Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Aragorn

Sidor: [1] 2
1
Rättssäkerhet och Bevisvärdering / JK och den gode mannens fråga
« skrivet: 02 september 2008, 13:04:30 PM »
Jag behövde inte vänta så länge till.

Igår fick jag ett "svar" från JK på mina frågor som jag redovisade i tråden
Beslutet - Inget offentligt biträde till en god man
https://forum.nkmr.org/viewtopic.php?t=1232

Sist gång jag kollade så hette jag inte yxskaft men det är nog dags för mig att kolla upp det igen.

JKs svar lyder så här -

Du har i e-postmeddelanden till Justitiekanslern ställt frågan om en god man till ett ensamkommande barn är berättigad till ett offentligt biträde/juridiskt ombud i ett mål enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Du har vidare i korthet uppgett följande. En flicka som Du var förordnad som god man för omhändertogs enligt LVU och Du begärde utifrån uppdraget som god man att ett offentligt biträde skulle förordnas. Länsrätten liksom kammarrätten avslog Din begäran och Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd. Du har också tagit upp vissa andra frågor.

Det är inte en uppgift för JK att besvara rättsliga frågor som inte har anknytning till något ärende här. Din fråga tycks också ha fått ett skriftligt svar genom domstolarnas besked.

Vad Du har anfört ger alltså inte anledning till någon åtgärd här.

Med vänlig hälsning
****

Bilaga

Information om Justitiekanslerns tillsynsverksamhet

Vad gör man nu liksom?

2
Domstolsbeslut m.m. / HD och ansökan om återställande av försutten tid
« skrivet: 31 augusti 2008, 22:40:12 PM »
Jag fick ett brev från HD i torsdags som meddelade att det inte blev prövningstillstånd för min och flickans ansökan om återställande av försutten tid.
Kontentan av detta blir att det blundas för att flickan aldrig blev hörd i tingsrättens vårdnadshavare process samt att det blundas för att Tingsrätten lyckades "tappa bort" ett överklagande av processen. Min polisanmälan av att ett överklagande kom bort hamnade iaf inte direkt i åklagaren papperskorg. Tingsrätten fick först besvära sig med att svara på åklagarens frågor och sedan lades utredningen ned. För mig känns det som att markeringen med polisanmälan nådde därför sitt syfte.

Jag lämnade i fredags in en kopia på HDs brev till överförmyndaren och räknar med att bli entledigad i de närmaste dagarna.

Jag begärde i torsdags ut de senaste journalanteckningar som jag fick då jag än så länge har en godmans rättigheter till insyn även om vårdnadshavaren ha bestämt i vårdfrågor sedan vårdnadshavare domen vann laga kraft i början av juli och vårdformen övergick från LVU till SoL i mitten av juli.

Flickan vårdas fortfarande på barnhemmet som har nu skapat ett eget  boendet för henne lite vid sidan om av huvudenheten. Dygnskostnaden för flickans vård ligger på 9600kr. Barnhemmet målar upp en bild av en mycket problematisk tjej som är mycket resurskrävande medan jag, hennes fd familjehem, hennes fd BUP läkare och hennes fd skola vet att hon fungerade hyfsat bra i familjehemmet och det hade säkert gått att lösa familjehemmets behov av mera stöd inom en ram av 9600 kr per dygn. Kommunen kommer förstås aldrig att erkänna detta och sina övriga brister.

Jag kan iaf titta mig själv i spegeln och jag ser en ärlig människa som har hela tiden försökt göra rätt för flickan samtidigt som jag har påvisat hur systemet har havererat kring ett ensamkommande barn.

Sista stegen kommer nu att bli att väcka flera klagomåls ärenden hos Ls, JK och JO.

3
Domstolsbeslut m.m. / Kammarrätten i Göteborg och det ensamkommande barnet
« skrivet: 29 augusti 2008, 17:32:21 PM »
Kammarrätten var lat och gjorde precis som väntat när de valde att skriva av ärendet istället för ta ställning.
Kammarrätten inväntade att domen som utsåg den särskild förordnade vårdnadshavaren vann laga kraft istället för att långt tidigare avgöra i sakfrågan.

Sida 1(2)
   KAMMARRÄTTEN 1      Mål nr 7232-07
   GÖTEBORG   BESLUT   Aktbilaga 4~
   Avdelning 3    2008 07 24
      Meddelat i GöteborgKLAGANDE
****

Vårdnadshavare: ****

Offentligt biträde: ****

MOTPART
Socialnämnden i Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Länsrätten i Vänersborgs dom den 10december2007 i mål nr 3041-07, se bilaga A

SAKEN
Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)); nu fråga om avskrivning****  har genom god man yrkat att kammarrätten avslår socialnämndens ansökan om vård enligt LVU av henne och åberopat att vården kan ges med stöd av socialtjänstlagen då hennes företrädare, den gode mannen, samtycker till vårdplanen.


Vänersborgs tingsrätt har därefter i dom den 2 april 2008 (mål T 3268-06) utsett ****, Vargön till särskilt förordnad vårdnadshavare för **** med stöd av 6 kap. 8a § föräldrabalken. Sedan Högsta Domstolen i beslut den 1 juli 2008 vägrat prövningstillstånd har förordnandet vunnit laga kraft.

Socialnämnden i Vänersborg har med anledning härav den 22juli 2008 beslutat att vården enligt 2 § LVU av **** och att flickan beviljas fortsatt vård med stöd av socialtjänstlagen enligt upprättad vårdplan.


Med hänsyn till vad som numera förevarit finner kammarrätten att ändamålet med överklagandet har förfallit och att målet kan avskrivas från vidare handläggning.

Kammarrätten avskriver målet.


Kammarrätten bestämmer att ersättning enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde ska betalas till **** med yrkade 5 630 kr, varav 4 504 kr avser arbete och 1126 kr mervärdesskatt.


Kammarrätten fastställer länsrättens sekretessförordnande.


HUR MAN ÖVERKLAGAR
Formulär 1 (bilaga B)

4
Radio Väst idag slår upp att Strömstads och Färgelanda kommun får stark kritik av Länsstyrelsen som har funnit brister i arbetet med barn och ungdomar placerade i familjehem i Strömstad.

http://www.sr.se/vast/nyheter/artikel.asp?artikel=2182299

Samtidigt har Länstyrelsen släppt följande rapport
Tillsyn av familjehemsvården i Västra Götalands län - granskning i 11 kommuner/stadsdelsnämnder
http://www.o.lst.se/NR/rdonlyres/FE160B48-EDF0-40E5-B09D-72AE97A1F6AD/109013/Rapport2008_64_Tillsyn_familjehemsvard.pdf

En av rapports författarna är samma person som handlade mitt klagomåls ärende.

5
Domstolsbeslut m.m. / Högsta domstolen och det ensamkommande barnet
« skrivet: 03 juli 2008, 08:53:46 AM »
Fick två stycken kuvert från HD igår.
Det ena brevet var lätt för mig att fatta och berörde mitt överklagande.

Här är det som stod.

 
PROTOKOLL
vid tillståndsprövning
DAG FÖR BESLUT
2008-07-01
Stockholm


NÄRVARANDE JUSTITIERÅD

****
Aktbilaga 2
Mål nr 0 2839-08
Avdelning 2
 
FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

****


KLAGANDE
****

SAKEN

Avvisande av överklagande


ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Hovrätten rör Västra Sveriges beslut den 30 maj 2008 i mål T 2452-08

Målet föredras.

Högsta domstolen finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. Hovrättens beslut står därmed fast.
****
Föredraget 2OO8-O6-30

6
Socialförvaltningarna / En fjärde Länsstyrelse kritik av Vänersborg
« skrivet: 13 juni 2008, 21:56:31 PM »
Blev kontaktade av en person som ville berätta om sina upplevelser av Vänersborgs IFO. Klar resultat av att artiklar kommer ut i media.
Ville att jag skulle sprida deras berättelse.
Jag lägger upp underlag som jag har fått av personen.

Detta är 2 sidor av en 8 sidors dokument. Lägger upp resten när jag får det. Lägger upp Länstyrelsens uppföljning när jag hinner.   BESLUT   Diarienummer   Sida
      2004-02-24   701-60456-2002   


   Socialenheten   Socialnämnden i Vänersborgs kommun
                                                  462 85 Vänersborg
              Socialkonsulent
               ****

                         Tillsynsärende enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen

Beslut
Länsstyrelsen har granskat ärendet och riktar kritik mot socialnämnden i följande avseenden:

•   ***** behov av umgänge med anhöriga har inte utretts och tillgodosetts på ett tillfredsställande sätt,

•   nämndens handläggning har inte varit tillräckligt aktiv och tagit alltför lång tid.

Länsstyrelsen begär att nämnden senast den 30 april 2004 redogör för vilka åtgärder som nämnden vidtagit med anledning av Länsstyrelsens kritik.

   Länsstyrelsen avslutar ärendet.


Anledning till granskning
**** Trollhättan har framfört klagomål över socialnämndens handläggning av ärende avseende hennes umgänge med barnabarnet ****.

   Länsstyrelsens handläggning
Länsstyrelsen beslutade att granska ärendet och remitterade det till socialnämnden för yttrande. Länsstyrelsen har under handläggningstiden haft många samtal med såväl **** som nämnden och därigenom följt ärendets utveckling.

Klagomål

Av klagomålsskrivelsen framgår att ****, farmor till ****, är missnöjd med socialnämndens beslut om att hon och hennes familj inte får träffa **** under hösten 2002. Han har under flera års tid träffat sina anhöriga hemma hos henne. Hon undrar om barn som vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) inte har


(här slutade sida 1 och vi hoppar till sista sida 8 )


Av denna anledning beslutade nämndens socialutskott den 18 mars 2003 att barnpsykiatrisk utredning av **** skulle göras. De barnpsykiatriska konsultationer som genomförts, har sken utan ****s medverkan. Länsstyrelsen ifrågasätter varför någon barnpsykiatrisk utredning av **** inte gjordes och finner detta anmärkningsvärt med tanke på de symtom som **** sägs uppvisa på grund av umgänget med farmor.

Länsstyrelsen konstaterar att ****s ansökan om att socialnämnden väcker talan enligt 6 kap 15a § FB hos tingsrätten om umgänge har prövats av nämnden.

   Socialnämndens ansvar för att ****s behov av umgänge med anhöriga blir tillgodosett, kvarstår oavsett socialnämndens och familjehemmets uppfattning om ****. Nämndens insatser för att tillgodose ****s umgänge med anhöriga har enligt Länsstyrelsens uppfattning varit en alltför långdragen process (ett och ett halvt år) som alltmer fjärmar **** från hans anhöriga och som kan vara svår att överbrygga. Det är därför särskilt viktigt att nämnden främst överväger vilka möjligheter till umgänge som finns och inte till eventuella hinder som kan föreligga.

Länsstyrelsen har viss förståelse för att socialnämnden har och har haft svårigheter att samarbeta med ****. Hennes kritiska förhållningssätt och ibland obalanserade uttalanden mot socialtjänstens tjänstemän rar enligt Länsstyrelsens mening inte påverka **** rätt och behov av umgänge och kontakt med anhöriga. Det är enligt Länsstyrelsens uppfattning nämndens ansvar och skyldighet att överbrygga sådana svårigheter.

Sammanfattningsvis ifrågasätter Länsstyrelsen hur socialnämnden uppfyller **** behov av umgänge med anhöriga dvs, mamma, pappa och andra nära anhöriga.

7
Jag undrar om en förundersökningsprotokoll är en offentlig handling även om förundersökningen blir nedlagd :?:

8
Jag öpnnar ett nytt ämne för nästa del i sagan.
Eftersom jag är en god man igen så innebär det att Hovrätten i Västra Sverige kan nu ta ställning till om jag och flickan skulle ha överhuvudtaget ha haft någon talesrätt i det särskild förordnad vårdnadshavarmålet, samt om vi har ägt rätt att överklaga den dom.

Jag och flickan har hittills inte varit parter i Tingsrättens process.
Men jag fick komma in med bemötanden när socialförvaltningen i Vänersborg plötsligt ifrågosatte min lämplighet.

Alltså först skall Hovrätten komma fram till om jag och flickan fick överklaga Tingsrättens dom.

Fortsättningen följer - jag lovar.

9
Senaste formella beslut för alla er som följer min och flickans bergodalbana resa.


   VANERSBORGS   PROTOKOLL   Aktbilaga 6
   T1NGSRÄTT   2008-05-19   Mål nr
   Storrotel 1   Handläggning i   Ä 1174-08
      Vänersborg


Handläggning i parternas utevaro

RÄTTEN
Rådmannen ****

PROTOKOLLFÖRARE
Tingsnotarien ****

PARTER

KLAGANDE
****

MOTPART
Överförmyndarnämnden i Vänersborg
462 85 Vänersborg

SAKEN
entledigande av god man

Handlingarna genomgås, varvid tingsrätten antecknar följande.

Tingsrätten har genom dom, meddelad den 2 april 2008, förordnat **** till vårdnadshavare för ****. Domen har överklagats till Hovrätten för Västra Sverige.

Överförmyndarnämnden beslutade den 15 april 2008 enligt 5 § 1 st 3 p lagen om god man för ensamkommande barn att entlediga **** som god man för ****.

**** har nu överklagat Överförmyndarnämndens beslut och anfört bl.a. att Överförmyndarnämnden felaktigt fattat beslutet eftersom den ifrågavarande domen inte vunnit laga kraft.

Tingsrätten meddelar följande

BESLUT

Enligt 5 § 1 st 3 p lagen om god man for ensamkommande barn ska ett godmanskap upphöra om en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken utses.

En god man kan även, enligt 6 § 2 st samma lag, entledigas från uppdraget om den gode mannen av någon anledning inte längre är lämplig att inneha uppdraget.

Överförmyndarnämnden har som grund för entledigandet endast anfört att godmanskapet ska upphöra på grund av att tingsrätten beslutat att utse en särskild vårdnadshavare för ****. Eftersom tingsrättens dom överklagats och således inte vunnit laga kraft har Överförmyndarnämnden inte ägt rätt att på den grund nämnden anfört entlediga den gode mannen. Överförmyndarnämndens beslut den 15 april 2008 att entlediga **** som god man för **** ska därför upphävas.


HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 402)

Överklagande ges in till tingsrätten senast den 9 juni 2008 och ställs till Hovrätten för Västra Sverige.

10
Ni som har läst Länsstyrelsens kritik av Vänersborgs del 3 vet att polisanmälan på familjehemmet fick jag vänta 18 dagar på att få del av.
Och att information om en händelse 17 augusti fick jag besked om först 29 november och då från barnhemmet och inte socialförvaltningen. Social utskottet hade fått den informationen till sig 30 augusti.

Socialnämnden hade själva utrett 17 augusti händelsen och hade lämnat det utan åtgärd. Trots det så bakades det sedan in i deras polisanmälan av familjehemmet.

När polisanmälan av familjehemmet gjordes blev det uppmärksammade av media.
http://www.sr.se/cgi-bin/isidorpub/PrinterFriendlyArticle.asp?programID=125&Nyheter=1&grupp=3607&artikel=1727075

Polisutredningen har haft sin gång och glädjande för familjehemmet, för mig och, konstigt nog, även för flickan så lades ärendet ned.
Familjehemmet har fått beskedet skriftligen och har meddelat mig detta. Troligtvis är detta besked anledningen till att familjehemmet plötsligt fick ett samtal från flickan efter ca. 5 månader av tystnad.

Själv räknar jag med att ingen myndighet kommer att förse mig med en kopia på åklagarens beslut då jag är fortfarande entledigad från gode mans uppdraget.
Det gör inget för jag har en konstig förmåga att ändå få fram saker  :wink:

11
Jag tänkte börja röja upp lite kring beslutet i november 2007 att inte utse ett offentligt biträde till en god man till ett ensamkommande barn.
Kommer att senare lägga ut de formella besluten som jag fick från Länsrätten och Kammarrätten.


Har skickat följande idag via e-post till JK.

To: registrator@justitiekanslern.se
Sent: Thursday, May 15, 2008 12:37 PM
Subject: God man till ensamkommande barn


Hej
mitt namn är ***** och jag har varit god man till ett ensamkommande barn från Somalia.
Jag skriver "har varit" då just nu är jag entledigad från uppdraget - ett beslut av min kommuns överfömyndarnämnd som är överklagad.
 
Jag vill ställa en fråga till JK som jag tror faller under JKs ansvarsområden. Skulle frågan passar bättre att ställas till någon annan myndighet är jag tacksam om frågan vidarebefodras till rätt myndighet.
 
Min fråga - Är en god man till ett ensamkommande barn berättigad till ett offentligt biträde/ juridiskt ombud i ett LVU mål?
 
Om svaret på frågan är "nej" är jag tacksam för ett besked med dess motivering.
 
Om svaret på frågan är "ja" är jag också tacksam för ett sådant besked med dess motivering. Skulle svaret vara "ja" kommer jag att vilja väcka ett klagomåls ärende gentemot den rättsliga behandling som min begäran om att få ha ett offentligt biträde har fått.
 
 
Min fråga till JK berör omständigheter kopplade till två lagstiftningar.
 
Dels lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn då det skedde förändringar i omfattningen av en god mans uppdrag beträffande ett ensamkommande barn. Förändringarna innebar att den gode mannen numera träder i både barnets förmyndares och vårdnadshavares ställe.

Dels lagen (1990:52) med bestämmelser om vård av unga (LVU) §39 skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser samt för dennes vårdnadshavare, om inte det måste antas att behov av biträde saknas.
 
Omständigheterna är sådana att flickan som jag var god man till från 2004-06-18 - 2008-04-15 omhändertogs 2007-11-05 med stöd av LVU lagstiftning. Jag motsatte omhändertagandet. I den efterföljande rättsliga processen i Länsrätten i Vänersborg begärde jag, utifrån uppdraget som god man till ett ensamkommande barn, att få ha ett offentligt biträde.
Detta beviljades ej, jag överklagade till kammarrätten i Göteborg som inte heller såg utrymme till att bevilja ett offentligt biträde. Jag överklagade även till Regeringsrätten som inte gav prövningstillstånd.
 
Jag hoppas att jag har lämnat tillräckligt med underlag och bakgrund för att min fråga skall kunna besvaras.
Jag har telefonnummer ***** om det uppstår frågor och oklarheter.
 
med vänliga hälsningar
*****

12
Jag har bestämt mig för att det inte blir pusselläggning.
Det blir en recept för undergångs paj istället.
Vi får se när jag känner för att kasta den.

Ingrediens nummer 1
Ett ensamkommande barn med en svårbedömd problematik som omhändertogs 5 november 2007.

Ingrediens nummer 2
En godman som också är en besvärande oppositionspolitiker (v) för den styrande koalition i Vänersborg bestående av s och c.
http://www.ttela.se/artikelmall.asp?version=161760
http://www.ttela.se/artikelmall.asp?version=186842
http://www2.vansterpartiet.se/vanersborg/art_detalj.asp?ID=292
http://www2.vansterpartiet.se/vanersborg/art_detalj.asp?ID=291

Ingrediens nummer 3
En fd kommunalråd (s) tillika ordförande i barn- och ungdomsnämnden tillika ordförande i projektstyrelsen för Arena Vänersborg. Samma Arena Vänersborg som är föremål för JO anmälan gjord i oktober 2007.
http://www.gt.se/nyheter/1.991613/berusade-politikern-kallas-till-polisforhor
http://www2.vansterpartiet.se/vanersborg/art_detalj.asp?ID=318

Ingrediens nummer 4
Ett familjehem som behövde mera stöd
http://www.ttela.se/?article=35236

Ingrediens nummer 5
En 1:e socialsekreterare som är också politiskt aktiv. Parti? Vilket tro ni :?:
http://fmswin.vanersborg.se/Person.asp?sPersonID=853

Ingrediens nummer 6
En ,av Vänersborgs kommun föreslagen och av Vänersborgs Tingsrätt utsedd, särskild tillförordnad vårdnadshavare. Personen i fråga är politiskt aktiv. Parti? Vilket tro ni :?:
http://fmswin.vanersborg.se/Person.asp?sPersonID=605


Dessa huvudingredienser räcker för att åstadkomma en undergångs paj även om det kan ingå andra ingredienser som Länsstyrelser, domstolar, överförmyndarna och media.

Då har vi ingredienserna nu gäller det det att blanda till dem på rätt sätt.
Bra att tänka på redan nu är att vissa ingredienser går inte alls bra ihop medan andra går väldigt bra att para ihop.

Jag tänkte att imorgon skulle vi kunna fördjupa oss i metoden och fallgroparna som man helst skall undvika när man ger sig på denna recept.
Den modige får gärna försöka sig på att baka ut pajen i förväg.

13
Finns det någon bra förklaring till varför Sverige undertecknade 1996 den
Europeiska konventionen om utövandet av barns rättigheter http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/fc02076bf410095ad18d9a78da817fe7/europa%5f960125.pdf

men har ännu inte ratificerat den anno 2008?

Barnombudsmannen verkar också ha funderat en del över saken.
Hon skrev 2006-01-13 i dokumentet
Remissvar:
En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006 – 2009. Utkast 051205

http://www.bo.se/Nav.aspx?pageid=5184


3 Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter
3.2 Nya konventioner och konventioner som Sverige inte har ratificerat, m.m.
Barnombudsmannen anser att handlingsplanen utöver de konventioner som nämns, även bör redogöra för skälen varför Sverige ännu inte har ratificerat den europeiska konventionen om utövandet av barnets rättigheter, som undertecknades 1996, och varför Sverige inte har undertecknat den europeiska konventionen om kontakt med barn.

14
Domstolsbeslut m.m. / Tingsrätten i Vänersborg förordnar vårdnadshavare
« skrivet: 27 april 2008, 16:20:03 PM »
Här är domen som jag och som flickan har överklagat.
Det skall bli intressant att se vad Hovrätten gör med detta då varken jag eller flickan har varit part i Tingsrättens mål.
Att jag inte varit part har jag mer förståelse för än att flickan inte har betraktats som part - Tror att det finns någonting som heter så fint som  Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter som kanske borde ha gällt för flickan .

http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/fc02076bf410095ad18d9a78da817fe7/europa%5f960125.pdf

Sid 1 (5)
~ VÄNERSBORGS   DOM   ~Mål nr
   T1NGSRÄTT   2008-04-02   13268-06
      Meddelad i
      Vänersborg
PARTER
KÄRANDE
Socialnämnden i Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg
SVARANDE
****Saknar känd adress
God man: ***
Advokatfirman *** Trollhättan

DOMSLUT
1.   Med stöd av 6 kap 8 a § föräldrabalken förordnas **** till vårdnadshavare för
****.
2.   Advokaten **** tillerkänns ersättning av allmänna medel för sitt arbete som god man i målet med 5 971 kr, varav 4 777 kr för arbete och 1194 kr för mervärdesskatt.

BAKGRUND
****, född 1995, kom under år 2001 till Sverige från Somalia utan vårdnadshavare. Enligt folkbokföringen är ****, född 1957 och ****, född 1964, registrerade som vårdnadshavare för ****, Enligt uppgift skall **** ha avlidit den 9 december 2006 medan **** uppges vistas i Somalia. **** har i Sverige bott tillsammans med sin moster fram till våren 2005. Därefter har hon bott med en äldre syster fram till februari 2006 då hon blev omedelbart placerad enligt LVU. Under juli 2007 beviljades en familjehemsplacering. **** har uppgett att hon har blivit slagen i familjehemmet och hon har uppvisat tecken på psykisk ohälsa. Det har legat till grund för ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU den 5 november 2007. Beslutet om omhändertagande har fastställts av Länsrätten i Vänersborg i en dom meddelad den 16 november 2007. Sedan **** har beviljats permanent uppehållstillstånd har Socialnämnden i Vänersborgs kommun till tingsrätten anmält behov av särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken.

Tingsrätten har med stöd av 20 kap. 2 § föräldrabalken förordnat advokaten **** att som god man bevaka **** rätt i målet.

Tingsrätten har med stöd av 42 kap. 18 § första stycket p. 5 rättegångsbalken avgjort målet utan att hålla huvudförhandling. Parterna har beretts tillfälle att slutföra sin talan.

YRKANDEN M.M.
Socialnämnden i Vänersborg kommun har yrkat att en särskild vårdnadshavare skall utses för **** med stöd av 6 kap. 8 a § föräldrabalken.

•   Till stöd för sin talan har socialnämnden i huvudsak anfört följande:

Enligt 10 § lagen (2005:429) om god man för ensamkommande flyktingbarn skall, om barnet beviljas uppehållstillstånd, socialnämnden i den kommun där barnet vistas väcka talan om eller anmäla behov av särskild förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken. ****s vårdnadshavare vistas utomlands och eftersom det är oklart om mer än en av vårdnadshavarna lever eller om denne avser att komma till Sverige har socialnämnden uppfattningen att det är av största vikt att en vårdnadshavare förordnas. Den nuvarande gode mannen **** bör enligt socialnämnden inte förordnas som särskild vårdnadshavare för **** eftersom han saknar insikt i hennes behov och hennes bästa. Socialnämndens uppfattning är att **** bör förordnas som särskild vårdnadshavare. Hon är känd av socialnämnden och har bedömts som lämplig. **** har förklarat sig villig att åta sig uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare.

Mamman har genom den gode mannen anfört följande.

Hon anser inte att hon är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden om ****. Hon har för avsikt att komma till Sverige och ta hand om sin dotter. Eftersom det finns en god man som ombesörjer ****s angelägenheter föreligger inte något behov av att förordna vårdnadshavare i avvaktan på att hon kommer till Sverige.

****s gode man **** har i en skrift till tingsrätten anfört att han bör utses som särskilt förordnad vårdnadshavare för ****. Han har uppgett att socialförvaltningen har svartmålat honom utan grund och att han har förmåga att se till ***s bästa.

DOMSKÄL
Enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken kan rätten på talan av socialnämnden flytta över vårdnaden om ett barn till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare när barnets vårdnadshavare är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet. Bestämmelsen har tillkommit med hänsyn särskilt till behovet att kunna utse företrädare för ensam-kommande flyktingbarn. Enligt 10 § lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn skall, om barnet beviljas uppehållstillstånd och därför i de flesta fall kan anses ha hemvist här, socialnämnden i den kommun där barnet vistas hos rätten väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken, om inte särskilda skäl talar mot det. Med att en förälder är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden avses att han eller hon under överskådlig tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Hindret kan bestå i att föräldern på grund av att han eller hon är skild från barnet inte kan se till att barnet tas om hand eller ens ta ställning till vilka åtgärder som kan vara behövliga för att tillgodose barnets behov.

Av utredningen har framgått att **** kom till Sverige utan vårdnadshavare under år 2001 och att hon sedan ankomsten hit har haft god man förordnad.

För närvarande är **** förordnad som god man. Den 14 november 2005 har
Överförmyndarnämnden anmält till Individ- och familjeomsorgen i Vänersborg att
**** har beviljats permanent uppehållstillstånd.

Mot bakgrund av att **** har varit utan vårdnadshavare sedan 2001 och då kontakt inte har kunnat etableras med någon av dem måste de anses vara varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om henne. Det föreligger därför förutsättningar att med stöd av 6 kap. 8 a § föräldrabalken flytta över vårdnaden om henne till en särskilt förordnad vårdnadshavare. Med hänsyn till vad som har framkommit genom utredningen i målet får det anses vara till **** bästa att i enlighet med socialnämndens ansökan förordna **** som särskild förordnad vårdnadshavare för henne. Vad **** har anfört i sin skrift till tingsrätten föranleder inte någon annan bedömning.

Det kan anmärkas att det ankommer på Överförmyndarnämnden att pröva frågan om
**** entledigande från uppdraget som god man för ****.

HUR MAN ÖVERKLAGAR se bilaga (Dv 401)

Överklagande ges in till tingsrätten senast den 23 april 2008 och ställs till Hovrätten för
Västra Sverige.


Dok.ld 85156
Postadress   Besöks’adress   Telefon   Telefax   Expeditionstid
Box 1070   Hamngatan 6   052 1-270 200   0521-270 280   måndag—fredag
462 28 Vänersborg   13-post: vanersborgs.tingsratt~dom.se   09:00-16:00

15
Socialförvaltningarna / Länsstyrelsens kritik av Vänersborg del 3
« skrivet: 27 april 2008, 15:42:52 PM »
Och så kommer vi in på "yours truly"

Detta beslut har inte skrivits om i min lokaltidning än då jag hade tänkt invänta det möte med socialförvaltningen som jag skulle ha haft i fredags. Mötet som de plötsligt ställde in.

Samma handläggare hos Länsstyrelsen som i de två förra beslut. En mycket kompetent och hedersam person.


      BESLUT Diarienummer Sida
      2008-04-07 *****
LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Socialenheten
   ****                        Socialnämnden
Socialkonsulent
   ****                       462 85 VanersborgTillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen

Beslut
Länsstyrelsen har vid granskningen funnit brister i handläggningen.

Länsstyrelsen riktar kritik för att nämnden brustit i att lämna information till den gode mannen samt för att ha fördröjt utlämnande av allmän handling.

Länsstyrelsen avslutar ärendet.

Länsstyrelsens handläggning
2008-01-14   inkom klagomål från **** avseende nämndens handläggning.
2008-01-21   underrättades **** om att Länsstyrelsen inlett tillsyn i ärendet.
2008-01-21   begärde Länsstyrelsen yttrande från socialnämnden.
2008-02-27   inkom socialnämndens yttrande.
2008-02-27   gavs **** möjlighet att inkomma med synpunkter på nämndens yttrande.
2008-03-06   inkom **** med synpunkter på nämndens yttrande.
2008-03-19   inkom **** med ytterligare uppgifter i ärendet.
2008-03-25   inkom **** med dokument som berör hans uppdrag som god man.

Klagomålen berör många aspekter och händelser. Länsstyrelsen har i tillsynen fokuserat på vad Länsstyrelsen anser vara de centrala områdena.

Klagomålen
**** är sedan 2004-06-18 förordnad som god man för ********
****har kommit till Sverige som ensam-
kommande flyktingbam.

Nämnden har inte informerat om misstänkt barnmisshandel. **** kritiserar att han inte informerades om att socialnämnden 2007-08-17 fick information från behandlingshemmet **** om att ****misstänktes ha fått en örfil av sin familjehemsmamma. **** fick veta detta först 2007-11-29 av personal vid bamhemmet ****.
**** ifrågasätter varför nämnden inte redovisade till Länsrätten ~ det finns uppgifter om att ****tidigare har ringt polis och sökt sig till grannar, uppgifter som sedan inte kunnat beläggas eller som ****har tagit tillbaka.

Utlämnande av allmän handling
**** uppger att han fick vänta 18 dagar innan nämnden lämnade honom den handling han hade begärt; nämndens polisanmälan av brottsmisstanke mot familjehemsmamman.

Nämndens uppgift till Länsrätten
**** ifrågasätter varför socialnämnden skrev till Länsrätten att
**** saknar vårdnadshavare i Sverige.

Tillgänglighet
**** kritiserar nämnden för att han inte blev kontaktad i samband med att ****omhändertogs enligt LVU. Han befann sig utomlands men hade lämnat sitt telefonnummer på socialsekreterare **** telefonsvarare.

Socialnämndens yttrande
Nämnden har inte informerat om misstänkt barnmisshandel Förvaltningsledningen skriver att situationen runt ****var mycket turbulent under lång tid. I en sådan situation är det särskilt viktigt att kontakten mellan förvaltningen och en god man fungerar på ett bra sätt. Förvaltningsledningen uppger att det inte finns någon exakt förklaring till varför nämnden inte redogjorde för just den händelsen som ledde till misstanke om barnmisshandel. Många händelser inträffade och socialtjänsten har inte informerat om alla detaljer kring placeringen. **** har under hela placeringstiden själv haft direktkontakt både med familjehemmet och **** och han har därigenom kunnat inhämta information.

En utredning som leder fram till ansökan om vård med stöd av LVU hos Länsrätten skall enligt 4 § 2 stycket LVU innehålla en redogörelse för den unges förhållanden, de omständigheter som utgör grund för att den unge behöver beredas vård, tidigare vidtagna åtgärder och den vård som socialnämnden avser att anordna. Den utredning som låg till grund för ansökan redogjorde inte för allt som **** gjort eller varit med om under de senaste åren utan handlade om bland annat om de omständigheter som gjorde att det blev aktuellt att ansöka om LVU-vård.

Utlämnande av allmän handling
Förvaltningsledningen ser särskilt allvarligt på att det tog 18 dagar innan **** fick ta del av polisanmälan. Socialtjänsten saknar förklaring till att ****, i egenskap av god man, fick vänta så länge innan han fick den handling han begärt. Nämnden beklagar att det inträffade. Samtliga sektionschefer har påmints av förvaltningsledningen om vad som gäller vid utlämnande av handlingar

Nämndens uppgift till Länsrätten
**** saknar vårdnadshavare i Sverige, därför har nämnden angivit detta. **** har förordnande som god man.

Tillgänglighet
Förvaltningen har som rutin att telefon skall kopplas bort. Frånvaroorsak och uppgift om när personal är anträffbar igen skall anges. Handläggaren hade vid detta tillfälle glömt av att koppla bort telefonen. Nämnden anser att det hade varit mer lämpligt att **** sökt barnsekreteraren eller dennes chef. Nämnden gjorde försök att nå **** på hans hemtelefonnummer samt talade in meddelande på hans telefonsvarare. Hans mobiltelefon gick ej heller att nå.

Länsstyrelsens bedömning
Avsaknad av information från nämnden avseende uppgift om misstänkt barnmisshandel.
Justitieombudsmannen, JO, har i ett beslut som refereras i JO:s ämbetsberättelse 1994/96 s 301 ingående behandlat flera frågor som rör familjehemsvården. JO pekade på i beslutet bland annat på de särskilda skyldigheter som nämnden hade enligt dåvarande 26 § SoL, vilka motsvaras av 6 kap 1 § i den nu gällande SoL. Enligt bestämmelsen skall nämnden fortlöpande hålla kontakt med barnets föräldrar (eller dess företrädare).

1 förarbeten till lagen om god man för ensamkommande barn, prop
2005/05:136 s 28-30, framgår att den gode mannen har vidsträckta befogenheter och skall träda in i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Gode mannen ska i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. Gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Däremot ingår det inte i uppdraget att sköta den dagliga omvårdnaden eller tillsynen av barnet. Gode mannen har heller ingen försörjningsskyldighet gentemot barnet. Kammarrätten i Göteborg, mål nr 970-06 skriver att den gode mannen har samma befogenheter som i allmänhet tillkommer en vårdnadshavare.

Av detta följer att nämnden har en skyldighet att informera den som har förordnande som god man, om uppgifter som är av särskild vikt. En anmälan om misstänkt barnmisshandel är givetvis en sådan information som skall delges den gode mannen. Nämnden skriver att den medger att det brustit i informationsöverföringen till den gode mannen, men att **** själv kunnat inhämta information via direktkontakt med familjehemmet och behandlingshemmet ****. Länsstyrelsen anser inte att gode män skall förväntas fråga familjehem eller behandlingshem om familjehemmet slagit barnet. Länsstyrelsen kritiserar nämndens bristande information till den gode mannen om att det fanns misstankar om att **** hade blivit slagen i familjehemmet.

Uppgifter från ****
Länsrätten behöver ett allsidigt underlag för att kunna fatta ett självständigt beslut. Länsstyrelsen anser generellt att det i en ansökan om LVU-vård skall redovisas både de omständigheter som nämnden anser talar för respektive emot nämndens hypotes. Detta tillsammans med en bedömning av nämnden om vad som är mest sannolikt utifrån kända fakta kännetecknar en god barnavårdsutredning. Länsstyrelsen lämnar frågan med denna synpunkt då det är parterna, dess ombud och förvaltningsdomstolen som har att kritiskt pröva dokumentationen och argumenteringen vid förhandlingen.

Utlämnande av allmän handling
Bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar finns bland annat i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF) och sekretesslagen (1980:100). Enligt 2 kap.! 2 § TF skall allmän handling, som får lämnas ut, på begäran genast eller så fort det är möjligt tillhandahållas den som önskar ta del av handlingen. Av 2 kap 13 § TF följer att den som vill ta del av en allmän handling också har rätt att mot avgift få en avskrift eller en kopia av handlingen. Rätten att ta del av de uppgifter som finns i handlingarna gäller med de begränsningar som följer av sekretesslagen. Dessa bestämmelser hindrar dock inte en part i ett mål att i princip ta del av samtliga handlingar. Begäran om utfående av allmänna handlingar skall enligt 2 kap. 13 § andra stycket TF behandlas skyndsamt. Inte heller resursbrist får föranleda att en myndighet underlåter att tillgodose sökandens önskan om att få ut en kopia av en allmän handling. En annan sak är att en viss fördröjning vid utlämnandet får anses godtagbar när det är fråga om ett omfattande material som skall kopieras.

Av uppgifterna framgår att det tog arton dagar innan nämnden delgav **** den dokumentation han begärt i ärendet. Ett så långt dröjsmål är givetvis inte godtagbart inte ens om det rör sig om ett omfattande material. Länsstyrelsen kan inte finna annat än att ****s grundlagsfästa rätt att skyndsamt få kopior av de aktuella handlingarna härigenom satts åsido. För detta kan nämnden inte undgå kritik.

Nämndens uppgift till Länsrätten
Nämnden skrev i dokument 2007-11-05 (beslut om 6 § LVU) att **** saknar vårdnadshavare i Sverige och med anledning av det finns det inte möjlighet för socialtjänsten att få ett samtycke till omplacering enligt SoL. Länsstyrelsen finner denna skrivning anmärkningsvärd då nämnden vid kontakt med Länsstyrelsen fått information om att **** gode man har befogenhet att ta ställning i frågan och att eventuellt lämna ett samtycke till att omplacera **** med stöd av SoL. Länsstyrelsen påpekar att nämnden skulle ha uppgivit att skälet till att bestämmelser i LVU behövde användas var att nämnden inte lyckats nå ****s gode man.

Tillgänglighet
Myndigheter skall uppfylla högt ställda krav på tillgänglighet och tillmötesgående. Informationstekniken är ett centralt redskap när det gäller att utveckla service. Länsstyrelsen konstaterar att det begåtts en avvikelse från

nämndens rutiner, då handläggaren inte talat in ett frånvaromeddelande. Avvikelsen fick i detta ärende allvarliga konsekvenser då barnets gode man inte kunde nås i samband med ett omhändertagande enligt LVU. Länsstyrelsen finner inte skäl att kritisera nämnden för detta, då det enligt Länsstyrelsen inte fanns något uppsåt att begränsa tillgängligheten utan att det sannolikt berodde på ett tillfälligt slarv.Kopia till:
****

Sidor: [1] 2