Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Rigmor Persson

Sidor: [1]
1
Incest och andra sexuella övergrepp / Rättsröta i incestmål.
« skrivet: 10 maj 2005, 12:58:55 PM »
Tisdagen den 10 / 5 2005 klockan 20.00 belyser Uppdrag Granskning i TV 1 den rättsröta som i allt för många incestmål förekommer. Resultatet blir självklart oskyldigt dömda. I " fallet Ulf " som belyses i programmet kommer mycket höga skadestånd att utkrävas efter 3,5 år i fängelse som oskyldigt dömd. Dessvärre är inte Ulf ensam, men hade tur som fick en journalist att titta närmare på hans fall. Ska det till en journalist som gräver i fallet för att få rättssystemet att fungera? Alla har inte den turen som "Ulf" hade.
Titta programmet och diskutera rättsrötan i incestmål som alltför ofta förekommer i våra domstolar.

2
Incest och andra sexuella övergrepp / Brottsbalken 6 kap §6
« skrivet: 23 september 2003, 23:10:39 PM »
6 §
Har någon, i annat fall än som avses förut i kapitel, samlag med eget barn eller dess avkomling, döms för sexuellt umgänge med avkomling till fängelse i högst två år. Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med sitt helsyskon, döms för sexuellt umgänge med syskon till fängelse i högst ett år.
Vad som sägs i denna paragraf gäller inte den som förmåtts till gärningen genom olaga tvång eller på annat otillbörligt sätt.

3
Incest och andra sexuella övergrepp / Rättssystemet måste fungera..........
« skrivet: 19 september 2003, 23:55:28 PM »
Som svar på ditt inlägg vill jag hänvisa till inlägget den 14 september 2003 med rubriken Rättssystemet måste fungera i båda fallen.

4
Debatten om sexuella övergrepp och incest i detta forum bör innefatta många olika aspekter av ämnet. Mediadebatten just nu handlar mycket om de barn som utnyttjas för videoinspelningar  av  perversa övergrepp på barn, vilket förekommer i Sverige men företrädesvis utnyttjas barn i fattiga länder, vilket inte gör det mindre upprörande. Filmerna distribueras perversa människor emellan på bl a Internet. Ecpat och andra organisationer arbetar internationellt för att i görligaste mån störa och stoppa distributionen av filmerna.
NKMR har klargjort och gör det igen, att faktiska sexuella övergrepp på barn förekommer och är inte en ny företeelse. Detta är helt oacceptabelt och den som utnyttjar barn sexuellt skall straffas/ vårdas för detta avvikande beteende. Hur hög siffran på verkliga pedofiler som utnyttjar barn är finns dock  flera olika och motstridiga uppgifter om. Det brukar benämnas i media som ”mörkertalet är mycket stort.”.
När vi läser i tidningar om sexuella övergrepp mot barn, handlar artiklarna nästan uteslutande om en man som misstänks ha begått denna handling. Den allmänna tron är att det enbart är män som förgriper sig på barn, så är inte fallet. Vi har svårt att tänka tanken att en kvinna kan begå sexuella övergrepp mot ett barn – vem ska vi kunna lita på om en mamma kan göra detta?   Vid en undersökning som gjorts vid Psykologiska Inst. I Stockholm framkom att vart tionde sexuellt övergrepp mot barn begicks av en kvinna. Ytterst få kvinnor fälls i domstol för sexuella övergrepp mot barn och blir det en fällande dom får kvinnorna korta fängelsestraff om de fälls.( till skillnad mot männen som fälls). De vanligaste påföljderna för kvinnor som begått sexuella övergrepp är vård, skyddstillsyn, villkorlig dom och böter. Vi har en oförmåga att se kvinnor som förövare och detta drabbar även professionella inom rättsväsendet, sociala myndigheter , BUP mm. Brittiska experter menar att andelen kvinnor som begått sexuella övergrepp är 25 % av de anmälda eller utredda övergreppsmisstankarna mot barn.
Vi kan och får inte blunda för att det förekommer falska anmälningar om sexuella övergrepp mot barn och då påfallande ofta i en umgänges/ vårdnadstvist mellan föräldrarna. Det effektivaste vapnet en mamma kan använda sig av för utesluta pappan från umgänge/ vårdnad av barnen är just en anmälan om misstänkt sexuellt övergrepp. Pappan avstängs från umgänge med barnet under utredningen eller får träffa barnet med kontaktman närvarande. När det handlar om en falsk anmälan innebär detta ett trauma och en mycket grov kränkning för både pappan och barnet. Psykoterapeuten Börje Svensson vid Rädda Barnen menar att det finns mammor som på grund av egna problem är övertygade om att deras barn utsatts för sexuella övergrepp.  Justitierådet Torkel  Gregow skrev i SvJt  bl a ” barn kan påverkas av andra i fråga om uppgifter beträffande övergrepp , tex i fall förhör inte från början har skett förutsättningslöst. Påverkan kan även ske av andra föräldern tex i anledning av att det uppkommit en vårdnadstvist”.
Ett barn kan införliva en berättelse som ett ”äkta minne”. Detta har den amerikanske professorn Stephen Ceci visat. Man kan få barn att berätta långa, detaljerade historier om händelser som aldrig har inträffat menar han. Vice riksåklagren Catharina Bergqvist Levin uttalde i SvD 17/7 2002 att ”Barnets berättelse kan inte hänga ensamt som en ballong, ytterligare bevisning krävs” angående RÅ:s nya riktlinjer för polis och åklagare som utreder brottmål gällande sexuella övergrepp på barn.
Bo Severin fd rådman anser att vi saknar kunskap om att människor är beredda att ljuga avsiktligt inför polis och domstol. Samhället kommer om några år att drabbas av stora skadeståndskrav då oskyldigt dömda begär ersättning för sitt lidande. I en del fall har barn manipulerats till oriktiga uppgifter. Vi måste lära oss mera på detta område annars kommer vi inte att våga ingripa där brott verkligen har skett.
Docenten i straffrätt Hans Gunnar Axberger skrev i en artikel i DN om problematiken i incestmål bl a ”Beviskraven i incestmål är alltför låga och man löper därför risken att döma oskyldiga.”  Enligt Axberger förekommer motsvarande låga beviskrav inte i någon annan brottskategori. Under 90-talet har alltför många och höga skadestånd betalts ut till män efter friande dom i HD .Det är en katastrof att detta inträffar. I många av fallen har mannens hela liv slagits i spillror och många av dessa män har stora svårigheter att återgå till ett normalt liv igen. Att som man bli falskt anklagad och kanske dömd för detta brott är en kränkning mot person och ett livslångt mentalt lidande. Alkoholmissbruk, depressioner och självmord följer i de falska anklagelsernas spår bland flera av dessa män. Man är ”märkt” på flera sätt. Att se mannen som ett offer och inte förövare är absolut ingen orimlighet. En av männen i de falskt anklagades skara uttryckte det så ” Tiden går, men den läker inte såren”.
De ofta mycket bristfälliga utredningarna och förundersökningarna som  bedrivs inom sociala myndigheter, polis och åklagare kan få till följd att en skyldig förövare går fri och det utsatta kränkta barnet inte får upprättelse genom en fällande dom för förövaren. Lika illa är det när en oskyldigt anklagad man anhålls, häktas och döms till fängelse på slarvigt och ensidigt gjorda utredningar och förundersökningar döms för ett brott han aldrig begått på svag eller ingen bevisning alls. Det strider mot rättsprincipen att förundersökning ska bedrivas förutsättningslöst, att det som talar till den anklagades förmån skall tas tillvara och att den anklagades skuld skall fastställas bortom allt rimligt tvivel i domstol.
Man kan inte diskutera i termer av att det är värre för barnet att bli utsatt för övergrepp än det är för en man att bli oskyldigt anklagad för sexuella övergrepp. Det finns ingen motsättning mellan dessa båda senarion – tragedin och traumat är lika stort i båda fallen för de inblandade.

5
Incest och andra sexuella övergrepp / Nu räcker det Cornelia och Natalia
« skrivet: 31 augusti 2003, 23:04:00 PM »
Debatten mellan Cornelia och Natalia har kommit att handla om olika tolkningar och definitioner inom psykologin, vilket i och för sig är intressant att diskutera. Rubriken i detta forum är dock Incest och andra sexuella övergrepp och önskvärt är därför att föra en saklig diskussion om just detta. Härmed avslutas diskussionen mellan Cornelia och Natalia angående psykologins många olika skolor, tolkningar och definitioner. Välkomna med en saklig diskussion om ämnet Incest och andra sexuella övergrepp.
Rigmor Persson

6
NKMR förnekar inte att det finns män som begår sexuella övergrepp mot barn och de männen ska självklart lagföras och straffas och få adekvat vård mot detta avvikande beteende.
Incestmål som lagförs i våra domstolar i Sverige, där den misstänkte förnekar gärningen pekar dock på att alltför många misstänkta män döms oskyldigt till fängelse på mycket låg eller ingen bevisning alls. Domstolarna frångår i alltför många fall HD: s praxis. Det räcker med en anmälan om incest  från modern (ofta vid en vårdnads/ umgängesprocess) för att anhålla och häkta mannen. Mannens förnekande väger mycket lätt i denna situation.
Rättsstaten Sverige har som mål att inte fälla en oskyldig för brott men i incestmål tycks detta inträffa alltför ofta. Beviskraven i incestmål tycks i realiteten  vara mycket lägre än i andra brottmål. Justitierådet Torkel Gregow skrev i en artikel i svensk Juristtidning 7-96 ” att de höga beviskrav som gäller i brottmål och främst i fråga om grövre brott , bör tillämpas med stränghet i incestmålen. Dessa mål kräver ofta ingående bedömningar och närmare övervägande om beviskravet är uppfyllt. Den domare som efter en sådan genomgång anser att det finns någon som helst tvekan om den åtalades skuld bör ogilla åtalet.”
Höga skadestånd har under 1990 och 2000 talet betalats ut av Svenska Staten till män som dels suttit häktade och frikänts eller dömts till fängelse på falska incestanmälningar och oskyldigt avtjänat ett straff. Processerna föregås av en undermålig, subjektiv och alltför snabb förundersökning som enbart bygger på målsägandens utsaga. Sociala myndigheter BUP -psykologer , poliser och åklagare saknar i alltför många fall kompetens att utreda dessa anmälningar, då man utreder efter hypotesen att ett övergrepp faktiskt ägt rum, vilket får till resultat att man inte kan skilja ut de falska anmälningarna från de verkliga övergreppen.. Detta är förödande för både barnet och den misstänkte. Den misstänkte (vid de falska anmälningarna)  får ofta sitt liv totalt sönderslaget vare sig han döms eller frias.Många kvinnor som använder sig av rättssystemet för att skaffa fördelar i ex en vårdnadsprocess drivs av ett hämndmotiv mot mannen, lider av personlighetsstörningar eller för ekonomisk vinnings skull.
Hans Gunnar Axberger, docent i straffrätt och forskare vid BRÅ, kallar detta för en katastrof för rättsväsendet. ”Vårt rättssystem bygger på att inga oskyldiga döms” Enligt Hans Gunnar Axberger förekommer motsvarande låga beviskrav inte i någon annan brottskategori. Under 90 talet har HD tagit emot 40 resningsansökningar i mål om sexuella övergrepp mot barn.Minst fyra domar har rivits upp. ”Det är väldigt mycket för ett system som är uppbyggt på att aldrig döma oskyldiga. I vårt rättsväsende kanske man skulle räkna med ett sådant här fall per decennium eller ett per 25 år. Här har man fyra-fem fall på kort tid som ser ganska likartade ut. Det är katastrofer att det inträffar i rättsväsendet. Så länge vi bara tror kan vi inte döma en misstänkt.” (DN mars 1998)
” Den största hämnden – att falskt anklaga mannen för incest. För hämndlystna kvinnor är en falsk incestanmälan det mäktigaste av alla vapen,” säger en av världens främsta incestexperter, den amerikanske professorn Richard A Gardner.  
Ann Christin Cederborg vid Lindköpings Universitet har gjort en undersökning av förhör med barn som misstänks ha blivit utsatta för sexuella övergrepp. Hon kom fram till att mer än hälften av frågorna var suggestiva och ledande. Detta anser hon är ett hot mot rättssäkerheten. ( Ekot 5.30 991217) Redan på detta stadie i utredningen kan misstankarna om incest peka i helt fel riktning för den misstänkte mannen.
I incestmål praktiseras en omvänd bevisbörda, dvs mannen ska bevisa att han inte begått gärningen ( en omöjlighet) trots att det i andra brottmål är åklagaren som har bevisbördan för att den misstänkte begått brottet.
Det är mycket allvarligt när de människor som verkar inom socialtjänst, BUP, polis, åklagarväsendet och domstolar i många fall är så okunniga om mekanismerna bakom en falsk anmälan om sexuella övergrepp. Detta gynnar vare sig de verkligt utsatta barnen eller de barn som är inblandade i en falsk anmälan om incest. Det finns ingående  forskning att tillgå på detta område, det gäller bara för de människor som arbetar med problematiken att utbilda sig inom området. Konsekvensen om rättsstaten Sverige handlägger incestmål på detta vis och häktar och dömer oskyldiga män till fängelse , är att alltför många barn utsätts för förhör, kränkande läkarundersökningar, psykologbehandlingar på BUP  och förnekas att ha kontakt med sin pappa och detta oavsett om mannen befunnits skyldig eller inte. Blotta anklagelsen om incest räcker att skilja barnet från fadern.Lagarna är till för att skydda barnet mot övergrepp av olika slag men vid falska anmälningar om incest utsätts barnet för mentala våldtäkter och kränks på grövsta sätt av olika myndigheter.
Vi måste inse att det finns kvinnor/ mödrar/ döttrar/ styvdöttrar som av olika anledningar och motiv  utnyttjar rättssystemets hysteri när det gäller sexuella övergrepp, som inte drar sig för att göra en falsk anmälan mot en man.

Rigmor Persson

7
Till Gisela

Jag tycker du är oerhört modig och klok som vill berätta din historia. Gisela , du har ingen skuld i det som hänt dig , du är ett offer för systemet och du får inte ens tänka tanken att ta ditt liv , du är alltför värdefull.  Att du berättar kan hjälpa andra ungdomar som drabbas som du att bli starkare och modiga nog att protestera mot orättfärdiga myndighetsbeslut. Kämpa på och ta tillbaka din rätt att bo med din familj igen. Jag tror absolut att du kommer att lyckas med att få ditt LVU upphävt.

I rättssamhället Sverige värnar vi om barnens bästa som det heter och för detta har vi inrättat Sociala myndigheter som ska tillse detta. Vi vet genom undersökningar och uppmärksammade artiklar i media att många av dessa sk behandlingshem för LVU barn / ungdomar i flera fall drivs av personer som inte har den utbildning som borde krävas för att bedriva sådan verksamhet. Bara detta i sig är skrämmande.  En plats på ett LVU hem för en ungdom kostar skattebetalarna ca 90.000 kr per månad. En lukrativ verksamhet med andra ord.

Incest förekommer och har alltid förkommit och skall med alla medel bekämpas i ett civiliserat samhälle. Att det även förekommer falska incestanklagelser som av olika anledningar anmäls, tycks inte ens föresväva sociala myndigheter mm. Är det, som i ditt fall , en nära släkting som agerar ”hjälpare” gällande incestanklagelsen förstärks sanningshalten i anklagelsen oavsett det bakomliggande motivet för detta från din släktingens sida. Barn omhändertas med stöd av LVU efter en anmälan av skolsköterska, daghemspersonal mm. Även i det fall åklagaren har avskrivit brottsmisstanken därför att det inte finns något som styrker att något brott begåtts,  går ofta socialassistenter och BUP psykologer vidare med vad de tror är sant och ett tvångsomhändertagande sker. Allt för barnets bästa. Utredningsmaterialet som inte räckte att åtala den misstänkte räcker till för läns- kammar-och regeringsrätten i LVU mål. Familjen splittras, barnen rycks från föräldrar och syskon. Allt för barnens bästa. Den misstänkte
( oftast pappan) som friats från brottsmisstankar får i många fall uppleva att hela hans familj slås sönder och splittras. Brottmålsprocessen ersätts av en administrativ process med Länsrätten som första instans.

Precis som du säger Gisela kan kritik riktas mot sättet att förhöra barn vid en anmälan om incest. Psykologen och fil dr. Lena Hellblom Sjögren har bl a skrivit om detta i sin bok”Hemligheter och Minnen” Barnet vill vara till lags, man ställer förväntansfrågor och precis som du säger, du vill bara att det ska ta slut med alla frågor och få åka hem till dina föräldrar. Utsätts barnet dessutom för hotet att inte få träffa sina föräldrar om barnet inte avger det ”rätta”  svaret (i ditt fall inövade ) är det inte mindre än psykisk tortyr och en mental våldtäkt på barnet. I det läget säger ett barn precis vad som förväntas av det för att slippa ifrån hela situationen.

Rudolf Schlaug numera pensionerad psykiater skrev i en artikel 1992:
”De så kallade experterna påstår att man alltid ska tro på barnens berättelser om sexövergrepp. Men i själva verket är det ett antal oseriösa socialarbetare, barnpsykologer, barnpsykiatrer och polisinspektörer som fejkar förhör med barnen och pressar fram bekännelser ur dem”
Förhörsmetoderna tycks vara desamma i dag 11 år senare.

Du skriver att när du berättar för andra om ditt helvete så vill dom inte förstå och framför allt inte tro att detta förekommer i  rättsstaten Sverige. Just därför är det så viktigt med sådana modiga och kloka ungdomar som du som kan berätta om sin situation. NKMR:s diskussionsforum kom till för att ge röst åt alla de människor som  far illa av orättfärdiga myndighetsbeslut och förhoppningsvis få en förändring till stånd. För att förändra ett ickefungerande system måste det ventileras och påtalas om och om igen,  inte gömmas undan och glömmas bort.
Lycka till och hoppas att du kämpar vidare. Vi är många som stöder och tänker på dig och följer din modiga kamp att få förenas med din familj.

Rigmor Persson

8
En anmälan till polisen om ett misstänkt sexuellt övergrepp på ett barn sker oftast av sociala myndigheter och har i de flesta fall initierats av daghemmet, skolsköterskan, kurator mm. Under 90-talet har påfallande många anmälningar skett av modern vid en separation mellan föräldrarna och då i samband med en umgänges/vårdnadstvist dem emellan. Ett annat senario är styvfäder som anmäls av sin styvdotter/son för övergrepp på sin sambos barn.
En anmälan till polisen måste alltid utredas. Barnet förhörs och videofilmas i många fall flera gånger. Det finns sannolikt kompetenta poliser utbildade att hålla förhör med barn men alltför många förhör pekar på att barnet utsätts för ledande förväntansfrågor. Barn vill vara till lags och känner av vilket svar som förväntas av dem. Läs Lena Hellblom Sjögrens bok Hemligheter och Minnen och Pelle Svenssons bok Häxprocesser mot män.
Eftersom sexuella övergrepp mot barn är ett så vidrigt brott blir det också mycket laddat när en sådan anmälan sker. Just av den anledningen är det så viktigt att förhöret med barnet sker förutsättningslöst, objektivt och med förnuft och logik. Den misstänkte är just bara misstänkt, inte befunnen skyldig, men redan bara anmälan i sig föranleder troligen många poliser och åklagare att betrakta den misstänkte som skyldig redan på detta stadium och självfallet styr detta förhören med barnet. Möjligheten att anmäla polisen till JO finns om man anser att fel begåtts i tjänsteutövningen. I regel avskrivs dessa anmälningar av JO. Någon anmälan i den meningen att det senare visar sig att något brott inte går att styrka och barnet så att säga utsatts för flera förhör i "onödan" faller på det faktum att polisen måste utreda en anmälan om brott.
Tragiken är att många av anmälningarna om sexuella övergrepp är falska och barnet utsätts då för en "mental våldtäkt" vid förhöret, vilket självklart kan åsamka barnet stor skada. Detta faktum hindrar dock inte flera mödrar att göra en falsk anmälan om sexuella övergrepp vid en separation eftersom detta är det starkaste av alla vapen mot fadern för att få ensam vårdnad om barnen. Ett par män har under året begått självmord på grund av falska anmälningar, men vid sidan om mannen är barnet den stora förloraren.

Rigmor Persson

Sidor: [1]