Författare Ämne: Luckor i administration och Förvaltningslagen  (läst 4931 gånger)

Stockholm

 • Gäst
Luckor i administration och Förvaltningslagen
« skrivet: 20 juli 2008, 12:31:00 PM »
Enligt förvaltningslagen gäller bl a följande:

Parters rätt att få del av uppgifter

 16 § En sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som har tillförts ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Rätten att ta del av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100).

 17 § Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än honom själv och han har fått tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.

Myndigheten får dock avgöra ärendet utan att så har skett:

1. om avgörandet inte går parten emot, om uppgiften saknar betydelse eller om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga,

2. om ärendet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande,

3. om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet, eller

4. om avgörandet inte kan uppskjutas.
   
Myndigheten bestämmer om underrättelsen skall ske muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt.
 
Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100).
___________________________________________________________

Den vanliga administrativa rutinen hos kommunala myndigheter och deras anställda är då att kopior av vad som ska ha sänts in till Länsrätten skickas till medborgaren.

I detta avseende har handläggarna alltså en mycket STOR frihet i att själva kopiera enbart det som anses lämpligt för medborgaren att få veta, och sedan skicka det till medborgaren.

Den rutinen bör alltså förändras, så att LÄNSRÄTTEN sänder en kopia av allt vad de fått från kommunen, till medborgaren.
Medborgaren kan då själv välja att yttra sig över det materialet, utöver då det tidigare överklagandet.

Stockholm

 • Gäst
Luckor i administration och Förvaltningslagen
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2008, 12:36:01 PM »
Tillägg

Med myndighet i lagtexten i FvL avses BÅDE den kommunala myndigheten OCH Länsrätten.

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Luckor i administration och Förvaltningslagen
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2008, 13:16:36 PM »
Du borde ha fått från länsrätten alla viktiga uppgifter som tjänstemännen har skickat dit.
Menar du att du inte fått möjlighet att kommentera viktiga uppgifter och att länsrätten har ändå fattat beslut  :?:

Begär ut dagboksanteckningar över dina mål om du inte redan har gjort det. Där kommer du att kunna se om länsrätten gjort bort sig gentemot dig.

Stockholm

 • Gäst
Luckor i administration och Förvaltningslagen
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2008, 13:32:31 PM »
"Aragorn"

Förra sommaren besökte jag Länsrätten, och där fanns dokument inskickade från stadsdelen till LR vilka jag aldrig sett eller fått tidigare.

Nu kostar en biljett dit till LR 56 kr ToR, och har man enbart 50 kr/dag att leva på för eget bruk till allt, så kan inte besök göras ofta.

Jag beställer kontinuerligt ut utdrag från daganteckningarna hos stadsdelen via PuL-lagen.

Fel ändras inte, utan då krävs först ett beslut om att fel inte tänker ändras, och sedan ska detta även gå till Länsrätten.

Jag har kontakt med ett annat pågående ärende, och i det fallet har kommunen skickat in stora buntar med anteckningar UTAN att medborgaren upplysts om det.

Stockholm

 • Gäst
Luckor i administration och Förvaltningslagen
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2008, 13:40:49 PM »
Lägger ut ett ÖK till Länsrätten här :

ÖK till Länsrätten

Den nuvarande ekonomiska situationen.

Undertecknad har överlevt enbart på kommunala nödmedel (50 kr dag + hyra) sedan april år 2007 (under 13 av 16 månader). Under juni och juli månad år 2008 har inga medel alls hittills utgått (nödansökningar avslagna).
För april år 2008 utgick ett högre belopp p.g.a sjukskrivning för en tarminflammation under mars månad år 2008. I övrigt är undertecknad helt frisk och står till arbetsmarknadens förfogande, och är inskriven på en arbetsförmedling.

Undertecknad är alltså inskriven vid en arbetsförmedling, aktivt arbetssökande och  61 år (ung). Åldersdiskrimineringen börjar numera tidigt på arbetsmarknaden, cirka vid  45 år när man är arbetslös. Åldern i sig ökar därmed med en naturlig automatik luckan i CVt.

Den statliga arbetsmarknadsåtgärden Jobb- och utvecklingsgarantin (SFS 2007:414) med det statliga aktivitetsstödet (SFS 1996:1100) vilket är både en beskattad och pensionsgrundande ersättning har t ex i Stockholm över 50% deltagare över 50 år gamla.

Totalt inom riket finns det inom den åtgärden nu drygt 40 000 arbetslösa. En majoritet av dessa arbetslösa har förbrukat sina 300 eller till och med 600 dagar a-kassa, och åtgärden är nu även öppen för t ex före detta interner/fångar.

Någon anvisning till den åtgärden eller någon tidigare statlig åtgärd med en beskattad och därmed  pensionsgrundande ersättning har ej erhållits.

Med anledning av ovan beskriven privata ekonomiska situation, har undertecknad ej kunnat betala in avgifterna till AEA eller till Jusek/SACO, inte heller t ex TV-licens, eller telefon, eller elräkningar till fullo, eller till SL-resor, eller haft medel till frimärken, eller lämplig mat, etc etc., under en väldigt lång tidsperiod. Ett vuxet barn med inkomst har sponsrat min nuvarande och enda möjliga kommunikationskanal nämligen internet.

Bakgrund

Undertecknad har tidigare förbrukat 300 dagar a-kassa, med högsta dagpenning, 680 kr/vardag, från AEA, utifrån tidigare inkomst från kvalificerade uppgifter inom bl a statistik, IT, utbildare, och som informatör.
 
I slutet på den a-kasseperioden kompletterade jag min universitetsutbildning under nästan 1 år med CSN-lån. Därefter sökte jag starta-eget-bidrag hos Af.

Under tiden för en beredning av denna arbetsmarknadsåtgärd ‘starta-eget’, ansökte jag, som varande singelförälder och därmed utan annan försörjning, kommunalt ekonomiskt bistånd.

Det plötsliga fallet i ekonomin, inklusive avslaget på starta-eget-bidrag från en konkurrerande konsult anlitad av arbetsförmedlingen, accelererade mina tidigare tandproblem, och en nödvändig spec tandvård blev akut. En väntan på medel från kommunen till detta tog 27 månader, och bifölls först efter en mediaexponering av fallet. Tandproblem föranleder inte sjukskrivning.

Sid 2 (2)

Drygt ett ½ år efter denna tidningsartikel, när operationerna genomfördes, hade den då aktuella bidragshandläggaren bokfört mig i en bidragsgrupp för bl a missbrukare och liknande klientfall.
Detta förhållande kom till min kännedom långt senare via texter på nätet om den enhetens organisation i en budgetrapport från stadsdelen.

Detta missvisande förhållande spreds sedan till den lokala arbetsförmedling som stadsdelen samarbetade med, och därifrån vidare till andra förmedlingar som jag varit eller är inskriven vid. Datainspektionen (DI) genomförde en inspektion vid den förmedlingen i juni 2007. Något tvång att tillhöra en viss speciell förmedling finns ej (AMSFS 2005:4).
Se även mitt JO-ärende dnr.: xxxxx-2003 ang stadsdelens lokala förmedling.
Åren maj 2003 --december år 2007 bedrev kommunen egna projekt inom den arbetsförmedlingens lokaler.

Istället för att erkänna detta ovan grova fel och senare försummelser hos kommunen tvingar handläggare från de båda myndigheterna nu undertecknad till att genomgå en kränkande så kallad rehabiliteringsutredning, vilket alltså då ska “matcha“ den felaktiga kommunala gruppregistreringen av klienter.

Båda myndigheterna registrerar mig även i persondatabaserna med koder för “står ej till arbetsmarknadens förfogande“ sedan hösten år 2006.
Utöver detta ovärdiga och kränkande bemötande har de kommunala bidragshandläggarna nyligen kränkt undertecknad i ett så kallat skriftligt tjänsteutlåtande till den lokala politiska nämnden (i juni 2008) med ett antal falska och mycket kränkande epitet.

Något faktaunderlag varför en sådan så kallad rehab-utredning skulle vara nödvändig saknar dock handläggarna. Undertecknad har aldrig varit sjukskriven.

Utredande rehab-team består inte sällan av före detta AMV-anställda uppköpta av myndigheten för sådana uppdrag. Kommunen anlitar samma företag för sina dito kommunala åtgärder för sin målgrupp arbetssökande (t ex företagen A-reco och KFG, enligt uppgifter från nätet och i pressen).

Att arbetsförmedlingen handikappkodar helt friska personer har både Riksrevisorerna och Docent Mikael Holmqvist vid Stockholms Universitet konstaterat i sin forskning.

Arbetsförmedlingen ogillar sannolikt i detta fall även min lilla privata “konkurrens” med Af via min webbsida på internet http://www.coaching.forum24.se (inkl dess politiska innehåll).

Som straff vid ett nej tack till denna kränkande och helt onödiga åtgärd beslutar sedan kommunen om medel till en mycket knapp överlevnad under lång tid.
Arbetsförmedlingen saknar en sanktionsmöjlighet eftersom jag har förbrukat mina 300 a-kasse-dagar, och inte heller befinner mig i en statlig åtgärd med ett statligt beskattat aktivitetsstöd som ersättning.

Länsrätten har hittills bedömt de kommunala avslagsärendena på medel endast och snävt enligt paragrafen SoL 4:1 (SFS 2001:453) eftersom de kommunala handläggarna dels har lämnat osanna utsagor till länsrätten, dels och inte minst utelämnat väsentlig information och relevanta fakta i omständigheterna i ärendena.

Som arbetslös medborgare i denna typ av ärenden blir man och ens talan även marginaliserad och stigmatiserad med automatik av olika myndigheter och av olika handläggare.

Ett samarbete i denna fråga sker mellan stadsdelen och nuvarande arbetsförmedling, vilket dock dessa inte erkänner inför undertecknad, varken muntligt eller skriftligt i persondatadokumentationen, trots deras lagliga skyldighet till en kommunicering enligt flera lagar (FvL § 6, SoL § 4:4 och § 4:5,  etc.), inkl en samtyckeformulering i kommunens egen tryckta ansökningsblankett om FÖS (försörjningsstöd).

OM jag skulle ha tillhört den kommunala målgruppen, så skulle i så fall LR domar jämföras med Kronobergs läns domar ang. Elkostnad dnr 595-05 och Kommunala åtgärder dnr 923-05.

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Luckor i administration och Förvaltningslagen
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2008, 14:05:17 PM »
Angående Att stadsdelen håller på som de gör och inte förse dig med relevant underlag. Om du kan belägga att du inte har fått det som du har rätt till enligt lagen så utgår jag från att du har anmält till det relevanta instanser. Med rätt bevisning så skulle du nog också anmäla för tjänstefel.

Gör det även allvarlig för länsrätten om de inte har försett dig med det relevant underlag i målet.

Jag förstår att du har ont om pengar.
Mitt råd
Skicka en epost till länsrätten där du begär ut till din adress kopior på länsrättens dagsböcker över dina mål. Utifrån dem kommer du att hitta bevis på när stadsdelen har skickat in underlag och fall du i din tur har inte fått ta del av det.

Stockholm

 • Gäst
Luckor i administration och Förvaltningslagen
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2008, 14:10:17 PM »
"Aragorn"

Jag har gjort det. I sista domen stod saker som jag aldrig skrivit, resp. som inte heller stått i de papper jag fått från kommunen och som de  påstår att de skickat in till LR.

Svaret blev att de/LR "avskiljts från ärendet" genom att jag överklagade till Kammarrätten och begärde en muntlig förhandling.

Stockholm

 • Gäst
Luckor i administration och Förvaltningslagen
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2008, 14:38:31 PM »
"Aragorn"

Tillägg.

Jag har redan tidigare, hösten 2007, begärt en muntlig förhandling med LR, vilken avslogs.
Istället gavs en möjlighet till en "skriftligt yttrande", vilket passerade LR expedition samtidigt som domen :-)
Kammarrätten återförvisade då målen till LR igen.
En kopia av det tidigare domslutet kom då från LR  ca 1 månad senare. :-)

Det är alltså på detta sättet det går till, de kommunala handläggarna drar in även juristerna på förvaltningsdomstolarna i tjänstefel, och dessa måste då i sin tur försvara sina fel.

Stockholm

 • Gäst
Luckor i administration och Förvaltningslagen
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2008, 15:05:23 PM »
"Aragorn"

Lägger även in här mina kommentarer till alla de falska anklagelser som de kommunala handläggarna skriftligt lämnat till den lokala politiska nämndens delegation dvs ordf. (fp) + vice ordf. (s).

_________________________________________________________

Nedan uppräknade omskrivningar/osanna försäkringar/felaktiga, falska och missvisande påståenden/anklagelser/kränkningar/förtal har dokumenterats i ett skriftligt tjänsteutlåtande från bidragshandläggare till den lokala politiska nämnden i x-x stadsdelsnämnd om en arbetssökande medborgare och invånare i juni 2008:

- Handläggarna förvandlar innehållet i en skrivelse från medborgaren om en handläggares osanna försäkran (X.X i januari 2008) i dokument till Länsrätten till att vara en jävsfråga.
Jäv enligt undertecknad kan även betyda osaklig, subjektiv, partisk, osanna utsagor

- Handläggarna påstår vidare i sin skrivelse till nämnden att medborgaren är känd  :?: .

- Handläggarna lämnar ingen bakgrund till medborgarens ek biståndsberoende, varken i skrivelsen till nämnden eller till Länsrätten. Dvs utelämnande av de faktiska omständigheterna

- Handläggarna skriver i utlåtandet till nämnden om “att aktivt söka arbete”.
Någon kontroll av detta sker ej, varvid ett tvärsäkert uttalande i det avseendet är omöjligt för handläggarna.

- Handläggarna hänvisar i tjänsteutlåtandet till nämnden till SoL 4:4 (avser ungdom respektive vård/rehab/behandlings-fall).
Medborgaren (61 år och helt frisk) hör inte till den gruppen, och i samtliga avslag de senaste 16 månaderna till Länsrätten hänvisar handläggarna till SoL 4:1.

- Handläggarna skriver i utlåtandet att ansökningar nödprövas direkt.
Varken för juni månad eller juli månad år 2008 har detta skett.

- Handläggarna skriver i utlåtandet att medborgaren “överklagar regelmässigt”.
Förvaltningsbesvär till Länsrätten är en både demokratisk företeelse och laglig rättighet.
16 månaders avslag innebär således 16 månaders överklagan.

- Handläggarna skriver att “de fått rätt i Länsrätten” . Handläggarna har använt sig av sin diskretionära makt och rättsmanipulerat Länsrätten.
En domvilla skedde t ex i november 2007, varvid Kammarrätten återförvisade målen.
Endast en snäv prövning av SoL 4:1 har skett, och ingen hänsyn har tagits till de faktiska omständigheterna i ärendet och rättsfakta i övrigt, officialprincipen och FvP § 8, genom att handläggarna konsekvent utelämnat information.

- Handläggarna skriver att medborgaren “driver processer”. Medborgaren överklagar till högre instans d.v.s. till Länsrätten i vanlig ordning vid behov, och anmäler upprepade oegentligheter i handläggningen till Lst eller JO, vid behov.

- Handläggarna klagar i utlåtandet på att medborgaren “skriver e-mail”.
I nuvarande ekonomiska situation är detta den enda kommunikationskanal som medborgaren har sedan år 2003/2004, nämligen en gratis kanal, sponsrad av ett nu vuxet barn med inkomst.

- Handläggarna skriver vidare att medborgaren “avböjt eller inte kommit på besök“.
Minst 2 besök genomfördes år 2007, varav ett möte är inspelat.
En CD-RW skiva är distribuerad till den nya verksamhetschefen X.X nyligen, vilken återsände därefter en tom DVD-skiva.
En kopia finns kvar på hårddisken hos UT, så ett undanskaffande av bevis fungerade ej för handläggarna denna gång.
Ett medföljande vittne, X:X, har även sänt in ett intyg över 2 andra tidigare möten med dessa bidragshandläggare.


Sid 2 (2)

Samtliga ovan punkter är grov kränkning och grovt förtal av en medborgare till den politiska nämnden i stadsdelen.
Kränkningen har sannolikt även spridits till andra och olika myndigheter under lång tid.

___________________________________________________________

- I ett brev från X.X, daterat 2008-05-28, b-postat den 30 maj, och inkom den 4 juni, skriver denna att en frågeställan (ett batteri med frågor från undertecknad), vilket undertecknad nedtecknat i ett brev som inkom dit den 19 maj-08 “inte är relevant” för undertecknads ärende.  :?:
Varför ställa frågor som inte är relevanta för en själv?
Svaret på denna frågeställan inkommer senare den 18 juni 2008.
Svaret innehöll då endast redan kända och generella uppgifter i ett allmänt avseende.

- I ett brev från X.X, daterat 2008-06-16, skriver denna om “vård, rehabilitering eller behandling”.

 I ett brev från X.X och X.X, daterat 2008-06-18, står att läsa om SoL 4:4 (ungdom och spec fall).

- I avslagsbeslut på nödmedel för juni och juli månader år 2008 (daterade den 2 resp den 8 juli 2008) skriver bidragshandläggaren X.X även om vård/rehabilitering/behandling.

- Ett avslag på nödmedel för juli månad kom även in den 18 juli, dvs två (2) st avslag på nödmedel föreligger för juli månad.

- Avslaget inför april år 2007 t ex motiverades med SoL 4:4, men ändrades 3 veckor senare till SoL 4:1 (dåvarande handläggare var X.X).

Senaste mål:

20 maj 2008 totalavslag av handläggare för juni månad (den 15-de månaden i rad).
24 juni 2008 totalavslag av handläggare för juli månad (den 16 månaden i rad).
Det senare avslaget (juli) inskickat av handläggaren till LR den 4 juli
inkom till Länsrätten den 8-9 juli (B-post)

2 juli 2008 avslag nödmedel av handläggare för juni (ÖK ej sänt till LR av handläggaren).
8 juli 2008 avslag nödmedel av handläggare för juli (ÖK ej sänt till LR av handläggaren)
17 juli 2008  avslag no 2 för juli-08.         - “ -                   
4 juli LR dom juni (avsåg avslaget den 20 maj)
14 juli LR dom juli (avsåg avslaget den 24 juni).
Länsrätten skriver ej fullt f-stöd i juli 2008-domen.

Stockholm

 • Gäst
Luckor i administration och Förvaltningslagen
« Svar #9 skrivet: 20 juli 2008, 16:22:17 PM »
Fler tillägg "Aragorn"  . . . . . .

Jag hade tidigare aviserat till de kommunala handläggarna att jag tänkte ta ut en tidig ålderspension (fyllde 61 år i juni) för att slippa alla dessa vidriga och kränkande skatteavlönade personer.
Men, eftersom det senaste året inneburit liggande fakturor för bl a el, nu uppe i 5-siffriga belopp hos inkasso, så kunde/kan jag inte gå i tidig ålderspension.

Det är sannolikt bl a därför som 0 kr utgått för juni och juli. De kommunala handläggarna ska tvinga mig antingen till en tidig ålderspension eller till en högst kränkande och felaktig arbetsmarknadsåtgärd.

Jag har några ålderskrämpor som faktiskt nu kan föranleda antingen en stroke eller en infarkt, så jag ska nu kontakta min husläkare . . .