Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Aragorn

Sidor: [1] 2 3 ... 8
1
Rättssäkerhet och Bevisvärdering / JK och den gode mannens fråga
« skrivet: 14 september 2008, 21:25:56 PM »
Klart att jag flaggade uppåt inom mitt parti samtidigt som jag skrev till JK.
Klart att jag har vidarebefodrat svaret som jag fick.
Klart att partiet agerar på Riksdags nivå utifrån vad jag och flickan har varit med om.
Det rullar på.

2
Rättssäkerhet och Bevisvärdering / JK och den gode mannens fråga
« skrivet: 02 september 2008, 17:40:37 PM »
Stockholm - flickan hade ett offentligt biträde, flickan ville tillbaka till familjehemmet, hennes offentliga biträde förespråkade istället vård enligt LVU som innebar att hon fick vara kvar på barnhemmet.

Om en godman till ett ensamkommande barn har enligt lagen trätt in i vårdnadhavarens ställe varför skall inte han ha samma rättigheter som vilken annan förälder som fick sitt barn omhändertagen med hjälp av LVU?

3
Rättssäkerhet och Bevisvärdering / JK och den gode mannens fråga
« skrivet: 02 september 2008, 13:04:30 PM »
Jag behövde inte vänta så länge till.

Igår fick jag ett "svar" från JK på mina frågor som jag redovisade i tråden
Beslutet - Inget offentligt biträde till en god man
https://forum.nkmr.org/viewtopic.php?t=1232

Sist gång jag kollade så hette jag inte yxskaft men det är nog dags för mig att kolla upp det igen.

JKs svar lyder så här -

Du har i e-postmeddelanden till Justitiekanslern ställt frågan om en god man till ett ensamkommande barn är berättigad till ett offentligt biträde/juridiskt ombud i ett mål enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Du har vidare i korthet uppgett följande. En flicka som Du var förordnad som god man för omhändertogs enligt LVU och Du begärde utifrån uppdraget som god man att ett offentligt biträde skulle förordnas. Länsrätten liksom kammarrätten avslog Din begäran och Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd. Du har också tagit upp vissa andra frågor.

Det är inte en uppgift för JK att besvara rättsliga frågor som inte har anknytning till något ärende här. Din fråga tycks också ha fått ett skriftligt svar genom domstolarnas besked.

Vad Du har anfört ger alltså inte anledning till någon åtgärd här.

Med vänlig hälsning
****

Bilaga

Information om Justitiekanslerns tillsynsverksamhet

Vad gör man nu liksom?

4
Domstolsbeslut m.m. / Kollade upp med JK
« skrivet: 31 augusti 2008, 22:47:02 PM »
Eftersom jag har hittills inte fått ett papper från JK angående mina frågor som jag ställde i maj så ringde jag JK i fredags för att kolla hur det hela låg till.

Jag fick diarienumret och handläggarens namn.

Med andra ord - bara att vänta

5
Domstolsbeslut m.m. / HD och ansökan om återställande av försutten tid
« skrivet: 31 augusti 2008, 22:40:12 PM »
Jag fick ett brev från HD i torsdags som meddelade att det inte blev prövningstillstånd för min och flickans ansökan om återställande av försutten tid.
Kontentan av detta blir att det blundas för att flickan aldrig blev hörd i tingsrättens vårdnadshavare process samt att det blundas för att Tingsrätten lyckades "tappa bort" ett överklagande av processen. Min polisanmälan av att ett överklagande kom bort hamnade iaf inte direkt i åklagaren papperskorg. Tingsrätten fick först besvära sig med att svara på åklagarens frågor och sedan lades utredningen ned. För mig känns det som att markeringen med polisanmälan nådde därför sitt syfte.

Jag lämnade i fredags in en kopia på HDs brev till överförmyndaren och räknar med att bli entledigad i de närmaste dagarna.

Jag begärde i torsdags ut de senaste journalanteckningar som jag fick då jag än så länge har en godmans rättigheter till insyn även om vårdnadshavaren ha bestämt i vårdfrågor sedan vårdnadshavare domen vann laga kraft i början av juli och vårdformen övergick från LVU till SoL i mitten av juli.

Flickan vårdas fortfarande på barnhemmet som har nu skapat ett eget  boendet för henne lite vid sidan om av huvudenheten. Dygnskostnaden för flickans vård ligger på 9600kr. Barnhemmet målar upp en bild av en mycket problematisk tjej som är mycket resurskrävande medan jag, hennes fd familjehem, hennes fd BUP läkare och hennes fd skola vet att hon fungerade hyfsat bra i familjehemmet och det hade säkert gått att lösa familjehemmets behov av mera stöd inom en ram av 9600 kr per dygn. Kommunen kommer förstås aldrig att erkänna detta och sina övriga brister.

Jag kan iaf titta mig själv i spegeln och jag ser en ärlig människa som har hela tiden försökt göra rätt för flickan samtidigt som jag har påvisat hur systemet har havererat kring ett ensamkommande barn.

Sista stegen kommer nu att bli att väcka flera klagomåls ärenden hos Ls, JK och JO.

6
Domstolsbeslut m.m. / Det fick bli Regeringsrätten
« skrivet: 29 augusti 2008, 17:43:03 PM »
**** 20080801

Till Regeringsrätten

ÖVERKLAGANDE

Härmed överklagar ****, genom sin godeman ****, Kammarrätten i Göteborgs beslut 2008-07-24 i Mål nr. 7232-07 att avskriva målet från vidare handläggning.

Skäl som åberopas för att begära prövningstillstånd
Det måtte vara principiellt viktigt att fastslå om vården av **** har bedrivits med stöd av rätt lagstiftning och om inte SoL lagstiftning skulle ha varit det korrekta ramverk för vården som **** har haft från december 2007 fram till 22 juli 2008.
Om **** har tvångsvårdats när tvångsvård inte hade behövts så har en kränkning av hennes integritet och rättigheter inträffat. Osäkerheten kring om detta har inträffat bör göra skäl till att bevilja prövningstillstånd.

Det bör också finnas skäl för att meddela prövningstillstånd utifrån hur Kammarrätten har valt att handlägga målet. Kammarrätten har låtit målets avgörande dröja på ett sätt som inte har varit nödvändig samt att det har förekommit några märkligheter i handläggningen.

Ändring som önskas
Vi yrkar att en omprövning om Länsrätten i Vänersborgs dom, gällande vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), måste sker och att målet därför återupptas för prövning av sakfrågan - huruvida det har varit rätt eller fel med vård enligt LVU istället för SoL.

Bevis som åberopas
Utifrån nya uppgifter som kom från barnhemmet **** till mig 29 november 2007, innan ett möte med socialutskottet samma dag, så gav jag ett fullt samtycke till vårdplanen för ****. Detta samtycke dokumenterades inte i socialnämndens utredning som sedan gick vidare till Länsrätten i Vänersborg. Vid muntliga förhandlingar i Länsrätten 7 december 2007 hörde även Länsrätten att jag samtyckte till vården. Jag vill understryka att samtycket till vården inte blev ifrågasatt av Länsrätten och bedömdes som seriöst menat. Att socialutskottet hade också uppfattat samtycket (Bevis A) har kommit fram genom Länsstyrelsens tillsyn i ärendet. Lst Dnr 701-3695-2008. Länsstyrelsen slutade med kritik för socialnämnden då de hade undanhållit viktiga uppgifter från en godman.

Regeringsrätten i Mål nr. 4292-94 behandlar just frågan om förutsättning för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, när samtycke har lämnats på ett sent stadium i förfarandet. Regeringsrätten kom då fram till att ett lämnade samtycket som tillkommit på ett sent stadium av förfarandet inte kunde tas till intäkt för att samtycket inte var allvarligt menat eller för att befara att detta skulle återtas eller att en vårdnadshavare skulle gripa in i vården på ett störande sätt.

Bevis om att Kammarrätten har inväntat processen som utser en särskild förordnad vårdnadshavare istället för att avgöra målet finns i Kammarrättens dagboks anteckningar (Bevis B) samt Tingsrättens dagboksanteckningar i vårdnadshavare målet (Bevis C). Tingrättens anteckning 2008-03-04 angående Kammarrättens kontakt har ingen motsvarighet i Kammarrättens dagbok.
Domen från Tingsrätten i Vänersborg 2008-04-03 väntades in, sedan agerade Kammarrätten gentemot den utsedda vårdnadshavaren innan domen hade vunnit laga kraft.
Efter det misstaget har Kammarrätten inväntat att domen i vårdnadshavare målet skall vinna laga kraft istället för att avgöra frågan om ****s vård. Detta framgår från ****s journal sida 2 i Bevis D

Att jag är fortfarande godman för **** framgår av sidorna 1, 3 och 4 i Bevis D

Jag är medveten om att den parallella vårdnadshavare processen har varit försvårande för Kammarrätten men min mening är att den process  borde inte ha fått inverka i det överklagade LVU mål. I dagsläge råder det fortfarande ett frågetecken om domen, som utsåg en särskild förordnad vårdnadshavare, har vunnit laga kraft.
För att Regeringsrätten skall ha en aktuell bild av vårdnadshavareprocessen i Högsta Domstolens mål Ö-2838-08 så bifogar jag den ursprungliga ansökan om återställanden av försutten (bilaga 1) tid samt överklagandet till Högsta Domstolen (bilaga 2). Omständigheterna som har legat till grund för behovet av att ansöka om återställanden av försutten tid är ytterst märkliga.
Högaktningsfullt

****

7
Domstolsbeslut m.m. / Kammarrätten i Göteborg och det ensamkommande barnet
« skrivet: 29 augusti 2008, 17:32:21 PM »
Kammarrätten var lat och gjorde precis som väntat när de valde att skriva av ärendet istället för ta ställning.
Kammarrätten inväntade att domen som utsåg den särskild förordnade vårdnadshavaren vann laga kraft istället för att långt tidigare avgöra i sakfrågan.

Sida 1(2)
   KAMMARRÄTTEN 1      Mål nr 7232-07
   GÖTEBORG   BESLUT   Aktbilaga 4~
   Avdelning 3    2008 07 24
      Meddelat i GöteborgKLAGANDE
****

Vårdnadshavare: ****

Offentligt biträde: ****

MOTPART
Socialnämnden i Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Länsrätten i Vänersborgs dom den 10december2007 i mål nr 3041-07, se bilaga A

SAKEN
Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)); nu fråga om avskrivning****  har genom god man yrkat att kammarrätten avslår socialnämndens ansökan om vård enligt LVU av henne och åberopat att vården kan ges med stöd av socialtjänstlagen då hennes företrädare, den gode mannen, samtycker till vårdplanen.


Vänersborgs tingsrätt har därefter i dom den 2 april 2008 (mål T 3268-06) utsett ****, Vargön till särskilt förordnad vårdnadshavare för **** med stöd av 6 kap. 8a § föräldrabalken. Sedan Högsta Domstolen i beslut den 1 juli 2008 vägrat prövningstillstånd har förordnandet vunnit laga kraft.

Socialnämnden i Vänersborg har med anledning härav den 22juli 2008 beslutat att vården enligt 2 § LVU av **** och att flickan beviljas fortsatt vård med stöd av socialtjänstlagen enligt upprättad vårdplan.


Med hänsyn till vad som numera förevarit finner kammarrätten att ändamålet med överklagandet har förfallit och att målet kan avskrivas från vidare handläggning.

Kammarrätten avskriver målet.


Kammarrätten bestämmer att ersättning enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde ska betalas till **** med yrkade 5 630 kr, varav 4 504 kr avser arbete och 1126 kr mervärdesskatt.


Kammarrätten fastställer länsrättens sekretessförordnande.


HUR MAN ÖVERKLAGAR
Formulär 1 (bilaga B)

8
Myndigheternas metodik / Slutspelet
« skrivet: 29 augusti 2008, 07:32:54 AM »
Det har varit ett tag sedan jag skrivit här men nu blir det dags att uppdatera.
Kommer att under dagen att lägga upp de senaste turerna.

Med tanke på vad andra har varit med om så behöver jag inte vara orolig att ni läsare blir mörkrädda.

9
Myndigheternas metodik / Som lovat
« skrivet: 25 juli 2008, 11:35:03 AM »
Här följer nu några utdrag från det som jag fick ut igår. Har tagit bort alla namn.

Notera särskilt hur kammarrätten jobbar gentemot soc. i frågan om den överklagade LVU dom. Vårdplanen som nu har samtyckts till av den särskild förordnad vårdnadshavare är precis samma vårdplan som jag gav mitt samtycke till den 29 nov.

Det finns i huvudsak en uppdelning mellan en barnsekreterare och en 1. social sekreterare. 1. social sekreterare bär huvudansvaret för alla felsteg kring flickan.

Spänn bälten för så här går det till.

2008-07-08   
Meddelande från sektionschef ****   

Överförmyndaren har ringt idag och meddelat följande:

Högsta domstelen har tvä mål att ta ställning till.
1) Det ena målet handlar om **** egen klagan. Målnr Ö-2839-08. Detta är avslutat. Högsta domstolen har meddelat att han ej får prövningstillstånd.
2) Det andra målet handlar om ****s klagande gm hennes gode man. Målnr 0-2838-08. Detta ärende är öppet och Högsta domstolen har ännu ej fattat beslut. Detta målet handlar om Tingsrättens beslut att förordna **** till särskild förordnad vårdnadshavare.

Kontentan av detta är att Överförmyndaren ej kommer att enlediga **** från sitt uppdrag som god man innan Högsta domstolen sagt sitt. Overförmyndaren kommer meddela **** detta.


2008-07-21   
****. Kammarrätten. ringer   
****. kammarrättsråd på Kammarrätten i Gbg. ringer.
**** berättar att HD, målnr Ö2839-08. i dom 080701 avvisar **** överklagan, målnr T2452-08 HR. Målnr i TR T3268-06.
**** är därmed särskild vårdnadshavare för **** sedan den 1 juli 2008.

**** en kopia av domen via fax.

Kammarrätten har varit i kontakt med ****, ****s nya vårdnadshavare. och sänt handlingar till henne i LVU-målet. Vi kommer överens om att ut kontaktar **** och Var hennes inställning till vårdplanen. Om hon samtycker till vårdplanen, lämnas ärendet till SU för beslut i morgon huruvida vården skall övergå från LVU till SoL. I morgon eftermiddag skall utskottets beslut faxas till Kammarrätten.

När det gäller ****s ansökan om försutten tid så påverkar inte den ansökan tiden för när domen vinner laga kraft. Försutten tid kan man ansöka om när som helst, t o m år efter det att en dom vunnit laga kraft.
enligt ****.

2008-07-21   
Ut ringer till **** särskild förornad vårdnadshavare (sfv)   
Ut ringer till sfv och berättar om samtalet med Kammarrätten
tidigare idag. **** befinner sig i Skåne på semester ytterligare ett par
veckor. Ut läser upp vårdplanen för **** såsom den är skriven i ansökan
om LVU i november 2007.
**** samtycker till vårdplanen i dess helhet. Det finns inte någon
anledning fdr ut att misstänka att samtycket är annat än allvarligt menat.
Ut informerar om att utskottet i morgon därmed kommer att ta upp frågan
om upphörande av vård enligt LVU och fortsatt vård enligt SoL. Ut skall
skicka en kopia av ansökan om LVU. där vårdplanen finns med, till
sfv för kännedom. **** kommer att förordnas som särskild
förordnad vårdnadshavare från och med 1juli 2008 i enlighet med dom i
Högsta Domstolen.
   
2008-07-22   Ut faxar SU:s beslut till kammarrätten   
Ut faxar idag beslut från dagens SU att vård enligt LVU upphör och att
placeringen övergår till vård enligt SoL till ****.
Kammarrätten i Göteborg.
   
2008-07-22              Ut ringer till sfv         
Ut informerar om utskottets beslut idag.
Ut skickar en kopia av handlingarna som presenterades för SU idag.
utredningen som föregick LR:s dom om LVU samt barnhemmets förslag på
alterntiv lösning på ****s boende hos dem som inkom igår, till **** i ett rekommenderat brev till adress ****. Vi ök att höras av i nästa
vecka angående barnhemmets förslag.

2008-07-23   Ringer godman         
Lämnar ett meddelande om att han kan ringa UT. UT går på semster i
tiden 25 juli till 25 augusti. Meddelar at UT kommer att ringa efter 25
augusti. Har han frågor angående sitt uppdrag så kan han prata med
**** under tiden UT har semester.
   
2008-07-23   Samråd med 1:e socialsekreterare ****   
1:e socialtsekreterare meddelar UT att UT skall meddela barnhemmet att de har
sekretess gentemot **** da han inte är god man för ****. UT skall
meddela detta till barnhemmet.
   
2008-07-24   Ringer godman   
Enligt **** har kammarrättens **** i samtal i går sagt
till honom att han fortfarande är god man.

Sist fredag hade **** ett samtal med **** hos överförmyndaren och hon har pratat med HD och utifrån det samtalet är han fortfarande god man.

**** har informerat sektionschef **** under förra veckan om detta att **** fortfarande är god man.

**** gör i dag en begäran om att få ut handlingarna som är kopplat till socialutskottets beslut samt journal fra 080612 fram till idag. **** vill ha en kopia på instruktionerna till **** som gör att det finns sekretess gentemot ****.
   
2008-07-24   Samråd med IFO chef ****   
**** har idag varit i kontakt med kanslichef **** för rådfrågning maa ****s begäran om kopior. Det är sa att ansökan om försutten tid inte påverkar en doms laga kraft så egentligen har domen
vunnit laga kraft men att **** som var i kontakt med HD.
innan hon gick på semester beslöt att de inväntar domen om försutten tid
också innan de entledigar **** såsom god man. Detta har fatt till
följd att **** ännu inte är ‘uppsagd’ som god man utan alltså
fortfarande är förordnad. Vi har således både en god man och en särskild
förordnad vardnadshavare för närvarande eftersom överenskommelsen
mellan **** och **** ser så ut.
**** beslutar därför att de kopior som **** begär skall
lämnas ut.

10
Myndigheternas metodik / Och dagen slutade med...
« skrivet: 24 juli 2008, 21:04:22 PM »
Det fanns inget brev från HD i postlådan.
Det fanns inget brev från överförmyndarnämnden i postlådan.
Ingen har entledigat den goda mannen.


Jag kom på att även om det skulle råda sekretess gentemot mig så kunde det vara intressant att höra om jag fick tala med flickan eller om det hade också dragits in  :?:

Ringde barnhemmet, fick svar - bra fråga vi har inte blivit informerad om hur vi skall hantera frågeställningen.

Sökte flickans soc. sek. och lämnade meddelande samt upplyste att hans chefer hade ännu inte hört av sig till mig. Snabbt som ögat ringde det ett samtal från IFO chefen.

Underlaget som jag hade begärt ut fanns färdig för att hämta.
Vi resonerade lite. Hämtade ut underlaget i em samt samrådde med en överförmyndare.

Överförmyndarna har inga planer på att entlediga mig innan HD har sagt sitt. Detta visste soc. men har ändå gjort som de har gjort. Deras agerandet känns mycket märkligt men just nu har flickan både särskild förordnad vårdnadshavare och godman.

Jag och frugan skrattade gott ikväll när hustrun kläckte ur sig - Du har alltså ett barn med en annan kvinna  :oops:

Dagens läxa
Smile and the whole world smiles with you
Snarl and you get better service

Medan den gode mannen rider vidare fundera gärna på detta.
Vad händer om HD säger att tingsrättens särskild förordnad vårdnadshavare mål skall omprövas pga att flickan aldrig blev hörd i TR och var lämnar det soc. och KRs beslut att släppa in den särskild förordnade vårdnadshavare  :?:

Imorgon skall vi titta på hur soc. kom fram till att släppa in en vårdnadshavare.

11
Myndigheternas metodik / Och förresten
« skrivet: 24 juli 2008, 13:10:04 PM »
Kolla vad jag spekulerade om när jag skrev 18 april i denna tråd.

Gäller att vara förberedd  8)

12
Myndigheternas metodik / Då var det dags igen
« skrivet: 24 juli 2008, 13:06:54 PM »
Nu har det blivit nya intressanta vändningar.
Blev uppringd igår fm av kammarrättsrådet som ville informera att det hade kommit ett beslut från socialutskottet som innebar att det lutade åt att målet skulle avskrivas. Jag kommer att lägga ut domen när jag får den. Jag har iaf framfört att jag tycker det skulle vara principiellt intressant att få en dom där KR antingen sade att LRs LVU dom var korrekt eller inte eftersom det hela med LVU kunde annars handlar om omotivierad frihetsberövande för flickan.
Att kammarrätten ringde och informerade mig berodde på att jag var fortfarande godman. Notera detta.

Idag ringde jag till barnhemmet för att höra hur det låg till kring flickan. Då får jag höra att de har fått instruktioner från socialtjänsten om att det numera råder sekretess gentemot mig. Barnhemmet har blivit informerad om att jag ej är godman längre.  :shock:

Ringde till kommunen.

SU hade 22 juli konstaterat att HD inte beviljat prövningstillstånd i vårdnadhavare målet och hade därför låtit den särskild förordnade vårdnadhavare träda in i rollen. Hon hade samtyckt till vårdplan och SU upphävde LVU och vården har övergått till vård enligt SoL.  om att upphäva LVU. SU har i samband med detta informerat KR. KR har varit iaf klok nog att stämma av med överförmyndaren angående godmanskapet.

Ok nu kör vi utifrån vad jag känner till i nuläge

1. Flickans ärende är fortfarande aktiv hos HD

2. Kammarrätten igår har bekräftat att jag är fortfarande godman.

3. Överförmyndaren har tidigare stämt av med HD och beslutat att jag är godman tills HD kommer till beslut i flickans ärende

4. Överförmyndaren hade informerat socialens sektionschef om att flickans ärende är aktiv och att jag forsätter som godman.

Jag har inte kollat posten än.
Vem vet det kanske finns ett brev från HD som avvisar flickans överklagande.
Vem vet det kanske finns ett brev där jag har plötsligt blivit entledigad för andra gången.

Jag har iaf stämt av med Länsstyrelsen och har formellt begärt ut handlingar och om jag inte skall få dem så vill jag har ett överklagningsbar motivering.

Det här kan bli spännande, fortsättningen följer.

13
Angående Att stadsdelen håller på som de gör och inte förse dig med relevant underlag. Om du kan belägga att du inte har fått det som du har rätt till enligt lagen så utgår jag från att du har anmält till det relevanta instanser. Med rätt bevisning så skulle du nog också anmäla för tjänstefel.

Gör det även allvarlig för länsrätten om de inte har försett dig med det relevant underlag i målet.

Jag förstår att du har ont om pengar.
Mitt råd
Skicka en epost till länsrätten där du begär ut till din adress kopior på länsrättens dagsböcker över dina mål. Utifrån dem kommer du att hitta bevis på när stadsdelen har skickat in underlag och fall du i din tur har inte fått ta del av det.

14
Du borde ha fått från länsrätten alla viktiga uppgifter som tjänstemännen har skickat dit.
Menar du att du inte fått möjlighet att kommentera viktiga uppgifter och att länsrätten har ändå fattat beslut  :?:

Begär ut dagboksanteckningar över dina mål om du inte redan har gjort det. Där kommer du att kunna se om länsrätten gjort bort sig gentemot dig.

15
Myndigheternas metodik / Något som gjorde mig glad
« skrivet: 18 juli 2008, 16:07:19 PM »
Kommunens överförmyndare har frågat mig om jag är beredd att ta ett nytt gode mans uppdrag.   8)

De behövde nämligen någon med skinn på näsan  :wink:

Sidor: [1] 2 3 ... 8