Frfattare mne: Beslutet - Inget offentligt biträde till en god man  (lst 14052 gnger)

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Beslutet - Inget offentligt biträde till en god man
« skrivet: 15 maj 2008, 12:55:54 PM »
Jag tänkte börja röja upp lite kring beslutet i november 2007 att inte utse ett offentligt biträde till en god man till ett ensamkommande barn.
Kommer att senare lägga ut de formella besluten som jag fick från Länsrätten och Kammarrätten.


Har skickat följande idag via e-post till JK.

To: registrator@justitiekanslern.se
Sent: Thursday, May 15, 2008 12:37 PM
Subject: God man till ensamkommande barn


Hej
mitt namn är ***** och jag har varit god man till ett ensamkommande barn från Somalia.
Jag skriver "har varit" då just nu är jag entledigad från uppdraget - ett beslut av min kommuns överfömyndarnämnd som är överklagad.
 
Jag vill ställa en fråga till JK som jag tror faller under JKs ansvarsområden. Skulle frågan passar bättre att ställas till någon annan myndighet är jag tacksam om frågan vidarebefodras till rätt myndighet.
 
Min fråga - Är en god man till ett ensamkommande barn berättigad till ett offentligt biträde/ juridiskt ombud i ett LVU mål?
 
Om svaret på frågan är "nej" är jag tacksam för ett besked med dess motivering.
 
Om svaret på frågan är "ja" är jag också tacksam för ett sådant besked med dess motivering. Skulle svaret vara "ja" kommer jag att vilja väcka ett klagomåls ärende gentemot den rättsliga behandling som min begäran om att få ha ett offentligt biträde har fått.
 
 
Min fråga till JK berör omständigheter kopplade till två lagstiftningar.
 
Dels lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn då det skedde förändringar i omfattningen av en god mans uppdrag beträffande ett ensamkommande barn. Förändringarna innebar att den gode mannen numera träder i både barnets förmyndares och vårdnadshavares ställe.

Dels lagen (1990:52) med bestämmelser om vård av unga (LVU) §39 skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser samt för dennes vårdnadshavare, om inte det måste antas att behov av biträde saknas.
 
Omständigheterna är sådana att flickan som jag var god man till från 2004-06-18 - 2008-04-15 omhändertogs 2007-11-05 med stöd av LVU lagstiftning. Jag motsatte omhändertagandet. I den efterföljande rättsliga processen i Länsrätten i Vänersborg begärde jag, utifrån uppdraget som god man till ett ensamkommande barn, att få ha ett offentligt biträde.
Detta beviljades ej, jag överklagade till kammarrätten i Göteborg som inte heller såg utrymme till att bevilja ett offentligt biträde. Jag överklagade även till Regeringsrätten som inte gav prövningstillstånd.
 
Jag hoppas att jag har lämnat tillräckligt med underlag och bakgrund för att min fråga skall kunna besvaras.
Jag har telefonnummer ***** om det uppstår frågor och oklarheter.
 
med vänliga hälsningar
*****

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlgg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
Klagomål till Europadomstolen
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2008, 13:33:31 PM »
Det är bra att du har gjort en JK-anmälan men du bör även skicka ett klagomål till Europadomstolen i Strasbourg. OBS att anmälan måste göras inom sex månader från datumet för Regeringsrättens beslut att ej meddela prövningstillstånd.

Det ska bli intressant att se hur de kommer att lösa denna avsaknad av likhet inför lagen för det ensamkommande flyktingbarnet och hennes vårdnadshavare gentemot andra barn och deras vårdnadshavare.

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Första begäran om ett offentligt biträde
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2008, 16:17:50 PM »
2007-11-08

Önskan om offentligt biträde i mål rörande **** och Vänersborgs kommun

Eftersom jag är god man för **** har jag samma befogenheter som i allmänhet tillkommer en vårdnadshavare. Jag är således part i målet och vad jag förstår har därför rätt till ett offentligt biträde, 39 § LVU , samt att **** har också rätt till ett offentligt biträde enligt samma lag.

Lagen, 39 § LVU andra stycket föreskriver följande: "Behövs offentligt biträde både för den unge och för dennes vårdnadshavare, förordnas gemensamt biträde, om det inte finns motstridiga intressen mellan dem."
Eftersom jag inte tror att det finns motstridiga intressen mellan mig och **** begär jag därför att få ett gemensamt offentligt biträde för mig och ****.

Den person som jag önskar skall få biträda båda mina och ****s intressen heter
****
med vänliga hälsningar
****

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Länsrätten avslår begäran
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2008, 16:28:26 PM »
LANSRÄTTEN 1   BESLUT      Mål nr~
___   VÄNERSBORG   2007-11-09   3041-07 E
      Meddelat i Vänersborg
****


UNDERSTÄLLANDE MYNDIGHET
Socialnämnden i Vänersborgs kommun
Individ- och Familjeomsorgen
462 85 Vänersborg

PARTER
****

Offentligt biträde: ****
Vänersborg

God man: ****

SAKEN
Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med bestämmelser om vård av unga; nu fråga om begäran om offentligt biträde

Ordföranden i Socialnämnden i Vänersborgs kommun beslutade den 7 november 2007 att omedelbart omhänderta *** enligt 6 § LVU. Beslutet har den 9 november 2007 underställts länsrättens prövning.

****s gode man **** begär i en skrivelse som kom in till länsrätten den 9 november 2007 att ett gemensamt offentligt skall förordnas för honom och ****.

Länsrätten har förordnat advokaten **** till offentligt biträde för ****.

Länsrätten finner att ****, i sin egenskap av god man, inte för egen del har den ställning i målet att han behöver biträdas av ett offentligt biträde.

BESLUT

Länsrätten avslår ****s begäran om offentligt biträde.


HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/B)

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Överklagandet till Kammarrätten i Göteborg
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2008, 16:34:37 PM »
20071125

Till Kammarrätten i Göteborg

ÖVERKLAGANDE

Härmed överklagar jag Länsrätten i Vänersborgs beslut 2007-11-09 i mål 3041-07E att avslå min begäran om ett offentligt biträde.

Jag anser att länsrätten har inte iakttagit de befogenheterna som tillkommer en godman till ett ensamkommande flyktingbarn. Befogenheter som är desamma som i allmänhet tillkommer en vårdnadshavare.

Lagen (1990:52) med bestämmelser om vård av unga (LVU) §39 andra stycke föreskriver följande "Behövs offentligt biträde både för den unge och för dennes vårdnadshavare, förordnas gemensamt biträde, om det inte finns motstridiga intressen mellan dem."

Eftersom ett omedelbara omhändertagandet innebar att vårdnadsansvaret för **** flyttades från mig så anser jag att jag skulle ha samma juridiska möjlighet till ett offentligt biträde som om jag hade varit en förälder till ****.

Jag anser att beslutet skall ändras till att bifalla min begäran om ett offentligt biträde.

Högaktningsfullt

****

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Kammarrätten avslår överklagandet
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2008, 16:44:04 PM »
KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG   Målnr 6611-07
Avdelning 2     2007-12-04    Meddelat i GöteborgKLAGANDE
****
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Länsrättens i Vänersborg beslut den 9 november 2007 i mål nr 304 1-07, se bilaga A

SAKEN
Begäran om offentligt biträde enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)**** yrkar att offentligt biträde utses fär honom och anför bl.a. följande. Som god man för ett ensamkommande flyktingbarn har han samma befogenheter som en vårdnadshavare. Eftersom det omedelbara omhändertagandet av **** innebar att vårdnadsansvaret för henne flyttades ifrån honom ska han ha samma möjlighet till offentligt biträde som han hade varit förälder till henne.


SKÄL FÖR BESLUTET


Enligt 39 § LVU ska i mål om bl.a. omedelbart omhändertagande och beredande av vård enligt LVU offentligt biträde förordnas för den som
åtgärden avser samt för dennes vårdnadshavare, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

**** är god man för **** med behörighet att, såvitt framkommit, i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för ****s personliga förhållanden och sköta hennes angelägenheter. **** utövar således en vårdnadshavares rätt i förhållande till ****. Vid tillämpning av 39 § LVU får dock ****s personliga intressen av utgången i målet anses vara av betydligt mindre vikt än vad som gäller för en förälder som är vårdnadshavare. Mot bakgrund av vad som framkommit i målet måste det antas att **** saknar behov av offentligt biträde.


BESLUT


Kammarrätten avslår överklagandet.


HUR MAN ÖVERKLAGAR

Fontiulär 1 (bilaga B)

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Och så överklagandet till Regeringsrätten
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2008, 16:48:40 PM »
20071211

Till Regeringsrätten

ÖVERKLAGANDE

Härmed överklagar jag Kammarrätten i Göteborgs beslut 2007-12-04 i mål nr. 6611-07 att avslå mitt överklagande av Länsrätten i Vänersborgs beslut 2007-11-09 i mål 3041-07E att avslå min begäran om ett offentligt biträde.

Trots att Kammarrätten konstaterar att jag utövar en vårdnadshavares rätt i mål 3041-07E så finner Kammarrätten att 39 § LVU medger ett utrymme för rätten att bedöma vikten av en vårdnadshavares intresse i ett mål beroende på hur vårdnadshavaren har fått sina befogenheter.

Jag upplever att det tolkningsutrymme som kammarrätten har använt sig utav inte är förankrad i lagen. Jag tycker att bedöma vårdnadshavares intressen i ett mål är en vansklig väg att vandra med tanke på likställighet inför lagen.

Enligt lagen (1990:52) med bestämmelser om vård av unga (LVU) §39 skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser samt för dennes vårdnadshavare, om inte det måste antas att behov av biträde saknas.

Såvitt jag förstår lagtexten så skall en bedömning göras i ett LVU mål fall omfattningen av målet motiverar att ett offentligt biträde skall utses för en vårdnadshavare.
Jag upplever att en sådan bedömning har hittills inte gjorts i de aktuella mål.

Det aktuella målet som jag är inblandat i är mycket ovanligt och komplext i två bemärkelser.
1. Flickan har omedelbart flyttats från ett familjehem där socialförvaltningen och familjehemmet har legat i konflikt. Länsstyrelsen kritiserar socialförvaltningen i Dnr 701-71266-2007.
2. Vårdnaden av flickan har lyfts från en godman. Detta har inneburit att två parter som har att bevaka barnets bästa har hamnat i konflikt. Som godman kommer jag att hos Länsstyrelsen begära tillsyn av socialförvaltningen på grund av att socialförvaltningen har undanhållit viktig information från mig.

Målet om det omedelbara omhändertagandet av **** anser jag som tillräckligt komplext för att motivera ett offentligt biträde skulle utses för vårdnadshavaren.

Jag anser att kammarrättens beslut skall ändras till att bifalla mitt överklagande och att jag utses med ett offentligt biträde i mål 3041-07E.

Högaktningsfullt
****

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Och Regeringsrätten sade
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2008, 16:54:44 PM »
PROTOKOLL
Dag för beslut
2008-01-16
Stockholm


Mål nr 7569-07 Avdelning 1


NÄRVARANDE REGERINGSRÅD
****

FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFORARE Regeringsrättssekreteraren ****

KLAGANDE
****

Kammarrättens i Göteborg beslut den 4 december 2007 i mål nr 6611-07

SAKEN
Begäran om offentligt biträde; fråga om prövningstillstånd

Målet föredras.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRATTENS BESLUT

Ett överklagande av en kammarrätts beslut i ett sådant mål som nu är i fråga prövas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd. Enligt 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Regeringsrätten (punkt 1), eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (punkt 2).

Regeringsrätten finner inte att det framkommit skäl att meddela prövningstillstånd.

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

****

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Europadomstolen
« Svar #8 skrivet: 15 maj 2008, 17:21:26 PM »
Tack Ruby för rådet att överklaga till Europadomstolen.

Hur går man praktisk till väga?
Skulle det bli kostnader om det blev prövning och en dom gick emot en?

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Europadomstolen - Nu har jag läst på
« Svar #9 skrivet: 15 maj 2008, 19:32:55 PM »
Ok nu har jag läst på om hur man går till väga.
Jag har tryckt ut blanketten och kommer att vandra vägen men
det jag söker råd om nu är vilken/vilka av artiklarna i konventionen skall jag blanda in :?:
Artikel 14 och diskriminering verkar intressant men jag är ingen expert så jag välkomnar sakkunnigas förslag.

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Europadomstolen-klara, färdiga, gå
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2008, 14:57:27 PM »
Nu har jag satt ihop det som jag skall skicka till Strasbourg.

Jag vill ha prövat eventuell kränkning av artiklar 6 (rättvis rättegång), 14 (diskriminering) och testar även 8 (familjeliv).
Logiken med att ta med artikel 8 är att genom att inte bevilja mig ett offentligt biträde så tvingades jag in i en roll som jag annars hade fått slippa. I att inte slippa rollen så drabbades även mitt familjliv av faktumet att de rättsliga processer tar både tid och ork.

Jag tar vägarna förbi min lokaltidning och posten imorgon.

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Tidningsartikeln om vägen till Europadomstolen
« Svar #11 skrivet: 11 juni 2008, 13:31:43 PM »
Det blev en tidnings artikel i TTELA den 10 juni. Den fanns inte med i nätupplagan så jag kan inte lägga upp en länk. Vad jag förstår går det inte heller att lägga upp en inscannad bild här i forumet då den funktionen finns inte.

Om någon vill läsa artikeln går det allt bra att mejla mig så ordna jag en kopia.

Mejl adressen :?:
Lite får den nyfikne allt jobba  :)

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Ett nytt Kammarrätts beslut om offentligt biträde
« Svar #12 skrivet: 12 juni 2008, 10:29:59 AM »
Tyvärr inte i mitt ärende men det inger hopp för framtiden.
Det verkar som om svensk rättsväsendet kan faktiskt läsa 39 § LVU och även tolka den rätt  :shock:  

Beslut 21 maj Kammarrätten Göteborg finns under NKMRs artiklar

http://www.nkmr.org/Epokgorande_beslut_i_KR_i_Gbg.pdf

Tack för den Ruby  :)

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Och så kom det brev från Strasbourg
« Svar #13 skrivet: 18 juli 2008, 15:52:57 PM »
Lite över sex veckor väntan och så hade jag idag ett brev från Belgien i postlådan.
Skickade mitt brev icke rekommenderat i början av juni - lite mer spänning på det viset. Den som väntar på nåt gott .....


Så här såg det ut

   COUR EUROPEENNE               EUROPEAN COURT
   DES                               OF
   DROITS DE L’HOMME               HUMAN RIGHTS
   CONSEIL DE L´EUROPE          COUNCIL OF EUROPE
   STRASBOURG               STRASBOURG

****


TREDJE AVDELNINGEN
   ECHR- Lswel.1R   10juli 2008
****

Mål nr ****
**** mot Sverige

Jag har mottagit Ert klagoformulär av den 1 juni 2008 med bilagor. Ert klagomål har getts ovan nämnda referensnummer. Ni skall hänvisa till detta nummer i fortsatt korrespondens.

Domstolen kommer att behandla klagomålet så snart som möjligt på grundval av den information och de handlingar Ni inkommit med. Ni bör inte sända originalhandlingar då dessa ej kommer att återsändas till Er. Förfarandet är i princip skriftligt och Ni kommer inte att behöva inställa Er personligen såvida inte domstolen särskilt kallar Er. Ni kommer att underrättas om domstolens beslut.

Ni skall meddela mig eventuell adressändring. I den mån nya omständigheter av betydelse för klagomålet tillkommer, skall Ni upplysa domstolen därom och inkomma med kopior av relevanta avgöranden av domstolar och myndigheter.

Domstolen kommer hädanefter inte att bekräfta mottagande av Er korrespondens i förevarande mål. Vi ber Er vidare att inte göra några förfrågningar härom per telefon. Om Ni vill försäkra Er om att ett brev kommer fram till domstolen, bör Ni skicka det rekommenderat med mottagningsbevis.

Med vänlig hälsning
På kanslichefens vägnar****

ADRESSE POSTALE. POSTAL. ADDRESSTELEHONE:INTERNET:TELECOPIEL R FAX:
CONSEIL DE LEUROPE / COUNCIL OF EUROPE   0033(0)38841 20 IS   bup://www.echr.coc.iflt   0033(0)3884) 27:
F - 67075 STRASBOURG CEDEX

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Kollade upp med JK
« Svar #14 skrivet: 31 augusti 2008, 22:47:02 PM »
Eftersom jag har hittills inte fått ett papper från JK angående mina frågor som jag ställde i maj så ringde jag JK i fredags för att kolla hur det hela låg till.

Jag fick diarienumret och handläggarens namn.

Med andra ord - bara att vänta