Författare Ämne: Hemundervisning  (läst 3534 gånger)

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
Hemundervisning
« skrivet: 18 maj 2008, 07:26:57 AM »
Jag har funderat på hemundervisning. Det vore en utväg för Emil att komma bort från denna hemska skola, även om mamman inte vill skriva honom hos mig. Jag har hört att sociala anmäler om man startar hemundervisning ?Är det riktigt ? Vidare undrar jag om barnet måste vara skrivet hos mig ?
Det fanns någon hemsida för detta,men jag måste nog gå till skolverket.
 Så pass vet jag att jag måste redovisa en studieplan, men annars är det bara att köra. Vet inte vad sociala ska anmäla i mitt fall, men det kanske handlar om extrema religiösa rörelsers hemundervisning ?
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

susanna svensson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 280
 • Karma: 0
  • Visa profil
Hemundervisning
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2008, 08:19:14 AM »
Finns det några friskolor där ni bor? Har ditt barn någon typ av boksstavsdiagnos finns det i så fall specialskolor för såna barn? Det är svårt att få tillstånd för hemundervisning, men om din som vantrivs i skolan har skolan i vissa fall skyldighet att fixa det

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
Hemundervisning
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2008, 08:25:17 AM »
Citat från: "susanna svensson"
Finns det några friskolor där ni bor? Har ditt barn någon typ av boksstavsdiagnos finns det i så fall specialskolor för såna barn? Det är svårt att få tillstånd för hemundervisning, men om din som vantrivs i skolan har skolan i vissa fall skyldighet att fixa det


Det finns inga passande friskolor, främst därför att mamman går skift och saknar körkort. Men jag ser ju i informationen att det är en mänsklig rättighet som stödjs av europakonventionen, EU, FN etc. Sedan avgör de svenska myndigheterna om de anser det lämpligt med mänskliga rättigheter som vanligt..:-/

Eftersom vi bor 33 km från varandra, måste skolan vara kombinerad med ett fritids, det har nog inte friskolorna i Luleå misstänker jag, iaf inte så att det funkar där mamman bor. Orsaken är att skolskjutsarna går på fastställda tider, och att han måste vara på fritids om han har kortdag, vidare så måste fritids användas om mamman kommer hem sent.

Problemet är om han kan ha hemundervisning hos mig och ha fritids hos henne ? Kan man använda skolskjutsar ? Kan han ha hemundervisning hos mig fastän han inte är skriven här ?
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
Hemundervisning
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2008, 08:33:37 AM »
De anmälningssituationer där hemundervisare blivit anmälda kommer från privatpersoner som trott att hemundervisning är olaglig, men den har ju i de fall den kunnat möjliggöras alltid skett i samråd med myndigheterna, då de avgör om vi ska ha mänskliga rättigheter, eller om de inte tycker att vi är mogna för detta. Jag tror att en anmälan i sådan fall har mycket små chanser att gå igenom.

Jag tror att mina chanser att få hemundervising i en sedan gammalt socialdemokratiskt styrd kommun är mikroskopiska, men jag skulle gärna försöka.
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Stockholm

 • Gäst
Hemundervisning
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2008, 11:53:19 AM »
Så här står det i lagen

Skollagen

10 kap. 3 § För sådana elever i grundskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan som på grund av sjukdom eller av liknande skäl under längre tid inte kan delta i vanligt skolarbete skall särskild undervisning anordnas på sjukhus eller motsvarande, i elevens hem eller på annan lämplig plats.
Särskild undervisning anordnas av skolhuvudmannen. Denne får överlåta åt sjukvårdshuvudman eller någon annan att anordna sådan undervisning enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Särskild undervisning skall stå öppen även för dem som fullgör skolplikt utanför det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.

Folkbokföringslagen

7 § En person anses vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Den som därigenom kan anses vara bosatt på fler än en fastighet anses vara bosatt på den fastighet där han sammanlever med sin familj eller med hänsyn till övriga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist.

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
Hemundervisning
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2008, 07:17:49 AM »
Citat från: "Stockholm"
Så här står det i lagen

Skollagen

10 kap. 3 § För sådana elever i grundskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan som på grund av sjukdom eller av liknande skäl under längre tid inte kan delta i vanligt skolarbete skall särskild undervisning anordnas på sjukhus eller motsvarande, i elevens hem eller på annan lämplig plats.
Särskild undervisning anordnas av skolhuvudmannen. Denne får överlåta åt sjukvårdshuvudman eller någon annan att anordna sådan undervisning enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Särskild undervisning skall stå öppen även för dem som fullgör skolplikt utanför det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.

Folkbokföringslagen

7 § En person anses vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Den som därigenom kan anses vara bosatt på fler än en fastighet anses vara bosatt på den fastighet där han sammanlever med sin familj eller med hänsyn till övriga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist.


Det är typiskt för svenska myndigheter att skriva på internationella avtal, och sedan göra upp regler för hur de ska brytas:

Från hemsidan "hemma bäst":

http://www.mannbro.se/hemma/index.php?page=lagen

Hemundervisning är lagligt i Sverige
Hemundervisning är lagligt i stort sätt i hela världen. Den enskilda familjens rättighet att själva bestämma utbildningsform åt sina barn finns inskriven i flera internationella konventioner, bland annat FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Kofi Anan har, vid ett besök i Uppsala, bekräftat att artikeln är tillämplig på hemundervisning.

Rätten finns även inskriven i lagen både genom EU:s lag om mänskliga rättigheter och den svenska skollagen.

Den svenska skollagen, 10 kap. (SFS 1985:1100)

4 § Ett skolpliktigt barn skall medges att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag, om det framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt lagens föreskrifter. Behov av insyn i verksamheten skall kunna tillgodoses.

Medgivande kan lämnas för upp till ett år i sänder. Under dess giltighetstid skall prövas hur verksamheten utfaller. Medgivandet skall återkallas med omedelbar verkan, om nödvändig insyn i verksamheten inte ges eller om det av annat skäl inte kan antas att förutsättningar för godkännande fortfarande föreligger.

5 § Frågor enligt 4 § prövas av styrelsen för den skola där barnet annars skulle ha fullgjort sin skolplikt. Om barnet har sådant funktionshinder som enligt 3 kap. 3 § kan vara grund för mottagande i särskolan eller specialskolan, skall styrelsen höra Socialstyrelsen innan ett medgivande lämnas eller återkallas. Lag (1995:1248).

    * Hela lagen i fulltext

Den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (SFS 1994:1219)

Artikel 5
1. Envar har rätt till frihet och personlig säkerhet. Ingen må berövas sin frihet utom i följande fall och i den ordning som lagen föreskriver:

a) då någon lagligen är berövad sin frihet efter fällande dom av vederbörlig domstol;

b) då någon lagligen är arresterad eller eljest berövad sin frihet antingen med anledning av att han underlåtit att uppfylla domstols lagligen givna föreläggande eller i ändamål att uppnå fullgörande av någon i lag föreskriven skyldighet;

c) då någon lagligen är arresterad eller eljest berövad sin frihet för att ställas inför vederbörlig rättslig myndighet såsom skäligen misstänkt till att ha förövat brott, eller när det skäligen anses nödvändigt att förhindra honom att begå ett brott eller att undkomma efter att ha gjort detta;

d) då en underårig genom lagligt beslut är berövad sin frihet för att undergå skyddsuppfostran eller för att inställas inför vederbörlig rättslig myndighet;

e) då någon lagligen är berövad sin frihet till förhindrande av spridning av smittsam sjukdom eller emedan han är sinnessjuk, alkoholist, hemfallen åt missbruk av droger eller lösdrivare;

f) då någon lagligen är arresterad eller eljest berövad sin frihet till förhindrande av att han obehörigen inkommer i landet eller som ett led i förfarande för hans utvisning eller utlämnande.

Envar, som arresteras, skall snarast möjligt och på ett språk, som han förstår, underrättas om skälen för åtgärden och om varje anklagelse mot honom.

Envar, som är arresterad eller berövad sin frihet i enlighet med vad under 1.c) sagts, skall ofördröjligen ställas inför domare eller annan ämbetsman, som enligt lag beklätts med domsmakt, och skall vara berättigad till rättegång inom skälig tid eller till frigivning i avvaktan på rättegång. För frigivning må krävas borgen för att vederbörande inställer sig till rättegången.

Envar, som berövas sin frihet genom arrestering eller eljest, skall äga rätt att inför domstol påfordra, att lagligheten av frihetsberövandet snabbt må prövas samt hans frigivning beslutas, om åtgärden icke är laglig.

Envar, som utsätts för arrestering eller annat frihetsberövande i strid mot bestämmelserna i denna artikel, skall äga rätt till skadestånd.

Artikel 8
1. Envar har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv sitt hem och sin korrespondens.

2. Offentlig myndighet må icke störa åtnjutandet av den rättighet med undantag för vad som är stadgat i lag och i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till landets yttre säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, förebyggande av oordning eller brott, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.

Artikel 9
1. Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.

2. Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter

Första tilläggsprotokollet, artikel 2
Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

    * Hela lagen i fulltext

Praxis och förarbeten
Förarbeten till skollagen är Prop. 1985/86:10, UbU 1985/86:6, rskr 1985/86:39

Relevanta rättsfall från regeringsrätten och kammarrätterna samt utdrag ur förarbetena finns i Rättspraxis i skolan (UFB 6), s. 236 ff. Boken bör finnas på alla högskolebibliotek för högskolor som har en institution för pedagogik.

Det finns tre rättsfall från högsta instans (regeringsrätten) som behandlar hemundervisning. Vi har samlat alla tre i fulltext.

OBS! Rättsfall tidigare än 1995 tar inte hänsyn till SFS 1994:1219 som ger utökat skydd till hemundervisare.

    * RÅ 1989 ref 73
      Målet gäller ÅK 3 och domen föll till förmån för den hemundervisande familjen.

    * RÅ 1990 ref 60
      Målet gäller ÅK 7 och domen föll till nackdel för den hemundervisande familjen.

      Som skäl anges att det på grund av speciella omständigheter (bland annat många syskon och självhushållning där barnen hjälper till med många göromål) kan anses tveksamt om barnet kan "få kunskaper och färdigheter motsvarande dem som undervisningen i grundskola eller i godkänd fristående skola skall ge" samt att "familjens sociala kontakter och planerade åtgärder i detta sammanhang ger inte tillräcklig grund för antagande att fortsatt hemundervisning kan förväntas uppfylla det krav på skolning i övrigt som ställs upp i skollagen."

      Då jag inte är insatt i de exakta omständigheterna kring familjen vill jag inte kommentera domen i det här fallet men det är viktigt att påpeka att forskningsresultaten är eniga om att hemundervisning i allmänhet, om inga speciella omständigheter råder, främjar såväl akademiska kunskaper som sociala kontakter och socio-emotionell utveckling minst lika bra som vanlig skola.

    * RÅ 1990 ref 111
      Målet gäller ÅK 1 och domen föll till förmån för den hemundervisande familjen.

Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 26.3

Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta rummet deras föräldrar.
Att neka tillstånd till hemundervisning är alltså ett brott mot de mänskliga rättigheterna om det inte föreligger särskilda skäl eller omständigheter.

    * Hela deklarationen i fulltext

FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 18

1. Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att bekänna sig till eller antaga en religion eller tro efter eget val och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, iakttagande av religiösa sedvänjor, andaktsövningar och undervisning.

2. Ingen må utsättas för tvång, som kan inskränka hans frihet att bekänna sig till eller antaga en religion eller tro efter eget val.

3. Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som är angivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten, ordningen, hälsovården eller sedligheten eller andra personers grundläggande fri- och rättigheter.

4. Konventionsstaterna förpliktar sig att respektera föräldrars och, i förekommande fall, förmyndares frihet att tillförsäkra sina barn den religiösa och moraliska uppfostran, som står i överensstämmelse med deras egen övertygelse.

    * Hela deklarationen i fulltext
    * Tolkningsguide (engelska)

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 9

1. Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. Ett sådant beslut kan vara nödvändigt i ett särskilt fall, t ex vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från föräldrarnas sida eller då föräldrarna lever åtskilda och ett beslut måste fattas angående barnets vistelseort.
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna