Nordiska kommittťn fŲr Mšnskliga ršttigheters - Diskussionsforum

R√§ttsv√§sendet, Polismyndighet m.m. => Domstolsbeslut m.m. => ńmnet startat av: nathalie skrivet 03 februari 2009, 18:59:21 PM

Titel: HUR KOMMER MAN VIDARE EFTER HOVR√ĄTTEN?
Skrivet av: nathalie skrivet 03 februari 2009, 18:59:21 PM
Jag vill veta hur man fortsätter här i från hovrätten?
Titel: HUR KOMMER MAN VIDARE EFTER HOVR√ĄTTEN?
Skrivet av: Stockholm skrivet 04 februari 2009, 17:28:18 PM
Att överklaga

Om du anser att hovrätten har fattat ett felaktigt beslut eller dömt fel och vill att beslutet eller domen ska ändras, måste du överklaga till Högsta domstolen.

Att överklaga en hovrättsdom till Högsta domstolen

Ett överklagande skall alltid göras skriftligen. Skrivelsen skall vara egenhändigt undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen skall pröva ett överklagat mål.

Skrivelsen skall st√§llas till H√∂gsta domstolen. Den skall emellertid l√§mnas in eller s√§ndas till hovr√§tten. √Ėverklagandet f√•r inte skickas med e-post. Vid br√•dskande fall kan √∂verklagandet faxas, men m√•ste d√• √§ven l√§mnas in eller skickas med post.

Skrivelsen skall ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i det överklagade avgörandet. Man har fyra veckor på sig att överklaga en hovrättsdom från den dag domen meddelades.

Ett överklagande skall innehålla följande:

Information om det avgörande (dom, beslut eller utslag) som överklagas. Det vill säga hovrättens namn, målets nummer och datum för avgörandet.
Uppgift om vad det är i avgörandet du anser skall ändras.
Uppgift om varför du som klagande anser att avgörandet skall ändras.
En redogörelse för de omständigheter som du som klagande åberopar till stöd för att prövningstillstånd skall meddelas.
De bevis som du hänvisar till och vad som skall styrkas med varje bevis.

Att överklaga hovrättens beslut

De flesta av hovrättens beslut överklagas på samma sätt som hovrättens domar. Tiden för överklagande är fyra veckor från dagen för hovrättens beslut eller i vissa fall fyra veckor från den dag då den som vill klaga informerades om beslutet.

Beträffande en del beslut måste man, för att få överklaga, snabbt anmäla att man är missnöjd med beslutet, s.k. missnöjesanmälan.

En missnöjesanmälan kan göras muntligen eller skriftligen. Om beslutet fattas vid en muntlig förhandling i hovrätten måste man genast anmäla missnöje. Muntlig anmälan måste i annat fall göras inom en vecka från det man har fått veta hovrättens beslut. Skriftlig anmälan skall ha kommit in till hovrätten inom samma tid.

Om man anmäler missnöje inom rätt tid lämnar hovrätten närmare upplysningar om hur man överklagar.

http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____4056.aspx
Titel: HUR KOMMER MAN VIDARE EFTER HOVR√ĄTTEN?
Skrivet av: Avos skrivet 04 februari 2009, 17:49:53 PM
Det √§r mycket sm√• chanser att f√• sitt √§rende pr√∂vat i h√∂gsta domstolen. Jag kommer inte ih√•g procentantalet, men det √§r litet. √Ąrenden pr√∂vas endast om de inneh√•ller nya principer, nya prejudikat i lagstiftningen. Om ditt √§rende √§r ett s√•dant nytt prejudicerande √§rende kan du f√• √§rendet pr√∂vat i HD. V√§nd dig till en advokat f√∂r att diskutera den fr√•gan.
Titel: Oeftergivligt villkor för klagomål till Europadomstolen
Skrivet av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 07 februari 2009, 10:59:00 AM
Endast 3 % av överklagandena till HD eller RR får prövningstillstånd.

OBS! För att kunna föra ett klagomål till Europadomstolen måste du ha överklagat / begärt prövningstillstånd i HD eller RR, dvs du måste ha uttömt de inhemska rättsmedlen för att få till stånd en rättelse.
Titel: HUR KOMMER MAN VIDARE EFTER HOVR√ĄTTEN?
Skrivet av: Stockholm skrivet 07 februari 2009, 15:49:40 PM
Stämmer det Ruby?

Vad betyder d√• artikel 13  :?:

Artikel 34 - Enskilda klagomål

Domstolen får ta emot klagomål från enskilda personer, icke-
statliga organisationer eller grupper av enskilda personer, som
påstår sig av någon av de höga fördragsslutande parterna ha
utsatts för en kränkning av någon av de i konventionen eller i
protokollen till denna angivna rättigheterna. De höga
fördragsslutande parterna förbinder sig att inte på något sätt
förhindra ett effektivt utövande av denna klagorätt.