Författare Ämne: Myndighetsförakt, mitt eller deras  (läst 2289 gånger)

Rolf Samuelson

  • Newbie
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma: 0
    • Visa profil
Myndighetsförakt, mitt eller deras
« skrivet: 06 april 2003, 14:37:41 PM »
Jag trodde i min enfald att JO skulle vara på min sida. Släktingplacering är en rätt för oss att få utredd av myndigheterna. SoL 22 § fjärde stycket.
Läs och begrunda nedan.

BESLUT

                  Datum   Dnr   Sid

-jo-

Justitieombudsmannen Kerstin André

                  2003-04-03

Sonja Parholt
Ferlinsgatan 73
754 28 UPPSALA

Er anmälan till JO

698-2003   1(2)

Ni har i en skrivelse, som inkom till JO den 17 februari 2003, framfört klagomål i olika avseenden mot socialförvaltningen i Östhammars kommun såvitt avser ärenden rörande Era barnbarn J. och K. Ni har anfört bl.a. följande. Ni har ännu inte erhållit något besked vad gäller Er ansökan om "släktingplacering" av J. och K. Ni erhöll först efter j ulhelgen 2002 svar p a* Er ansökan om att J. och K. skulle fa* tillbringa den hos Er. Ni ansökte den 2 januari 2003 om att J. och K. skulle få tillbringa sportlovet (vecka 8) hos Er. Trots att en tjänsteman vid förvaltningen lovade att lämna besked i frågan i god tid har Ni inte erhållit något sådant.

Det har härefter den 31 mars 2003 inkommit ytterligare en skrivelse från Er. Ni har i den skrivelsen framfört ytterligare klagomål mot hur socialförvaltningen har h nterat ärendena-rörande-J. och K.

När det gäller Era klagomål mot att Ni inte har erhållit något besked beträffande Er ansökan om "släktingplacering" har jag fr *an förvaltningen inhämtat och tagit del av kopior av bl.a. Er ansökan om att "fa* vårdnaden om mina barnbarn J. och K.", Socialnämndens i Östhammars kommun arbetsutskotts beslut den 6 mars 2002 att ej lämna medgivande enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) för vård i enskilt hem jämte därtill hörande utredning, Ert överklagande av arbetsutskottets beslut, Länsrättens i Uppsala län'dom den 4 juni 2002 (mål nr 592-02) och Kammarrättens i Stockholm beslut den 19 november 2002 att ej meddela prövningstillstånd (mål nr 3832-2002). Vad som kommit fram i denna del ger inte anledning till antagande att någon ytterligare åtgärd från min sida är påkallad.

Ni har vidare klagat på att Ni inte, förrän efter julhelgen 2002, fick besked om J. och K. fick tillbringa den hos Er. Jag har i denna del inhämtat och tagit del av bl. a. den e-postkorrespondens som har förevarit i frågan mellan Er och förvaltningen. Vad som därvid har kommit fram ger mig inte anledning att vidta någon ytterligare åtgärd.

Vad gäller klagomålen mot att Ni ännu vid tiden för Er amälan inte hade flatt något besked i anledning av Er ansökan om att J. och K. skulle fla tillbringa sportlovet hos Er, har jag inhämtat och tagit del av bl.a. förvaltningens j ournalanteckningar. Av dessa framg *ar att Er ansökan i nu berört avseende inkom till förvaltningen per e-post den 29 december 2002.

Vidare har föredraganden inhämtat upplysningar per telefon från familjehemssek-


. Dnr 698-2003   2(2)

reteraren Satu Jacobsson, socialförvaltningen i Östhammars kommun. Hon har uppgett att hon, vad hon minns, vid ett telefonsamtal med Er den 15 januari 2003, i samband med att hon informerade Er om att Ni fick besöka J. och K. den 26 januari 2003, meddelade Er att pojkarna inte skulle vara hos Er under vinterlovet 2003. Detta senare besked har dock inte noterats i de journalanteckningar som jag har tagit del av. Enligt min mening är detta en sådan uppgift som borde ha journalförts. Något ytterligare uttalande i den delen finner jag inte påkallat utan jag nöjer mig med detta påpekande.

Vad gäller frågan om Ni verkligen har fått något besked eller inte rörande vinterlovet står, med hänsyn till vad Satu Jacobsson har upplyst, uppgift mot uppgift. Avsaknaden av en notering i j ournalanteckningen talar i viss mån för att något besked inte har lämnats. Jag tror emellertid inte att ytterligare utredningsåtgärder från min sida skulle bringa klarhet i saken. Era klagomål föranleder därför inte heller i denna del n ägon ytterligare åtgärd från min sida.

Inte heller vad Ni i övrigt har anfört föranleder någon åtgärd från min sida.

Beslut

Jag kommer inte att utreda Er anmälan ytterligare.Kerstin AndréKopia till

Socialförvaltningen i Östhammars kommun

--------------------------------------------------
Uppsala 03-04-05


Kerstin André

c/o JO
Stockholm


Ang. Dnr 698-2003 av den 3/4-2003.

Jag kräver en förklaring på sitattecknen som förekommer i texten !

MvH

Sonja Parholt