Frfattare mne: Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.  (lst 19241 gnger)

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #15 skrivet: 13 december 2008, 13:25:15 PM »
Citat frn: "Nesse"
Uuuuh vad du är skadad av systemet! Alltid
detta eviga tjat med att lägga ord i mun på folk!

8 fall av hur många 5000 tusen? Bravo, jag applåderar ditt rättsivrande!

1: Det finns inget dolt budskap, jag talar i klart text det borde
    väll du om nån vara införstådd i!

2:Till skillnad från dig så uppmanar jag ingen att göra på det ena eller
det andra sättet, överklaga hur mycket du vill varsågod, det jag däremot
säger utifrån erfarenhet och som jag och andra har sagt tusen gånger
åt b.la dig är att du kan överklaga hur mycket du vill, du kommer
ingen vart! blab..lablaa.bla blabbablabbanb.blala. etc, etc!

3:Varsågod, blockera hur mycket du vill, jag har ju sagt fanimej en
miljon gånger till dig att jag frekventerar inte ditt forum! Varför skulle
jag skriva på ditt forum? Det verkar som om du vill att jag ska skriva
på ditt forum så att du sen kan säga att du har blockerat IP adresser?

Du är för sorgelig Lena/ISKUR/Gunilla etc! Jag börjar nästan tycka en
aning synd om dej! Att du orkar hålla på med denna tragikomik!

Appropå det,inte fanken visste jag att jag hade dynamiska IP,
trodde det var låsta! Detta måste jag kolla!  Tack för tipset!


Nu försöker hon TVINGA dig att skriva på hennes forum..  :-/
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Stockholm

 • Gst
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #16 skrivet: 13 december 2008, 14:06:32 PM »
Till "Morgan"

En effektiv rättsordning (artikel 6) ska inte behöva innebära att svenska medborgare ska behöva traggla sig igenom 3 instanser först innan de kan gå till EU-domstolen (TR, HR, HD).

Skadestånd ska kunna erhållas direkt på nivån TR enligt konventionen när det är konventionsbrott.

Stockholm

 • Gst
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #17 skrivet: 13 december 2008, 14:57:02 PM »
Viktiga artiklar inom mänskliga rättig- och friheter.

Om en stat inom EU bryter mot dessa artiklar är det ett konventionsbrott

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.
De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.
Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.


Artikel 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Artikel 7
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag.
Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Artikel 8
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.


Artikel 10
Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.

Artikel 11
1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.

2. Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.

Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Artikel 13
1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.

3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.

Artikel 18
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.
Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.


3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndigheter.

Artikel 22
Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

Artikel 23
1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.
2. Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete.

3. Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger honom eller henne och hans eller hennes familj en människovärdig tillvaro och som vid behov kan kompletteras med andra medel för socialt skydd.

Artikel 25
1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

2. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet.

Artikel 26
1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.

2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.

3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

Artikel 27
1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.

2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.

Artikel 28
Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.

Artikel 29
1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.

2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.

3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Stockholm

 • Gst
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #18 skrivet: 13 december 2008, 15:10:23 PM »
Olika konventioner, tagna av Sverige.

Förenta Nationerna (FN)

16 december 1966
Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
16 december 1966
Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
16 december 1966
Fakultativt protokoll om enskild klagorätt till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
21 januari 1967
Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
10 december 1984
Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
20 november 1989
Konvention om barnets rättigheter
25 maj 2000
Fakultativt protokoll till konventionen om barnens rättigheter angående barns inblandning i väpnade konflikter
25 maj 2000
Fakultativt protokoll till konventionen om barnens rättigheter angående handel med barn, barnprostitution och barnpornografi
30 mars 2007
Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder

Europarådet

4 november 1950
Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
20 mars 1952
Tilläggsprotokoll till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
18 oktober 1961
Europeisk social stadga
16 september 1963
Protokoll nr 4 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, avseende erkännande av vissa andra rättigheter och friheter än dem som redan finns i konventionen och i dess första tilläggsprotokoll
28 april 1983
Protokoll nr 6 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, avseende avskaffande av dödsstraffet
22 november 1984
Protokoll nr 7 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
26 november 1987
Europeisk konvention till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
5 maj 1988
Tilläggsprotokoll till den europeiska sociala stadgan
21 oktober 1991
Protokoll om ändring i den europeiska sociala stadgan (ej i kraft)
4 november 1993
Protokoll nr 1 till den europeiska konventionen till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (ej i kraft)
4 november 1993
Protokoll nr 2 till den europeiska konventionen till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (ej i kraft)
9 november 1995
Tilläggsprotokoll till den europeiska sociala stadgan angående ett kollektivt klagomålsförfarande
3 maj 1996
Reviderad europeisk social stadga
25 januari 1996
Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter
4 april 1997
Konvention angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin.
17 nov 2005
Tilläggsprotokoll nr 14 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, (effektivisering av Europadomstolens arbete).

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

ILO har till dags dato antagit 185 konventioner, många med bäring på de mänskliga rättigheterna.
Sverige är för närvarande bunden genom ratifikation att tillämpa 76 av dessa, bland andra följande åtta konventioner om grundläggande principer i arbetslivet:
28 juni 1930
Konvention (nr 29) om tvångs- eller obligatoriskt arbete
25 juni 1957
Konvention (nr 105) om avskaffande av tvångsarbete
25 juni 1958
Konvention (nr 111) om diskriminering vad avser anställning och yrkesutövning
26 juni 1973
Konvention (nr 138) om minimiålder för tillträde till arbete
17 juni 1999
Konvention (nr 182) om förbud mot och omedelbara åtgärder för avskaffande av de värsta formerna av barnarbete

Stockholm

 • Gst
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #19 skrivet: 13 december 2008, 15:45:41 PM »
"Morgan"

Europakonventionen kontra den svenska rättegångsbalken.

http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/7333/1/HannaBerglund.pdf

Stockholm

 • Gst
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #20 skrivet: 13 december 2008, 16:47:00 PM »

Stockholm

 • Gst
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #21 skrivet: 13 december 2008, 17:54:12 PM »
De mänskliga fri- och rättigheterna är inkluderade i svensk lag.

Kan användas även i Förvaltningsdomstolar förutom i Tingsrätten, etc.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941219.htm

Nicket "AS76" är duktig på engelska fråga honom, eller använd lexikon http://lexin2.nada.kth.se/sve-eng.html

eller beställ för 90 Kr hem i brevlådan : http://www.fritzes.se/njab/cef/home.nsf/lfurl?ReadForm&http://www.fritzes.se/produkt/9789138324417

Nesse

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 41
 • Karma: 0
  • Visa profil
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #22 skrivet: 14 december 2008, 00:12:45 AM »
>"Stockholm"]
>Vm talar du till "Nesse"
  :?:
>Are you speaking to me   :?:

Nej jag talar till det lilla trollet som huserar här nånstans!?

>Du verkar ha blandat ihop en hel del skribenter och nick.
Nej då inte alls, du går ju under alias **marknadsmanualen**
det har du ju salufört med besked i åratal! :)

>Det finns rätt många sjuka på webben, och du verkar tillhöra
>en av dem.

Jäss böx, tyvärr är vi inte på samma avdelning, jag
går på frigång  emedans du sitter i isolerings cell! Cheers!

>Utfors/ Telenor verkar producera dynamiska IP med bas i Sthlm.
Japp du har helt rätt! Alltid ett rätt, om du vill ha fler IP nummer
så hojta till bara! Det finns hur mycket som helst!

>Ha en trevlig Lucia "stjärngosse"
Det samma Lucia!

Morgan!
Jag slänger till dig en flytväst innan du drunknar i STHML's
hav av paragrafer! :)

Stockholm

 • Gst
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #23 skrivet: 14 december 2008, 00:53:25 AM »
"Nesse"

Nu har nog "stjärngossen" druckit litet för mycket glögg  :lol:

Jag har tappat räkningen på hur många av dina hittills 13 inlägg som du angripit mig.

Är du avundsjuk på min kunskap :?:

Kunskap är makt.

Är du en kommunal nolla eller en dito AF- nolla :?:

Jag besökte Nordafrika för inte så länge sedan, så min "frigång" sträcker sig långt   :lol:

Min favvo-stad där heter Sidi Bou Said.

Nesse

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 41
 • Karma: 0
  • Visa profil
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #24 skrivet: 14 december 2008, 01:31:20 AM »
Citat frn: Stockholm
"Nesse"

>Jag har tappat räkningen på hur många av dina hittills 13 inlägg som du >angripit mig.

Jasså? Borde väll vara 15?! Men det är ju ingenting om man jämför
med alla kränkningar du har gjort mot en hög av personer, speciellt
dom som är döda!

>Är du avundsjuk på min kunskap :?:
Nej verkligen inte, paragraf rabblande är ingen kunskap, det är bara
minnes korvstoppande, däremot erfarenhet fådd av igenom levd
händelse är däremot kunskap.

>Kunskap är makt.
Tja, du fick ju inte rätt hos JO så då måste det stämma det du säger då!:roll:

>Är du en kommunal nolla eller en dito AF- nolla!
Inget dera, däremot så har jag liksom du viss aversion mot
dessa nollorna ifråga! Sedär, nått gemensamt att ta fasta på!

>Jag besökte Nordafrika för inte så länge sedan, så min "frigång" >sträcker sig långt

Har du råd med det? Du har ju sagt i flera år att du har levt
på 1500 spänn i månaden! Hur går det ihop?  

Läs nu lite och förkovra dig i stället för att blabba en massa nonsens!
http://www.dagensjuridik.se/sv/Artiklar/JK-Antalet-rattshaverister-ar-en-mattstock-pa-rattsvasendets-kvalitet/

Stockholm

 • Gst
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #25 skrivet: 14 december 2008, 09:33:35 AM »
"Nesse"

I Nordafrika kostar en frukost på café 18 kr, så det är inte dyrt.
Jag har dessutom kapitalstarka närstående.

Det behövs inga JO-anmälningar, det finns redan tillräckligt med färdiga utredningar där att hänvisa till.

Döda? Jag är mycket, men dock inget medium.  :lol:

Information inom vissa ämnesområden förvandlas till kunskap när uttalade behov finns.

Stockholm

 • Gst
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #26 skrivet: 14 december 2008, 15:54:31 PM »
Kommentar ang. bland annat JK-chefens uttalande i artikeln i länken i "Nesse":s inlägg här ovan.

Visst, det är allmänt känt, att vissa tjänstemän, både inom staten och inom primärkommunerna, försöker dölja sina tjänstefel genom att skapa och sprida myter om att en invånare är en "rättshaverist".
På så vis kan det även bli självuppfyllande.

Vad dessa ursprungstjänstemän till myterna dock inte tänker på är, att i spåren av allt detta så begår även andra tjänstemän tjänstefel.

Jag har t.o.m. svart på vitt på detta.

Vad gör man då?
Jo, man kopplar in en skicklig advokat.

Stockholm

 • Gst
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #27 skrivet: 15 december 2008, 00:34:39 AM »
"Nesse"

Som researcher tror jag mig veta vem du är.

RÄTTA MIG OM JAG HAR FEL.

Du bor i Stockholm, och använder olika nick i olika forum.

Utfors kör tydligen med dynamiska IP.

Frågan är om det är en politisk debatt du är ute efter  :?:

 :evil:

Nesse

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 41
 • Karma: 0
  • Visa profil
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #28 skrivet: 15 december 2008, 03:15:17 AM »
Citat frn: "Stockholm"
"Nesse"

Som researcher tror jag mig veta vem du är.

RÄTTA MIG OM JAG HAR FEL.

Du fyllde 32 år för ett par veckor sedan, du pluggar systemveteskap / programmering (hacker?) i Örebro, du har 3 barn (flickor), du har en fru som pluggar till socionom, och en äldre syster som redan är socionom och som bor i Bromma och jobbar i Lunda. :evil:


Absolut!
Du har rätt på alla punkter, förutom att min mor, far,farfar,morfar,
morfarsfar,och morrmorsmor, min kusins svågers brors halv fars mor
ochså är socionomer, vi flyger alla flygplan har en varsin MC, äter finsk
senap, bajsar i stora konvolut som det står IFO på och skrattar oss
fördärvade över en viss person under aliaset STOCKHOLM som kallar
sig själv för en researcher!  :roll:


Uuuuuuuuh!!! Jösses amalia, är du född patetisk eller?
Faktum är att jag börjar snart ställa diagnosen psykopat på dig!? :?

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #29 skrivet: 15 december 2008, 07:14:07 AM »
Citat frn: "Stockholm"
"Nesse"

Som researcher tror jag mig veta vem du är.

RÄTTA MIG OM JAG HAR FEL.

Du fyllde 32 år för ett par veckor sedan, du pluggar systemveteskap / programmering (hacker?) i Örebro, du har 3 barn (flickor), du har en fru som pluggar till socionom, och en äldre syster som redan är socionom och som bor i Bromma och jobbar i Lunda.

 :evil:


Du har ju hunnit med att trampa ned de flesta gränser här på forumet under den tid du varit aktiv här. Det märkliga är att du tror att du blir en vinnare på din framfart. Har du hittills sett några tecken på att du fått beröm ?
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna