Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - XENIA

Sidor: 1 ... 4 5 [6] 7
77
.
Jurist-branschen påminner litet om IT-branschen.
Jurister specialiserar på 1 eller 2 lagar.
I IT-branschen specialiserar man sig på en eller några programvaror.

När det gäller soc-mål är MÅNGA lagar inblandade, vilket få jurister klarar av.
T ex
- Förvaltningslagen
- Förvaltningsprocesslagen
- Kommunallagen
- PuL
- Sekretesslagen
- SoL
- LVU, LSS, LVM, LSU, etc., d.v.s. speciallagar
- EKMR
- Skadeståndslagen
- SOSFS
Etc.

Så, det gäller att jobba på själv.
Det är definitivt ingen semester att ha med soc att göra.

De grupper som soc väljer som motparter är ofta ekonomiskt svaga, så de kan ju iaf inte betala några rättegångskostnader. Så det spelar eg. ingen roll.

MEN, enskilda åtal av enskilda handläggare ska man undvika.
Arbetsgivaren (kommunen) har ett principal-ansvar i rättsligt avseende, så det är kommunen man ska stämma i ett tvistemål istället.

Advokatbyrån Salmi & Åberg jobbade gratis med Osmo Valmo-fallet.


78
.
Christer, du ska veta, att även Förvaltningsprocess-lagen gäller för både länsrätten och kammarrätten.

Förvaltningsprocesslagen, lag (1971:291).


Länsrättens egen skyldighet att utreda.

8 § Rätten skall tillse att mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.
Vid behov anvisar rätten hur utredningen bör kompletteras


Om bevis

22 § Åberopar part skriftlig handling eller föremål till bevis, får rätten förelägga honom att inom viss tid tillställa rätten handlingen eller föremålet vid påföljd att målet ändå kan komma att avgöras.


Om länsrättens beslut och rättelser av oriktigheter.

32 § Om domstolen finner att en dom eller ett beslut innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av domstolens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får domstolen besluta om rättelse.
Har domstolen av förbiseende underlåtit att fatta ett beslut som skulle ha meddelats i samband med ett avgörande, får domstolen komplettera sitt avgörande inom sex månader från det att avgörandet vann laga kraft.
En komplettering senare än två veckor efter det att avgörandet meddelades får dock ske endast om en part begär det och ingen annan part motsätter sig kompletteringen.
Innan beslut om rättelse eller komplettering fattas, skall parterna även i annat fall än som avses i andra stycket andra meningen ha fått tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt. Beslutet skall om möjligt antecknas på varje exemplar av den dom eller det beslut som rättas eller kompletteras. Lag (2001:27).


Resning av mål
37 b § Resning får beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt.

79
Christer, det var ännu bättre, det var en dom i HD (europadomstolen brukat ta tid)
Se länk här nedan:

https://forum.nkmr.org/index.php/topic,1628.0.html

Ang. skadestånd för kränkning Är just PuL en av de få paragrafer som JK får verka, Se text här nedan:

JK befogenheter :

Instruktion 3 § Justitiekanslern (JK) handlägger anspråk på ersättning med stöd av :

- 23 § datalagen (1973:289),
- 48 § personuppgiftslagen, PuL (1998:204),
- 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken,
- 2 kap. 1 § eller 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen (1972:207), om anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela beslut,
- lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, dock inte anspråk som avses i 8 § i den lagen,

Justitiekanslern handlägger också anspråk på ersättning som grundas på ett påstående om överträdelse av gemenskapsrätten.Kram till dig Christer!80

En färsk dom i Europadomstolen (från den 10 juli 2009 om jag inte minns fel) säger: att inte bara staten utan även kommunerna har ett ansvar enligt artiklarna i EMKR, d.v.s  Svensk lag: SFS 1994:1219

Artikel 6.1 - Rätt till en rättvis rättegång

Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och
familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

Artikel 9 - Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion
eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra,
offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom
gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.

Artikel 13 - Rätt till ett effektivt rättsmedel

Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och
rättigheter kränkts, skall ha tillgång till ett effektivt
rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om
kränkningen förövats av någon under utövning av offentlig
myndighet.

Detta gäller /dessa artiklar kan användas efter 3 st negativa domslut hos LR, KR, och RR, eller hos TR, HR, och HD.

81
.
När det gäller domslut i länsrätter, i mål om enskildas angelägenheter, och underlaget kommer från soc, kan man på förhand räkna med, att det i många fall består av mängder med felaktigheter (d.v.s. lögner).

Allt finns registrerat i digitala personakter, och där får inte felaktigheter förekomma.
Ingenting sker manuellt nuförtiden.

När det gäller kränkningar av kommun-medlemmar/invånare/medborgare, eller felaktiga uppgifter om t ex hälsa, så kan kommun-medlemmen stämma den enskilda handläggaren i ett enskilt åtal hos Tingsrätten.

När det gäller en mängd olika felaktigheter i soc digitaliserade dokumentation kan även skadestånd utgå från JK via en anmälan dit.

Ett domslut får inte bygga på bevisbart felaktiga personuppgifter.

82

Recept :

- Överklaga LR-domen till KR
- Överklaga ev. lagd KR-dom till RR
- Kolla upp det där med 3-månaders-regeln vid omhändertagande  via en jurist
- Kolla via jurist om att få lämna landet Sverige

Värdefull information :

- Beställ ut kommunens delegationslista (delegerade beslutsrätter)
- Beställ ut ärendeakten från JO
- Beställ utdrag från personregister enligt PuL (från ALLA persondatabaser kommunen har)
- Beställ ut fosterhemsutredningen
- Beställ ut fosterhemsavtalet


SOCIALTJÄNSTLAGEN (SoL)

1 kap. Socialtjänstens mål

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

2 kap. Kommunens ansvar

1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område.

2 § Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.
Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

3 kap 1 § Till socialnämndens uppgifter hör att
- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

3 kap 3 §  Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet.
För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

3 kap 5 § Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne

10 kap 1 § För en socialnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen.

KOMMUNALLAGEN

2 § Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

3 § Kommuner får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det.

3 kap 8 § För granskning av den verksamhet som bedrivs inom en nämnds verksamhetsområde och av en fullmäktigeberedning skall det finnas revisorer.

6 kap 7 § Nämderna skall se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

6 kap 34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
Punkt 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,

83
.

Christer

Utmärkande för soc är att de beslagtar ens liv, oavsett om det gäller pengar/ekonomi eller något annat. På så sätt skaffar de sig kunder. Annars blir de ju arbetslösa.

När jag skriver "bli arg" så menar jag att man ska "elda under sin vrede", om man enbart blir ledsen så kan man bli handlingsförlamad.
Vrede ger en inre energi och styrka (adrenalin), men kan iofs även vara utmattande, om det pågår länge, med risk för hälsan.

Soc ger sig gärna på "svaga" grupper, de med t ex låg ekonomi, eller med annan låg status. Soc väljer helst "svagare" grupper som motparter för att kunna vinna.

Med envishet och uthållighet kan ni nå långt.

Istället för att kompromissa, och hjälpa till, så väljer soc tvång.
De förvärrar på så sätt "sociala situationer".


84

Till Christer / pennan

Ang. lögner och sån't . . . .

Skriv till socialförvaltningen och begär utdrag från register enligt PuL 26 §.
En sådan begäran måste undertecknas (går alltså inte eg. att e-maila in en begären)

Bifoga en kopia av nedan text på gällande lagar.

(Soc sekr vet noll om PuL)

SoL 11 kap 6 § Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas.


Skadestånd enligt Lag 2001:454 (Socialtjänsten)
9 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (Lag PuL 1998:204) om rättelse och skadestånd gäller även vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Personuppgiftslagen (PuL)

26 § Den personuppgiftsansvarige är skyldig att till var och en som ansöker om det en gång per kalenderår gratis lämna besked om personuppgifter som rör den sökande

28 § Den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna lag eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen.

1 § Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

3 § All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person

9 § Den personuppgiftsansvarige skall se till att :

a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt,
b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed,
c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål,
d) personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in,
e) de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen,
f) inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen,
g) de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella,
h) alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen,
85
Maila eller ring till JO och begär ut handlingarna. De är offentliga.

Bli ARG det skapar energi och kraft.

86

Till Christer

Detta nedan gäller i min kommun.

Beställ en delegationslista från din kommun av nämndsekreteraren.


Övervägande om besöksförbud,
flyttningsförbud eller hemlighållande av
vistelseort fortfarande behövs
14 § 3 stycket. LVU
26 § LVU
Omprövas minst 1 gång var 3:e månad


Beslut om hur umgänget med den unge ska
utövas under vårdtiden, när
överenskommelse inte kan nås med
förälder/vårdnadshavare. Gäller även
begränsningar i umgänget och förbud att
utöva umgänge
14 § 2 stycket 1. LVU
Övervägande minst var 3:e månad

Beslut om att den unges vistelseort inte ska
röjas för föräldern eller vårdnadshavaren
(avser även besöksförbud)
14 § 2 stycket. 2. LVU
Övervägande minst var tredje
månad


Övervägande om vård i annat hem än det
egna fortfarande behövs
Övervägande är inte ett beslut.
Bestämmelsen innebär att
nämnden minst en gång var 6:e
månad är skyldig att överväga
om vård enligt socialtjänstlagen
fortfarande behövs. Den är
tillämplig vid både SoLplaceringar
och privata placeringar som nämnden har
lämnat medgivande till.
Efter 3 år i samma familjehem ska
övervägas om ansökan till Tingsrätt ska göras för ev
överflyttning av vårdnad till familjehemmet.


Ansökan till domstol om överflyttning av
vårdnad till särskilt förordnad
vårdnadshavare (vårdnadshavaren brister i
omsorgen)
Ärenden enligt 6 kap 6, 14a, 15a
2 st och 19 §§ Föräldrabalken får delegeras
till tjänsteman


Beslut att begära polishandräckning för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU
Nämndens ordf,
annan ledamot eller
tjänsteman som nämnden
förordnat


87
Mitt inlägg var avsett till Christer.

Att soc-personal själva tar fosterbarn är ju vida känt, men resten av "Avos" uppräknade grupper: 1) har inte tid 2) behöver det inte av ekonomiska skäl.
Om dessa samhällsgrupper är barnlösa så adopterar de.

88


När jag läser om Er berättelse, så tänker jag, att en förändring skulle ske snabbt om "yuppie-familjer" med barn skulle anmälas till soss. De som har pengar, men inte tid för sina barn.

Låt säga en familj där båda har 40-50 000 kr var i lön, upp till 100 000 per månad tillsammans. De tillbringar sin mesta tid på jobb, eller "ute i svängen" runt t ex Stureplan.

En anmälan om att deras barn for illa på något sätt till soss skulle innebära att de dyraste advokater som fanns sannolikt skulle anlitas. Pengar är makt, och detta skulle trycka ner soss i skoskaften ordentligt.

Men, det räcker ju inte med 1 sådant fall, utan det måste till många liknande fall, som också ständigt når pressen.

89
Socialförvaltningarna / SV: Socialtjänsten Gotland
« skrivet: 10 augusti 2009, 23:34:49 PM »
Kom att tänka på just nu att Svenska Kyrkan numera är fristående från staten och räknas till den privata sektorn.

90
Socialförvaltningarna / SV: Socialtjänsten Gotland
« skrivet: 10 augusti 2009, 23:32:49 PM »
Gäller Sveriges reservation fortfarande in EKMR ?

- " Sverige har i en reservation förklarat dels att Sverige icke
kan medgiva föräldrar rätt att under hänvisning till sin
filosofiska övertygelse för sina barn erhålla befrielse från
skyldigheten att deltaga i delar av de allmänna skolornas
undervisning, dels att befrielse från skyldigheten att deltaga
i de allmänna skolornas kristendomsundervisning endast kan
medgivas för barn med annan trosbekännelse än svenska kyrkans,
för vilka tillfredsställande religionsundervisning är
anordnad. " -

I vilket fall har ju familjen rätt att lämna landet Sverige om de så önskar, enligt annan artikel i EKMR.

Sidor: 1 ... 4 5 [6] 7