Författare Ämne: En fjärde Länsstyrelse kritik av Vänersborg  (läst 2098 gånger)

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
En fjärde Länsstyrelse kritik av Vänersborg
« skrivet: 13 juni 2008, 21:56:31 PM »
Blev kontaktade av en person som ville berätta om sina upplevelser av Vänersborgs IFO. Klar resultat av att artiklar kommer ut i media.
Ville att jag skulle sprida deras berättelse.
Jag lägger upp underlag som jag har fått av personen.

Detta är 2 sidor av en 8 sidors dokument. Lägger upp resten när jag får det. Lägger upp Länstyrelsens uppföljning när jag hinner.   BESLUT   Diarienummer   Sida
      2004-02-24   701-60456-2002   


   Socialenheten   Socialnämnden i Vänersborgs kommun
                                                  462 85 Vänersborg
              Socialkonsulent
               ****

                         Tillsynsärende enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen

Beslut
Länsstyrelsen har granskat ärendet och riktar kritik mot socialnämnden i följande avseenden:

•   ***** behov av umgänge med anhöriga har inte utretts och tillgodosetts på ett tillfredsställande sätt,

•   nämndens handläggning har inte varit tillräckligt aktiv och tagit alltför lång tid.

Länsstyrelsen begär att nämnden senast den 30 april 2004 redogör för vilka åtgärder som nämnden vidtagit med anledning av Länsstyrelsens kritik.

   Länsstyrelsen avslutar ärendet.


Anledning till granskning
**** Trollhättan har framfört klagomål över socialnämndens handläggning av ärende avseende hennes umgänge med barnabarnet ****.

   Länsstyrelsens handläggning
Länsstyrelsen beslutade att granska ärendet och remitterade det till socialnämnden för yttrande. Länsstyrelsen har under handläggningstiden haft många samtal med såväl **** som nämnden och därigenom följt ärendets utveckling.

Klagomål

Av klagomålsskrivelsen framgår att ****, farmor till ****, är missnöjd med socialnämndens beslut om att hon och hennes familj inte får träffa **** under hösten 2002. Han har under flera års tid träffat sina anhöriga hemma hos henne. Hon undrar om barn som vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) inte har


(här slutade sida 1 och vi hoppar till sista sida 8 )


Av denna anledning beslutade nämndens socialutskott den 18 mars 2003 att barnpsykiatrisk utredning av **** skulle göras. De barnpsykiatriska konsultationer som genomförts, har sken utan ****s medverkan. Länsstyrelsen ifrågasätter varför någon barnpsykiatrisk utredning av **** inte gjordes och finner detta anmärkningsvärt med tanke på de symtom som **** sägs uppvisa på grund av umgänget med farmor.

Länsstyrelsen konstaterar att ****s ansökan om att socialnämnden väcker talan enligt 6 kap 15a § FB hos tingsrätten om umgänge har prövats av nämnden.

   Socialnämndens ansvar för att ****s behov av umgänge med anhöriga blir tillgodosett, kvarstår oavsett socialnämndens och familjehemmets uppfattning om ****. Nämndens insatser för att tillgodose ****s umgänge med anhöriga har enligt Länsstyrelsens uppfattning varit en alltför långdragen process (ett och ett halvt år) som alltmer fjärmar **** från hans anhöriga och som kan vara svår att överbrygga. Det är därför särskilt viktigt att nämnden främst överväger vilka möjligheter till umgänge som finns och inte till eventuella hinder som kan föreligga.

Länsstyrelsen har viss förståelse för att socialnämnden har och har haft svårigheter att samarbeta med ****. Hennes kritiska förhållningssätt och ibland obalanserade uttalanden mot socialtjänstens tjänstemän rar enligt Länsstyrelsens mening inte påverka **** rätt och behov av umgänge och kontakt med anhöriga. Det är enligt Länsstyrelsens uppfattning nämndens ansvar och skyldighet att överbrygga sådana svårigheter.

Sammanfattningsvis ifrågasätter Länsstyrelsen hur socialnämnden uppfyller **** behov av umgänge med anhöriga dvs, mamma, pappa och andra nära anhöriga.

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Länsstyrelsens uppföljning
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2008, 10:20:53 AM »
BESLUT            Diarienummer                Sida
_2005-09-26   701-24715-2004   1(2)


    Socialenheten   Socialnämnden i Vänersborgs kommun
   ****                  462 85 Vänersborg
   
Uppföljning av tillsynsärende dnr 701 -60456-2002

Länsstyrelsen riktade kritik mot socialnämndens i Vänersborg kommun handläggning av ärende rörande **** (tidigare ****) i följande avseende:

•   ****s behov av umgänge med anhöriga har inte utretts och tillgodosetts på ett tillfredställande sätt,
•   nämndens handläggning har inte varit tillräckligt aktiv och tagit alltför lång tid.

Länsstyrelsen begärde av socialnämnden senast den 30 april 2004 skulle redogöra för vilka åtgärder som nämnden vidtagit med anledning av Länsstyrelsens kritik. Länsstyrelsen har dessutom vid tre tillfällen augusti och december 2004 samt maj 2005 begärt att nämnden skall inkomma med kompletterande redogörelse för vidtagna åtgärder, handlingar och journalanteckningar. Begärda handlingar och uppgifter har inkommit inom föreskriven tid.

Länsstyrelsen har tagit del av relevant dokumentation i personakten, nämndens utredning rörande vårdnadsöverflyttningen till familjehemsföräldrarna samt Tingsrättens i Uddevalla dom avseende vårdnaden. Länsstyrelsen har genom socialdirektör **** och socialkonsulent **** sammanträffat med socialtjänstens ansvariga tjänstemän. Den 23 juni 2004 träffade Länsstyrelsen avdelningschef **** och den 3 december 2004 träffade Länsstyrelsen socialchef ****, avdelningschef **** och socialsekreterare ****. Vid båda sammanträffandena har Länsstyrelsen delgett sina synpunkter på nämndens handläggning av ärendet samt lämnat rekommendationer för få till stånd ett fungerande umgänge. Vid sammanträffandet den 23 juni 2004 framförde Länsstyrelsen synpunkter på de lämpliga i att ansöka om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken.

Länsstyrelsen har under flera års tid följt socialnämndens i Vänersborg handläggning av ****s ärende hos nämnden. Farmodern **** har i brev och i telefonsamtal till Länsstyrelsen framfört klagomål mot nämnden. Klagomålen gäller framför allt att varken ****, far till ****, eller hon får umgås med ****.


**** har även klagat till Justitieombudsmannen som efter kontakt med Länsstyrelsen beslutade att inte inleda utredning, då Länsstyrelsens utredning inte var avslutad.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen förutsätter att nämnden informerat fd. familjehemmet
**** vad som gäller efter vårdnadsöverflyttningen;

•   att makarna **** har ansvar för att umgänge mellan **** och de biologiska föräldrarna och andra anhöriga sker
•   att umgänget skall fungera på ett tillfredsställande sätt
•   att LVU-vården måste upphöra, då det inte längre är fråga om en placering utan om att **** är bosatt hos vårdnadshavama
•   att enligt 5 kap 1 § socialtjänstlagen skall vistelsekommunen tillgodose de särskilda behov av stöd och hjälp, som kan föreligga efter en vårdnadsöverflyttning. Vänersborgs kommun som tidigare placeringskommun är inte längre behörig att fatta nya beslut angående ****.

Länsstyrelsen anser att socialnämnden genom sin fortsatta passivitet och oförmåga att hantera den uppkomna situationen, medverkat till att ****s umgänge med fadern och farmodern upphört. Enligt Länsstyrelsens bedömning har ****s rädsla för umgänge med fadern och farmodern förstärkts av nämndens brist på agerande.

Länsstyrelsen konstaterar att nämnden trots Länsstyrelsens synpunkter om det lämpliga i att överflytta vårdnaden ändå har ansökt om detta.

Länsstyrelsen konstaterar vidare att trots att umgänget som nämnden har haft ansvar för inte fungerat tillfredsställande så har nämnden genom att ansöka om vårdnadsöverflyttning fört över detta ansvar till familjehemmet.

Länsstyrelsen avslutar ärendet.

Kopia
Justitieombudsmannen

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlägg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
Barn som drabbas av LVU är helt rättslösa
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2008, 10:50:13 AM »
Detta är ett typfall av PAS, barnstöld och en förtäckt adoption samtidigt. Genom vårdnadsöverflyttning har föräldrarnas rätt till sitt barn och barnets rätt till sina föräldrar upphävts.

Vad innebär en vårdnadsöverflyttning?
LVU upphör genom en vårdnadsöverflyttning eftersom de nya "vårdnadshavarna" förvandlar tvångsplaceringen till en frivillig placering - hos sig själva. Detta betyder att socialtjänstens ansvar att betala fosterhemsarvode och försörja barnen upphör inte. En vårdnadsöverflyttning är således inte en adoption, utan fosterföräldrarna är garanterade sina inkomster för att även i fortsättningen, ha barnen hos sig.

En socialsekreterare beskrev vårdnadsöverflyttningen som "en buffert för socialtjänsten mot föräldrarna".

Barnen och deras familjer blir de stora förlorarna. För barnen innebär det att de får alla nackdelarna av en "adoption" dvs de blir avklippta från sitt biologiska ursprung, men inte dess fördelar, dvs en i lag stadgad arvsrätt efter fosterföräldrarna.

Barn som drabbas av LVU är helt rättslösa.