Frfattare mne: Tingsrätten i Vänersborg förordnar vårdnadshavare  (lst 7243 gnger)

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Tingsrätten i Vänersborg förordnar vårdnadshavare
« skrivet: 27 april 2008, 16:20:03 PM »
Här är domen som jag och som flickan har överklagat.
Det skall bli intressant att se vad Hovrätten gör med detta då varken jag eller flickan har varit part i Tingsrättens mål.
Att jag inte varit part har jag mer förståelse för än att flickan inte har betraktats som part - Tror att det finns någonting som heter så fint som  Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter som kanske borde ha gällt för flickan .

http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/fc02076bf410095ad18d9a78da817fe7/europa%5f960125.pdf

Sid 1 (5)
~ VÄNERSBORGS   DOM   ~Mål nr
   T1NGSRÄTT   2008-04-02   13268-06
      Meddelad i
      Vänersborg
PARTER
KÄRANDE
Socialnämnden i Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg
SVARANDE
****Saknar känd adress
God man: ***
Advokatfirman *** Trollhättan

DOMSLUT
1.   Med stöd av 6 kap 8 a § föräldrabalken förordnas **** till vårdnadshavare för
****.
2.   Advokaten **** tillerkänns ersättning av allmänna medel för sitt arbete som god man i målet med 5 971 kr, varav 4 777 kr för arbete och 1194 kr för mervärdesskatt.

BAKGRUND
****, född 1995, kom under år 2001 till Sverige från Somalia utan vårdnadshavare. Enligt folkbokföringen är ****, född 1957 och ****, född 1964, registrerade som vårdnadshavare för ****, Enligt uppgift skall **** ha avlidit den 9 december 2006 medan **** uppges vistas i Somalia. **** har i Sverige bott tillsammans med sin moster fram till våren 2005. Därefter har hon bott med en äldre syster fram till februari 2006 då hon blev omedelbart placerad enligt LVU. Under juli 2007 beviljades en familjehemsplacering. **** har uppgett att hon har blivit slagen i familjehemmet och hon har uppvisat tecken på psykisk ohälsa. Det har legat till grund för ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU den 5 november 2007. Beslutet om omhändertagande har fastställts av Länsrätten i Vänersborg i en dom meddelad den 16 november 2007. Sedan **** har beviljats permanent uppehållstillstånd har Socialnämnden i Vänersborgs kommun till tingsrätten anmält behov av särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken.

Tingsrätten har med stöd av 20 kap. 2 § föräldrabalken förordnat advokaten **** att som god man bevaka **** rätt i målet.

Tingsrätten har med stöd av 42 kap. 18 § första stycket p. 5 rättegångsbalken avgjort målet utan att hålla huvudförhandling. Parterna har beretts tillfälle att slutföra sin talan.

YRKANDEN M.M.
Socialnämnden i Vänersborg kommun har yrkat att en särskild vårdnadshavare skall utses för **** med stöd av 6 kap. 8 a § föräldrabalken.

•   Till stöd för sin talan har socialnämnden i huvudsak anfört följande:

Enligt 10 § lagen (2005:429) om god man för ensamkommande flyktingbarn skall, om barnet beviljas uppehållstillstånd, socialnämnden i den kommun där barnet vistas väcka talan om eller anmäla behov av särskild förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken. ****s vårdnadshavare vistas utomlands och eftersom det är oklart om mer än en av vårdnadshavarna lever eller om denne avser att komma till Sverige har socialnämnden uppfattningen att det är av största vikt att en vårdnadshavare förordnas. Den nuvarande gode mannen **** bör enligt socialnämnden inte förordnas som särskild vårdnadshavare för **** eftersom han saknar insikt i hennes behov och hennes bästa. Socialnämndens uppfattning är att **** bör förordnas som särskild vårdnadshavare. Hon är känd av socialnämnden och har bedömts som lämplig. **** har förklarat sig villig att åta sig uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare.

Mamman har genom den gode mannen anfört följande.

Hon anser inte att hon är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden om ****. Hon har för avsikt att komma till Sverige och ta hand om sin dotter. Eftersom det finns en god man som ombesörjer ****s angelägenheter föreligger inte något behov av att förordna vårdnadshavare i avvaktan på att hon kommer till Sverige.

****s gode man **** har i en skrift till tingsrätten anfört att han bör utses som särskilt förordnad vårdnadshavare för ****. Han har uppgett att socialförvaltningen har svartmålat honom utan grund och att han har förmåga att se till ***s bästa.

DOMSKÄL
Enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken kan rätten på talan av socialnämnden flytta över vårdnaden om ett barn till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare när barnets vårdnadshavare är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet. Bestämmelsen har tillkommit med hänsyn särskilt till behovet att kunna utse företrädare för ensam-kommande flyktingbarn. Enligt 10 § lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn skall, om barnet beviljas uppehållstillstånd och därför i de flesta fall kan anses ha hemvist här, socialnämnden i den kommun där barnet vistas hos rätten väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken, om inte särskilda skäl talar mot det. Med att en förälder är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden avses att han eller hon under överskådlig tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Hindret kan bestå i att föräldern på grund av att han eller hon är skild från barnet inte kan se till att barnet tas om hand eller ens ta ställning till vilka åtgärder som kan vara behövliga för att tillgodose barnets behov.

Av utredningen har framgått att **** kom till Sverige utan vårdnadshavare under år 2001 och att hon sedan ankomsten hit har haft god man förordnad.

För närvarande är **** förordnad som god man. Den 14 november 2005 har
Överförmyndarnämnden anmält till Individ- och familjeomsorgen i Vänersborg att
**** har beviljats permanent uppehållstillstånd.

Mot bakgrund av att **** har varit utan vårdnadshavare sedan 2001 och då kontakt inte har kunnat etableras med någon av dem måste de anses vara varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om henne. Det föreligger därför förutsättningar att med stöd av 6 kap. 8 a § föräldrabalken flytta över vårdnaden om henne till en särskilt förordnad vårdnadshavare. Med hänsyn till vad som har framkommit genom utredningen i målet får det anses vara till **** bästa att i enlighet med socialnämndens ansökan förordna **** som särskild förordnad vårdnadshavare för henne. Vad **** har anfört i sin skrift till tingsrätten föranleder inte någon annan bedömning.

Det kan anmärkas att det ankommer på Överförmyndarnämnden att pröva frågan om
**** entledigande från uppdraget som god man för ****.

HUR MAN ÖVERKLAGAR se bilaga (Dv 401)

Överklagande ges in till tingsrätten senast den 23 april 2008 och ställs till Hovrätten för
Västra Sverige.


Dok.ld 85156
Postadress   Besöks’adress   Telefon   Telefax   Expeditionstid
Box 1070   Hamngatan 6   052 1-270 200   0521-270 280   måndag—fredag
462 28 Vänersborg   13-post: vanersborgs.tingsratt~dom.se   09:00-16:00

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Så här beskrevs jag först
« Svar #1 skrivet: 27 april 2008, 17:11:09 PM »
Skulle väl inte vara några problem när Vänersborgs kommun skrev så här efter de hade ringt mig och jag hade sagt "ja" till frågan om jag kunde tänka mig bli vårdnadshavare.
Denna handling fick jag reda om först 10 feb 2008 när jag gick igenom flickans akt.

Vänersborgs kommun   Datum
   Individ- och Familjeomsorgen   2007-07-09

Sektionen för Familjestöd
*****
   Vänersborgs tingsrätt
   Box 1070
   462 28 Vänersborg

Gällande ansökan om förordnande av vårdnadshavare

Mål nr Ä 3268-06

Härmed föreslås **** till särskilt förordnad vårdnadshavare av ****.  **** haft uppdrag som God Man till **** under den tid **** varit i Sverige. Handläggare har enbart positiva erfarenheter av samarbetet med ****.

**** är positivt inställd till att bli särskilt förordnad vårdnadshavare till ****. **** kän nås på tel.nr ****.

Med vänliga hälsningar

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN

****
Socialsekreterare

   Postadress   Besöksadress   Telefon   Telefax   Postgiro
   46285 Vänersborg   Södergatan 16A   0521-271000   0521-27 1731   4884469-3

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Sedan blev jag .....
« Svar #2 skrivet: 27 april 2008, 17:25:20 PM »
Följande fick jag reda på genom Överförmyndaren i Kungälv då socialen hade varit så snälla och skickat en kopia av deras nya skrivning till Tingsrätten till Vänersborgs Överförmyndarnämnd. Och så började granskningen av mig som jag klarade av.
Klart att jag blev väl inte så glad men jag skall väl inte klaga för mycket då den som ger sig in i leken får leken tåla.
Notera datum
http://www.ttela.se/artikelmall.asp?version=161760
skillnaden är att granskningen som jag drog igång grundar sig i något
http://www.ttela.se/artikelmall.asp?version=180505

Vänersborgs kommun   2007-11-19   1(1)

Vänersborgs  Kommun
   Överförmyndarnämnden   Vänersborgs Tingsrätt
   2007-11-19   Box 1070
   fl   46228 Vänersborg
Aktnr:
Diarienr:
Yttrande i mål nr T 3268-06

****, har idag en god man, ****, då hon saknar vårdnadshavare i Sverige. Den senaste tiden har socialnämnden blivit alltmer tveksam till **** lämplighet som god man. Socialnämnden fattade den 5 november 2007 beslut om att omhänderta **** enligt 6§ LVU och omplacera henne på barnhemmet ****, då det förelåg misstanke om barnmisshandel i familjehemmet. Socialnämnden har polisanmält familjehemmet. **** samtycker inte till omplaceringen utan anser att **** hade det bra i familjehemmet och att flickan inte är trovärdig när hon berättar om vad hon blivit utsatt for i familjehemmet Socialnamnden gör bedömningen att familjehemmet ej är lämpligt för **** att bo och växa upp i men **** anser motsatsen. Länsrätten beslöt den 9 november 2007 att fastställa det omedelbara omhändertagandet och gjorde därmed samma bedömning som socialnämnden, att det förelåg en allvarlig risk för **** hälsa och utveckling. Socialnämnden kommer med anledning av ****s inställning, som är att det var fel att omplacera ****, bli tvungna att ansöka om fortsatt vård enligt 2§ LVU.
Socialnämnden vill med detta yttrande göra rätten medveten om att socialnämnden är mycket tveksam till ****s lämplighet som vårdnadshavare, då han sätter större tilltro till familjehemmet än till **** och således saknar insikt ****s behov och bästa.

Socialförvaltningen
Individ- och familjeomsorgen
*****    1:e socialsekreterare
*****    sektionschef

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Tingsrättens dagbok i förordnande av vårdnadshavare mål
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2008, 10:05:31 AM »
Nu när den gode mannen utan offentligt biträde lärde sig att det finns dagböcker i målen som ger ett överblick över händelser så har jag begärt och fått kopior av Hovrättens och Tingsrättens dagböcker.

I Tingsrättens dagbok ser jag att det började hända saker i målet igen efter 28 jan då jag informerade rätten (kom ihåg jag och flickan har inte betraktas som parter i målet) att granskningen av mig var avklarat och jag hade fått tummen upp.

11 feb ringer 1. socialsekreteraren **** till rätten och uppger att de skall inkomma med nytt förslag på särskilt förordnad vårdnadshavare men  behövde mer tid. De fick anstånd till 11 mars.

20 feb kommer det in förslag på ny vårdnadshavare - vad som stod i den dokument känner ni till om ni har läst en gode mans recept
https://forum.nkmr.org/viewtopic.php?t=1230

22 feb föreläggande till flickans mammas gode man som är part i målet angående nya vårdnadshavare.

22 feb jag får information om förslaget till ny vårdnadshavare

4 mars Jag inkommer med diverse journalutdrag där jag beskivs i positiva termer.

4 mars kommer kammarrätten i Göteborg (där det överklagade LVU målet ligger) plötsligt in i bilden när Kammarrättsrådet **** önskar besked när något händer i ärendet.

7 mars Kostnadsräkning från flickans mammas gode man advokaten ****

2 apr Dom

2 apr Ersättning till mammans gode man **** 5971 kr

3 apr Domen faxad till kammarrättsråd ****

21 apr Överklagande av dom ****

25 apr Akten exp hovrätten