Författare Ämne: Länsstyrelsens kritik av Vänersborg del 2  (läst 1592 gånger)

Aragorn

  • Newbie
  • *
  • Antal inlägg: 117
  • Karma: 0
    • Visa profil
Länsstyrelsens kritik av Vänersborg del 2
« skrivet: 27 april 2008, 15:22:22 PM »
Nu kommer vi in på min flicka där familjehemmet klagade till Länsstyrelsen.

Notera extra följande text " **** uttrycker 2007-09-02 till Länsstyrelsen att hon fruktar att Vänersborgs kommun kommer att omplacera ****, för att de anmält ärendet till Länsstyrelsen."

07-11-05 , när jag var på semester med mina två barn i London, blev det LVU.

När Länsstyrelsens kritik kom skrev lokaltidningen
http://www.ttela.se/?article=35236


Här kommer beslutet.
   Beslut   Diarienummer   Sida
   2007-11-28   ****   1(6)
LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA  GÖTALANDS LÄN
   Socialenheten        Vänersborgs kommun
   ****                        Socialnämnden
   Socialkonsulent
   ****                        462 85 VanersborgTillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen
Beslut
Länsstyrelsen har vid granskningen funnit brister i handläggningen.

Länsstyrelsen riktar kritik mot nämnden för de i bedömningen redovisade bristerna.

Länsstyrelsen avslutar ärendet.

Länsstyrelsens handläggning av ärendet
Länsstyrelsen har valt ut centrala frågor för tillsynen. Frågor av ekonomisk karaktär är givetvis viktiga, men dessa får främst hanteras med hjälp av upprättade avtal mellan socialnämnd och familjehem.

2007-08-24   inkom klagomål från familjehemmet ***.
2007- 09-02 kontaktar Länsstyrelsen **** för att få familjehemmets adress.
2007-09-02   begärde Länsstyrelsen yttrande från socialnämnden i Vänersborg.
2007-10-01   inkommer **** med registerutdrag på hans uppdrag som god man för ****.
2007-10-01   ringer **** och framför att familjehemmet **** tycker att handläggningen från Vänersborgs kommun blivit bättre. Han informerar också om att det startats en process där han föreslås bli särskilt förordnad vårdnadshavare för *****.
2007-10-08   inkommer nämndens yttrande via fax.
2007-10-09   inkommer nämnden yttrande per post. Till yttrandet bifogades ett flertal bilagor.
2007-10-15   inkommer e-mail där familjehemmet **** lämnar synpunkter på handläggningen av Vänersborgs kommun.
2007-10-15   gav Länsstyrelsen möjlighet för familjehemmet **** att inkomma med synpunkter på nämndens yttrande.
2007-10-15   gavs god man **** möjlighet att inkomma med synpunkter på nämndens yttrande.
2007-10-16   inkom dokument från familjehemmet **** som berör skriftväxling mellan dem och socialnämnden.
2007-10-16   ingav familjehemmet **** synpunkter i ärendet.
2007-11-01   inger ***** synpunkter på nämndens yttrande.
2007-11-05   ***** ringer och framför klagomål på socialnämnden avseende handläggningen.

2007-11-06 ringer **** och framför att nämnden avser omplacera ****.
2007-11-12 ringer ****. Han har ännu inte fått del av beslutet om omhändertagande från nämnden.
2007-11-16 ****, god man för ****, ringer och uppger att han pratat med **** i telefon. Han uppger att **** önskat ringa till familjehemmet. **** har också kännedom om att en polisrapport finns från november 2007, men känner inte till innehållet i denna.
2007-11-16 inkommer fax från **** som berör polisrapport från händelse 2007-11-01.
2007-11-07 ****, god man för ****, ringer och uppger att han försökt få tag på handläggare hos socialtjänsten samt lämnat meddelande, men de har inte hört av sig. Han är ännu inte informerad av nämnden om beslutet om att omedelbart omhänderta **** enligt 6 § LVU.
2007-11-19 inkommer **** med en kopia på hans inlägg avseende det omedelbara omhändertagandet enligt 6 § LVU av ****.
2007-11-20 ringer **** och lämnar synpunkter i ärendet. Hon uppger bland annat att familjehemmet blivit polisanmälda av Vänersborgs kommun.

Redogörelse för ärendet
Klagomålen från familjehemmet
Bakgrund
Länsstyrelsen har mottagit klagomål från familjehemmet **** och **** avseende Vänersborgs kommuns handläggning av den placerade flickan ****. **** uttrycker 2007-09-02 till Länsstyrelsen att hon fruktar att Vänersborgs kommun kommer att omplacera ****, för att de anmält ärendet till Länsstyrelsen.

Familjen **** har uppdrag som familjehem för Vänersborgs kommun. Flickan **** har varit placerad hos dem sedan 2007-08-01. Dessförinnan var hon placerad på behandlingshemmet ****. **** är ensamkommande flyktingbarn från Somalia, utan föräldrar i Sverige. Hon kom till Sverige för sex år sedan. Hon har tillförordnats god man; ****.

Information inför placeringen - Uppdraget
Familjehemmet **** hävdar att de inte fått tillräcklig information om ****s problematik inför placeringen. Främst saknades information om ****s omfattande sängvätning och att hon vid placeringen vid behandlingshemmet **** varit hotfull mot andra barn och haft ständigt vuxenstöd. Familjehemmet var inte heller informerade inför placeringen om hennes medicinering.

Familjehemmet **** anser att Vänersborgs kommun behöver vara tydligare i vilket uppdrag de givit till dem. De önskar en skriftlig plan för detta.

Uppföljning
Familjehemmet **** anser att nämndens uppföljning av placeringen varit bristfällig. De har flera frågor som behöver klargöras av nämnden. Familjehemmet anser också att nämnden brister i att följa upp den medicinska vård som **** är i behov av.

Skolgång
Familjehemmet anser att nämndens planering för skolgången varit bristfällig. Socialnämnden kontaktade **** skola i juni 2007. Det konstaterades att denna skola inte kunde leva upp till ****s behov. Socialnämnden planerade för att **** skulle kunna gå i sjätte klass. Utbildningsmässigt ligger **** på en nivå som motsvarar 1-2 klass. 2007-08-24 träffades berörda parter och det bestämdes gemensamt att **** skulle gå på **** skola i Partille istället. Denna försenade planering medförde att **** började skolan först två veckor efter de andra eleverna. Familjehemmet har skjutsat **** till skolan vilket tar 30-45 minuter enkel resa. De anser inte att de ersätts ekonomiskt för detta. Socialnämnden har då sagt att **** får flyttas till skola i Kungälv istället, trots att **** skolan bedömt att de inte kan tillgodose ****s behov.

Synpunkter från ****- god man får ****
Sammantaget anser **** att bristen på planering, kommunikation och tydlighet från nämnden orsakat en del av problemen som tillsynen avser.

Socialnämndens yttrande
Information inför placering - Uppdraget
Socialtjänsten har vid fyra tillfällen innan placeringen skedde haft samtal med familjehemmet för överlämning av placeringsinformation. ****s sängvätning och utbrott har delgivits familjehemmet. Vid ett tillfälle har också behandlingshemmet **** varit med vid överlämning av information. Nämnden anser att familjehemmet fått full information avseende ****s behov.

Nämnden anser att planeringen för inskolning för **** i familjehemmet var välplanerad. Nämnden var införstådd med att det skulle bli en svår inskolning utifrån att **** är ett barn med mycket specifika behov och för familjehemmet så gjordes det upp innan semesterperioden att behandlingshemmet **** under juli månad fanns tillgängliga för familjehemmet som stöd. Nämnden anser att med facit i hand, så borde placeringen, utifrån familjehemmets behov, kanske skett efter semesterperioden istället för före. Nu skedde inskolningen utifrån ****.

behov att få möjlighet att skolas in sig i familjehemmet innan skolan startade och detta var i linje med familjehemmets önskemål.

Uppföljning
Genomförandeplan upprättades 2007-08-27 av nämnden. Nämndens bedömning är att familjehemmet har varit i behov av större stöd än vad de fått vilket resulterat i att när de inte fått hjälp har de agerat ut och uttryckt sin frustration mot socialtjänsten. Familjehemmets agerande när samarbetet brast har starkt ifrågasatts av nämnden och funderingar fanns om vi fortsättningsvis kunde ha kvar dem som uppdragstagare utifrån deras sätt att hantera problem på. Vi anser dock att oklarheterna reddes ut och att vi nu har ett fungerande samarbete med dem.

Skolgång
2007-08-24 genomfördes en skolplanering för *****. Representanter från skolförvaltningen, socialnämnden, **** och familjehemmet deltog i detta. Det bestämdes att **** skulle börja skolan i Partille kommun och att Kungälv skulle flytta över skolpengen dit. I samråd med Partille så har det beslutats att **** börjat femte klass. Utifrån ****s specifika behov har nämnden beviljat assistent i skolan, vilket motsvarar en tjänst om 75 %, som bekostas av socialnämnden.

Nämnden hänvisar till att det är skolans ansvar att tillhandahålla skolundervisning i den kommun barnet är skriven i. I detta fall har skolpengen flyttats över till annan kommun enligt önskemål från familjehemmet.

Sammanfattningsvis anser nämnden att familjehemmet fått tillräcklig information även om genomförandeplanen inte var helt klar förrän **** varit i familjehemmet några veckor. Familjehemmets behov av avlastning och stöd har tillgodosetts. Nämnden anser att ärendet handlagts utifrån ett barnperspektiv, där flickans behov av inskolning före skolstart varit i fokus. Förvaltningsledningen gör sammantaget bedömningen att handläggningen skett på ett både för barnet och familjehemmet ändamålsenligt sätt.

                Länsstyrelsens bedömning
Information inför placeringen - Uppdraget
Länsstyrelsen har noterat att nämnden 2007-05-30 skriver i journalanteckning om att de informerat om ****s behov, svårigheter och styrkor till familjehemmet. Aven 2007-06-14 förs samtal mellan nämnden och familjehemmet kring ****s behov och bakgrund. Av journalanteckningar framgår också att familjehemmet **** 2007-06-28 träffat **** och personal från ***. 2007-07-12 samtalar handläggare och familjehem om ****s nattenures. ****, uttrycker vid detta tillfälle, att de är besvikna på att de inte informerats om ****s medicinering. Nämndens handläggare beklagade om det var så att de inte fått information om medicineringen av Risperdal.

Länsstyrelsen konstaterar att det inte tydligt framgår i nämndens löpande dokumentation om vilken information nämnden givit till familjehemmet om ****s behov och svårigheter. Det är givetvis otillfredsställande att ett av nämnden anlitat familjehem inte anser att de fått tillräcklig information för att uppfylla uppdraget. Länsstyrelsen riktar dock ingen kritik mot nämnden, då det inte kunnat fastslås att nämnden brustit i information till familjehemmet.

Uppföljning
Under tiden 2007-07-20- 2007-08-15 förekommer ingen kontakt mellan nämnden och familjehemmet, konstaterar Länsstyrelsen. Nänmden skriver i sitt yttrande att det gjorts upp att **** under juli 2007 skulle finnas tillgängliga för familjehemmet som stöd. Denna utsaga förefaller anmärkningsvärd då ****, personal hos ****, i nämndens journalanteckning 2007-08-17 uppger att “ det varit okej att stötta familjehemmet fram tills nu, men om de skall göra det fortsättningsvis behöver de få ett uppdrag från socialtjänsten gällande detta.” Länsstyrelsen ifrågasätter därför om nämnden givit något uppdrag till bamhemmet **** under denna tid.

Länsstyrelsen har kunnat konstatera att nämnden själva i journalanteckningar från 2007-08-21 skriver “att det begåtts misstag och att familjehemmet inte fått det stöd som varit nödvändigt för att kunna bemästra det svåra uppdraget”. “Framöver ska det finnas en kontinuerlig kontakt mellan familjehemmet och socialtjänsten i Vänersborg. “..har det saknats kontakt mellan familjehemmet och socialtjänsten”. Det är därmed anmärkningsvärt att nämnden i sitt yttrande skriver att familjehemmets behov av stöd har tillgodosetts. Dessa två olika bedömningar kontrasterar mot varandra. Länsstyrelsen gör bedömningen att det finns fog för att handläggare **** journalanteckning om bristande uppföljning och stöd initialt är riktig. Länsstyrelsen kritiserar nämnden för denna brist på uppföljning initialt.

Länsstyrelsen konstaterar att en omfattande genomförandeplan för placeringen upprättats 2007-08-27 i enlighet med SOSFS 2006:5. Länsstyrelsen kritiserar nämnden för att denna inte upprättats före placeringen eller i nära anslutning till denna.

Skolgång
Nämnden anför att fokus varit på inskolningen i familjehemmet. Nämnden skriver dock i ett eget upprättat dokument att omplaceringen av **** från behandlingshemmet **** till familjehemmet skedde under semestertider och att skolsituationen inte gick att lösa så att skolstarten kunde ske under vecka 35.
Länsstyrelsen kan ha förståelse för att nämnden inte ansett att skolstarten i sig var prioriterad, då ****s inskolning i familjehemmet var mest angelägen. Familjehemmet har dock haft ambitionen att ****s skolstart skulle ske vid terminsstarten. Länsstyrelsen gör

bedömningen att det varit nämndens passivitet under semesterperioden (ingen aktivitet under perioden 20070720- 20070815) som är huvudförklaringen till att skolstarten inte skedde vid terminens början, snarare än en medveten prioritering.

Omhändertagande enligt LVU
Länsstyrelsen har kännedom om att **** under tiden för tillsynen blivit omplacerad enligt LVU då det finns misstanke om att hon misshandlats av familjehemmet ****. Länsstyrelsen kommer inte granska denna handläggning, då detta får prövas i förvaltningsdomstol.Kopia till:
****