Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - XENIA

Sidor: 1 2 3 [4] 5 6 7
48
Läste idag (28/12-09) i SvD om de olika fallen i Sverige.
Kommun-personalen (t.ex. barnlösa och nyexade kommunalt anställda) så kallade "förhandsbedömningar" bygger endast på tolkningsutrymme/tolkningsföreträde och deras "magkänsla".
Det säger ju sig självt att denna "magkänsla" då minst lika många gånger slår fel som rätt.
Det betyder att många oskyldiga familjer drabbas och verkliga och riktigt ömmande fall förbigås.

49
Som allt annat är detta främst en informationsfråga.
Med tanke på programledarens uppenbara tveksamhet i "Ring-in-programmet" på radion i samband med Ditt inlägg Ruby, så måste mer fakta d.v.s. mer siffror och statistik presenteras över vilka fall som har en saklig grund resp. inte har det i både LVU-ärenden och i andra ärenden som kommunernas personal hanterar.
Allmänheten har svårt att tro på svepande uttalanden, och svensken har tyvärr helt obegripliga tankar om myndigheters auktoritet och kunskap.

50
Kolla den här uppsatsen "100 tigrar i djungeln"
Om barns posttraumatiska reaktioner.
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:277512
Från Karlstads universitet.

Skicka en kopia till de barnlösa soc-tanterna, de behöver fortbildas!

53
Socialförvaltningarna / SV: Ditt våldsamma jag - vårt våldsamma Sverige
« skrivet: 22 november 2009, 14:41:46 PM »
OM soc.-utbildade har lärt sig någonting öht på Socialhögskolorna, så är det hur människor reagerar på provokationer.

Med en rätt timing, så provocerar de, så att medborgare kan bli mer än dubbelt förbenade, och då uttrycka sig olämpligt i fel sammanhang, och därmed ge dem "rätt".

Jag minns t ex, när de vägrade att ändra helt felaktiga uppgifter och texter i deras persondatasystem, och PuL-ärendet skulle dras bland en samling inkompetenta hobby-politiker i en lokal kommundelsnämnd, så fick jag deras beslut samma dag (!) som mötet skulle vara. Jag hade således 2 anledningar till att vara ordentligt arg och upprörd, vilket påverkade mig, och jag framstod sannolikt som rabbiat inför nämnden.

Nu har ju (fp) blivit blåare än moderaterna, men frånsett detta, så uppmanar jag alla att INTE rösta i kommunalvalet 2010. Det är tjänstemännen som helt och hållet styr de lokala hobby-poltikerna (inkl. styr juristerna på Länsrätterna/Kammarrätterna), så varför ska vi medborgare rösta öht?

54
Förvaltningsdomstolarna / SV: Inför etiska riktlinjer för domare!
« skrivet: 07 november 2009, 14:19:39 PM »
Jag åberopade en domvilla hos LR till KR. Ett domslut hade tagits INNAN ett begärt yttrande från målsägaren hade inkommit till LR.
KR sände tillbaka målet till LR, och SAMMA handläggare tog samma beslut UTAN någon ändring i beslutstexten. :-)

En nämdeman deltog i ett beslut hos LR. Målet handlade om ett ärende inom samma kommun som nämndemannen tillhörde. Något svar ang. detta jäv har ännu inte erhållits från KR. :-)

55
Hur har det gått?

Har ni överklagat till Kammarrätten?

Hur länge har barnet nu varit bortplacerad?

Hur ofta och hur länge får ni träffa barnet?

Vad ger politiker och soc.-personal för svar till Er?

Har Ni hittat någon bra advokat?

/ Kramar från XENIA, www.fattiglappen.bloggplatsen.se

56
Rättssäkerhet och Bevisvärdering / JO och kommunerna . . . .
« skrivet: 04 september 2009, 19:30:01 PM »
.

JO och kommunerna . . . .

http://www.expressen.se/1.1222626

57
Christer

Hon verkar vara en hycklerska!
 
Citat:
- "Jag har länge varit engagerad i moderaterna, eftersom jag tror på människornas egen vilja och förmåga att fatta bra beslut.
Frihet och valfrihet är nyckelord i min politiska gärning. " -
http://www.gotland.se/imcms/27759

Fler domar i Länsrätten

- " Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kommer vid sitt nästa möte att diskutera hur länsrättens beslut om skolskjutsarna skall hanteras. Alltså domen att kommunens upphandling av de gotländska skolskjutsarna på landsbygden skall göras om. Lena Celion är ordförande för Barn- och utbildningsnämnden och kommenterar domen. " -

Hon finns på Facebook också.


58
Christer
Inom soc är det "status" att jobba mot / med barn.
Alla nyexade önskar det, d.v.s. de som är unga, och kanske inte ens har egna barn.

En annan sak är att människor upprepar sig. De soc sekr som handlagt fall som hamnat i media, blir inte uppsagda, men brukar sluta självmant p.g.a. kamraters sociala tryck.
De flyttar på sig då, från t. ex. Kalmar till Visby, från Vännas till Luleå, osv., och upprepar sig igen med nya fall.

Jag är även av den uppfattningen att de som väljer en socionomutbildning ofta har en ryggsäck med egna ouppklarade problem som inte blir lösta på socialhögskolan.
De skulle behöva gå i terapi innan de börjar jobba.

59
Socialförvaltningarna / SV: Kunskap till handläggarna . . . .
« skrivet: 29 augusti 2009, 19:30:18 PM »
Nej, det är inte Socialstyrelsen, utan ett samarbetsprojekt mellan kommuner (socialtjänst), Af, och en tredje part, krim tror jag det var.

De som knappt vet vad moral är ska lära ut det till nysläppta fångar.

60
Socialförvaltningarna / Kunskap till handläggarna . . . .
« skrivet: 29 augusti 2009, 13:02:12 PM »
.
Här nedan citeras kunskap som soc förmedlar till KRIMINELLA i kurser.
Handläggarna själva inom soc borde nog också anmäla sig till dessa kurser:

Citerar:
- " Människosyn
Pedagogikens filosofiska utgångspunkt är att människan, i motsats till fysiska objekt, är en tänkande, viljande och handlande individ som är född som ett socialt väsen och som efter sin födsel växer in i den sociala verkligheten och den mänskliga historien utan att vara förutbestämd av orubbliga lagar. Detta gör friheten, självbestämmandet och sökandet efter andras bekräftelse till de mest betydande mänskliga egenskaperna. Den enskilda människan är inte född med en statisk och avgränsad personlighet som kan rättfärdiga ett bestämt utvecklingsmönster.

Handlingsteorin
Det är genom sina handlingar i konkreta situationer som den enskilda individen träder fram för andra människor och visar vem hon är. Den enskilda människan är inte naturgivet eller utifrån ”ödet” fastlåst i en given tillvaro utan kan genom sina handlingar göra något annat än det som omgivningen förväntar.

Konsekvensteorin
Varje handling är förbunden med konsekvenser och det är dem som avgör hur det går för den enskilde individen. Det är en pedagogisk angelägenhet att fasthålla det logiska förhållandet mellan handling och konsekvens och därmed också klargöra förbindelsen mellan de uppnåeliga målen och det egna valet av rationella handlingar.

Ansvarsteorin
Det är friheten att välja handlingsalternativ som skapar grunden för den enskildes eget ansvar. Den enskilde individen har själv inflytande på sin tillvaro och är alltid tvingad att välja och påta sig ansvaret för sina val i form av dess konsekvenser. Individen är sin egen laggivare men har ett konkret ansvar gentemot den mänskliga gemenskapen.

Bildningsteorin
Den moderna människan låter sig inte stöpas i en bestämd form utan utvecklar sitt personliga sätt att vara i frihet och autonomi inom den sociala gemenskapens ramar. Det handlar om självbildning, en individuell utveckling som utgör grunden för den enskildes existens i den sociala världen.

Lärandeteorin
Grundsynen är att färdigheter företrädesvis skall tillägnas genom praxisbaserad insats och i mindre grad via formaliserad teori. Detta som en följd av att lärdom och ökad kunskap primärt uppnås genom reflekterad handling. Denna princip gäller såväl på det sociala planet som inom det undervisningsmässiga området.

Moralteorin
Moralteorin bygger på en konsekvensetisk uppfattning som understryker att det moraliska värdet av en bestämd handling primärt värderas utifrån handlingens konsekvenser och på principen om att det som är möjligt för den enskilde skall vara möjligt för alla. Det handlar här om en gemenskapsmoral till skillnad mot en individuell moral.

Vetenskapsteorin
Den pedagogiska hållningen bygger på en indeterministisk filosofisk uppfattning med referens till Existentialismen och Fenomenologin och den är baserad på en deskriptiv vetenskapsteori som fokuserar på logiska grundlag för pedagogiska hållningar. Arbetsmetoden här baseras på tes-antites-syntes modellen i vilken filosofiska analyser och empiriska undersökningar bygger upp grunden för synliggörande av antitesen.

Slut citat

Sidor: 1 2 3 [4] 5 6 7