Frfattare mne: Kammarrätten i Göteborg och det ensamkommande barnet  (lst 4679 gnger)

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Kammarrätten i Göteborg och det ensamkommande barnet
« skrivet: 29 augusti 2008, 17:32:21 PM »
Kammarrätten var lat och gjorde precis som väntat när de valde att skriva av ärendet istället för ta ställning.
Kammarrätten inväntade att domen som utsåg den särskild förordnade vårdnadshavaren vann laga kraft istället för att långt tidigare avgöra i sakfrågan.

Sida 1(2)
   KAMMARRÄTTEN 1      Mål nr 7232-07
   GÖTEBORG   BESLUT   Aktbilaga 4~
   Avdelning 3    2008 07 24
      Meddelat i GöteborgKLAGANDE
****

Vårdnadshavare: ****

Offentligt biträde: ****

MOTPART
Socialnämnden i Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Länsrätten i Vänersborgs dom den 10december2007 i mål nr 3041-07, se bilaga A

SAKEN
Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)); nu fråga om avskrivning****  har genom god man yrkat att kammarrätten avslår socialnämndens ansökan om vård enligt LVU av henne och åberopat att vården kan ges med stöd av socialtjänstlagen då hennes företrädare, den gode mannen, samtycker till vårdplanen.


Vänersborgs tingsrätt har därefter i dom den 2 april 2008 (mål T 3268-06) utsett ****, Vargön till särskilt förordnad vårdnadshavare för **** med stöd av 6 kap. 8a § föräldrabalken. Sedan Högsta Domstolen i beslut den 1 juli 2008 vägrat prövningstillstånd har förordnandet vunnit laga kraft.

Socialnämnden i Vänersborg har med anledning härav den 22juli 2008 beslutat att vården enligt 2 § LVU av **** och att flickan beviljas fortsatt vård med stöd av socialtjänstlagen enligt upprättad vårdplan.


Med hänsyn till vad som numera förevarit finner kammarrätten att ändamålet med överklagandet har förfallit och att målet kan avskrivas från vidare handläggning.

Kammarrätten avskriver målet.


Kammarrätten bestämmer att ersättning enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde ska betalas till **** med yrkade 5 630 kr, varav 4 504 kr avser arbete och 1126 kr mervärdesskatt.


Kammarrätten fastställer länsrättens sekretessförordnande.


HUR MAN ÖVERKLAGAR
Formulär 1 (bilaga B)

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Det fick bli Regeringsrätten
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2008, 17:43:03 PM »
**** 20080801

Till Regeringsrätten

ÖVERKLAGANDE

Härmed överklagar ****, genom sin godeman ****, Kammarrätten i Göteborgs beslut 2008-07-24 i Mål nr. 7232-07 att avskriva målet från vidare handläggning.

Skäl som åberopas för att begära prövningstillstånd
Det måtte vara principiellt viktigt att fastslå om vården av **** har bedrivits med stöd av rätt lagstiftning och om inte SoL lagstiftning skulle ha varit det korrekta ramverk för vården som **** har haft från december 2007 fram till 22 juli 2008.
Om **** har tvångsvårdats när tvångsvård inte hade behövts så har en kränkning av hennes integritet och rättigheter inträffat. Osäkerheten kring om detta har inträffat bör göra skäl till att bevilja prövningstillstånd.

Det bör också finnas skäl för att meddela prövningstillstånd utifrån hur Kammarrätten har valt att handlägga målet. Kammarrätten har låtit målets avgörande dröja på ett sätt som inte har varit nödvändig samt att det har förekommit några märkligheter i handläggningen.

Ändring som önskas
Vi yrkar att en omprövning om Länsrätten i Vänersborgs dom, gällande vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), måste sker och att målet därför återupptas för prövning av sakfrågan - huruvida det har varit rätt eller fel med vård enligt LVU istället för SoL.

Bevis som åberopas
Utifrån nya uppgifter som kom från barnhemmet **** till mig 29 november 2007, innan ett möte med socialutskottet samma dag, så gav jag ett fullt samtycke till vårdplanen för ****. Detta samtycke dokumenterades inte i socialnämndens utredning som sedan gick vidare till Länsrätten i Vänersborg. Vid muntliga förhandlingar i Länsrätten 7 december 2007 hörde även Länsrätten att jag samtyckte till vården. Jag vill understryka att samtycket till vården inte blev ifrågasatt av Länsrätten och bedömdes som seriöst menat. Att socialutskottet hade också uppfattat samtycket (Bevis A) har kommit fram genom Länsstyrelsens tillsyn i ärendet. Lst Dnr 701-3695-2008. Länsstyrelsen slutade med kritik för socialnämnden då de hade undanhållit viktiga uppgifter från en godman.

Regeringsrätten i Mål nr. 4292-94 behandlar just frågan om förutsättning för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, när samtycke har lämnats på ett sent stadium i förfarandet. Regeringsrätten kom då fram till att ett lämnade samtycket som tillkommit på ett sent stadium av förfarandet inte kunde tas till intäkt för att samtycket inte var allvarligt menat eller för att befara att detta skulle återtas eller att en vårdnadshavare skulle gripa in i vården på ett störande sätt.

Bevis om att Kammarrätten har inväntat processen som utser en särskild förordnad vårdnadshavare istället för att avgöra målet finns i Kammarrättens dagboks anteckningar (Bevis B) samt Tingsrättens dagboksanteckningar i vårdnadshavare målet (Bevis C). Tingrättens anteckning 2008-03-04 angående Kammarrättens kontakt har ingen motsvarighet i Kammarrättens dagbok.
Domen från Tingsrätten i Vänersborg 2008-04-03 väntades in, sedan agerade Kammarrätten gentemot den utsedda vårdnadshavaren innan domen hade vunnit laga kraft.
Efter det misstaget har Kammarrätten inväntat att domen i vårdnadshavare målet skall vinna laga kraft istället för att avgöra frågan om ****s vård. Detta framgår från ****s journal sida 2 i Bevis D

Att jag är fortfarande godman för **** framgår av sidorna 1, 3 och 4 i Bevis D

Jag är medveten om att den parallella vårdnadshavare processen har varit försvårande för Kammarrätten men min mening är att den process  borde inte ha fått inverka i det överklagade LVU mål. I dagsläge råder det fortfarande ett frågetecken om domen, som utsåg en särskild förordnad vårdnadshavare, har vunnit laga kraft.
För att Regeringsrätten skall ha en aktuell bild av vårdnadshavareprocessen i Högsta Domstolens mål Ö-2838-08 så bifogar jag den ursprungliga ansökan om återställanden av försutten (bilaga 1) tid samt överklagandet till Högsta Domstolen (bilaga 2). Omständigheterna som har legat till grund för behovet av att ansöka om återställanden av försutten tid är ytterst märkliga.
Högaktningsfullt

****