Författare Ämne: Soc Osakliga dokumentation  (läst 2897 gånger)

Stockholm

  • Gäst
Soc Osakliga dokumentation
« skrivet: 15 mars 2009, 14:24:44 PM »
Begär ALLTID utdrag från journalanteckningar enligt PuL § 26   :!:

Jag brukar göra det regelbundet, men orkar inte alltid läsa utskrifterna direkt för att slippa illamående.

När mitt ärende når Tingsrätten via mitt juridiska ombud kan det bli ett typexempel på soc osakliga, lögnaktiga, och ofullständiga dokumentation, vilket strider mot både Förvaltningslagen, SoL, och SOSFS (Socialstyrelsens föreskrifter), och bedrägeri enligt Brottsbalken.

Senast så skriver de kommunala handläggarna att jag FÖRSUMMAT hyresinbetalningar för juni 2008 -- januari 2009.
Avslag på hyresbeloppen har erhållits från kommundelen under den peioden.

Däremot finns inga anteckningar om att jag den 10 februari höll ett "tal" för för ett 15-tal lokala fritidspolitiker på ett möte om ärendet runt  KFM:s avhysningbrev, med mera. D.v.s. väsentlig information undanhålls konsekvent i dokumentationen av "sickorna"  t ex till länsrätten, JO, Länsstyrelsen, revisorer, etc., etc..

Eftersom de betalar ut medel (kommunala skattepengar) generellt sett till målgrupper vilka staten (Af) har det ekonomiska och praktiska ansvaret för, så gjorde jag tidigare en anmälan till stadens revisorer.

Revisorerna har sedan begärt in en sammanställning av just mitt ärende från kommundelen UTAN att jag har fått ta del av sammanställningen, eller yttrat mig över den. Ett klart brott mot Förvaltningslagen.

Så går det alltså till inom olika ärenden, när vissa kommunala "sickor" helt styr sin omgivning via sin osakliga och lögnaktig dokumentation.

Stockholm

  • Gäst
Soc Osakliga dokumentation
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2009, 17:24:25 PM »
Läste just i en rapport från revisorerna i Sthlm . . .

Citerar:

Det finns även administrativ personal
med behörighet till Paraplysystemet. Det finns risk för att dessa tjänstemän saknar tillräckliga kunskaper om gällande sekretessbestämmelser.


Socialsekreterare:
Handläggare som tilldelats rollen socialsekreterare kan registrera,
skriva journalanteckningar, ta fram rapporter samt skapa dokument. En socialsekreterare kan ta del av sina kollegors akter men måste då bli medhandläggare.

Sekreterare / administrativ personal: Kan i princip göra samma saker i systemet som socialsekreteraren.

Sektionschef:
Rollen ska innehas av den som har behov av att i sitt arbete
kunna ta del av flera handläggares akter.
I rollen finns funktionalitet för att kunna ta bort sig själv som medhandläggare när man tagit del av akter.
Sektionschefen kan i övrigt registrera på samma sätt som socialsekreteraren.

Vid samtliga granskade förvaltningar fattas beslut om behörighetstilldelning av enhets- eller avdelningschef.

Revisionskontoret kan notera att vid en del förvaltningar har förhållandevis
många handläggare tilldelats rollen sektionschef. Med denna behörighet kan handläggaren ta del av information i andra handläggares utredningar och sedan ta bort sig själv som medhandläggare.

Enligt kommunfullmäktiges informationssäkerhetspolicy om styrning av åtkomst  till IT-system ska åtkomsten styras utifrån verksamhetsbehov och säkerhetskrav.

Behörighet till systemet ska tilldelas restriktivt, dvs endast till dem
som är i behov av behörigheten för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Systematiska behörighetsuppföljningar bör genomföras minst två gånger per år.

I Paraplysystemet finns olika möjligheter till sökning efter uppgifter. Bland annat  (utöver personnummer och namn) finns möjligheten att söka på adress.

Stockholm

  • Gäst
SV: Soc Osakliga dokumentation
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2009, 13:33:17 PM »
PERSONUPPGIFTSLAGEN samt EU-direktivet 95/46/EU.
____________________________________________________________________

Personuppgiftslagen gäller bl.a. sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad (5 § första stycket).

Med behandling av personuppgifter förstås enligt såväl personuppgiftslagen som direktivet (95/46/EU) varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas beträffande personuppgifter (3 § respektive artikel 2 b).

Det finns inte, vare sig enligt direktivet eller i lagen, något krav på att de uppgifter som behandlas på automatisk väg ska vara strukturerade i ett register eller liknande (jfr prop. 1997/98:44 s. 54).

I konsekvens härmed och med hänsyn till direktivets syften har direktivet, och därmed även personuppgiftslagen, ansetts vara tillämpliga inte endast när det är fråga om behandling av personuppgifter i strukturerat material såsom register, databaser samt ärende- och dokumenthanteringssystem utan även när det är fråga om behandling av personuppgifter i ostrukturerat material i form av datoriserad ord- och textbehandling eller liknande av löpande text (jfr Göta hovrätts dom den 7 april 2004 i mål B 747-00 s. 10; refererat i RH 2004:51).

Det kan anmärkas att detta synsätt även har legat till grund för ändringar i personuppgiftslagen som har trätt ikraft den 1 januari 2007 (jfr prop. 2005/06:173 s. 18 ff).

Begreppet personuppgift definieras i personuppgiftslagen som all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

I lagens förarbeten framhålls särskilt att definitionen är avsedd att ha samma innebörd som motsvarande uttryck har enligt definitionen i direktivet, artikel 2 a. Där definieras begreppet personuppgifter som varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade).

I anslutning härtill anges att en identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, framför allt genom en hänvisning till ett identifikationsnummer, eller till en eller flera faktorer som är specifika för hans eller hennes fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

För att avgöra om en person är identifierbar ska härvid, enligt stycke 26 i direktivets ingress, beaktas alla hjälpmedel som i syfte att identifiera vederbörande rimligen kan komma att användas av den registeransvarige eller av någon annan person.

Felaktiga personuppgifter i persondatabaser hos myndigheter reproduceras även i domslut hos (förvaltnings-)domstolar.

Förordning (SFS 2001:640) om registerföring m.m. vid Länsrätt med hjälp av automatiserad behandling

Inledande bestämmelse :

1 § Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i Länsrätters rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet.

En Länsrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som en Länsrätt utför.


jean-raoul

  • Gäst
SV: Soc Osakliga dokumentation
« Svar #3 skrivet: 02 april 2010, 11:22:52 AM »

Jean-Raoul de Marcenac
Valhallavägen 145
11531 Stockholm
Tel 0703404554
jean-raouldemarcenac@hotmail.com

               December  2009

Öppet brev till folkbokföringens tjänsteman Jenny Segeljakt med flera.

Sten efter sten gräver jag upp de fundamentala underlag av era så kallade illegala ”rutiner” som har skilt och fängslat mina barn från mig främst Ludwig de Marcenac sedan mer än 15 år.

Att min äldste son Marcus blev bortadopterad på åttiotalet utan min kännedom visade sig också vara ett så kallat ”praktisk beslut” från Socialstyrelsen. (En förundersökning skulle ha lagts ner utan att jag någonsin blev informerad om dess påbörjan).
Det resulterade i att när både Marcus, hans biologiska mor och jag själv ansökte tidigt på nit¬tiotalet att Marcus skulle få bära namnet de Marcenac blev detta avvisat av Stockholms tingsrätt pga. ”Alla band till den biologiske fadern skulle skyddas” och hindrade denna ansö¬kan (Den smyg adoptivfadern blev betraktad som biologisk fader). Tingsrätten blev vilseledd.

Till slut har år 2009 Länsrätten i Stockholms län funnit att ett annat folkbokföringsbeslut gällande ett annat ”praktisk beslut” som felaktigt den 6 september 1993 folkbokförde min yngste son Ludwig de Marcenac på Norrmälarstrand 18 i Stockholm (detta utan min kännedom eller synliga dagboksanteckningar) inte skulle äga rätt att vara och skulle upphävas. Detta tidigare felaktiga beslut blev dock till stor hjälp för modern Anne-Catrin Weingård som den 30 augusti 1995 vid Stockholms tingsrätt där med omedelbar verkan hon fick interimistisk vårdnad om vår bort rövad son. Detta beslut togs i ”parternas frånvaro” och utan någon form av preliminär förundersökning från sociala myndigheter eller kontradiktorisk respekt till processen. Tingsrätten i Stockholms län blev vilseledd en gång till.

Jag tänker inte än en gång summera alla de djävulskap som myndigheter eller privata personer inom dessa förvaltningar sedan 1994 har enat sig om, när det gäller att förtala, förfalska och krossa min f.d. familjs motstånd och engagemang att försvara oss och vår egendom mot olika olagliga grova bevi¬sade och styrkta angrepp, utan vill bara konstatera att när den förra folkbokföringens högst ansvariga tjänsteman Ingegerd Sterbäck skrev och talade med mig per telefon i februari 1994, ändrade hon tydligen den felaktiga antecknade adressen Norrmälarstrand 18 i Stockholm till C/O Weingård Norrmälarstrand 18 i Stockholm. Se de olika och tillrättade postadresserna på bilagda dokument. Detta vill väll säga att Norrmälarstrand 18 var endast en kvarlämnad postadress och hon kan intyga att vi bodde i Frankrike.

Ingegerd Sterbäck som fortfarande arbetar på skatteverket och som ni vet numera heter Widell, har personligen ansett att de dokument som trots mina skriftliga protester skickades ändå till en Jean-Pierre de Graal, alias André Arbili (som påstod sig vara min bror i Frankrike!) var en form av magistralt fel. Ni tjänstemän delar tydligen skilda uppfattningar om vad som är rätt eller talar inte tillräckligt med varandra.

Det är också mycket märkligt att det skulle ta Anne-Catrin Weingård mer än två år för att upptäcka att jag inte bodde på samma adress som hennes, Norrmälartstrand 18, Detta efter henne åter registrerades i oktober 1995? ”flyttning” till denna adress som era anteckningar påstod att hon skulle ha haft sedan september 1993. Om jag missförstår ”era anteckningar” rätt har Anne Catrin Weingård och min son flyttat mellan 1993 och slutet på 1995 från Norrmälarstrand till Norrmälarstrand. Tyvärr verkar det så att Jenny Segeljakt har svårt att kontrollera sina kryptiska anteckningar eftersom det är hennes undersåtar och medarbetare som gång på gång måste lysa och rätta till dessa.

Även när Segeljakt framför Länsrättens domare med lågmäld röst påstod att folkbokföringen hade till slut återfunnit den anmälan om bostadsadress i Orust som jag hade registrerat år 1997 när jag blev tvungen att återvända till Sverige. Det blev nu svårt för folkbokföringen att fortsätta att förneka detta eftersom skatteverket 1997/98 hade tagit emot min skattedeklaration med rätt adress gällande både mig själv och den fastighet värde som vi ägde i Frankrike. Så Segeljakt hade lite svårt att förklara att folkbokföringen hade haft fräckheten att registrera mig endast i ”församlingens Röra” dvs. fortfarande utan känd hemvist. Alla dessa grova efterkonstruktioner visar sig vara patetiska.

För min del fortsätter jag envist att sätta ljus på dessa vidrigheter och kan stolt försäkra er att ni inte har fullständigt lyckats hindra mig och mina pojkar att dela respekt och kärlek för varandra. Dessa gamla patriarkala maktmissbruk fasoner och pennalistiska metoder i DDRs anda eller liknande nationer måste motarbetas. Allra mest när deras dolda syftanden gynnar och förtjänar detta internationella kriminella etablissemang. Nota Bene att jag inte kommer att be om ursäkt för dessa jämförelser varken till dig heller den andre sanningens Kerberos; din Garm kollega Kent Hammarström.


Att jag är ledsen? Jag är minst sagt dödstrött på det hela . Det har jag varit i mer än femton år nu...
Hur många är som Ludwig. Ledsna pga. Myndigheternas missbruk eller s.k. slarv?
(Mest när det gäller de beskrivna metoder som myndigheter använde mot mig/oss för att sätta locket på avslöjade statliga internationella penningtvätts skandaler som "systemet" nyttjar av.)
Att avslöja detta var mitt brott.(Crime de lèze majestée)
Ingen bland alla dessa inblandade myndigheter har tänkt heller gjort något konstruktivt för att skydda Ludwigs "bästa" eller hans mentala trygghet.
Hur många av dessa barn är straffade genom dessa avslöjade ekonomiska skandaler som förstör familj efter familj...
 
Överklaga? JO? JK? Varför inte hos Sankt Peter: -)
Jag har inte slutat att engagera mig i min och min sons fall sedan Ludwig blev lömsk kidnappat från sitt hem i Frankrike år 1995 och överklagat alla de olika angrep som utfördes mot min person och min familj från:
 
Tullverkets kränkande förtal från personal i Malmö som blev konstaterade och nekades till slut  inte mindre än 8 år senare
 
SPM "Speciella mål" numera ekobrottmyndigheter har genom själva anklagaren Bo Skarinder utfört de grövsta brott gentemot sitt huvudman genom att förstöra eller manipulerat bevis material . Skarinder har dessutom hindrat en internationell förundersökning och illegalt blandat sig i fransk rättssak.
 
Åklagarmyndigheter i Stockholm som la ner en anmälan från A-C Weingård för olika olaga hot som tvingade henne och hennes far att sälja vår fastighet till de personer och organisationer som hotade oss med hjälp av förfalskat avtal där min signatur suddades bort. Denna anmälan förblev utan åtgärd av (Åklagaren Stefan Lind) Stockholm åklagarmyndigheter under 17 månader. Jag kallar detta för mer än passiv korruption.
 
Tingsrätten i Stockholm som med omedelbar verkan gav Anne Catrin Weingård ensam vårdnad för vår son den 30 08 1995 . Detta "I PARTENAS FRÅNVARO", utan förberedelser eller social förundersökning dessutom utan legal motivering annat att "moder är lämpligare vårdnadshavaren än fader" ... med mera bland annat:
 
Folkbokföringens diarier manipulationer och lögner...
 
Skatteverket så kallad "speciell avdelning som hotade mig att bli av med personnummer...
Se Tjänsteman Christer Ångström som dessutom erkände brott i hela sin arrogans framför opartisk vittne men påstod att dessa var preskriberade. För vem då!

Svea Hovrätt i Stockholm som beslutar dom mot eget beslut e contrario” mot sitt tidigare eget ”res judicata” ( Se dom beslut:Mål nr  Ö 155-09 och Ö 154-09 den 2009-05-08).
 
Högsta domstolen tidigare beträffande av Svea Hovrätten ”e contrario” beslut samma avgörande har avslagit överklagan från sökande eller klagande utan skäl eller motivering.
 

Synkrati ?
Det finns väl inte i det svenska språket men svenska ”modellen” verkar finnas kavar...
 
Rätten ? Den existerar när domstolens drängar är politisk fria

Den enskilde medborgaren som oförskyllt råkar i konflikt mot tredje part som i sin tur stöds partiskt av myndigheter blir åsidosatt av rättens mekaniska maskineri. Maktfullkomliga myndigheter utövas en viss form av ostracism gentemot den enskilde och termen rättshaverist stämplas för att befria dessa myndigheter från sina brister gentemot den kritiska medborgaren utan att omprövas sina ställningstaganden.

Kärrande medborgaren i frågan för en kamp som i stor del är berättigad men blir hånad såsom ”Don Quijote” eller liknande patetiska gestalter.
För varje haverist finns en motpart: ett mekaniskt haveri i rättsystem.
Likasom i fejden mellan Cicero och statsmannen Cato, som ansåg att de som opponerar sig till sin makt bör förstöras, vinner etablissemang med lakoniska och felaktiga beslut eller förrädiska medel som förvandlar rättsäkerhet till en chimär som gestaltas i en kall naturlig dotter födds som en avkomma emellan Justianius och Torquemada och ersätter Themis

För min del kan jag försäkra att tjänstemän av den ovan beskriven sort står till helt andras tjänster än till det svenska folkets rätt och säkerhet.

Jean-Raoul de Marcenac
Rättsökande
Efter 16 år kamp