Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - XENIA

Sidor: 1 ... 5 6 [7]
91
Den nya Skollagen kan komma att förbjuda hemundervisning.
Möjlighet finns då för familjer att söka politisk asyl i USA.
Sverige blir en B-demokrati.
Se länken: http://www.newsmill.se/artikel/2009/06/16/nya-skollagen-forbjuder-hemundervisning

92
Det finns nog ingen i detta forum som är förvånad över Gotlands kommuns tilltag.

Jag påminner mig ett annat fall på Gotland, där ett par tvillingar omhändertogs direkt på BB därför att kvinnans man / tvillingarnas pappa hade gjort slut på förhållandet i samband med förlossningen.

Ang. hemundervisning se: http://www.skl.se/artikel.asp?A=47895&C=6234

93
Socialförvaltningarna / Personregister + Tillsyn = Riskfylld kombination
« skrivet: 06 augusti 2009, 21:13:39 PM »


A. Tillsynen överförs till Socialstyrelsen  från och med  den 1 januari 2010.

http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/2009/Q2/nyhet090520.htm

B. Dessa personregister nedan hos Socialstyrelsen innehåller personuppgifter som kommer från kommunerna :

– ekonomiskt bistånd/socialbidrag enligt SoL
– individinriktade insatser för barn och unga enligt SoL och LVU
– stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS

Riskfylld kombination även om tillsyn och statistik finns inom olika enheter.
Den interna sekretessen är inget som fungerar.

Länsstyrelserna hade iaf inga personregister.

95
Klippt och klistrat .....

http://www.stat-inst.se/document/Viktig_info_LVU.pdf

http://www.sos.se/sosfs/1997_15/2sosf15.htm

Regeringsrätten har prövat frågan om vård med stöd av LVU trots samtycke till frivillig vård i ett fall rörande en 14-årig flicka (RÅ83 2:87 I).

I ett annat fall (RÅ 1995 ref 38) fann Regeringsrätten inte skäl att frånkänna det givna samtycket rättslig betydelse. Vårdnadshavarna hade efter hand ändrat inställning till placering av barnet och samtycket lämnades på ett mycket sent stadium av förfarandet vid förhandlingen i Regeringsrätten. Regeringsrätten uttalade att detta dock inte kunde tas till intäkt för att samtycket inte var allvarligt menat eller för att detta skulle återtas eller att någon av vårdnadshavarna skulle ingripa i vården på ett störande sätt.

Om det finns grundad anledning att anta att ett samtycke kan komma att återkallas, innebär det att tillräcklig garanti saknas för att hela den behövliga vården kan genomföras. LVU kan då vara tillämplig.

Vid vård med stöd av socialtjänstlagen har vårdnadshavaren kvar sin rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den unges personliga angelägenheter. I de fall vårdnadshavaren visserligen samtycker till den planerade vården men konsekvent undandrar sig kontakt med nämnden kan den behövliga vården inte ges. LVU kan vara tillämplig i dessa situationer.

Ett nekat samtycke behöver inte vara skriftligt. Däremot skall det naturligtvis dokumenteras då det är av avgörande betydelse både för den fortsatta handläggningen och för bedömningen av om LVU är tillämplig (51 § SoL).

JO har (beslut 1995-11-27, dnr 4065-1994) kommenterat bedrivande av utredning enligt 50 § SoL. JO uttalade:
- "Jag har i ett flertal tidigare ärenden betonat vikten av att en barnavårdsutredning bedrivs skyndsamt och koncentrerat. Utredningen syftar till att göra det möjligt för nämnden att fatta beslut i ärendet. Det är inte godtagbart att utredningen får karaktären av en ständigt pågående insats.
Om förhållandena är sådana att vård enligt LVU kan bli aktuell och utredningen förhalas på grund av att vårdnadshavaren vägrar delta i denna kan vårdnadshavarens bristande medverkan utgöra ett skäl för ett omedelbart omhändertagande. Om utredningen å andra sidan visar att någon åtgärd inte är påkallad skall utredningen avslutas."
   
96
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / PREJUDICAT I HD
« skrivet: 28 juli 2009, 00:04:11 AM »
Avgörande i HD (högsta domstolen) vecka 28 år 2009.


Prejudicerande dom i mål T 2955-08.


Citat: - ”Omhändertagandet strider mot Europakonventionens skydd mot olaga frihetsberövande. Men både tingsrätten och hovrätten kom fram till att en kommun inte kan bli skyldig att betala skadestånd på grund av kränkning av Europakonventionen. En sådan skyldighet kan bara gälla staten, menade de lägre instanserna.

Det är märkligt att föreställa sig – att man skulle kunna bli frihetsberövad på godtyckliga grunder och inte få upprättelse genom skadestånd.


Men i onsdags gjorde HD alltså en annan bedömning.


Människor som får sina grundläggande rättigheter kränkta av det offentliga, kan hädanefter få rätt till skadestånd oavsett om det är staten eller kommuner som bär ansvaret.


Det offentliga har därmed fått ytterligare starka incitament att respektera våra grundläggande fri- och rättigheter.

Och den som har utsatts för en rättighetskränkning har nu ytterligare möjligheter att få ersättning för det. Det börjar likna en Bill of Rights , med andra ord.” -

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_3186361.svd

97
Socialförvaltningarna / SV: Det kommunala grundproblemet löst!
« skrivet: 25 juli 2009, 14:13:38 PM »
Expressen har nu en artikelserie om de av kommunerna utvalda nämndemännen ( = hobbypoltiker i länsrätter, kammarätter, och tingsrätter). Dessa är lekmän som blandar sig i lagar och brott.
Detta diskuteras nu bl a i nedan blogg:
http://upprattelse.nu/

98
Socialförvaltningarna / Det kommunala grundproblemet löst!
« skrivet: 25 juli 2009, 12:40:21 PM »
'
Jaha, så var då det kommunala grundproblemet äntligen löst!


90 -98 % hobbypolitiker i stadsdelsnämnder (drygt 43.000 st kommunala hobbypolitiker i Sverige).

Hobbypolitiker som varken kan eller vill eller har tid att delta i beslut över enskilda.

Därför delegationslistor över det mesta i den kommunala handläggningen.

Tjänstemän som då njuter av sin makt och sina befogenheter.

Kommunala riktlinjer som antingen saknas eller är bristfälliga eller inte följs.

Statliga riktlinjer och lagar för kommuner som ligger i papperskorgen (det så kallade "kommunala självstyret").

Beroende subjektiva kommunala revisorer.

Ett system som lägger en helt öppen grund för fel och försummelser av tjänstemän, även grova dito.

Förvaltningsdomstolar (en del av systemet) som avslår enskildas ärenden till 98 %, och som felaktigt kallar de kommunala tjänstemannabesluten för politiska ("nämndens" beslut), inkl. även de befintliga hobbypolitikerna där (= nämndemännen hos länsrätterna och kammarrätterna).

Kommuner / kommundelar kommer att åka på skadestånd hos Allmänna domstolar eller hos Europadomstolen.

Extra kostnader för skattebetalarna, och då inte bara i form av skadestånd.


Summan av kardemumman = Ett mycket dyrt tjänstemannavälde helt utan ramar och gränser, och detta fortfarande år 2009 i Sverige.


Dax att lägga av hanteringen, och lägga ned kommundelar!

99
Socialförvaltningarna / Lex Sara nu även för SoL
« skrivet: 26 juni 2009, 11:03:44 AM »
I en ny departementsskrivelse (DS 2009:33)  lägger förslag om utvidgade skyldigheter inom den s.k Lex Sarah-bestämmelsen, såväl inom socialtjänstlagen (SOL) som inom lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS). Det säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar.

Idag gäller anmälningsskyldigheten inom äldre- och handikappomsorgen. Nu föreslås att den ska gälla all socialtjänst och även inom Statens institutionsstyrelse (SiS).

Lex Sarah-bestämmelsen ska bli mer lik Lex Maria-anmälningar inom hälso- och sjukvården. All personal ska rapportera samtliga missförhållanden till socialnämnden, alla rapporterade fall ska utredas och om de är av allvarlig karaktär ska dessa också anmälas till tillsynsmyndigheten.

Bestämmelsen föreslås även gälla enskild verksamhet. Personalen ska rapportera till den som är ansvarig för verksamheten och ska alltid skicka en kopia på rapporten till socialnämnden. Den enskilda verksamheten ska anmäla allvarliga missförhållanden till tillsynsmyndigheten.

Anställda, anhöriga, frivilligarbetare och allmänheten ska anonymt kunna rapportera missförhållanden till arbetsgivare eller socialnämnd. Varje inkommen rapportering om missförhållanden granskas sedan för avgörande om en Lex Sarah-anmälan ska göras. En rapportering kan också ske direkt till tillsynsmyndighet, men då blir det ingen formell anmälan enligt Lex Sarah.

Tillsynsmyndighetens ska förutom att alltid utreda enskilda Lex Sarah-anmälningar, ta ett nationellt ansvar för kvalitetsarbetet, systematiskt arbeta för att förebygga missförhållanden och skador. Sedan ska myndigheten återkoppla kunskapen till verksamheterna.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011. Departements-skrivelsen skickas nu ut på remiss och remisstiden går ut den 1 oktober 2009.


100
Övriga frågor gällande socialtjänsten / Barnkonventionen och Sverige
« skrivet: 24 juni 2009, 17:51:46 PM »
Citerar.

- "FN:s barnrättskommitté är mycket kritisk till att konventionen, trots att den ratificerats av Sverige, fortfarande inte har ställning som svensk lag. Men regeringen kommer inte att gå ifrån den antagna modellen.

I år fyller konventionen om barnets rättigheter 20 år. I år har också FN:s barnrättskommitté för fjärde gången granskat hur Sverige efterlever konventionen. Sverige får beröm för en del åtgärder som vidtagits sedan den förra granskningen, men kommittén kommer även med kritik.
 
En av kommitténs huvudinvändningar är att Sverige fortfarande inte införlivat barnkonventionen i den nationella lagstiftningen. Enligt rapporten är FN:s barnrättskommitté ”bekymrad över den medvetna bristen på ett formellt erkännande av konventionen som svensk lag”.
 
Men Sverige kommer, trots kritiken, inte att införliva konventionstexten i svensk lagstiftning, berättar Martin Kits på socialdepartementet. Istället kommer landet att stå fast vid en modell där ”barnkonventionen genomsyrar nationell lagstiftning och därmed får verklig betydelse för barns situation”.

– I många länder som valt att införliva konventionen i den nationella lagstiftningen har det visat sig att lagen är svår att tillämpa i domstol. En lag som är svår eller omöjlig att tillämpa har naturligtvis mycket liten effekt. Därför kommer Sverige att fortsätta med den modell vi valt.

UNICEF Sverige anser att ett införlivande skulle göra skillnad i hanteringen av asylärenden, vårdnadstvister och socialtjänstutredningar om konventionen fick status som lag.

– Idag kan myndigheter och domstolar avfärda konventionen eftersom den inte har status av svensk lag. Vi har sett att detta får konsekvenser för beslut som rör barn, säger UNICEF Sveriges barnrättsjurist Christina Heilborn.

En del av kritiken rör papperslösa eller gömda barns rätt till sjukvård och utbildning. Kommittén ”rekommenderar att Sverige vidtar de nödvändiga åtgärderna för att se till att alla barn, även papperslösa, har rätt till hälsovård och medicinsk service på samma villkor som barn som lagligen vistas i landet”, och menar att Sverige bör se till att även papperslösa barn får rätt till utbildning. Barnkonventionen ska också skrivas i läroplanen, enligt rapporten.

- Det är anmärkningsvärt att Sverige fortfarande får kritik för att gömda flyktingbarn inte har rätt till skolgång. Det är oacceptabelt att denna diskriminering av barn fortsätter 20 år efter det att barnkonventionen godkänts av Sverige. Det är dags att regeringen tar kritiken från FN:s barnrättskommitté på allvar, säger Christina Heilborn.

Barnrättskommittén berömmer Sverige för arbetet med att genom lagstiftning skydda barn mot brott och diskriminering samt för åtgärderna för att förbättra mottagandet av ensamkommande barn.

Samtidigt uppmanar kommittén till fortsatt arbete för att skydda barn mot övergrepp, att förbättra barns hälsa och livsstil samt att skydda dem mot sexuella övergrepp. Kommittén uppmärksammar också behovet av bättre skydd för barn med funktionshinder och asylsökande barn, samt behovet av att utjämna regionala skillnader i barns levnadsvillkor.

Nu ska Regeringen enligt uppgift ”analysera kommitténs rekommendationer och vidta åtgärder för att komma till rätta med de återstående utmaningarna i genomförandet av barnkonventionen i Sverige”. 

- I regeringskansliet förbereds just nu direktiv till utredningar som ska se över frågor som rör papperslösas rätt till vård samt skolgång, säger Martin Kits.

Barnkonventionen antogs i FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och ratificerades av Sverige ett drygt halvår senare. Numera har alla stater utom USA och Somalia ratificerat konventionen om barnets rättigheter. Men hur många länder som införlivat konventionen i den nationella lagstiftningen vet man inte.

- Jag kan inte hitta uppgifter om någon exakt siffra på vilka som inkorporerat barnkonventionen som lag. Svaret är att det ser olika ut i olika länder beroende bland annat på vilket rättssystem länderna har, berättar Charlotte Palmstierna på socialdepartementet.

Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer. Dessa ska vara styrande för tolkningen av övriga artiklar, men har också en egen självständig betydelse:

• Inget barn får diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra liknande skäl 
• Barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga
• Barn och unga ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar
• Barn och unga ska ges möjlighet att framföra och få respekt för sina åsikter i frågor som berör dem " -
Slut citat


101

Ombud får mer ersättning i LVU-mål.

- " Ett ombud i ett LVM-mål anför i kammarrätten att den tid hon lagt ned varit nödvändig för att tillvarata klientens intressen, och att insatserna inte utgjorde kurativa åtgärder.

Ombudet företrädde en gravid polsk kvinna som ansåg sig orättvist omhändertagen och frihetsberövad. Kvinnan hade vissa svårigheter att förstå den svenska synen på missbruk och tvångsomhändertagande vilket ledde till många och långa samtal med henne, socialsekreterare och behandlingspersonal.

Arbetet var enligt ombudet inriktat på att ge klienten nödvändig information och förklara processen. Ombudet uppger också att målet har krävt mycket mer arbete än vanligt i denna typ av mål, trots att hon underlåtit att besöka kvinnan på behandlingshemmet i syfte att hålla kostnaderna nere.

Kammarrätten finner, vid en avvägning av målets art och omfattning, att ombudet är skäligen tillgodosedd med ersättning för 12 timmars arbete, inklusive den muntliga förhandlingen om en timme och 37 minuter. Hon ska därför tillerkännas ersättning för ytterligare sex timmars arbete.
Slut citat.

102
EU-kommissionen föreslår att ett system med tre tillsynsmyndigheter inrättas på central nivå.
Tanken är att myndigheterna ska kunna ta fram bindande tekniska standarder och icke-bindande tolkningsuttalanden som nationella tillsynsmyndigheter kan använda när de fattar sina beslut i enskilda fall.
Utskottet anser att myndigheterna bör finansieras inom den befintliga EU-budgetens ramar och att systemet bör ses över inom två eller högst tre år. 
På längre sikt bör den finansiella tillsynen bedrivas av enbart en enda myndighet på EU-nivå.

Vidare anser utskottet att det bör ytterligare övervägas om tillsynsmyndigheter på EU-nivå ska kunna utöva direkt tillsyn över enskilda institut.

103

"Avos"

Det handlar inte enbart om vad soc gör, utan också om vad de inte gör.
Se t ex på fallet Louise i Vimmerby.

Det FINNS dåliga och mindre lämpliga föräldrar.

För att du "Avos" ska uppfattas som trovärdig, bör du nog försöka nyansera dina inlägg, annars gör du saken enbart värre, bl a för de föräldrar som drabbats olyckligt av soc.

104
Socialförvaltningarna / Den kommunala revisionen bör granskas av staten
« skrivet: 20 juni 2009, 23:43:15 PM »

Den kommunala revisionen bör granskas av staten.

Kommunernas revisorer är politiskt uppbundna och därmed inte helt objektiva i sina granskningar av de kommunala verksamheterna.
Särskilt inte de förtroendevalda kommunala revisorerna.

http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/NewsPage____1947.aspx?epslan

Sidor: 1 ... 5 6 [7]