Frfattare mne: Förtryckarskolan Del 2 ( Advanced)  (lst 2814 gnger)

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
Förtryckarskolan Del 2 ( Advanced)
« skrivet: 08 september 2009, 18:02:28 PM »
Förtryckarskolan del II ( Advanced )

Innehåll

1.0 Argumentum ad hominem.
2.0 Argumentum ad verecundiam.
3.0 Argumentum ad ignorantiam.
4.0 Tu Quoque.
5.0 Demagogi.
6.0 Redictio ad absurdum.
7.0 Circulus Vitiosus.
8.0 Credo quia absurdum.
9.0 Dogmatism.
10.0 Retorik.
11.0 Ignoratio elenchi.
12.0 Lögnarparadoxen.
13.0 Genetiskt felslut.
14.0 Sammanblandning av symbol och referens.
15.0 Den Manikeistiska myten.
16.0 Medveten otydlighet.
17.0 Stämpla människor
18.0 Metabasis eis allo genos.
19.0 Tertium non Datur.
20.0 Non casa pro casa
21.0 Non sequitur.
22.0 Opportunism.
23.0 Petitio principii.
24.0 Post hoc ergo propter hoc.
25.0 Proton pseudos.
26.0 Quaternio terminorum.
27.0 Survival of the fittest.
28.0 To auto non legein.
30.0 Lär dig"Guilt by association" tekniken.
31.0 Lär dig "Har du slutat slå din fru ? -jasså du kanske inte vill tala om detta"-tekniken.

1.0 Argumentum ad hominem.
1.1 Om en motståndare har speciella värderingar som man inte delar kan man istället angripa hans person ( argument avpassat efter personen) dess motsats är argumentum ad rem (argument avpassat efter saken ).
1.2 Argumentum ad hominem är mycket effektivt när man vill framkalla en avsiktligt osaklig debatt.

2.0 Argumentum ad verecundiam.
2.1 Om man vädjar till en auktoritet dvs. till de känslor av respekt som folk hyser för berömda personligheter kan man övertyga pöbeln om riktigheten i sin åsikt.

3.0 Argumentum ad ignorantiam.
3.1 Om en motståndare inte kan bevisa att hans slutsats är rätt med den bevisbörda du kräver så säger du att han har fel.
3.2 Tex. så länge som en kommunist inte kan bevisa att han inte har känt en hemlig sympati för massmord bör argumenten ignoreras.

4.0 Tu Quoque.
4.1 "Även du". Består i att man besvarar en anklagelse inte genom att diskutera om den är befogad eller ej, utan genom att framföra en motanklagelse.

5.0 Demagogi.
5.1 Talekonst, om dina argument är svaga, försök att prata skit så länge det går ( att filibustra ) , då orkar inte åhörarna lyssna på debatten och kommer heller inte att intressera sig för de argument som din opponent har eller de svar som du kan tänkas ha.

6.0 Redictio ad absurdum.
6.1 Om människan alltid har vårdat sina barn så skulle hon inte ha kunnat överleva. Från en given förutsättning härleder man något som uppenbart är felaktigt. Alltså måste förutsättningen förkastas.

7.0 Circulus Vitiosus.
7.1 'Ond cirkel','Felaktig Cirkel'. Cirkelbevis. Bevis där sanningen är det som ska bevisas(konklusionen), redan är förutsatt i bevisets utgångspunkt(premisserna). Exempelvis är konklusionen direkt sammanfallande med bevisets enda premiss i följande exempel:' Att ge varje människa obehindrad yttrandefrihet måste alltid i det stora hela vara fördelaktigt för staten;för det bidrar i hög grad till samhällets intressen att varje person åtnjuter en fullkomligt obegränsad frihet att uttrycka sina åsikter'.
7.2 Circulus Vitiosus kan med fördel också användas i cirkularitet i samband med definitioner och förklaringar. Om ett uttryck A definieras med hjälp av ett uttryck B,B i sin tur definieras med hjälp av ett uttryck C, och C med hjälp av A, har vi en definitionscirkel.

8.0 Credo quia absurdum.
8.1 'Jag tror, emedan det är orimligt'. Betecknande för den religiösa hängivenheten åt irrationaliteten. Credo quia absurdum ger inte svar på de frågor efter mening(sammanhang,värden), som människan (subjektet) ställer.

9.0 Dogmatism.
9.1 Grekiska 'Dogma', mening, lära. Fasthållande av påståenden som inte är välgrundade, trots motargument, hävdandet av dogmer
9.2 Metafysiskt tänkande som inte frågar efter grund, den mänskliga kunskapens karaktär och räckvidd.
9.3 Hävdandet av positiva påståenden om verkligheten. Motsats: skepticism.

10.0 Retorik.
10.1 Retoriken var den högst stående konsten i det antika Grekland. När Sokrates ställdes inför stora rådet i Athen för att dömas till döden genom att tömma en giftbägare så bedömdes hans rätt att leva efter hur välgjort försvarstal han kunde presentera. Den antika retoriken var så funtad att det var ovidkommande om ett påstående var sant eller falskt, det viktiga var framförandet som betygsattes. Bra retorik ger framgång och uppskattning i livet. Dålig retorik: se exemplet Sokrates.

11.0 Ignoratio elenchi.
11.1 Latin 'ovetskap om motsägelsen, avvisandet'. Bevisfel där det bevisas något annat än det som ska bevisas, el. där motståndarens påståenden bemöts med en i förhållande till dess innehåll ovidkommande argumentation.

12.0 Lögnarparadoxen.
12.1 Exempel 1: Kretensaren Epimedes hävdade att alla människor på Kreta ljuger. Om påståendet var sant ljuger han alltså, alltså måste påståendet vara falskt.
12.2 Därav följer påståendets sanning inte av antagandet av dess falskhet. Eubulides av Megara gjorde däremot det antinomiska påståendet 'jag ljuger'. Detta är sant om och endast om det är falskt.
12.3 Ännu en variant ger anledning till en äkta lögnarparadox i exemplet om Platon säger att Sokrates har rätt och Sokrates hävdar att Platon ljuger.
12.4 I en modern variant definierar vi (S) att vara satsen '(S) är falsk'. Om (S) är sann, är det sant att (S) är falsk, så är (S) sann. Alltså gäller att (S) är sann, om och endast om (S) är falsk.
12.5 Hängde ni med ? Så gäller även för de andra bokstavskombinationerna (M),(C),(Fp),(V) osv.

13.0 Genetiskt felslut.
13.1 Kommer ifrån ordet "genes" - person. En utvecklad nyare variant av argumentum ad hominem, som har utvecklats av politiker och makt- havare. Genetiskt felslut går ut på att man söker styrka giltigheten eller ogiltigheten av det utsagda genom att hänvisa till hur utsagan uppkommit.
13.2 Om en person i en diskussion säger att han har en socialistisk övertygelse ( obs ! glöm ej punkt 30.0 Guilt by association-tekniken !) , börja då att analysera de psykologiska eller sociala orsakerna till att han har skaffat sig denna övertygelse, tex. uppror mot föräldrarna, läser en viss tidning eller umgås med dåliga vänner. Psykologisera allt han säger.

14.0 Sammanblandning av symbol och referens.
14.1 En egentligen gammal metod som använder en egenhet som språket besitter, nämligen att språket kan användas till att referera till sig självt. Det är i just detta sammanhang som en förväxling mellan symbol och referens kan ske.
14.2 Metoden liknar "guilt by association", men har ett vidare användningsområde. Medvetet kan metoden vara väldigt framgångsrik.
Tex "Hur kan du vara kommunist, när Stalin utrotade så många människor i Sovjet på 30-talet" ? "Kommunist"-kopplas till "Stalin", som kopplas till "utrota". En association bildas, där personen verkar ha blivit kommunist på grund av att Stalin utrotade människor på 30-talet.
14.3 Metodens principer fungerar alltså som ett Circulus Vitiosus. Ex 'Kina är en folkdemokrati, eftersom folkdemokrati slutar på 'i', slutar alltså 'Kina' på 'i'.

15.0 Den Manikeistiska myten.
15.1 Världen består av en ond och en god sida. Genom att luras att delta i KAMPEN på endera sidan kan människor lockas bort från att engagera sig i de verkliga frågorna.
15.2 Världen behärskas av två grundprinciper, det onda och det goda. På motsvarande sätt har människan två själar, en ond och en god. För att befria sig från den onda principen måste den kritiserade personen i fråga underkasta sig asketisk livsföring.
15.3 Tex Spionage är ett brott, men om spionen omfattar en annan ideologi,(vilket egentligen borde vara ovidkommande) , kan man medvetet framkalla indignation emot denna ideologi som spionen haft. Detta skapar då en avsiktligt osaklig debatt med alla innehavare av denna ideologi, de måste gå i försvarsposition, under tiden växer "debatten" som en atombombs-svamp medan de stridande överöser varandra med beskyllningar. Båda parter sysslar då med sina egna tolkningar av den mankeistiska myten, ingen inser då vem de egentligen har att göra med.
(Exemplet från Enbom-affären)

16.0 Medveten otydlighet.
16.1 (Från Ian Wachtmeister, Bert Karlsson m.m) Genom att använda ett luddigt språk kan man utöva krypskytte utan att behöva gå i svaromål för sin ståndpunkt. Ståndpunkten är hemlig, och avslöjas inte förrän makten slutgiltigt har erövrats. Låt ingen få en syl i vädret, säg ofta "Det vet man ju.."," och allihopa","alla säger","och allt det där","som det är överallt","man har ju varnat","folk tycker ju","både här och där","man har ju insett" o s v. Låt ingen få en syl i vädret, för då kan de fråga : Vem är "man" ? Vilka "allihop" ? Vaddå, överallt ? Vem har varnat ? o s v.

17.0 Stämpla människor
17.1 Förknippa den du ska trycka ned med nedsättande ord och omdömen, slashas, faschist etc.
17.2 Hitta också på fyndiga öknamn och sprid dem sedan genom visknings- kampanjer.
17.3 Påpeka för personen att han är en förlorare.
17.4 Upprepa detta och kontrollera hur personen försöker vara dig till
lags.

18.0 Metabasis eis allo genos.
18.1 'Övergång till annan art',plötsligt språng i en bevisföring eller argumentation, varigenom man argumenterar för något annat än det saken gäller. Metabasis eis allo genos är ett omtyckt retoriskt knep i politiska debatter.

19.0 Tertium non Datur.
19.1 Lagen om det uteslutna tredje,Motsägelselagen, dvs den som ni ska bekämpa. En LOGISK princip som säger att man inte både kan bekräfta och förneka något visst om samma sak. Eller ett faktum kan inte på en och samma gång gälla och inte gälla. Framstående politiker hävdar i stället för Tertium non Datur sin 'Både ja och nej'- lagen.
19.1 Dit hör också Principium Contradictionalis, Motsägelseprincipen

20.0 Non casa pro casa
20.1 Ett felslut där man tar det som inte är orsaken för orsaken.

21.0 Non sequitur.
'Det följer inte', Beteckning på ett formellt felslut, där konklusionens eventuella sanning inte har något att göra med premissernas sanning.

22.0 Opportunism.
22.1 Av 'Opportunus','som leder mot en hamn', uppfattningen att man skall låta moraliska eller politiska principer ge vika för det som vid varje tidpunkt är det mest nyttiga eller fördelaktiga.

23.0 Petitio principii.
23.1 Anmodan om utgångspunkten.Bevisfel där man förutsätter det som ska bevisas.

24.0 Post hoc ergo propter hoc.
24.1 Efter detta alltså på grund av detta. Formel för det felslut där man av det faktum att två fenomen ligger i följd efter varandra i tiden sluter att det ena är en orsak av det andra. T e x. är det ingalunda givet att om hårdare straff har följts av minskad kriminalitet, så är dessa straff också orsak till denna minskning.

25.0 Proton pseudos.
25.1 'Den första falskheten',det fel som uppstår när den första förutsättningen i ett argument är falskt. se lögnparadoxen.

26.0 Quaternio terminorum.
26.1 'Att begreppen blir fyrfaldiga'. Felslut som bryter mot regeln att det endast får förekomma tre begrepp i en syllogism t e x ' Alla rävar har fyra ben, Finansministern är en räv. Alltså har finansministern fyra ben'.

27.0 Survival of the fittest.
27.1 ' De bäst anpassades överlevnad'. Sammanfattning av darwinismens lära om naturligt urval. Beskriver den process som uppstår mellan hederliga och ohederliga politiker efter att riksdagen öppnats efter ett nyval.

28.0 To auto non legein.
28.1 'Att säga detsamma'. Utsaga vari det som betyder samma sak säges flera gånger med olika ord men med samma betydelse. Intetsägande utsaga.
28.2 Ofta formuleras en tvivelaktig utsaga i riktningen av To auto legein för att därigenom ge den större styrka.
Ex. jämför : 'Cancer som upptäcks på ett tidigt stadium, kan i vissa fall botas' med 'Cancer som upptäcks på ett tidigt stadium kan alltid botas'.
Nu har du sjunkit väldigt långt ned, kanske du tänker, efter att ha praktiserat dessa råd ett längre tag. Samvetet gör sig påmint. Men tänk på att varje gång som du tidigare har tagit upp hur framstående personer bär sig illa åt, så har du kanske märkt en illa dold beundran hos din omgivning för dessa personer.
Enda reaktionen ibland är att folk blir avundsjuka på dem. När du kritiserar omoralen hos andra så råkar du själv illa ut. Alla dina bekanta utom möjligen du själv försöker lära sig hur man gör. Varför trodde du att "Dallas" är ett av Sveriges populäraste TV-program ? Var alldrig rädd för att framstå som barbarisk och ohövlig, det viktigaste är att andra fogar sig i din vilja. Hittils har du varit ett objekt för de andras angrepp, men efter Förtryckarskolan så kan du återta din förlorade framgång i livet .
Du kommer också att lättare förstå detta samhälles fundamentala principer, tex att arbetare ska ha lägre lön för att de ska arbeta bättre, de som har mer välbetalda jobb ska ha högre lön för att de ska arbeta bättre. Eller till exempel beträffande lotten i livet; De fåkunniga lär sig bäst av sina lidanden, de mer kunniga lär sig bäst på sina universitet.
_________________
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
SV: Förtryckarskolan Del 2 ( Advanced)
« Svar #1 skrivet: 09 september 2009, 14:19:52 PM »
Härskar-tekniker kan man kalla detta för, visst.... MEN vilken interaktiv funktion skapar detta i samhället...? Skapar det en god samhällsatmosfär i ett redan ansträngt samhälle ....? Nej, knappast !

Tvärtom med en samhällsutveckling som nu kan iakttagas med snart nedskärning och hot om nedskärning inom alla sektorer för att inte nämna sjukvård -- omsorg och skola... Uppe på detta som grädde på moset så florerar olika  skräckscenarios allt från Istid till global uppvärmning och vidare influensa - virus som snart utplånar oss alla. Vidare så är det den globala ekonomin som inte är i harmoni där snart alla länder om inte alla uppvisar stora statsskulder... (Lånar länderna från varandra för att visa folket att det är så dåligt och för att folk skall stå med mössan i hand å buga .. ??)
/../
Vad tror du och varför då ?!

Milton Friedman införde den nya synen på ekonomi som just gick ut på att samhället alltid ska framställa sig självt som en tiggande fattiglapp, för att motivera nedskärningar i transfereringarna. Med en statskuld att slå folket i huvudet med, så ska alla glömma det starka samhället.

Kanske lika bra det ?Allt som myndigheterna ägnar sig åt är ju skit. De är totalt odugliga till allt vad de än företar sig. Bäst vore om myndighetspersonerna satt hemma med full lön, eventuellt med lönetillägg för att låta bli att gå på arbetet och göra nya dumheter.

Om alla fick sitt eget, istället för att alla fick en del av det allmänna skulle familjerna normaliseras igen. Industrisamhället lånade landsbygdens befolkning i början på seklet för att bygga upp industrisamhället. Landsbygden utarmades, och folket gjordes till beroende lönearbetare.Deltidsjordbruken lades ned. Idag behöver industrisamhället återlämna den arbetskraft som lånades från landsbygden. Familjen återställas, människor få tillbaka sin bakgrund, sin historia.

http://www.nyapolitiken.biz/sve_politik/familj-o-psykiskohalsa.html
http://traditionochfason.wordpress.com/2007/10/26/toleransens-intolerans/
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna