Författare Ämne: Den personliga integriteten  (läst 6955 gånger)

Stockholm

 • Gäst
Den personliga integriteten
« skrivet: 13 mars 2009, 19:34:56 PM »
Förslaget för hur e-förvaltning ska införas i bred skala innebär en fundamental strukturförändring av statsförvaltningen då gränserna mellan myndigheterna suddas ut. Ska en sådan förändring genomföras krävs en noggrann analys av vilka konsekvenserna blir för den personliga integriteten.

      Datainspektionen har granskat delbetänkandet "Styr samverkan - för bättre service till medborgarna" som tagits fram på uppdrag av regeringen.
Förslagen i betänkandet bygger på nya former av samverkan och samordning mellan myndigheter. "Att genomföra utredningens intentioner i bred skala skulle innebära en fundamental strukturförändring av statsförvaltningen" skriver Datainspektionen i sitt yttrande om betänkandet.

      I personuppgiftslagen finns bestämmelser som begränsar möjligheterna att utbyta personrelaterad information mellan och inom myndigheter. De aktuella förslagen om ett utökat samarbete mellan myndigheter innebär att gränsen mellan myndigheterna tunnas ut. Det innebär i sin tur en risk för att integritetsskyddet försvagas.

      I sitt yttrande anser Datainspektionen att förslagen i betänkandet är mycket allmänt hållna och att betänkandet inte ger tillräckligt underlag för att bedöma vilka konsekvenser en framtida samverkan mellan myndigheter kan få för den personliga integriteten.

Det krävs en grundläggande analys av dessa konsekvenser och hur förslagen går ihop med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL), särskild registerförfattning, tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen.

      - Att den offentliga förvaltningen ska vara effektiv och ge bra service till oss medborgare är naturligtvis viktigt men det är avgörande att man då tar hänsyn till och värnar den personliga integriteten, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
Re: Den personliga integriteten - eller rättstryggheten?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2009, 22:56:48 PM »
.

Den personliga integriteten - eller rättstryggheten?Citat från: "Stockholm"
Förslaget för hur e-förvaltning ska införas i bred skala innebär en fundamental strukturförändring av statsförvaltningen då gränserna mellan myndigheterna suddas ut. Ska en sådan förändring genomföras krävs en noggrann analys av vilka konsekvenserna blir för den personliga integriteten....//Om man tänker sig någon sorts ekvation som beskrivning för "rättssäkerhet" så är förstås sekretess en ingående faktor. Men det är det viktiga är väl kanse egentligen inte integriteten... utan just rättssäkerheten. Eller vad anser ni?

Normalt sett tänker man att desto mindre myndigheten vet, desto mindre kan de jävlas. Men, problemet som de flesta häromkring vet är att "integritet /sekretess" över huvud taget inte existerar. ...och det är ju inte så stor mening att försvara ngt som inte finns. Fast såklart att man som politisk taktik kan envisas med att försvara ngt som symbol för helheten.

Dvs att man kanske borde vara mot alla förändringar utom just förändringar som tydligt indikerar en ny och utökad rättstrygghet /kvalitétssäkring av hela myndighetssverige.


Morgan Ohlson

.
.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.

Stockholm

 • Gäst
Den personliga integriteten
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2009, 00:46:25 AM »
Med tanke på utvecklingen i samhället just nu, när flera myndigheter ska jobba under samma tak, är den elektroniska överföringen av information enbart en liten del i det stora hela.

Som ett exempel, nu sitter kommunala tjänstemän i samma lokaler som statliga tjänstemän som t ex AF (arbetsförmedlingen) och FK (försäkringskassan) och SV (skatteverket).

De sitter där vid sina dataskärmar med sina respektive persondatasystem.
Den muntliga överföringen i sådana myndighetssystem är betydligt större än den elektroniska överföringen mellan persondatasystemen.
Personalen delar pausrum, de blir bekanta med varandra, och äter lunch tillsammans. Kanske t.o.m. umgås på kvällar.

Invånare som inte har något att dölja har inte heller något att befara annat än felaktiga registreringar.

Själv har jag drabbats av detta, d.v.s. felaktig persondatainformation som har spritt sig, både elektronisk, muntligt och skriftligt, och jag lever sedan länge med dess konsekvenser, både privat/personligen och ekonomiskt
När felen väl har begåtts erkänner ingen, men den tekniska bevisningen finns kvar.

Trist att alliansen fortsätter på sossarnas idéer om sådana samkontor.
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040543.HTM

Stockholm

 • Gäst
Den personliga integriteten
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2009, 14:47:08 PM »

Stockholm

 • Gäst
Den personliga integriteten
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2009, 15:58:21 PM »
Så här skriver Sthlm-revisorerna i en rapport från januari år 2009.

HANTERING AV SKYDDADE PERSONUPPGIFTER
INOM STADENS INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
En stadsövergripande policy för hur skyddade personuppgifter ska
hanteras inom stadens verksamheter bör tas fram
Stadsdelsnämnderna bör ha dokumenterade rutiner för hur skyddade
personuppgifter ska hanteras
Flertalet handläggare med behörighet till verksamhetssystemet
Paraplyet har åtkomst till skyddade personuppgifter
Nämndernas behörighetsuppföljningar kan bli mer systematiska

HANTERING AV SKYDDADE PERSONUPPGIFTER
INOM STADENS INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
En stadsövergripande policy för hur skyddade personuppgifter ska
hanteras inom stadens verksamheter bör tas fram
Stadsdelsnämnderna bör ha dokumenterade rutiner för hur skyddade
personuppgifter ska hanteras
Flertalet handläggare med behörighet till verksamhetssystemet
Paraplyet har åtkomst till skyddade personuppgifter
Nämndernas behörighetsuppföljningar kan bli mer systematiska

INNEHÅLL Sid
1 Inledning........................................................................................ 1
1.1 Revisionsuppdrag ................................................................................................1
1.2 Metod....................................................................................................................2
2 Resultat av revisionskontorets granskning................................ 2
2.1 Policys och riktlinjer samt rutiner ..................................................................2
2.2 Personalens kunskaper om sekretess ............................................................3
2.3 Paraplysystemet ..................................................................................................4
Behörighetsadministration Registrering av ärenden i Paraplysystemet.................................................................6
Paraplysystemets uppdatering mot folkbokföringsregister.....................................7
Sökning i Paraplysystemet ..............................................................................................7
2.4.  Hantering av handlingar.....................................................................................8

Paraplysystemet är som tidigare har nämnts stadens verksamhetssystem för registrering
och dokumentation av samtliga enskilda ärenden inom verksamheterna
individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt omsorg om funktionshindrade.
Exempel på uppgifter som finns i Paraplysystemet är journalanteckningar, beslut
samt personuppgifter i övrigt som är relevanta för en utredning. Samtliga
uppgifter lagras i systemets digitala personakt.

Stockholm

 • Gäst
Den personliga integriteten
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2009, 16:36:59 PM »
.... Och så här skriver revisorerna om barnutredningar, SoL och LVU . . .

ANMÄLNINGAR OM BARN OCH UNGA SOM RISKERAR ATT FARA ILLA

För att säkerställa barns rätt till stöd och skydd
finns en omfattande lagreglerad anmälningsplikt
för myndigheter och verksamma inom yrkesmässigt
bedriven verksamhet för barn och ungdom.
Även allmänheten uppmanas att vända sig
till socialtjänsten om de befarar att ett barn far
illa.

Stadsdelsnämnderna har en skyldighet att ta
emot anmälningarna och ta ställning till om det
anmälda barnet behöver skydd eller stöd enligt
socialtjänstlagen.

Stadsrevisionen har granskat hur stadsdelsnämnderna
Bromma, Spånga-Tensta och
Skarpnäck säkerställer sin hantering av
anmälningar om missförhållanden som gäller
barn.

Granskningen har inriktats på anmälningar som
inte föranlett utredning enligt socialtjänstlagen.

STADSREVISIONENS IAKTTAGELSER

• Andelen anmälningar som leder till
utredning varierar förhållandevis mycket
mellan stadsdelsnämnderna.

• Stadens riktlinjer för handläggning av
anmälningar till socialtjänsten ger visst
utrymme för olika tolkningar.

• Diarieföring av anmälningarna följer inte
sekretesslagens bestämmelser.

• Dokumentation i samband med ställningstagandena
om att inte inleda utredning enligt
socialtjänstlagen är delvis bristfällig.

• Handläggningstiderna för ställningstagandena
varierar mellan nämnderna. Tiden från
det att anmälan kommit in till dess att
handläggningen är klar är ofta för lång.

• Inom Skarpnäcks stadsdelsnämnd är inte
arbetsformerna för handläggningen av
anmälningarna helt tillfredsställande.

• Den interna kontrollen är inte helt tillräcklig.

STADSREVISIONENS KOMMENTARER

• Det är ur rättsäkerhetssynpunkt viktigt att
socialtjänsten i Stockholms stad är likvärdig
för alla medborgare.

• Det är angeläget att stadens riktlinjer ger ett
entydigt stöd i handläggningsarbetet. Stadens
riktlinjer för handläggning av anmälningar
till socialtjänsten behöver utvecklas.

• Nämnderna ska se till att anmälningarna
diarieförs i enlighet med sekretesslagens
bestämmelser.

• Det är angeläget att dokumentationen visar
vad som gjorts i samband med ett ställningstagande
som resulterar i att utredning inte
inleds enligt socialtjänstlagen.

• Stadsdelsnämnderna måste förkorta handläggningstiderna
för sina ställningstaganden
för att uppfylla lagens krav på en skyndsam
handläggning.

• Stadsdelsnämnderna bör utveckla sina
insatser för den systematiska interna
kontrollen så att den omfattar handläggningen
av inkomna anmälningar och
ställningstaganden.

Mats Larsson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 56
 • Karma: 0
 • Lightworkers Calling http://www.youtube.com/watch
  • Visa profil
SV: Den personliga integriteten
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2010, 23:43:15 PM »
When the people fear their government, there is tyranny; when the government fears the people, there is liberty.
Thomas Jefferson