Frfattare mne: Länsstyrelsens kritik av Vänersborg Del 1  (lst 2408 gnger)

Aragorn

  • Newbie
  • *
  • Antal inlgg: 117
  • Karma: 0
    • Visa profil
Länsstyrelsens kritik av Vänersborg Del 1
« skrivet: 27 april 2008, 12:28:50 PM »
Först ut är ett ärende som inte är direkt kopplat till mitt. Dock samma kommun, samma tidsaxel.
En artikel i lokaltidningen TTELA 08-01-04
http://www.ttela.se/?article=35814
fångade min uppmärksamhet då det fanns likheter till mitt ärende.
Jag hade precis lärt mig att Länsstyrelsen i Västra Götaland har en mycket bra ärende diarium. Vem som helst kan registrera sig för att få tillgång.
http://www.o.lst.se/o/Diarium
Där går det att söka kommunvis och filtrera ärendetyp - tex "klagomål"
Eftersom tidningsartiklar skrivs rimligen i samband med att ett beslut precis har tagits så kunde jag få fram namnet på personen som hade initierat klagomålsärendet.
Då namnet var ovanligt stavat så fick jag fram ett telefonnummer via Eniro.
Jag ringde, vi pratade länge.

Följande fick jag till mig och nu får ni också vara med. Det är en del att läsa men väl värt offrad tid.Beslut   Diarienummer   
2007-12-17     *****                     LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
   Socialenheten      Vänersborgs kommun
                ****         Socialnämnden
   Socialkonsulent   -
   ****                      462 85 VanersborgTillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen

Beslut
Länsstyrelsen har vid granskningen funnit allvarliga brister i nämndens handläggning.

Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik för de i bedömningen redovisade bristerna i handläggningen. Länsstyrelsen förutsätter att nämnden genomför den översyn av rutiner, som nämnden själva ämnar att initiera.

Länsstyrelsen avslutar ärendet.

Länsstyrelsens handläggning av ärendet 2007-09-06 inkom ***** med klagomål i ärendet.
2007-09-07 inkommer synpunkter från grundsärskolan, Säffle kommun.
2007-09- 10 inkom ***** med klagomål i ärendet.
207-09-14 inkom ***** med klagomål i ärendet.
2007-09-17 lämnar ***** synpunkter i ärendet.
2007-09-24 begärde Länsstyrelsen yttrande från socialnämnden.
2007-09-24 underrättades ***** om att Länsstyrelsen inlett tillsyn i ärendet.
2007-09-24 underrättas ***** om att Länsstyrelsen inlett tillsyn i ärendet.
2007-09-24 underrättas Säffle kommun, grundsärskolan, om att Länsstyrelsen inlett tillsyn i ärendet.
2007-09-24 inkommer klagomål från *****.
2007-09-24 underrättas ***** om att Länsstyrelsen inlett tillsyn i ärendet.
2007-10-09 begärde socialnämnden anstånd till 2007-11-01 med yttrandet, vilket beviljades.
2007-10-16 inkom synpunkter från ***** angående socialnämndens utredning som låg till grund för omplaceringen av *****. 2007-10-17 inkommer ***** med ytterligare synpunkter i ärendet.
2007-10-18 inkom ytterligare synpunkter från ****.
2007-10-24 ringer ***** och lämnar synpunkter i ärendet.
2007-11-0 1 inkom nämndens yttrande.
2007-11-20 gavs ***** möjlighet att inkomma med synpunkter på nämndens yttrandeLänsstyrelsen har inte granskat den handläggning som avser omhändertagandet av ***** enligt LVU. Grunderna för detta prövas i domstol och är sålunda inte en uppgift att granska för Länsstyrelsen.

Redogörelse för ärendet Klagomål från ****
***** och ***** har uppdrag som familjehem för ***** sedan drygt fjorton år. De har kännedom om att nämnden genomfört en utredning efter en händelse i familjen. Vid ett möte 2007-08-30 underrättas familjehemmet om att ***** skall omplaceras. Den definitiva omplaceringen skulle ske 2007-09-07. Vid första tillfället socialnämnden avsåg att genomföra omplaceringen höll ***** krampaktigt om *****, så att omplaceringen fick avbrytas. Familjehemmet visste inte vid omplaceringens genomförande inte om vad som låg till grund för beslutet. ***** är lindrigt utvecklingsstörd och bar autism.

Klagomål från ****, Åmål.
**** och sambon ***** är stöd-/avlastningsfamilj en helg i månaden för *****. Detta har pågått i tio är. ***** omplacerades 2007-09-05. ***** grät och var helt förkrossad och klamrade sig fast på familjehemsmodern *****. Omplaceringen uppsköts på grund av detta till 2007-09-07. Omplaceringen skedde utan att familjehemmet ***** och ***** fått grunderna för detta redovisade av nämnden. Omplaceringen skedde med stöd av LVU. **** har god kännedom om familjehemmet ***** och anser att de berett ***** en trygg och stabil uppväxt och att hon utvecklats till en glad flicka. ***** har diagnosen autism samt lindrig utvecklingsstörning och det krävs stor kompetens i bemötandet och omhändertagandet av henne. ***** är allvarligt bekymrad över konsekvenserna av denna omplacering. ***** ifrågasätter varför hon och sambon inte fått förfrågan om att ta hand om ***** under tiden nämndens utredning pågår.

Klagomål från ****
***** är “extramormor” till *****. ***** är omplacerad till ett familjehem i Kristinehamn och ringer till ***** flera gånger per dag och undrar när hon får återvända till familjehemmet *****. Familjehemsföräldrarna ***** och ***** har stora kunskaper i *****s handikapp och har på ett kärleksfullt och professionellt sett till hennes behov. Nämnden har inte tagit hänsyn till att ***** har diagnosen autism (asperger syndrom). Barn med detta syndrom har svårt med snabba förändringar. Det kan vara direkt skadligt för denna grupp med hastiga förändringar. ***** kritiserar att familjehemmet inte vet av vilka skäl ***** är omplacerad. Varken stödfamiljen, skolan eller Autismteamet har tillfrågats inför omplaceringen. ***** känner till en händelse hos familjen ***** för nio månader sedan och att denna polisutredning är nedlagd. Barnen har tillfrågats av polis och de upplevde inte händelsen traumatisk. ***** har fått sluta på den skola hon gick utan att någon avslutning skett.

Synpunkter från Säffle kommun, grundsärskolan
***** har varit elev hos dem sedan oktober 2006.
Hon kom fort in i gemenskapen och har fungerat bra i skolan. Personal och
elever är oroliga för hur det skall gå för henne framöver.

Socialnämndens yttrande
Uppgift från polisen om misshandel i familjehemmet inkom till nämnden 2006-12-19. Familjehemsmodern ***** hade blivit misshandlad i hemmet av sin man. Det fanns uppgifter om att misshandeln inte var en engångsföreteelse och att det förekom missbruksproblematik i familjen. ***** hade själv kontaktat polisen med anledning av att hennes man misshandlat henne. Enligt polisrapporten hade det förekommit både misshandel och allvarliga hot riktade mot *****. Nämndens utredning om *****s förhållanden i familjehemmet inleddes 2006-12-28. Utredningen avslutades 2007-07-24 med beslut i socialutskottet om omplacering. ***** flyttade till nytt familjehem 2007-09-05. Förvaltningsledningen kan konstatera att handläggningen brustit, då utredningstiden inte följts. Utredningstiden förlängdes 2007-04-25 med beslut om att förlänga den till 2007-06-27. Utredningen avslutades dock först 2007-07-24. Sett till flickans situation bidrog detta till att hennes behov av nytt familjehem tillgodosågs senare än vad som kunde varit möjligt. Detta har medfört att nämnden genomfört en översyn av rutiner för bevakning av utredningstider.

Nämndens utredning har visat på att det förekommit hot och våld i hemmet och att det förekommer missbruk av alkohol. Nämnden bedömer inte det inträffade som en engångsföreteelse utan mycket tyder på att det förekommit ett missbruk av alkohol under många år i familjen. *****s egna uppgifter till både polis och socialsekreterare bedöms trovärdiga. Förutom misshandelstillfället har hon berättat om att hon för några år sedan blev utslängd av ***** mitt i natten i nattlinnet i samband med att han var berusad. Vid samma tillfälle gick ***** hem till ***** för au väcka henne, men hon vaknade inte. Bägge familjehemsföräldrarna hade druckit alkohol vid detta tillfälle. Utredningen har visat på att när makarna dricker alkohol förekommer det att det blir konflikter som spårar ur och att det kan leda till hot och våldssituationer i hemmet.

Nämnden anför att de tagit kontakt med familjehemmet ***** samma dag, 2006-12-19, som anmälan från polisen inkom till nämnden. Familjehemmet har också givits möjlighet av nämnden att bemöta kritiken vilket de också gjort. Familjehemsföräldrarna har inte sett så allvarligt på de som inträffat eller på andra uppgifter, där nämnden ifrågasatt deras förmåga. De har inte heller varit beredda att vidtaga några förändringar för att leva upp till att barnet får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden Nämnden bedömer det som allvarligt att familjehemmet ***** inte ser på det inträffade som någon större sak utan att det är utagerat. Socialnämnden anser att barn inte skall bevittna våld eller behöva uppleva föräldrar som berusade eller rädda på grund av våldssituationer, Makarna ***** har erbjudits hjälp för sina alkoholproblem, men då de ej anser att de har några bekymmer med alkoholen bar de avböjt hjälp och stöd.

Under utredningstiden och vid tiden för omplaceringen var flickans båda föräldrar, som båda är vårdnadshavare, positiva till att flickan flyttades till annat familjehem. Fadern har efter omplaceringen ändrat uppfattning och ville att flickan skulle vara kvar i familjehemmet *****. Då tidigare vård i familjehem grundats på frivillighet enligt socialtjänstlagen och det inte längre fanns ett samtycke fattades beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU.

Förvaltningsledningen har noterat att faderns överklagan, som inte kom in i rätt tid, innebar att samtycke till bistånd i form av vård och fostran i det nya familjehemmet endast fanns från modern. Faderns mening var och är att flickan skall få fortsatt vård och fostran i det tidigare familjehemmet *****. Osäkerhet rådde i handläggningen kring vad som gällde i en sådan situation, då vårdnadshavaren endast samtycker till ett familjehem medan den andre endast samtycker till ett annat familjehem. Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU fattades först 20 dagar efter det att överklagan inkommit och avvisats. Nämnden anger bristande kunskaper kring överklagande och icke samtycke vid omplacering av barn föranlett att information om gällande lagstiftning har aktualiserats på nytt. Nämnden kommer vidtaga översyn av handläggningsrutiner vid barnutredningar och de nu aktualiserade bristerna kommer beaktas i detta arbete.

Nämnden har utifrån tidigare kunskap kring familjehemmet ***** gjort bedömningen att omplaceringen måste ske relativt snabbt för att ***** inte skulle riskera att dras in i en eventuell konfliktsituation. Det bedömdes som angeläget att ***** utifrån hennes förutsättningar fick beskedet om omplacering när beslutet var fattat samt att det fanns ett konkret familjehem att flytta till.

Nämnden anser att den fortsatta kontakten mellan ***** och familjehemmet ***** måste i första hand utgå från *****s behov. Nämndens ambition är att ***** skall kunna ha en fortsatt kontakt med familjen ***** i framtiden.


Svnpunkter från ****  på nämndens yttrande Nämndens skäl för omplacering
Familjehemmet ***** anser inte att nämnden genomfört en fullständig utredning, utan enbart fokuserat på vad som står i anmälan om den aktuella kvällen. Nämnden har enbart tagit med delar av polisutredningen och detta ger inte en realistisk bild av dem som familjehem. Familjehemmet ifrågasätter också hur ***** kunnat utvecklas så positivt om missförhållandena vore så stora i familjehemmet. Familjehemmet ***** anför att det aldrig förekommit misshandel mellan makarna och att deras alkoholen
sumtion är måttlig. Polisutredningen är nedlagd avseende misstänkt misshandel.

Uppgiften från **** att hon blivit utslängd mitt i natten dementeras av familjehemmet.

Om familjehemmet givits möjlighet att bemöta kritiken
Familjehemmet **** har haft två möten med socialtjänsten där de givits möjlighet att delvis bemöta ifrågasättandet från nämnden. **** anser inte att de givits tillfälle att bemöta all kritik från socialnämnden. Först 2007-10-06 har de efter flera påstötningar fått ta del av all den kritik som riktats mot dem. Det som **** sagt till utredaren har de inte fått tagit del av på grund av sekretess. ***** far har dock låtit familjehemmet **** få ta del av alla handlingar i ärendet.

Familjehemmet anser att de gjort de förändringar som är nödvändiga, men detta har inte nämndens utredare fäst någon uppmärksamhet vid. Nämnden har också inledningsvis frågat om familjen behövde hjälp med något, men då familjehemmet inte kände till nämndens misstankar om alkoholproblem i familjen, så har de svarat nekande på denna fråga från nämnden.

Om hur nämnden förberett omplaceringen för *****  Familjehemmet **** anser att det inte skett någon förberedelse alls för ***** i omplaceringen till det nya familjehemmet. ***** gavs inte möjlighet att göra en god avslutning med skolan och kamraterna. Familjehemmet anser att nämnden var passiv i uppföljningen av ärendet mellan 2007-04-26 — 2007-08-30.

Familjeheminet **** fortsatta kontakt med ***** Efter omplaceringen har familjen ***** inte fått träffa *****. De har reglerad telefonkontakt med henne. Nämnden har lovat att återkomma med besked om hur den fortsatta kontakten med ***** skall planeras. Nämnden hade inte hört av sig om detta, trots att fyra veckor förflutit sedan senaste kontakten med nämndens handläggare.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen vill inledningsvis redogöra för rättsläget avseende familjehemsföräldrars juridiska ställning vid omplacering av placerat barn i familjehem. Kammarrätten i Jönköping har i dom med mål.nr. 294-03 uttalat att familjehemsföräldrar inte är att betrakta som juridisk part och att de därmed saknat rätt att föra talan i mål gällande omplacering.

Nämndens skäl för omplacering
Enligt 6 kap 7 § socialtjänstlagen följer att socialnämnden skall medverka till att barn som är placerade i familjehem får god vård och fostran och att uppväxtvillkoren i övrigt är gynnsamma.

Justitieombudsmaanen( dnr 94-2003), JO, har påtalat att det självfallet måste göras en noggrann avvägning mellan de omständigheter som talar för respektive emot att ett barn flyttas från ett familjehem. Att barn inte i onödan skall flyttas från trygga och invanda förhållanden är en viktig ledstjärna i arbetet med familjehemsplaceringar. Socialtjänsten bör i första hand komma tillrätta med problemen istället för att ta till en så ingripande åtgärd som en omplacering. En omplacering måste föregås av en mycket grundlig utredning, som måste bedrivas förutsättningslöst.

Länsstyrelsen konstaterar att nämndens skäl för omplaceringen är att det förekommit hot och våld i familjehemmet tillsammans med alkoholmissbruk. Familjehemmet anser att nämndens skäl inte stämmer. Polisutredningen om misstänkt misshandel lades ner då ***** senare tog tillbaka sina anmälningsuppgifter. Nämnden har främst grundat sina bedömningar på
-   polisomhändertagandet 2006-12-16 där familjehemsfadern är berusad och misstänkt för misshandel. Familjehemsmodern är också berusad vid polisingripandet. Familjehemsmodern uppgav då till polis att maken slagit henne under alla år de varit tillsammans.
-   uppgifter från ***** 2006-12-16 till polis om att det ofta blir bråkigt när familjehemsfadern dricker alkohol och au denne gör detta ganska ofta. Aven vid socialtjänstens senare samtal med ***** har hon givit uttryck för detta.

Länsstyrelsen kan av förklarliga skäl inte uttala sig om riktigheten i socialnämndens bedömningar och uttrycker därför ingen bedömning i huruvida det förekommit missförhållanden i familjehemmet.

Familjehemmets möjligheter att bemöta nämndens synpunkter på dem som familjehem
Justitieombudsmannen (845-2001), JO, anför att ett barn som har varit stadigvarande placerat i familjehem får som huvudregel inte flyttas utan att en utredning om barnets förhållande görs. En utredning inför en omplacering skall allsidigt klarlägga de omständigheter som är av betydelse för frågans bedömning. Uppgifter som kan ha betydelse för bedömningen måste granskas närmare, oavsett om detaljer för eller emot en omplacering. Av det sagda följer att familjehemsföräldrarna måste beredas tillfälle att ta del av de anmärkningar som riktas emot familjehemmet och beredas tillfälle att yttra sig över uppgifterna. Givetvis måste också undersökas hur en förflyttning av barnet skulle påverka barnets förhållande och deras utveckling. Även i denna del kan familjehemmet ha viktig kunskap att förmedla till socialnämnden under utredningen.

Av nämndens dokumentation framgår att nämndens representanter 2006-12-28 informerat familjehemsföräldrarna om den inkomna polisanmälan samt givit familjehemmet möjlighet att kommentera denna. 2007-03-26 för nämnden ytterligare samtal med familjehemsföräldrarna utifrån vad som framkommit i polisens förhör med familjehemsföräldrarna och **** och där familjehemsföräldrarna ges möjlighet att lämna synpunkter på de givna uppgifterna. 2007-05-18 har handläggare träffat familjehemmet för att inom ramen för nämndens utredning samtala om anmälan från polisen


2006-12. Nämnden har där låtit familjehemmet kommentera händelserna vid polisingripandet samt diskuterat familjehemmets alkoholvanor.

Familjehemmet uppger att de inte fått ta del av all den kritik som riktats mot dem. Det som ***** sagt till nämndens utredare har familjehemmet ***** inte fått tagit del av på grund av sekretess. Familjehemmet har i ett senare skede fått del av nämndens dokumentation via ***** biologiska far. Nämnden anger att familjehemmet givits möjlighet att bemöta kritiken som riktats mot dem. Det råder sålunda olika uppfattningar om vad som förevarit i ärendet.

Länsstyrelsen bedömer att nämnden berett familjehemsföräldrarna att få ta del av de anmärkningar som riktas mot dem. Anmärkningarna består främst i att det förekommit våld och hot mellan familjehemsföräldrarna, samt en överkonsumtion av alkohol. Det framgår dock inte om **** uppgifter avseende våld, hot och alkoholförtäring delgivits familjehemsföräldrarna. Dessa uppgifter kan ha sekretessbelagts av nämnden. Länsstyrelsen anser att ett sådant ställningstagande borde ha fattas inom ramen för ett särskilt beslut, vilket Länsstyrelsen inte kunnat finna i nämndens dokumentation. I denna del finns grund för ett påpekande om detta till nämnden. Länsstyrelsen finner sammantaget inte skäl att kritisera nämnden för brister i att delge familjehemmet de anmärkningar som funnits i ärendet.

Tiden för nämndens utredande
En utredning till skydd eller stöd för ett barn ska normalt vara slutförd senast inom fyra månader (11 kap 2 § andra stycket SoL). Nämnden kan i undantagsfall besluta om att förlänga utredningen en viss tid om det finns särskilda skäl (11 kap 2 § andra stycket S0L9).

Länsstyrelsen konstaterar att nämndens utredning pågick i sju månader. En sådan tidsutdräkt kan inte vara rimlig då nämnden har tvivel om familjehemmet tillgodoser **** behov. Länsstyrelsen har inte funnit godtagbara skäl till att utredningen pågick under så lång tid. Socialnämnden har själva i yttrandet givit uttryck för att detta inte kan anses försvarbart. Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik för denna brist i handläggningen.

Utredningens allsidighet
1 nämndens utredning, enligt 11 kap 1 § SoL, under rubrikerna Familjehemmets föräldraförmåga samt Sammanfattning och bedömning anges enbart familjehemmets brister. Länsstyrelsen anser inte att nämndens utredning uppfyller lagstiftningens krav på allsidighet, där barnets givare av omsorg beskrivs på ett sätt där både brister samt förmågor redovisas i utredningen. Länsstyrelsen anser också att nämndens utredning hade varit mer allsidig om den innehållit referentuppgifter från skola och/eller avlastningsfamilj (se JO beslut 2006-01-25, dnr 2921-2004). Likaså saknas en analys av konsekvenserna av en omplacering av ***** med hänsyn tagen att hon vistats i familjehemmet under 14 år samt att hon har funktionshinder, vilket kan medföra känslighet för förändringar. Länsstyrelsen bedömer att nämnden i hög grad redovisar information och gör tolkningar

som stöder nämndens egen bedömning, så kallad confirmation bias. Länsstyrelsen riktar kritik mot nämnden för de redovisade bristerna i nämndens utredande.

Nämndens förberedelse för omplacering av *****
Då Länsstyrelsen saknar ingående kunskap om de omständigheter och den situation som rådde vid beslutet om omplacering uttrycker Länsstyrelsen ingen bedömning av nämndens förberedelser i det aktuella fallet, utan hänvisar till att nämnden har att göra en bedömning och plan för vad som är till barnets bästa (1 kap 2 § SoL).

Avsaknad av samtycke till placering från vårdnadshavare
 Nämnden tillstår själva att de brustit i handläggningen då det uppstod en situation där den ena av ***** vårdnadshavare inte samtyckte till vården i det nya familjehemrnet i Kristinehamn. Länsstyrelsen kritiserar nämndens handläggning i detta avseende då beslut om omedelbart LVU fattades först 20 dagar efter att vårdnadshavarens samtycke till placering upphört.