Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Rolf Samuelson

Sidor: [1]
1
Fosterhem och institutioner / § 12 hem
« skrivet: 06 april 2003, 15:40:51 PM »
Jag har till helt nyligen haft ett barnbarn på Eknäs i Enköping, ett hem som lyder under SiS (Statens instutions Styrelse).
Där på står man att man använder KBT (Kognitiv Beteende Terapi) men inte stämmer min uppfattning vad KBT står för med deras. Godtyckliga bestraffningar, isolering utan egentlig orsak m.m.

Jag trodde att KBT var att visa hur man skall vara och det genom att vara en spegel, föregå med goda exempel och att med belöningar lära in dessa goda förebilder.

Glöm det, på Eknäs förvaras barnen i "nätburar" då de av nåder tillåts att vistas ute. Där dras helgpermisioner in om barnet tex. är sjukt en dag osv.osv. Personalen inskolas på två dagar. Det är den kompetens som våra barn möts av. Nåväl alla är inte av den ullen, men de försvinner tämligen snabbt.

Vi lyckades vid ett nämndmöte smula sönder den utredning som låg till grund för LVU´n bland annat med vad en vistelse på Eknäs kostar ca 105.000 kr/mån, räkna själv vad denna fullkomligt vettlösa och på helt påhittade grunder kostade Östhammars kommun. 9 mån x 105.000kr. (Modern sökte 500kr till matpengar för sin son när han från den ena dagen till den andra fick komma hem = avslag.)
Tillsynen på dessa hem måste utökas, det är våra barn det gäller.
MVH Rolf Samuelson, Uppsala

2
Rättssäkerhet och Bevisvärdering / Socialdomstol.....Brukarhögskola
« skrivet: 06 april 2003, 15:03:33 PM »
I den obalans som i dag är en realitet för människor som har fattigdom och socialt utanförskap som ett mycket uttalat funktionshinder i sitn vardag behövs en ändring av maktbalancen mellan individ och samhälle.

En sådan åtgärd skulle kunna vara inrättandet av en "Socialdomstol" där de som styrs av de sociala lagarna, nämligen myndigheternas representanter är de som skall sara för sitt handlande och där den enskilde på sin sida har en driven åklagare och även en opartisk domstol.

Minst en av lekmännen bör vara "Mentor", dvs. egna erfarenheter av det som avhandlas.

Det som skall styra domstolen är naturligtvis nationell lag, men även de konventioner och andra internationella regler som tex. FN`s och EU`s sociala regler.

För att ytterligare stärka individen kommer det att behövas välutbildade "Mentorer" vars kolegialitet är satt utom allt tvivel.

Dessas utbildning skulle kunna vara en "Brukarhögskola" där teoretiska kunskaper läggs ovanpå de egna autodidakta.


Som aktiv i EAPN-Sweden (European Anti Poverty Network) kommer jag att arbeta för att denna modell införs i EU och därmed även här i Sverige.
Närmast kommer jag att yrka på detta vid "Summit fore the Poor" i Brüssel i början på maj 2003.

EAPN är verksamma i alla de 15 medlemsländerna och har ett nära sammarbete men Eurocities och framför allt med EU`s olika organ.

Vi skall sammarbeta med NGO`s (Non Guvermental Organisations) för att skapa en plattform och röst åt brukarna (de som brukar de olika myndigheternas insatser). Alla föreningar som arbetar med problem som rör "Fattigdom och socialt utanförskap är välkomna att delta.

Sammarbetet med Eurocities-Sweden har inletts i Stockholm, Göteborg och Malmö.
MVH Rolf Samuelson EAPN-Sweden

3
Bemötandet ifrån myndigheten / Myndighetsförakt, mitt eller deras
« skrivet: 06 april 2003, 14:37:41 PM »
Jag trodde i min enfald att JO skulle vara på min sida. Släktingplacering är en rätt för oss att få utredd av myndigheterna. SoL 22 § fjärde stycket.
Läs och begrunda nedan.

BESLUT

                  Datum   Dnr   Sid

-jo-

Justitieombudsmannen Kerstin André

                  2003-04-03

Sonja Parholt
Ferlinsgatan 73
754 28 UPPSALA

Er anmälan till JO

698-2003   1(2)

Ni har i en skrivelse, som inkom till JO den 17 februari 2003, framfört klagomål i olika avseenden mot socialförvaltningen i Östhammars kommun såvitt avser ärenden rörande Era barnbarn J. och K. Ni har anfört bl.a. följande. Ni har ännu inte erhållit något besked vad gäller Er ansökan om "släktingplacering" av J. och K. Ni erhöll först efter j ulhelgen 2002 svar p a* Er ansökan om att J. och K. skulle fa* tillbringa den hos Er. Ni ansökte den 2 januari 2003 om att J. och K. skulle få tillbringa sportlovet (vecka 8) hos Er. Trots att en tjänsteman vid förvaltningen lovade att lämna besked i frågan i god tid har Ni inte erhållit något sådant.

Det har härefter den 31 mars 2003 inkommit ytterligare en skrivelse från Er. Ni har i den skrivelsen framfört ytterligare klagomål mot hur socialförvaltningen har h nterat ärendena-rörande-J. och K.

När det gäller Era klagomål mot att Ni inte har erhållit något besked beträffande Er ansökan om "släktingplacering" har jag fr *an förvaltningen inhämtat och tagit del av kopior av bl.a. Er ansökan om att "fa* vårdnaden om mina barnbarn J. och K.", Socialnämndens i Östhammars kommun arbetsutskotts beslut den 6 mars 2002 att ej lämna medgivande enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) för vård i enskilt hem jämte därtill hörande utredning, Ert överklagande av arbetsutskottets beslut, Länsrättens i Uppsala län'dom den 4 juni 2002 (mål nr 592-02) och Kammarrättens i Stockholm beslut den 19 november 2002 att ej meddela prövningstillstånd (mål nr 3832-2002). Vad som kommit fram i denna del ger inte anledning till antagande att någon ytterligare åtgärd från min sida är påkallad.

Ni har vidare klagat på att Ni inte, förrän efter julhelgen 2002, fick besked om J. och K. fick tillbringa den hos Er. Jag har i denna del inhämtat och tagit del av bl. a. den e-postkorrespondens som har förevarit i frågan mellan Er och förvaltningen. Vad som därvid har kommit fram ger mig inte anledning att vidta någon ytterligare åtgärd.

Vad gäller klagomålen mot att Ni ännu vid tiden för Er amälan inte hade flatt något besked i anledning av Er ansökan om att J. och K. skulle fla tillbringa sportlovet hos Er, har jag inhämtat och tagit del av bl.a. förvaltningens j ournalanteckningar. Av dessa framg *ar att Er ansökan i nu berört avseende inkom till förvaltningen per e-post den 29 december 2002.

Vidare har föredraganden inhämtat upplysningar per telefon från familjehemssek-


. Dnr 698-2003   2(2)

reteraren Satu Jacobsson, socialförvaltningen i Östhammars kommun. Hon har uppgett att hon, vad hon minns, vid ett telefonsamtal med Er den 15 januari 2003, i samband med att hon informerade Er om att Ni fick besöka J. och K. den 26 januari 2003, meddelade Er att pojkarna inte skulle vara hos Er under vinterlovet 2003. Detta senare besked har dock inte noterats i de journalanteckningar som jag har tagit del av. Enligt min mening är detta en sådan uppgift som borde ha journalförts. Något ytterligare uttalande i den delen finner jag inte påkallat utan jag nöjer mig med detta påpekande.

Vad gäller frågan om Ni verkligen har fått något besked eller inte rörande vinterlovet står, med hänsyn till vad Satu Jacobsson har upplyst, uppgift mot uppgift. Avsaknaden av en notering i j ournalanteckningen talar i viss mån för att något besked inte har lämnats. Jag tror emellertid inte att ytterligare utredningsåtgärder från min sida skulle bringa klarhet i saken. Era klagomål föranleder därför inte heller i denna del n ägon ytterligare åtgärd från min sida.

Inte heller vad Ni i övrigt har anfört föranleder någon åtgärd från min sida.

Beslut

Jag kommer inte att utreda Er anmälan ytterligare.Kerstin AndréKopia till

Socialförvaltningen i Östhammars kommun

--------------------------------------------------
Uppsala 03-04-05


Kerstin André

c/o JO
Stockholm


Ang. Dnr 698-2003 av den 3/4-2003.

Jag kräver en förklaring på sitattecknen som förekommer i texten !

MvH

Sonja Parholt

Sidor: [1]