan ologiska och ostrukturerade, inkl. befästa med fördomar, vilket man ska ta fasta på.

En kortfattad struktur på Ert fall skulle kunna vara:

- Har barnet en verklig eller en påhittad diagnos?
- Om barnet är sen i utvecklingen, är det naturligt (en del barn är sena), eller genetiskt (medfött), eller beroende på miljön?
- Oavsett barnets hälsa, är ni som föräldrar lämpliga eller olämpliga att ta hand om ett friskt barn eller ett sjukt barn? Och i så fall varför, om ni inte är det?
- Kan släkt, vänner, eller samhället stötta Er i föräldrarollen?
- Det är olagligt att välja ett främmande fosterhem framför barnets släkt.
Hälsningar XENIA

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
SV: Mitt fall
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2010, 18:58:50 PM »
Du verkar ha gjort allt vad de bett dig göra, visat dina kort.Jag förstår om du inledningsvis haft förtroende för dem. Men har du insett att du varit utsatt för myndighetsbrottslighet ?  De här figurerna står för de grövsta och flesta brotten i sverige. 90% av de som går igenom länsrätt och kammarrätt förlorar målen och döms till LVU. 23 000 barn bjuds ut på barnslavmarknaden varje år. I en del länsrätter har inte en friande dom fällts på många år. Omvänd bevisbörda råder, advokaterna tar mutor, eller har själva fosterbarn. Fosterhemmen får 18-30 000 kr i månaden för att hålla kidnappade barn fångna. De kan ha upp till 8 barn.Det är inte knarkhandeln som är sveriges mest lönsamma kriminella industri.Fosterhemsindustrin omsätter 23 miljarder per år, varav 11 miljarder i fosterhemsersättningar. De som talar om "professionellt föräldraskap", asociala, har på sina HBV-hem 70% av de intagna som går till kriminalitet och drogmissbruk. Inte ens de värsta föräldrarna har så förödande dåliga resultat. Från fosterhemmen flyr eller omplaceras 40%, därför satsar de på att stjäla barn som är så små att de inte kan fly, som din dotter exempelvis: De säger själva att de inte vill ha  störda, sjuka, eller besvärliga barn.De vill ha friska barn på fosterhemmen.  Om du ska få tillbaka din dotter krävs det nog att du slutar samarbeta med dem. Framförallt att du inte litar på advokater.Det verkar ha varit er egen advokat som satte dit er, då han uppmanade er att inte protestera mot autismdiagnosen, som ju uppenbarligen ligger till grund för LVU:et. "Barnens folkets och partiets bästa" har använts igen. Barnens bästa är var som helst , men bara inte hos barnets föräldrar. Det är ju verkligen märkligt att de kan ta barnet på grund av epilepsi hos mamman. Hur många har epilepsi i sverige ? Sitter deras barn på fosterhem ? Men pappan då ? Du har ju ingen epilepsi ? Där gäller regeln att om de kan finna ett fel på den ENA föräldern, så tar de barnet från båda, därtill från hela barnets släkt, vänner och miljö och kidnappar barnet för att "vårda" det någonstans bland giriga barnslavhandlare.

Om du vänder dig till europadomstolen är det förstås bra, men de har 8 års behandlingstid, och tar bara pilotfall.

Om du vänder dig till länstyrelsens tillsynsenhet, ska du veta att den består av asocialas eget folk, utredarnas kollegor.Dessa utredare som i sin tur är såväl utredare som din motpart i länsrätten, länsrätten är alltså en politisk tribunal. Har du varit politisk aktiv förresten ? Kan nämna att om du tittar igenom arkivet här kommer du att finna att det huvudsakligen är intellektuella och stridbara människor som råkar ut för LVU. Drogmissbrukare, våldsamma och psykiskt sjuka drabbas mindre sällan, då asocial inte vill ha störda barn till barnslavmarknaden..

https://forum.nkmr.org/index.php/topic,1711.msg8941.html#new
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

XENIA

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 104
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Fattiglappen
SV: Mitt fall
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2010, 14:23:47 PM »
Ni måste fortsätta att kämpa i de svenska domstolarna med en förnyad begäran om upphörande av LVU. 
Ni måste då försöka skaffa fram nya bevis för att ni är lämpliga som föräldrar, och/plus andra "myndigheter" eller organisationer som stöttar och supportar er.

Hälsningar XENIA

Mats Larsson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 56
 • Karma: 0
 • Lightworkers Calling http://www.youtube.com/watch
  • Visa profil
SV: Mitt fall
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2010, 23:34:46 PM »
Avos"advokaterna tar mutor," Vilka källor har du för det ?egna erfarenheter eller Fall där det bevisats att Advokater tar mutor. I den mån det bevisats är de inte kvar i tjänst hoppas jag . Advokatsamfundet fungerar alltjämt enligt vad jag ser av deras förhållningsätt till Ombud vid LVU frågor.. sedan kan man ju utreda hur vilka överväganden som Förvaltningsrätterna gör  när det gäller vilka ombud som tilldelas i LVU fall. Om Advokaten haft uppdrag i form av att ha representerat Kommunen i LVU fall bör han ej tilldelas uppdrag att representera offer för LVU i andra fall. Vad jag läst på Advokatsamfundets hemsida verkar de ha samma syn som jag på det.
Jag kan inte ogiltigförklara alla Advokater det finns de som har nästan lika stort angarcemang som Siv Westerberg även om förvaltningsrätterna inte
Kompenserar deras arbete när de lägger ner erfoderlig tid på uppdraget.

Jag har inte Epilepsi , Kommunen har dock på olika sätt försökt misskreditera min föräldraförmåga . ( lösa formuleringar om betygsproblem under gymnasiet) , att jag skulle va emotionellt ostabil och andra förolämpningar. ( allt bygger på en inbyggd instingtiv undermedveten slutsatts att den som Gifter sig med en sjuk person måste ha egna problem ,,annars skulle han gift sig med någon "bättre") Den attityden genomlyser delar av deras samtal och slutsattser. Denna fördom bygger på en mänskosyn som är ovärdig deras uppdrag,, de har mycket svårt att föreställa sig att man som frisk kan Älska någon för den hon är , oavsett sjukdomen. Sjukdomen är ju inte henne. Socialsekreterarnas förmåga att vilja utreda Min frus problematik i förhållande till föräldraförmågan präglas av fördomar .

Vi har vittnen i form av Min frus läkare , BVc och den delvis oberoende öppna förskolan där umgänget sker , (delvis oberoend för att 1 av 4  pedagoger där har uppdrag som socialsekreterare  i kommunen .)vilket ibland påverkar objektiviteten i de yttranden de ger. Socialens förmåga att "sammarbeta" med andra institutioner verkar otäckt stor , och jag tror att det skett många samtal över telefon som inte journalförts för de utgör brott mot tystnadsplikten och utgör  brott mot förvaltningslagen ( obehörlig påverkan av fristående myndighet eller vårdgivare)

Vi lade anmälan till Tillsynsenheten Länstyrelsen men de tar bara upp den rent administra i en granskning .Det blev ingen anmärkning ..

Vi skrev Till JO men de  hade ungefär samma attityd , det enda JO anmärkte på va mot Länsrätten att det tog för lång tid mellan omhändertagandet och förhandlingarna. (jag har tidigare skrivit Om  och till JO och deras förmåga att upprätthålla sitt uppdrag här på detta forum )

Har NKMR vid något tillfälle yttrat sig mot länstyrelsen och deras tillsynsuppdrag och hur det utförs generellt ?

AVOS,jag har inte varit politiskt aktiv, det är för mycket "kindergarden " i politiken i sverige i dag ,,polemik grupperingar ,,brist på sammarbeten prestige  och spel bakom galleriet

Finns det någon utredning om hur många av nämdemännenen i Förvaltningsdomstolarna som har politiska uppdrag?

Försöker NKMR  genom påtryckningar få en Ny Rättegångsordning i LVU mål som mer får karaktären vid Vanliga Brottmål i Tingsrätten?

Vi kommer ta upp begäran om att vården upphör så ofta det går . Det som verkar irritera Socialsekreterarna mest är att vi alltjämt är starka  trotts alla ansträngningar de gör och gjort för att sabotage av vår vardag. Ibland gör det något sjukt utspel och förväntar sig en motreaktion som dom kan använda mot oss  i utredningen ,, men det funkar inte på oss och man ser att det gör dom frustrerade .. vi skrattar mest åt dom och deras självbild  mer är de inte värda. Vi har dock Fått en ny sekreterare nu efter extrema påtryckningar och det är för tidigt att utala sig om hennes objektivitet eller kurrage gentemot sina chefer. Hon säger att hon tillämpar BBIC i varje fall ,,vilket de andra inte ens verkade veta vad det var.
Nästa övervägande om vårdens fortsättning är 16 mars och då kan vi granska objektiviteten i hennes övervägande . Beslutet kommer överklagas om Resultatet blir att vården skall bestå. Om Vår dotter får ett nytt ombud (hon har redan haft 3 olika ) kontaktas BRIS för då har Barnperspektivet i FN stadgan åsidosatts .

Finns det något etablerat sammarbete mellan BRIS och NKMR som bygger på samsyn och samverkan på något plan ?

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
SV: Mitt fall
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2010, 08:20:00 AM »

Finns det något etablerat sammarbete mellan BRIS och NKMR som bygger på samsyn och samverkan på något plan ?

För att börja bakifrån. BRIS är en av asocialas organisationer. Där jobbar bara SS.
NKMR har ståndpunkten att asociala bör läggas ned. Dess struktur är brottslig, och de personer som fyller strukturen är exempelvis brottslingar. Sökandet efter hederliga människor i en brottslig struktur är svårt, rent av fåfängt. Man hittar inte det man söker helt enkelt, eftersom i det fall det finns hederliga människor där, så tvingas de till samarbete, alternativt säga upp sig själva eller få sparken. I hela sverige finns det två personer på sociala som ställt sig på klienternas sida och sedan fått sparken. Det är Ulla Wall-Johansson och en biträdande socialchef. Det är allt vad som funnits i en inventering av medborgarandan, decennier tillbaka. Det finns naturligtvis fler som kan ge viskande antydningar. Men de är antingen på väg att sluta, eller att gå åt andra hållet.
http://www.nkmr.org/bara_ett_glas_mjolk.htm

Sök igenom alla forum du hittar och försök hitta en SS som beklagar sig över den brottslighet som deras kollegor begår dagligen. Meddela sedan oss hur många du hittar. Jag har hittat två (!)

Egentligen borde det räcka med att konstatera att länsrätten och kammarrätten samt deras utredare asociala är brottsliga organisationer. I dess "domstolar" behöver du ingen advokat, eftersom advokaters uppgift är att finna lagliga utvägar. De är politiska tribunaler, och vad som försiggår där är brottsligt. I februari startade en utredning om asociala. Utredarna sparkade i dörrar och grät, de hade inte sett något värre. Utredningen är förlängd till augusti.

Välkommen till Kafka-Sverige.
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Mats Larsson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 56
 • Karma: 0
 • Lightworkers Calling http://www.youtube.com/watch
  • Visa profil
SV: Mitt fall
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2010, 08:13:24 AM »
För att utvärdera BRIS tillsände jag dem några frågor på Hur de generellt ser på några frågor kring LVU nära knutet till barnet.

1 Hur de ser på barnets rätt i kontinuitet hos sit ombud ( inte bara att barnet har ett ombud utan att domstolarna bör anstränga sig att få samma ombud mellan förhandlingarna och att det i första hand bör vara det som styr datum för förhandlingarna.

2 . om de någon gång följt upp eller inhämtat information om vilka överväganden som ligger till grund för  Domstolens val av ombud till barnet.
(och om de själva har några sådana värderingar)

3 om de kan kommentera Siv Westerbergs observation att det ofta verkar som ombud som vill att"vården2 skall avslutas gallras bort.

Mats Larsson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 56
 • Karma: 0
 • Lightworkers Calling http://www.youtube.com/watch
  • Visa profil
SV: Mitt fall
« Svar #11 skrivet: 09 april 2010, 14:21:25 PM »
Inget svar från Bris har erhållits , således ger jag dig rätt AVOS i dina omdömen om BRIS.

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlägg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
SV: Mitt fall
« Svar #12 skrivet: 10 april 2010, 09:36:08 AM »
Inget svar från Bris har erhållits , således ger jag dig rätt AVOS i dina omdömen om BRIS.

Detta är inget nytt. Se även "Rädda barnen från Rädda barnen och Bris]" och "nwt.se - Bris bryr sig inte om tvångsomhändertagna"
« Senast ändrad: 10 april 2010, 09:39:29 AM av Ruby Harrold-Claesson »