Frfattare mne: Uppfyller Länsstyrelserna sin roll?  (lst 3582 gnger)

Stockholm

 • Gst
Uppfyller Länsstyrelserna sin roll?
« skrivet: 19 april 2008, 11:02:38 AM »
Uppfyller Länsstyrelserna sin roll?

SFS nr: 2007:825.

Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och noga följa länets tillstånd samt underrätta regeringen om vad som är särskilt viktigt för regeringen att få veta om länet och händelser som inträffat där.

2. social omvårdnad,

3. inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för flickor och pojkar, och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa,

4. i samverkan med andra regionala aktörer verka för tillgänglighet i länet för kvinnor och män med funktionshinder,

5. i sin tillsynsverksamhet eller på annat sätt uppmärksamma kommuner och landsting på deras ansvar för de mänskliga rättigheterna, särskilt skyddet mot diskriminering,  

6. verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet uppnås genom att folkhälsan beaktas inom länsstyrelsernas arbete

10 § Länsstyrelsen ska samråda med andra statliga myndigheter i och utanför länet i sådana frågor inom länsstyrelsens verksamhetsområde som påverkar eller har betydelse för den myndighetens verksamhet.

14 § Landshövdingen får, om det finns synnerliga skäl för det, överlåta till en tjänsteman att avgöra ärenden som avser föreskrifter som inte är av principiellt slag eller annars av större vikt.

47 § Vid länsstyrelsen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

63 § Länsstyrelsen ska följa upp kommunernas introduktion för skyddsbehövande och andra nyanlända invandrare för vilka kommunerna har rätt till ersättning enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. samt verka för regional samverkan om introduktionen.

Stockholm

 • Gst
Uppfyller Länsstyrelserna sin roll?
« Svar #1 skrivet: 19 april 2008, 11:55:28 AM »
Uppfyller JO sin roll?

Och vem granskar JO?


2 § Under ombudsmännens tillsyn står

1. statliga och kommunala myndigheter,

2. tjänstemän och andra befattningshavare vid dessa myndigheter,

3. annan som innehar tjänst eller uppdrag, varmed följer myndighetsutövning, såvitt avser denna hans verksamhet,

4 §
Ombudsmännen skall verka för att brister i lagstiftningen avhjälps.
Uppkommer under tillsynsverksamheten anledning att väcka fråga om författningsändring eller någon annan åtgärd från statens sida, får en ombudsman göra framställning i ämnet till riksdagen enligt tilläggsbestämmelsen 3.8.4 till riksdagsordningen eller till regeringen.

6 §
Ombudsman avgör ärende genom beslut, vari han får uttala sig om huruvida åtgärd av myndighet eller befattningshavare strider mot lag eller annan författning eller annars är felaktig eller olämplig. Ombudsman får även göra sådana uttalanden som avser att främja enhetlig och ändamålsenlig rättstillämpning.

Ombudsman får som särskild åklagare väcka åtal mot befattningshavare som genom att åsidosätta vad som åligger honom i tjänsten eller uppdraget har begått annan brottslig gärning än tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott.

Ger utredningen i ärende ombudsman anledning anta att sådan brottslig gärning begåtts, tillämpas vad som föreskrivs i lag om förundersökning, åtal och åtalsunderlåtelse samt om allmän åklagares befogenheter i övrigt i fråga om brott under allmänt åtal. I mål som har väckts vid tingsrätt bör talan fullföljas till Högsta domstolen endast om synnerliga skäl föranleder det.

Om befattningshavare genom att åsidosätta vad som åligger honom i tjänsten eller uppdraget gjort sig skyldig till fel, som kan beivras genom disciplinärt förfarande, får ombudsman göra anmälan till den som har befogenhet att besluta om disciplinpåföljd.

Om den som är legitimerad eller annars behörig att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården eller detaljhandeln med läkemedel eller yrke som veterinär har varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke eller på annat sätt visat sig uppenbart olämplig att utöva detta, får ombudsman göra anmälan till den som har befogenhet att besluta om återkallelse av legitimationen eller behörigheten.

Motsvarande anmälan får göras i fråga om begränsning av sådan legitimerad yrkesutövares behörighet, om denne har missbrukat sin behörighet på något annat sätt. Om den som är legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, tandvården eller detaljhandeln med läkemedel varit oskicklig vid utövning av sitt yrke eller på annat sätt visat sig olämplig att utöva yrket, får ombudsman fråga om prövotid till den som har befogenhet att besluta därom.

Anser ombudsman det vara påkallat att befattningshavare avskedas eller avstängs från sin tjänst på grund av brottslig gärning eller grov eller upprepad tjänsteförseelse, får han göra anmälan härom till den som har befogenhet att besluta om sådan åtgärd.

http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=37&MainmenuId=12&ObjectClass=DynamX_Documents&Language=sv

cicci

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 174
 • Karma: 0
  • Visa profil
Uppfyller Länsstyrelserna sin roll?
« Svar #2 skrivet: 19 april 2008, 13:04:09 PM »
Jag är mycket kritisk till våra tillsynsmyndigheter som alltför ofta bara tar socialtjänstens (eller annan myndighets) ord för hela sanningen och lägger ner tillsynsärendet. Visst finns det ärenden där det har fungerat som det ska, men jag tror att rent generellt så fungerar det inte som det är tänkt.

Även här finns ju ett systemfel! Vilka blir socialkonsulenter? Jo, de som tidigare arbetat som socialsekreterare! De ska alltså sitta och granska sina tidigare kollegers/vänners utredningar! Klart att det inte blir bra!

Stockholm

 • Gst
Uppfyller Länsstyrelserna sin roll?
« Svar #3 skrivet: 19 april 2008, 13:47:15 PM »
Håller med dig Cicci!

Varken JO eller statliga Lst fungerar som de ska fungera enligt min erfarenhet.
Antingen så beror det på brist på aktuell kunskap inom ämnesområdena eller helt enkelt på att de inte sköter sina jobb.
Som arbetslös är det extra påfrestande att upptäcka hur personer med jobb och lön inte sköter sina arbetsuppgifter.

Ett Lst-avgörande utskickat till aktuell nämnd i september fick jag först i februari året därpå.
Ett fall om domstolstrots brydde sig Lst inte alls om.
Nu handlägger de inte anmälningar längre rörande mitt fall.

Då undrar man. vilka falska rykten sprider de kommunala handläggarna?

cicci

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 174
 • Karma: 0
  • Visa profil
Uppfyller Länsstyrelserna sin roll?
« Svar #4 skrivet: 19 april 2008, 17:20:54 PM »
Enligt förvaltningsdomstolarnas utslag så verkar de "högre" myndigheterna vara övertygade om att allt vad tjänstemännen påstår är den enda sanningen och att klienterna ljuger....
Så som tjänsteman går det tydligen att komma med vilket påstående som helst utan krav på bevis.

mamma1

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 116
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • http://broderibruden.no-ip.com
Uppfyller Länsstyrelserna sin roll?
« Svar #5 skrivet: 21 april 2008, 11:58:40 AM »
En eloge till Social Tillsyn på Länsstyrelsen i Umeå! Annars hade vår gullunge troligtvis varit kvar på familjehemmet, eftersom familjehemsmamman trodde det var en uppväxtplacering!

Läs om vårt fall: Vännäsfallet, under Artiklar!
Sambo och vi har en liten son. Han familjehemsplacerades förra året. Efter en 6 månader lång kamp mot soc. avbröt Länsstyrelsen den sk. "frivilliga" placeringen!