Frfattare mne: Tingsrätten i Vänersborg upphäver entledigandet av god man  (lst 4087 gnger)

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Tingsrätten i Vänersborg upphäver entledigandet av god man
« skrivet: 24 maj 2008, 14:49:51 PM »
Senaste formella beslut för alla er som följer min och flickans bergodalbana resa.


   VANERSBORGS   PROTOKOLL   Aktbilaga 6
   T1NGSRÄTT   2008-05-19   Mål nr
   Storrotel 1   Handläggning i   Ä 1174-08
      Vänersborg


Handläggning i parternas utevaro

RÄTTEN
Rådmannen ****

PROTOKOLLFÖRARE
Tingsnotarien ****

PARTER

KLAGANDE
****

MOTPART
Överförmyndarnämnden i Vänersborg
462 85 Vänersborg

SAKEN
entledigande av god man

Handlingarna genomgås, varvid tingsrätten antecknar följande.

Tingsrätten har genom dom, meddelad den 2 april 2008, förordnat **** till vårdnadshavare för ****. Domen har överklagats till Hovrätten för Västra Sverige.

Överförmyndarnämnden beslutade den 15 april 2008 enligt 5 § 1 st 3 p lagen om god man för ensamkommande barn att entlediga **** som god man för ****.

**** har nu överklagat Överförmyndarnämndens beslut och anfört bl.a. att Överförmyndarnämnden felaktigt fattat beslutet eftersom den ifrågavarande domen inte vunnit laga kraft.

Tingsrätten meddelar följande

BESLUT

Enligt 5 § 1 st 3 p lagen om god man for ensamkommande barn ska ett godmanskap upphöra om en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken utses.

En god man kan även, enligt 6 § 2 st samma lag, entledigas från uppdraget om den gode mannen av någon anledning inte längre är lämplig att inneha uppdraget.

Överförmyndarnämnden har som grund för entledigandet endast anfört att godmanskapet ska upphöra på grund av att tingsrätten beslutat att utse en särskild vårdnadshavare för ****. Eftersom tingsrättens dom överklagats och således inte vunnit laga kraft har Överförmyndarnämnden inte ägt rätt att på den grund nämnden anfört entlediga den gode mannen. Överförmyndarnämndens beslut den 15 april 2008 att entlediga **** som god man för **** ska därför upphävas.


HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 402)

Överklagande ges in till tingsrätten senast den 9 juni 2008 och ställs till Hovrätten för Västra Sverige.

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Så yttrade sig kommunen i målet
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2008, 17:10:16 PM »
Yttrande Dnr: 2008/215   1
   2008-05-10

Handläggare
****
Kanslichef
Tingratten i Vanersborg


Angående av **** överklagat beslut av överförmyndarnämnden i Vänersborgs kommun
 (Ä1174-08:1)


Vänersborgs kommun har anmodats svara i ovan angivet mål.


Yrkande
Vänersborgs kommun bestrider överklagandet och yrkar att tingsrätten avslår detsamma.

Bakgrund
**** har varit god man för ****. Anledningen till att **** utsågs till god man var att huvudmannen var ett ensamkommande barn från annat land.

Tingsrätten i Vänersborgs kommun, dom meddelad 2008-04-02 (målnr T3268-06), har beslutat att utse särskild förordnad vårdnadshavare för huvudmannen.

När detta beslut kom överförmyndarnämnden tillhanda beslutade undertecknad, på delegation från nämnden, att entlediga **** från godmansskapet enligt lag om god man för ensammkommande barn, 5 §, 3 p.

**** yrkar i sitt överklagande att beslutet från överförmyndarnämnden angående entledigandet skall upphävas. Som grund anger **** att beslutet är rättsstridigt då domen från tingsrätten som beslutet grundar sig på inte vunnit laga kraft.

Grunder för kommunens bestridande
Enligt lag om god man för ensamkommande barn skall ett godmanskap upphöra om en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken utses för barnet. Enligt propositionen till lagen skall ett godmanskap enligt denna lag vara en temporär lösning i väntan på uppehållstillstånd. När uppehållstillstånd har beviljats skall åtgärder i regel tas för att förordna en särskild förordnad vårdnadshavare.

Enligt överförmyndarnämndens mening har således lagens mening och syfte följts varvid särskild förordnad vårdnadshavare har utsetts och någon anledning att därmed inte entlediga **** från sitt uppdrag som god man finns inte.

****s invändning att beslutet är rättsstridigt då tingsrättens dom inte vunnit laga kraft avvisar kommunen då godmanskapet enligt förarbetena skall vara en tillfällig åtgärd innan den särskilda förordnade vårdnadshavaren är utsedd, vilket är den permanenta lösningen för barnet avseende vårdnadshavare. Efter tingsrättens meddelade dom bör således barnets bästa sättas i centrum, vilket torde vara att starta upp den permanenta vårdnaden snarast möjligt.

Eftersom det inte handlar om en fysisk flyttning av barnet från den gode mannen till den särskilt förordnade vårdnadshavaren finns enligt överförmyndarnämnden ingen anledning att invänta lagakraftvunnen dom.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
****
Jurist