Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Mats Larsson

Sidor: [1]
1

 Christina Sigfrids; Elin Benendo; -2006-

Studien grundar sig på en aktgranskning av fem barnavårdsutredningar och visar på stora brister i barnpespektiv och utredningsmetodik. Fokus för studien är barnperspektiv, i meningen barnets röst, barnets mening och vilja.

http://www.uppsatser.se/uppsats/b64c330ad6/

2
Denna bok är en omarbetning, utveckling och utvidgning av den första upplagan. Här ges bl.a. större utrymme åt utredande samtal med barn samt åt källkritik och tankefel. I boken presenteras begrepp, principer och felkällor som bör beaktas för att utredningsarbete skall bli sakligt och konstruktivt så att barn kommer till tals och deras intressen främjas. Boken utgår från kognitiv psykologi, logik och källrkitik. Den är unik i sitt slag och bör vara viktig för alla som gör, hanterar eller kritiskt granskar utredningar kring barn.
3
Domstolsbeslut m.m. / Debatt om Författningsdomstol
« skrivet: 05 april 2010, 19:28:23 PM »
Jag startar ett nytt ämne under denna huvudgrupp med fokus på debatten för och emot Författningsdomstol i Sverige . inlägg som relaterar till behovet av en författningsdomstol finns utspridda i olika ämnen i forumet.
Själv är jag för inrättandet av en författningsdomstol så länge man i utformandet av dess sammansättning och mandat säkerställer att den inte blir politiserad.
MRR ,Medborgarrättsrörelsen http://www.mrr.se/ är den Rörelse som jag funnit arbetar mest aktivt med just denna frågeställning
de har även lagt ut en namninsamling för dem som önskar skriva på att de tycker en författningsdomstol skall införas.

De som är emot Författningsdomstol brukar argumentera med att det innebär en inskränkning av demokratin.

Men i det sammanhanget är det av stor vikt att Demokratin omöjligt kan bestå om inte grunden för demokratin är Lagar , Det har visat sig om och om i historien . Individen är i ehov av ett skydd från tillfälliga infall av en majoritet i Riksdagen . Medborgaren skall kunna hävda sin rätt gentemot  de mänskliga rättigheterna innom sveriges gränser utan att behöva vänta 4-7 är på att få fallet upp i EU Domstolen . Jag tycker också att det saknas en författningsdomstol är i sig ett brott mot att det innom varje medlemstat skall finnas en fungerande rättsmekanism för att pröva Brott mot EU Konventionerna.
Här är en intresant artikel om hur fler och fler anmärkningar kommer från Lagrådet om  de lagförslag som bereds dem http://www.dn.se:13024/nyheter/politik/lagradet-pa-offensiven-1.182032

4
Övriga frågor / Förslag till chat tillägg i forumet
« skrivet: 19 mars 2010, 19:52:25 PM »
Jag har en ett förslag på hur det här forumet kan utvecklas .

Jag ber ansvariga överväga möjligheteb till att få in en chatt i realtid här ,, eller alternativt en länk från detta forum till en kanal i ICQ ,

ICQ har många programbaserade möjligheter att få den chatmiljö med den säkerhet ansvariga vill ha . Bla att rummet bara är tillgängligt med password och att det kan vara tillgängligt först om en av ICQ utsedd admin är närvarande.Admin har stora variable verktyg att kontrolera miljön . och kanalen behöver inte vara synlig för andra ICQ användare .

Det unrelättar ofta att prata med varandra i realtid och ICQ har ju oändliga möjligheter att skapa alternativa rum för dem som vill diskutera / ge varandra råd privat.
 


5
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Mitt fall
« skrivet: 05 mars 2010, 11:21:32 AM »
Här följer en historik angående omhändertagandet av min dotter:
Den 7 dec 2007 skedde ett omedelbart omhändertagande av vår då 5 mån gamla Dotter  .

Grunderna för det omedelbara omhändertagandet angavs vara utdrag ur SMS trafik samt  ett Läkarutlåtande som konstaterade att vår dotter var kraftigt försenad i sin utveckling och att det framställdes som att vår dotter var deprimerad och att vi indirekt var orsaken till det genom underlåtenhet att ge henne adekvat omvårdnad och stimulans.

Vi yrkade från vårat håll att de signaler vi fått från BVC i samband med den intensiva uppföljningen där (som vi själva medverkade till för att ge insyn) inte gav oss några signaler som gör att man kan använda begreppet " påtaglig eller skadlig försening" , Vi yrkade att den försening i utvecklingen som förelåg hade sitt ursprung i att mamma under Graviditeten var till nöds tvungen att inta vissa mediciner för sin Epilepsi och den dokumenterade risk det medför när det gäller försening i utvecklingen.

Vi förlorade likväl i Länsrätten i mål nr ( 8945-07.    ) Dommen överklagades till kammarätten som dock fastställde Länsrättens Dom i Målnr :(  841-08)  Begäran om prövningstillstånd till Regeringsrätten avslogs .

2009-03-06 Gör vi en hemtagnings begäran vilket resulterar i en utredning som ger förslag att Vården skall bestå , Myndighetsnämnden  biföll förslaget .

Beslutet överklagades till Länsrätt (mål :( 4926-09), denna gång hade kommunen delvis  nya argument för att vården skall bestå.

Man påtalade Vår dotters  ”särskilda behov ”i förhållande till den utvecklingsförsening som hon altjämnt hade enligt av kommunen inlämnade läkarintyg.

  Vi bestred inte att hon alltjämt var försenad i vissa delar av sin utveckling (främst verbalt)

men vi yrkade att det fenomenet att vår dotter  alltjämt var utvecklingsförsenad tyder på att den ursprungliga grunden för omhändertagandet var mindre styrkt.

Vårt resonemang var att vår dotter  från födsel haft egna medfödda  problem  som gjorde att hon var försenad i vissa avseenden. För att om det hade berott på understimulans från vår sida så skulle det inte finnas några symtom i form av försening kvar eftersom Familjehemmet  enligt kommunen själva medverkat till att optimalt stödja Vår dotter  i utvecklingen. (Vår dotters grad av  försening borde ej funnits kvar om den berott på att vi inte stimulerat henne).

Vi förlorade dock i Länsrätten och överklagade till Kammarrätten mål nr :(4939-09).

Inför förhandlingar i Kammarätten inlämnar kommunen ett Läkarintyg i form av en utredning om autism. Och yrkar att vår dotter har Autism. Våra ombud  ombad oss att inte gå till angrepp mot Läkarutlåtandet trotts att det dels var luddigt formulerat (med interna motsättningar i att det saknas diagnosgrundande indikationer i förhållande till diagnosmanualen )men att läkaren i fråga ändå avsluta läkarutlåtandet /sammanfattningen av utredningen med att hon har Autism.

I domen fastställde kammarätten länsrättens beslut med motiveringen  att vår dotter  har omfattande särskilda behov som vi gemensamt inte klarar av att tillgodose dessa behov. Man beskriver Mammas funktionsnedsättning och att jag inte klarar att kompensera dessa. (Man vägde inte in våra yrkanden om att man skall ta hänsyn till att samhällets resurser att bistå skall vägas in).

Det mest anmärkningsvärda i förhållande till beskrivningen av vår dotters  särskilda behov i form av autism är att det i efterhand framkommit uppgifter som styrker våra misstankar att Diagnosen inte är objektivt framtagen.

Vi hade för en tid sedan  ett enskilt samtal med Läkaren i fråga som ledde utredningen om Autism.

Vid samtalet med läkaren ställde vi frågor om interna konflikter i utredningen om autism.( saknades diagnosgrundande krav i en av huvudgrupperna = repetetivt beteende)

Som svar fick vi glidande formuleringar som till slut gled över till att orsaken till att läkaren  ändå satte diagnosen var utifrån påtryckningar från familjehemmet , för att ”diagnosen behövdes ”för

att vår dotter  skulle få tillgång till olika stöd i samhället  såsom rehabilitering och anpassad skolgång.

Det anmärkningsvärda är dock att läkaren hade kunskap om att utredningens utfall skulle användas i en rättslig prövning igenom LVU, men likväl gjorde Läkaren en mindre objektiv slutsats av utredn om autism.

Vi medger att vi kan se Autistiska drag  hos vår dotter (verbalt /socialt/kommunikativt ) men vi (och andra som har kontakt med henne )tycker ej det finns grund för diagnosen autism.

Vi har genomgående under hela  LVU processen begärt att vår dotter  skall få undersökas av en annan Läkare för ett andra utlåtande , Kontinuerligt har det givits avslag .TOM vid formel framstälan till Rätten.

Tyvärr har det varit dålig kontinuitet i Vår Dotters  ombud ,Hon har totalt haft 3 olika ombud

Första förhandlingarna  i Läns och Kammarätten var 2 olika ombud (båda stödde LVU,et)

Andra förhandlingarna  i Läns och Kammarätten kom ett nytt ombud för Ronja in som bemödade sig med att träffa oss och Ronja personligen innan Förhandlingarna .

Det nya ombudet yrkade att vården enligt LVU borde avslutas både i Läns och Kammarrätten.

Vi har haft ombud tillgängliga under förhandlingarna men övergripande ser vi att de ej satt sig in i ärendet i en erforderlig omfattning.

Vi har fått till oss att de ombud som verkligen lägger tid på att sätta sig in i ärendet ofta inte ges ersättning fullt ut enligt sina yrkanden ,(,eller tom reducerat till hälften)(Källa Siw Westerberg som fört många mål in i EU Domstolen och vunnit 7 av 9  LVU mål. Utifrån hennes artiklar förefaller det som svenska Domstolar inte betraktar Domar från EU domstolen som prejudicerande.(eller ens följer domstolens utslag!!)

(Borde föranleda en annan tolkning av LVU hos  svenska myndigheter och domstolar)

Detta gör naturligtvis att ombud inte sätter sig in i ärendet så mycket som rättssäkerheten borde påkalla eftersom de inte ges rätt ersättning för det.

Dessutom upplever vi våra ombud som vi hittills haft som för ”fega” och trycker på oss att vi ska samarbeta med kommunen till vilket pris som helst. Det ställer vi inte upp på.

 

Övrig info. i ärendet :

kommunen sänkte umgänget under förra uppföljningsmötet med motiveringen

att vården bedöms behövas under överskådlig tid (de åberopade stöd av senaste domen men i den står avslutningsvis bara att ”(Vården bedöms ej kunna avslutas i dagsläget )” alltså inga formuleringar om tidsaspekter som återfinns i vissa domar. ex "överskådlig framtid . Vi fick en chock första rättegången i det orimliga att beviskravet var omkastat .. att Domstolen acsepterade Kommunens utredning som sann och det var upp till oss att bevisa motsatsen,, Konventionen om rätten till en rättvis Rättegång var satt ur spel.

 

Till råga på allt har vi förutom LVU processen även tvingats föra en rättslig kamp om mammas  rätt till assistans Genom LSS . Hon hade Rätt till assistans från 2005 men en tid efter omhändertagandet gjorde Försäkringskassan en 2 års omprövning i vilken de konstaterade att hon  inte hade de minst 20 timmar grundläggande behov som behövs för att få assistans Genom FK.

Då vände vi oss som praxis är till kommunen för att få assistans genom dem eftersom då behöver man bara visa att det finns grundläggande behov enligt lagens formuleringar .

Samma myndighetsnämnd som ansökte om fosterhemsplacering avslog hennes rätt till assistans....

Följden blev en Rättslig prövning i detta hänseende också  .(vi fick juridisk hjälp av assistansia )

Mamma vann i Länsrätten i mål(5931-08) ,men förlorade i kammarätten i mål :(7593-08) (Motivering : karaktären och omfattningen av de personliga behov som förvisso föreligger anses inte vara av den integritetsart som föreskrivs i Lagens förarbeten.)  Man såg förbi lagtexten och gav företräde för förarbeten ...Grundläggand behov fans i en enligt prejudikat tillräcklig omfattning . Domstolen gjorde doch egenmäktigt en rangordning av de grundläggande behoven ur integritetsgrad, (Lagstiftarens ansvar)

 

Begäran om prövningstillstånd till Regeringsrätten avslogs samma vecka som senaste begäran om prövningstillstånd För LVU.et... undertecknat av samma tjänsteman vid regeringsrätten...

6
Myndigheternas metodik / Icke vålds strategi
« skrivet: 25 februari 2010, 14:40:06 PM »


-Icke-våld- Det är både en strategi och en filosofi som förkastar våld som ett medel för att åstadkomma förändring,
och i stället syftar till att ändra maktförhållandena genom bestämda fall av underlåtenhet (vägran att göra något)
 eller konfrontation (aktivt utmana status quo). Det är en metod för att förändra sinnet hos både förtryckare och förtryckta,
så att en ny verklighet kan byggas på olika uppfattningar om den "andra".

De många taktikerna för icke-våld kan delas in i tre breda kategorier:

1) civil olydnad: när individer eller en grupp vägrar att lyda regler och lagar, vilket underminerar makt förtryckare.
 Till exempel Lämna landet med sitt  barn i ett inledande skede,
vägra att respektera lagar som förbjuder protestaktioner genom demonstrationer,
och att inte betala ersättning för fosterhemsplacering .

2) Reverse Strike: Innebär samhällsbyggande och skapandet av alternativa solidaritetssystem genom forum som detta,
 i syfte att göra människor mindre beroende av systemen och deras förtryckare som inte betalar Ombud fullt ut om de lägger ner erforderliga resurser i sina LVU mål
 eller gallrar bort de barnombud som tycker att vården skall upphöra.
Genom att ideellt  tillhandahålla Juridisk hjälp som i avsevärd grad ökar den enskildes möjlighet att driva fall till internationell Rätt ,
eller att åstakomma prövning av ett omhändertagande i svensk Domstol utifrån EU konventionen.Att verka för att En Författningsdomstol införs i Sverige.
Att aktivt konfrontera politiker om oegentligheter genom insändare till tidningar.

3) Direct Action: Dessa är symboliska åtgärder som specifikt riktar sig till få bred sympati eller uttrycka personliga sorg genom ex media ,
 åsikter och engagemang för en rättvis sak. Direkt aktion kan ta många former längs spektrumet mellan självsäkerhet och aggressivitet.

Framgångsrika icke-våldsamma kampanjer utnyttjar effektivt alla dessa tre metoder samtidigt.

7
Myndigheternas metodik / Föräldrars ersättningskyldighet Vid LVU Placeringar
« skrivet: 25 februari 2010, 14:34:52 PM »
    

Hej jag är ny medlem på detta forum , och jag vill till att börja med att tacka alla de ideella krafter som gör detta  Forum  möjligt.

Min dotter har varit LVU omhändertagen sedan 2 ,halvt år tillbaka . Rättsrötan i förhållande till denna Placering kommer jag återge i detalj senare.

Vad jag i detta inlägg vill belysa är det orimliga i att Kommunen begär ut ekonomisk ersättning från De bioligiska föräldrarna för kostnader för placeringen.

Jag har fått en skrivelse från Enhetschefen i min kommun (Stenungsund) med innebörden att jag kommer undergå en  "Ekonomisk prövning  av min möjlighet att bidra med  till kommunens kostnader för  men dotters placering "

Som stöd för sin  begäran och  påtalade rätt att fakturera oss åberopar kommunen
1: 7 kap FB .7 kap. Om underhållsskyldighet
1 § Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.
Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.
I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. Lag (2001:1136).

2:SOL 8 kap § 1 : Avgifter

1 § Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning.
   Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.
   Bestämmelserna i första stycket gäller inte i fråga om tjänster för vilka avgift har bestämts enligt 2 §.

Kommunen åberopar rätten till ersättningsskyldighet  enligt ovanstående Lagtexter och tillmäter inte omständigheten att det är en ofrivillig insatts något värde.

Jag undrar om fler av er råkat ut för samma sjuka  begäran?

8
På begäran av ordföranden förs detta tidigare inlägg från mig  i diskussionsforumet "  Tvångsomhändertagande och andra ingripanden " förts över till detta furum.

Det som slog mig första gången jag  fick kännedom om dessa nämnder är hur fullständigt absurt det är att Politiker genom en nämnd tar beslut direkt gentemot den enskilde.

jag tänkte ungefär såhär  "har jag missat något eller är inte en grundläggande definition av en rättsstat att man håller isär lagstiftande och lagtolkande instanser i samhället.

Jag letade djupare , fann att det skall finnas berörda Tjänstemän med vid sammanträden i Myndighetsnämnden  som berör den enskilde .Men blev minst sagt förvånad att de saknade rösträtt.

Jag letade i lagrådets granskning efter eventuella kommentarer till denna absurda konflikt men hittade inga.

Hur stor sannolikt är det att en politisk nämnd inklämd mellan Tjänstemän och förvaltningsdomstolar på något plan skulle  säkerställa den enskildes Grundläggande rättigheter?

Inte särskilt sannolikt med tanke på alla de Jävs situationer som då uppstår.

Myndighetsnämndernas möjlighet att utöva Myndighetsutövning mot den enskilde är följande.


Socialtjänst
- Socialtjänstlagen (SoL)och socialtjänstförordningen
- Lagen om vård av unga (LVU)
- Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Lag om allmänt barnbidrag
- Kungörelsen om rätt i vissa fall för kommunen eller annan att uppbära folkpension
- Lag om allmän försäkringskassa (AFL)
- Lag om mottagande av asylsökande
- Lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar
- Lagen om bostadsanpassningsbidrag
- Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) och LSS-förordningen

- Lagen om assistansersättning (LASS)
- Lagen om tillsyn över hälso- och sjukvården
- Lag om särskild personutredning i brottmål mm
- Brottsbalken
- Rättshjälpslagen och rättshjälpsförordningen
- Föräldrabalken och Ärvdabalken
Barnomsorg och undervisning
- Skollagen
- Grundskoleförordningen
- Särskoleförordningen
- Elevresor enligt lagen 1991:1110
- Gymnasieförordningen
Övrigt
- Namnlagen
- Körkortslagen
- Passförordningen
- Begravningslagen
- Skadeståndslagen
- Smittskyddslagen
- Färdtjänstlagen
- Alkohollagen
- Tobakslagen
- Lagen om automatspel
- Lotterilagen
- Skuldsaneringslagen
- Vägtrafikkungörelsens bestämmelser om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

De situationer där Jäv sannolikast kan uppstå och är det mest tydligt på de beslut mot den enskilde som får återverkningar mot Kommunens Budget .
ex LSS , Om man granskar Myndighetsnämndernas beslut ang LVU   så har jag inte hittat något fall där Myndighetsnämnden gått emot de Socialsekreterare som begär att Nämnden skall stödja beslutet (oavsett hur absurt beslutet kan verka ).

Slutsatsen blir att Myndighetsnämnderna bara är en konstruktion, en illusion som  sekreterare använder sig av för att ge större legitimitet åt sina beslut.

Dock vore det intressant att ställa  Ledamöterna mot väggen med frågor om LVU lagstiftningen för att se om de överhuvudtaget har kunskap om det  lagar de skall tillämpa för myndighetsutövningen mot den enskilde. Jag har lyckats vara med på en del av de möten som myndighetsnämnden haft angående överväganden om fortsatt vård ,, och gång efter gång slås jag av den fundamentala inkompetensen som återfinns bland ledamöterna .. om jag TEX läser upp § 14 om att nämnden skall verka för att Biologiska Föräldrar skall ges umgänge i den omfattningen som det är möjligt . bara de ser ointresserat på mig.. om Ordföranden i nämnden frågar ledamöterna om någon har frågor är det bara tyst.

Mot beaktande av ovanstående stärks ytterligare behovet av en Författningsdomstol.

Myndighetsnämnderna är ovärdiga sitt namn och sitt uppdrag och utgör ett fundamentalt brott mot definitionen av en Rättsstat.

9
Till att börja med några relevanta utredningar och yttranden från SOU och propositioner

SOU 1993:40 Del B s. 126 f.:
”de svenska domstolarnas
och myndigheternas tolkning av konventionen bör --- göras med försiktighet
och lagstiftaren skall även i fortsättningen ha det primära ansvaret för att rättsreglerna
inte kommer i konflikt med konventionen och dess praxis. Europakonventionen
innehåller också en del vaga regler som ger ett betydande skön till de olika medlemsstaterna
att avgöra hur de önskar uppfylla konventionens krav. Även innebörden
och gränserna av detta skön bör i första hand klargöras av lagstiftaren. Vi anser
således att även efter en inkorporering av Europakonventionen bör den nuvarande
balansen mellan den lagstiftande och den dömande makten upprätthållas.”

Prop. 1993/94:117 s 36:
Enligt regeringens
uppfattning bör den i vårt demokratiska statsskick grundade balansen mellan den
lagstiftande och dömande makten inte rubbas. Även om det generellt sett är så att
det inte finns några motsättningar mellan en inkorporerad Europakonventions
bestämmelser och annan lagstiftning, kan det inte helt uteslutas att det uppkommer
fall där det uppkommer fall där det kan ifrågasättas om en sådan konflikt
föreligger.”


Om en starkt restriktiv hållning präglar detta tolkningsmoment
släpps konventionen bildligt talat, inte in i det inhemska rättssystemet annat än
i det i konventionspraxis helt klarlagda och uppenbara fallen. Konventionens
betydelse för de enskilda individernas rättighetsskydd blir då i realiteten ganska
ringa i det inhemska systemet.
Men I den utsträckning som LVU lagen  inte medger rätt till att vården  skall upphöra , om svensk domstol inte direkt kan tillämpa konventionen, skulle den drabbade vara tvungen att vända sig direkt till Europadomstolen, vilket knappast kan stå i överensstämmelse med åtagandet att ge de rättigheter som anges i konventionen ett effektivt skydd”  Vad som efterfrågas är att Det inhemska systemet
tar Europadomstolens tidigare domar i  relation till Tvångsomhändertaganden under beaktande och att de ges den prejudicerande betydelse de borde ha för överensstämmelse med åtagandet att ge de rättigheter som anges i konventionen ett effektivt skydd som Konventionen själv stadgar.

  Här följer Europarättsspecialist  Jan Södergren,s slutsatser:
 "De domare som utgår från den i Sverige hävdvunna demokratisynen
och uppfattningen om rättsväsendets återhållsamma roll, anammar en restriktivare
syn på tolkningen, medan de som är av ståndpunkten att rättighetsjuridiken
i högre grad skall utvecklas i rättspraxis naturligt nog tolkar
Konventionen på ett mer extensivt och dynamiskt sätt. Olikheten framträder
tydligast vid tolkningen av Konventionsrätten i de fall när ”mycket talar för” att
Konventionsrätten skall tolkas på visst sätt, men där det inte går att ”finna ett
entydigt stöd” för densamma. De domare som intar en restriktiv hållning kommer
som regel snarare fram till att det inte föreligger någon konflikt mellan det
internt svenska rättsläget och konventionsrätten, varvid de interna reglerna tillämpas.
Det senare är ju därtill ofta mindre kontroversiellt än att avgöra en konflikt.

Det är vedertaget att det i första hand ankommer på de fördragsslutande parterna
att tillförsäkra rättigheterna i Konventionen. Detta följer av artikel 1 i
Konventionen som ålägger staterna att ”garantera var och en, som befinner sig
under deras jurisdiktion, de fri och rättigheter som anges i avdelning 1”. Detta gäller
också rättigheterna i tilläggsprotokollen i den mån och den utsträckning som
staterna har ratificerat dem. Men staterna har även andra skyldigheter jämlikt
Konventionen, som vare sig är placerade i Konventionens avdelning I eller i tillläggsprotokollen.
Ett exempel härpå utgör artikel 34 där staterna förbinder
sig att inte på något sätt förhindra ett effektivt utövande av den individuella klagorätten.
I Cruz Varas noterade Europadomstolen att denna skyldighet var av
processuell natur vilket skulle skiljas från de materiella rättigheterna. Europadomstolen
uttalade emellertid att ”it flows from the very essence of this procedual
right that it must be open to individuals to complain of alleged infringments of it in
Convention proceedings”. Detta utgör ytterligare ett exempel på Europadomstolens
flexibla tolkning som bör hållas i minne vid diskussionen nedan om gottgörelse
enligt artikel 41.
Ordalydelsen i artikel 41 indikerar - om än e contrario - att staterna även har
skyldighet att gottgöra en inhemst konstaterad kränkning. Artikeln stadgar att
om staternas ”nationella rätt endast till en del medger att gottgörelse lämnas, skall
domstolen, om så anses nödvändigt, tillerkänna den förfördelade parten skälig gottgörelse”.
Stadgandet är förvisso en handlingsregel riktad till Europadomstolen.
Detta kan emellertid inte tolkas som att staterna inte har en förpliktelse att gottgöra
en kränkning om det är rimligt att så sker. Stöd för detta återfinns emellertid
främst i andra regler i Konventionen.
En av dessa är artikel 35 som föreskriver att en klagande först måste uttömma
de inhemska rättsmedlen innan en talan kan anhängiggöras hos Europadomstolen.
Regeln är tillkommen för och syftar till att staterna först skall ges möjlighet
att ställa till rätta kränkningar, innan de ställs inför ett internationellt skrank.
I bl a Akdivar mfl. uttalades att ”regeln utgår från att nationella system tillhandahåller
ett effektivt rättsmedel med anledning av den påstådda kränkningen.
Regeringen har bevisbördan för påståenden om att det fanns ett effektivt rättsmedel
Med beaktande av att staterna första hand skall tillförsäkra rättigheterna och att
dessa - enligt bl a artikel 13 - måste vara praktiska och effektiva kan den inhemska
prövningen knappast vara mindre ingående än den prövning som Europadomstolen
skulle företagit om frågan låg på dess bord. Det är också en slutsats
som justitierådet och förutvarande ledmoten av Europakommissonen Hans
Danelius ger uttryck för. Det torde exempelvis inte vara tillfyllest att vid ett
åberopande av en rimligt grundat relativ rättighet, hänvisa till att det finns möjlighet
till undantag från rättigheten, utan att på något sätt redovisa skälen för
undantaget i det enskilda fallet."

Min  slutsats utav ovanstående är att den enskillde har rätt att begära att Målet handläggs
under beaktande av en Kränkning av EU konventionen och att den prövningen då SKALL ges vara mist lika omfattande som en prövning i EU domstolen skulle ha varit ,annars upprätthålls inte artikel 13. Vilket vid en ansökan om att få ett mål admissible  i EU domstolen skulle generera yrkandet att både artikel 8 och 13 har åsidosatts.

Begär att målet undergår granskning gentemot artikel 8 EU konventionen i Svensk domstol , och åberopa artikel 13 till stöd för det.

Siv Westerberg får/bör gärna kommentera mina slutsatser.

10
Myndigheternas metodik / Hur socialens manipulativa utredningar kan bemötas.
« skrivet: 25 februari 2010, 12:20:49 PM »


Det mest effektiva sättet att gentemot Domstol  bemöta en social utredning inför omhändertagande så att Domstolen Måhända förstår graden av omfattningen på vilket de blir manipulerade av Sociala är att använda deras egen strategi vad gäller attribution och tolka deras text utifrån attributionsteorin,(källa http://www.nkmr.org/Ondf.pdf)
Inledningsvis skall domstolen påminnas om följande :"Utredningsarbete och utredningsmetodik ska ske med kritisk-saklig utredningsmetodik. Detta innebär att ett antal grundkriterier måste uppfyllas såsom angivande av syfte, frågeställningar, precisering, källredovisning, förankring i konkreta data, prövning för och emot i hypotesarbetet och öppen redovisning av tankeled fram till slutsatsen. Utredaren bör alltså eftersträva lika principer som för vetenskapligt arbete. Osakliga utredningar kan medföra att olämpliga åtgärder vidtas. 6.Många sociala utredningar som görs avviker från föreskrivna regler. Texten kan för läsaren vara svårförståelig och innehålla irrelevant information finns med. Klienternas perspektiv utelämnas helt eller delvis samtidigt som en selektiv argumentering sker utifrån utredarens egna syfte.7 ”Ett osakligt förfarande vid utredningar verkar för att förföljande strategier uppkommer.”8 Förföljande strategi kan definieras som ”Mot personer och grupper riktade upprepade tanke- och handlingsmönster, vilka utifrån grundvärderingar om demokrati, rättssäkerhet, saklighet, självbestämmande, humanitet och att inte tillfoga skador fysiskt/psykiskt, kan bedömas som inte acceptabla.”

Därefter bemöts utredningens stycken ,meningar ,text   under följande textanalytiska grupper och bemöts med anklagelsen att vara manipulerande med stöd av dem :

Kvantitativ strategi. Utredaren presenterar stora mängder uppgifter som ofta är irrelevanta för att ge läsaren intrycket av att utredningen är väl genomarbetad. Genom kvantitet försöker utredaren skapa en upplevelse av kvalitet.

Patologiseringsstrategi. I denna strategi framställer utredaren aktörerna i utredningen som psykiskt sjuka och vårdbehövande. Utredaren tar till exempel hjälp av hela eller delar av läkarutlåtanden. Resursförnekande. Utredaren tenderar att uteslutande utreda brister hos aktörerna och samtidigt undanhålla deras resurser för läsaren.

Anmälan utifrån triviala tecken. Myndigheter, utredare, lärare m.fl. samtliga påverkade av förföljandet söker efter fenomen som kan stärka utredarens hypoteser. Man anmäler saker som för utomstående skulle tyckas vara obetydliga.

Språklig tankestyrningsstrategi. Utredaren använder sig av språket för att påverka läsaren till negativa tolkningar, en tankestyrning skapas hos läsaren. Värdeladdade ord och språkliga förstärkningar används för att ytterligare styra läsaren till negativa tolkningar i enlighet med utredarens uppfattning.

Övertro på egna experter. Utredaren litar blint på sina sakkunniga som läkare, psykologer m.fl. Deras utlåtande ifrågasätts sällan eller aldrig och det anses ej heller nödvändigt med en andra åsikt.

 Underförstådd personargument strategi mot modern/fadern. Utifrån textformuleringen skapar utredaren underförstådda antydningar om tidigare händelser/beteenden vilket medför att läsaren gör negativa tolkningar om nutiden.

 Omvänd successiv stegring. Genom inledande positiv information och efterföljande negativ information om samma händelse sker en omvänd successiv stegring. som förekomsten mellan positivt och negativt minskar sannolikheten att läsaren ska göra positiva tolkningar om utredningens aktörer.

 Förföljelse genom det fundamentala attributionsfelet. För att förklara olika beteenden och händelser riktar utredaren sin uppmärksamhet på aktörernas personliga egenskaper. Den omgivande miljöns inverkan på beteenden och händelser negligeras.15

 Negativ sammanhangsbetingad strategi. Diffus och till synes obetydlig information kan få en negativ tolkning beroende på i vilket sammanhang och hur den presenteras. Vag information medför olika tolkningsmöjligheter och sannolikheten att den ska tolkas negativt är stor efter-som läsaren i regel är inställd på negativa uppgifter om aktörerna.

Förutsättande strategi. Ut-redaren inleder undersökningen med att utgå ifrån att aktören har onda avsikter. Därmed kommer utredaren att tolka aktörernas agerande utifrån sina egna förutfattade meningar. Att utnyttja och förstora upp händelser. En till synes obetydlig händelse beskrivs, regisseras om och genererar till ytterligare förföljande av aktören

Maktens definition av verkligheten. Aktörer tenderar att tolkas som omedgörliga genom att de inte fogar sig efter de åtgärder socialtjänsten föreslår. Genom socialtjänstens definition av hur det egentligen skall vara diskrediteras aktörerna.

 Självgynnade attribution. Eventuella framgångar i utredningen och positiv information attribuerar utredaren till sig själv. Vid negativ information attribueras vanligtvis den som utreds.

Fabulering. Utredaren stegrar information så att den övergår från att vara osäker till att vara fastställd. Uppgifterna är vanligen inte preciserade och saknar sub-stans.

 Kompetensöverskridning. Uttalanden om aktörer där utredaren överskrider sitt eget kompetensområde och gör bedömningar inom andra yrkesområden.

Kränkande värde-ringar. Genom subjektiva uttalanden förs kränkande information fram om aktörerna. Informationen är ofta värderingar från utomstående vars relevans kan diskuteras.

Leta efter tendenser till beskrivningar att personliga drag hos Vårdnadshavaren utan relevans tillskrivs deras Föräldraförmåga på ett negativt sätt utan att det specificeras hur det påverkar Föräldraförmågan  :ex genom att framföra att föräldern är Isolerad från omgivningen och  delar av sitt nätverk så har de insinuerat att barnet per automatik även det blir isolerat ,vilket självfallet är en förhastad slutsats.

Med ovanstående har man uteslutit och ganska effektivt bemött den delen av utredningen som handlar om  subjektivt manipulerande av Domstolen. Därvid bör  man avslutningsvis påminna Domstolen att subjektiva tyckande ej skall tillmätas betydelse.
Då återstår att bemöta fakta  och återknyta till Bevis och indicier i fallet om det finns något så konkret återgett i socialens utredning.
söka tendenser till att  Utredaren utnyttjar tidigare åtgärder och ingrepp i familjen för att rättfärdiga nya.
Peka på tendenser till att utredaren använder externa irrelevanta omständigheter utanför  föräldrarnas möjlighet att påverka  till att "bevisa" personliga drag och koppla det på ett ospecifikt sätt till hur det påverkar föräldraförmågan.

11
Hej jag är ny medlem på detta forum , och jag vill till att börja med att tacka alla de ideella krafter som gör detta  Forum  möjligt.

Min dotter har varit LVU omhändertagen sedan 2 ,halvt år tillbaka . Rättsrötan i förhållande till denna Placering kommer jag återge i detalj senare.

Vad jag i detta inlägg vill belysa är det orimliga i att Kommunen begär ut ekonomisk ersättning från De bioligiska föräldrarna för kostnader för placeringen.

Jag har fått en skrivelse från Enhetschefen i min kommun (Stenungsund) med innebörden att jag kommer undergå en  "Ekonomisk prövning  av min möjlighet att bidra med  till kommunens kostnader för  men dotters placering "

Som stöd för sin  begäran och  påtalade rätt att fakturera oss åberopar kommunen
1: 7 kap FB .7 kap. Om underhållsskyldighet
1 § Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.
Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.
I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. Lag (2001:1136).


2:SOL 8 kap § 1 : Avgifter

1 § Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning.
   Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.
   Bestämmelserna i första stycket gäller inte i fråga om tjänster för vilka avgift har bestämts enligt 2 §.


Kommunen åberopar rätten till ersättningsskyldighet  enligt ovanstående Lagtexter och tillmäter inte omständigheten att det är en ofrivillig insatts något värde.

Jag undrar om fler av er råkat ut för samma sjuka  begäran?

Det är en sak att Bli offer för  brott mot mänskliga rättigheter och se att en stor del av sina skattepengar går till att betala Fosterhemsfamiljerna oskäliga belopp för att verkställa brotten. Men när de dessutom begär pengar från offret för Brottet för att ersätta kostnaderna för de samma Brott l handlar det om farchistisk provokation !!

Sidor: [1]