Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Tanten

Sidor: [1] 2 3 ... 6
1
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / SV: BUP kontaktstörning
« skrivet: 01 april 2010, 11:37:40 AM »
Kontaktstörningar utöver reaktiv kontaktstörning:
Denna kategori används vid störningar som debuterar i tidig ålder och som medför:

    * svår och genomgripande störning i utvecklingen av förmågan till ömsesidig social interaktion eller verbal och icke-verbal kommunikation, eller när
    * stereotypa beteenden, intressen och aktiviteter finns med i bilden
    * repetitivt uppförande
    * inåtvänt, "drömmande" beteende

Fem störningar ryms inom denna kategori:

    * Aspergers syndrom

      Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter.
      Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen

      Mer info.
    * Autistiskt Syndrom

      Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt. Kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter.

      Syndromet upptäcks vanligen under barnets första levnadsår

    * Desintegrativ störning hos barn

      Synbarligen normal utveckling under åtminstone de två första levnadsåran. Klinisk signifikant förlust av tidigare inlärda färdigheter (före 10-årsålder) såsom språkförståelse, sociala färdigheter, motoriska färdigheter, kontroll över blåsa och tarm.

    * Retts syndrom

      Normal psykisk och fysisk utveckling t.o.m. 5 månadersåldern därefter distinkt fysisk och psykisk nedsättning av utvecklingsnivån.

    * Desintegrativ störning hos barn, som inte kan förklaras utifrån ovannämnda diagnoser.
      svår och genomgripande störning i utvecklingen av förmågan till ömsesidig social interaktion eller verbal och icke-verbal kommunikation, eller när stereotypa beteenden, intressen och aktiviteter finns med i bilden men kriterierna inte är uppfyllda för någon specifik genomgripande störning i utvecklingen, schizofreni, schizotyp personlighetsstörning eller fobisk personlighetsstörning. Kategorin kan t ex användas vid "atypisk autism",-autistiska störningar som inte uppfyller kriterierna för autistiskt syndrom på grund av sen debut, atypisk eller otillräcklig symtomatologi.

2
Myndigheternas metodik / SV: "MAKTMISSBRUK i det sociala arbetet i Sverige"
« skrivet: 01 april 2010, 11:27:37 AM »
Jag kan ställa upp. Jag har under flera år misshandlats i rullorna. Barnen har farit mycket illa men jag har nu äntligen fått rätsida på det hela och barnen är hemma.

Jag har i stort sett alla handlingar hemma och det som är mest skrämmande är att alla övergrepp har skett med socialtjänstens kunskap.

Fick till slut byta förvaltning och de sitter bara och skakar på huvudet åt tidigare dokumentation och hela hanteringen.

3
Ja, men då jag snabbt kunder redovisa min inkomst, mina utgifter samt mina kostnader vid umgänge och därigenom påtala att det inte var "skäligt" att jag skulle bistå så fick jag ett beslut på att jag inte var skyldig att bistå med pengar.

Glöm inte att ta upp a-kassa, umgängesresor och övriga kostnader kring detta. El, telefon, hyra och andra utgifter som ingår i Norm samt ingår i det som räknas som godkända utgifter utanför norm.
Finns det övriga barn så skall underhåll/kostnader för dem tas upp.
Ni är inte skyldiga att skicka några verifikat så ni kan avrunda siffrorna......de kan komma att kräva in verifikat men oftast räcker det med en begäran om omprövning, skicka den till chefen, inte till handläggaren.

Lycka till

4
Det är på grund av denna typ av situation som åsikten "det omhändertas för få barn" stammar ur.

Den här typen av ungdomar behöver få hjälp och deras föräldrar behöver få massor med stöd....hur det ska ske för att det ska bli bra vet jag INTE. Placering på institution brukar inte ge så bra resultat....

5
Det är en lång kamp för att återfå ett eller flera barn om socialtjänsten väl omhändertagit dem och fått med sig Länsrätten. I mitt fall tog det lite mer än 3 år att få ordning på det hela. Det tog nästan 3 år att få igång ett fungerande umgänge.

Men, jag har idag mina barn hemma igen och kan äntligen fira Jul igen.

Önskar dig lycka till. Tänk på att soc har tolkningsföreträde, gör allt du kan för att vara lugn och saklig i alla lägen. Överklaga allt du kan överklaga. Begär skriftliga beslut med motivering. Skriv en separat ansökan om varje förändring du vill ha....till exempel, du vill ha utökat umgänge och omprövning av vården samt reseersättning. 3 ansökningar, en avseende reseersättning, en avseende omprövning och en avseende utökat umgänge. Skicka allt via epost, gärna med kopia till advokaten och socialchefen alternativt nämndens ordförande. Skicka INGENTING till handläggaren utan skicka till receptionen så att din ansökan diarieförs.

Och....viktigast av allt.....GE INTE UPP.....det kommer finnas stunder då du känner att du inte orkar mer....tänk då på ditt barn.

6
Övriga frågor / Förbud
« skrivet: 09 april 2009, 17:46:45 PM »
Soc har å ena sidan en skyldighet att tillgodose barnet/den unges behov av umgänge med närstående (dessa behöver INTE vara biologisk familj).
De har även rätt att förhindra umgänge lite som de vill.

http://www.sos.se/sosfs/1997_15/11sosf15.htm

I 22 § tredje stycket SoL finns en allmän regel som gäller all vård utanför hemmet. Vården bör utformas så att den stärker den enskildes samhörighet med anhöriga och med andra närstående samt kontakt med hemmiljön. I 14 § LVU framhålls socialnämndens ansvar, då fråga är om vård enligt LVU, för att den unges behov av kontakt med föräldrarna eller andra som har vårdnaden om honom tillgodoses så långt som möjligt. Andra personer som kan vara viktiga för barnet att hålla kontakt med är syskon, andra släktingar, personer som barnet levt i familjegemenskap med, lärare och kamrater. En placering av ett barn utanför det egna hemmet får inte innebära att barnet avskärs från kontakt med känslomässigt betydelsefulla personer. Nämnden bör vara särskilt uppmärksam när det gäller invandrarbarn eftersom många av dem kommer från kulturer där släkttillhörigheten har en annan betydelse än vi är vana vid. En bruten kontakt med släktgemenskapen kan i sämsta fall leda till isolering och vilsenhet i vuxen ålder (prop. 1989/90:28 s. 73).

Samtidigt så handlar detta om en tonåring som är part i målet (dvs över 15 år) som har rätt att kräva omprövning, som har rätt att yttra sig i rätten och som har rätt att leva som andra ungdomar. Det som inte framgår är om flickan är placerad på grund av brister i hemmet eller på grund av eget beteende men jag gissar att det är brister i hemmet det handlar om.

Får hon använda internet är det kanske en bra ide om du visar henne länken ovan, det är en enkel sammanfattning av vad lagen säger. Du bör även hänvisa henne till advokat och att hon begär en omprövning av vården eller en omplacering.....till exempel hos styvfadern.

Överflyttning av vårdnaden/adoption kan ske men det är sällsynt, dock måste båda biologiska föräldrarna gå med på detta eller bedömas som varaktigt oförmögna (och eftersom hon är så gammal lär det inte komma i fråga).

Det framgår inte var hennes biologiska föräldrar finns. Dessa kan vara en god hjälp om de vill samma som henne.

Lycka till och hör av dig via pm om du vill frågan något mer.

7
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Mardröm
« skrivet: 29 januari 2009, 16:47:30 PM »
Om det föreligger npf så börjar nästa kamp, att få soc att inte idiotförklara barnet och att få dem att förstå vad de fina orden struktur och kontinuitet innebär.

8
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / lvu slut, för 1 iallafall
« skrivet: 29 januari 2009, 16:45:39 PM »
Det tar tid att reparera de skador som uppkommit. Mycket tid och stöd.
Lider med er. Men grattis till återföreningen

9
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / uppväxtplacering
« skrivet: 29 januari 2009, 16:43:51 PM »
Lagen stipulerar "All vård skall syfta till återförening".
Det stipuleras även att "Vården skall vara så kort som möjligt".

10
Förvaltningsdomstolarna / En fundering
« skrivet: 08 januari 2009, 13:40:53 PM »
Eftersom även förvaltningsdomstolar lyder under förvaltningslagen är kommunicering via elektronisk post tillåten.

11
Socialförvaltningarna / bra socialsekreterare?
« skrivet: 23 december 2008, 11:37:25 AM »
Som socionom kan du även arbeta på försäkringskassan, arbetsförmedlingen, som kurator och som personalansvarig på olika företag. Du kan även arbeta inom kriminalvården och som behandlare på olika behandlingshem och vårdinrättningar.
Som socionom kan du också gå den ettåriga vidareutbildningen till journalist osv.
Yrket är brett......och det gör att utbildningen inte blir heltäckande eftersom det mer har en karaktär av en förberedande utbildning.......

12
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Botkyrka och soc
« skrivet: 22 december 2008, 18:17:45 PM »
Samt : Prövningen av skadeståndskrav med anledning av beslut av de högsta statsmakterna och domstolarna (10.4)


I betänkandet föreslås att 3 kap. 10 § SkL justeras för att klargöra att den numera även reglerar hanteringen av krav grundade på överträdelser av gemenskapsrätten.


Justitiekanslern motsätter sig den del av förslaget till ändring av 3 kap. 10 § SkL som innebär att talan om ersättning på grund av överträdelser av EG-regler genom beslut av riksdagen eller regeringen skall väckas i Högsta domstolen.


Den nuvarande ordningen där skadeståndsanspråk som hänför sig till beslut av regering och riksdag samt avgöranden av Högsta domstolen och Regeringsrätten skall prövas av Högsta domstolen har sin bakgrund i forumbestämmelserna vid åtal mot statsråd, justitieråd och regeringsråd. Det kan från mera principiella utgångspunkter ifrågasättas om forumbestämmelserna verkligen motiverar att samma ordning skall tillämpas när det är fråga om överträdelser av EG-rätten som regering och riksdag svarar för. Anknytningen till brott som kan begås i tjänsten av denna personkrets är ytterligt svag när det gäller skadestånd på grund av överträdelser av gemenskapsrätten.


Justitiekanslern kan för sin del inte finna några principiella, tungt vägande skäl för att talan om skadestånd som grundas på överträdelser av EG-rätten hänförliga till åtgärder av riksdagen eller regeringen skall handläggas i annan ordning än tvistemål i allmänhet. Ett stöd för att underrätt bör kunna pröva sådana mål är att några särskilda forumregler inte gäller vid laglighetsprövningen enligt 11 kap. 14 § regeringsformen. I båda fallen är det ytterst fråga om att regeringen eller riksdagen påstås ha överskridit de rättsliga ramarna för sin verksamhet.


Skälet till Justitiekanslerns inställning är dock i första hand att Högsta domstolen inte bör belastas med uppgiften att vara första instans annat än när det saknas någon annan rimlig lösning. Justitiekanslern kan för sin del inte finna några principiella eller praktiska skäl som talar för att mål om ersättning grundade på påstående om överträdelse av EG-rätten bör handläggas i annan ordning än den som normalt gäller för tvistemål, dvs. med tingsrätt som första instans. Justitiekanslern kan dessutom konstatera att sådana mål i flera fall redan anhängiggjorts vid och prövats av tingsrätt som första instans i avsaknad av en uttrycklig forumbestämmelse i SkL och utan att några olägenheter av principiell art kunnat märkas. Det bör vidare framhållas att särskilda komplikationer kan inträda om den föreslagna forumregeln införs. Erfarenheterna här visar att det inte är helt ovanligt att ersättning yrkas i första hand med stöd av en nationell regel och blott i andra hand enligt de gemenskapsrättsliga skadeståndsprinciperna. Skall en så utformad talan först prövas av tingsrätten i enlighet med förstahandsyrkandet och sedan, om detta yrkande inte bifalls av Högsta domstolen?


Till det sagda vill Justitiekanslern lägga den synpunkten att arbetsbelastningen i Högsta domstolen periodvis kan komma att öka väsentligt om förslaget genomförs. Erfarenheterna från Justitiekanslern skadereglerande verksamhet ger sålunda vid handen att antalet skadeståndsmål på grund av en och samma ifrågasatta överträdelse av EG-rätten i vissa fall kan bli stort. Som exempel kan nämnas att en brist vid genomförandet av EG:s lönegarantidirektiv föranlett drygt 250 skadeståndsanspråk och att en ifrågasatt överträdelse av mineraloljedirektivet hitintills har genererat uppemot 700 anspråk från enskilda. I sammanhanget bör också påpekas att det inte är endast principfrågan om en överträdelse skett som aktualiseras i de EG-relaterade skadeståndsmålen. Regelmässigt uppkommer frågor om orsakssamband mellan den påstådda överträdelsen och skadan liksom spörsmål om ersättningens storlek.


Sammanfattningsvis anser Justitiekanslern att mål om överträdelser av EG-rätten i princip bör tas upp av allmän underrätt även om det är fråga om åtgärder som vidtagits eller underlåtits av riksdagen eller regeringen. När det gäller tillämpningsfel av domstolar kan det dock finnas anledning att göra avsteg från denna princip och låta de forumbestämmelser som anges i 3 kap. 10 § första och andra meningarna SkL gälla också för de EG-relaterade skadeståndsmålen. Justitiekanslern vill dock ifrågasätta om det inte från systematiska utgångspunkter skulle vara mera tilltalande att denna forumfråga reglerades i en särskild lag. Förslaget i betänkandet innebär att SkL i princip inte bör reglera rätten till ersättning vid överträdelser av EG-rätten. De EG-relaterade skadeståndsfrågorna skall således också fortsättningsvis bedömas med utgångspunkt uteslutande i de principer som lagts fast av EG-domstolen. Skadeståndslagen kommer dock att vara tillämplig beträffande vissa spörsmål som kausalitetsfrågor samt frågor om exempelvis jämkning. Att så blir fallet följer emellertid inte direkt av SkL utan beror på att EG-domstolen hitintills ansett att nationell lag skall tillämpas beträffande vissa spörsmål. Förhållandet kan beskrivas så att vi har två skadeståndsrättsliga system, ett rent nationellt och ett EG-rättsligt som dock i vissa delar anknyter till det nationella. Den nationella anknytningen är emellertid inte given för all framtid utan kan modifieras eller försvagas genom nya avgöranden i EG-domstolen. Enligt Justitiekanslerns uppfattning skulle förhållandet mellan den svenska skadeståndslagstiftningen och EG-rätten klarare markeras om forumfrågorna inte reglerades i SkL utan i en särskild lag. http://www.jk.se/

13
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Botkyrka och soc
« skrivet: 22 december 2008, 18:09:39 PM »
Mål T 672-06, Högsta Domstolen http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp

14
Socialförvaltningarna / bra socialsekreterare?
« skrivet: 22 december 2008, 17:58:26 PM »
Tror att hon säkert kan hitta bra arbetsuppgifter men undvik socialförvaltningen.....yrket är brett!

15
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Botkyrka och soc
« skrivet: 22 december 2008, 17:37:22 PM »
Från och med årsskiftet 2008 dvs sedan ett år tillbaka är det de inhemska myndigheterna som ansvarar för skadestånd. Alla krav enligt artilkel 8 samt andra mål där prejudicerande domar finnes skall handläggas av JK

Sidor: [1] 2 3 ... 6